Meni

Carinski postupak bez carine

Članak 243. Sadržaj i primjena carinskog postupka za bescarinsku trgovinu

 1. Carinski postupak bescarinska trgovina - carinski postupak primijenjen na stranu robu i robu Unije, u skladu s kojim se takva roba nalazi i prodaje na malo u bescarinskim trgovinama bez plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijske carine na stranu robu, podložno uvjetima za stavljanje robe u ovaj carinski postupak i njezinu upotrebu u skladu s tim carinskim postupkom.
 2. Roba stavljena u carinski postupak bescarinske trgovine prodaje se:
  1. pojedinci koji napuštaju carinsko područje Unije;
  2. pojedinci koji stižu na carinsko područje Unije;
  3. fizičke osobe koje napuštaju jednu državu članicu u drugu državu članicu i fizičke osobe koje ulaze u jednu državu članicu iz druge države članice;
  4. diplomatske misije, konzularni uredi, misije država pri međunarodnim organizacijama, međunarodne organizacije ili njihove misije smještene na carinskom teritoriju Unije, kao i članovi diplomatskog osoblja diplomatskog predstavništva, konzularni službenici i članovi njihovih obitelji koji žive s njih, osoblje (zaposlenici, službenici) predstavništava država pri međunarodnim organizacijama, međunarodnim organizacijama ili njihovim predstavništvima;
  5. druge organizacije ili njihova predstavništva i njihovo osoblje, ako je takva provedba predviđena u skladu sa zakonodavstvom države članice na čijem se teritoriju te organizacije ili njihova predstavništva nalaze.
 3. Roba stavljena u carinski postupak bescarinske trgovine prodaje se osobama navedenim u podstavcima 1. - 3. stavka 2. ovoga članka u bescarinskim trgovinama koje djeluju na mjestima gdje se roba premješta preko carinske granice Unije.
 4. Prodaja robe osobama navedenim u podstavku 2. stavka 2. ovoga članka dopuštena je u bescarinskim trgovinama koje posluju u mjestima kretanja robe preko carinske granice Unije zračnim i vodenim prijevozom, a ako to utvrdi zakonodavstva država članica, također u mjestima kretanja robe kroz carinsku granicu Unije drugim prijevoznim sredstvima.
  Popis mjesta za kretanje robe preko carinske granice, u kojima je dopuštena prodaja robe osobama navedenim u podstavku 2. stavka 2. ovoga članka, određen je zakonodavstvom država članica.
 5. Prodaja robe osobama navedenim u podstavku 3. stavka 2. ovoga članka dopuštena je u bescarinskim prodavaonicama koje posluju na mjestima u kojima se roba zrakom prebacuje preko carinske granice Unije.
 6. Roba stavljena u carinski postupak bescarinske trgovine prodaje se osobama navedenim u podstavcima 4. i 5. stavka 2. ovoga članka u bescarinskim trgovinama određenim u skladu sa zakonodavstvom država članica.
 7. Unijska robastavljeni u carinski postupak bescarinske trgovine, prodani pojedincima navedenim u podstavku 1. stavka 2. ovog članka, gube status unije robe.
  Unijska roba stavljena u carinski postupak bescarinske trgovine koja se prodaje osobama navedenim u podstavcima 2. do 5. stavka 2. ovog članka zadržava status unijske robe.
  Strana roba, stavljeni u carinski postupak bescarinske trgovine, prodani osobama navedenim u podstavcima 4. i 5. stavka 2. ovoga članka, nakon što takva prodaja steknu status robe Unije.
 8. Carinski postupak bez carine ne odnosi se na robu zabranjenu za promet u skladu sa zakonima države članice u kojoj se nalazi carinska trgovina.
  Komisija ima pravo utvrditi popis ostale robe za koju se ne primjenjuje carinski postupak bescarinske trgovine (vidi Odluku Odbora Euroazijske ekonomske komisije br. 203 od 11.12.2018.)
 9. Bez stavljanja pod carinski postupak bescarinske trgovine, carinske trgovine mogu smjestiti i koristiti robu potrebnu za osiguravanje funkcioniranja tih bescarinskih trgovina.

Članak 244. Uvjeti za stavljanje robe u carinski postupak bescarinske trgovine i njezinu upotrebu u skladu s tim carinskim postupkom

 1. Uvjet za stavljanje robe u carinski postupak bescarinske trgovine je poštivanje zabrana i ograničenja u skladu s člankom 7. ovog zakonika.
 2. Deklarant robe koja je stavljena u carinski postupak bescarinske trgovine može biti samo osoba koja je vlasnik carinske trgovine u kojoj će se ta roba nalaziti i prodavati.
 3. Uvjeti za upotrebu robe u skladu s carinskim postupkom za bescarinsku trgovinu su:
  1. pronalaženje robe u bescarinskim trgovinama;
  2. prodaja robe u bescarinskim trgovinama osobama navedenim u stavku 2. članka 243. ovog zakonika;
  3. poštivanje uvjeta za prodaju određenih kategorija strane robe stavljene u carinski postupak bescarinske trgovine, predviđenih člankom 245. ovog zakonika.

Članak 245. Uvjet za prodaju određenih kategorija robe stavljene u carinski postupak bescarinske kupnje u carinskim trgovinama

Roba kao što su alkoholna pića i pivo, duhan i duhanski proizvodi, stavljeni u carinski postupak bescarinske trgovine, prodaju se u bescarinskim trgovinama osobama navedenim u podstavku 2. stavka 2. članka 243. ovog zakonika, u količinskim normama , unutar kojeg roba za osobnu upotrebu uvezena na carinsko područje Unije bez plaćanja carina i poreza.

Članak 246. Završetak i završetak carinskog postupka za bescarinsku trgovinu

 1. Djelovanje carinskog postupka za bescarinsku trgovinu završava prodajom robe stavljene u ovaj carinski postupak u bescarinske prodavaonice osobama navedenim u stavku 2. članka 243. ovog zakonika, s izuzetkom prodaje strane robe. osobama navedenim u podstavku 3. stavka 2. članka 243. ovog zakonika.
 2. Pri prodaji strane robe stavljene u carinski postupak bescarinske trgovine u bescarinskim trgovinama osobama navedenim u podstavku 3. stavka 2. članka 243. ovog zakonika, učinak carinskog postupka za bescarinsku trgovinu dovršava se stavljanjem ta strana roba pod carinskim postupkom za puštanje u domaću potrošnju.
 3. Deklaraciju za robu u odnosu na stranu robu navedenu u stavku 2. ovog članka, radi stavljanja u carinski postupak puštanja u domaću potrošnju, vlasnik bescarinske trgovine mora podnijeti najkasnije do 10-th dan u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca prodaje ove robe.
  U slučaju odbijanja puštanja robe, deklaraciju za robu za navedenu robu radi njenog stavljanja u carinski postupak za puštanje u domaću potrošnju vlasnik carinske trgovine mora podnijeti najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana prijema robe. dan nakon dana odbijanja puštanja robe.
 4. Bescarinski carinski postupak za stranu robu stavljenu u bescarinski carinski postupak može se prekinuti:
  1. stavljanje robe pod carinske postupke koji se primjenjuju na stranu robu, pod uvjetima predviđenim ovim zakonikom;
  2. puštanje robe za upotrebu kao opskrba izvezena s carinskog područja Unije na brodovima ili zrakoplovima, u skladu s poglavljem 39. ovog zakonika.
 5. Akcija bescarinskog carinskog postupka u odnosu na unijsku robu koja je stavljena u carinski postupak može se prekinuti:
  1. stavljanje robe u carinski postupak za izvoz;
  2. izvoz robe iz carinske trgovine na carinsko područje Unije na temelju izjave deklaranta takve robe.
 6. U slučaju da bescarinska trgovina prestane s radom u roku od 3 mjeseca od dana koji slijedi nakon dana kada navedena carinska trgovina prestane s radom, strana roba stavljena u carinski postupak podliježe carinskim postupcima koji se primjenjuju na strane roba, a unijska roba - u prostore u carinskom postupku za izvoz ili izvoz iz carinske trgovine na carinsko područje Unije.
  Ako se takve radnje ne izvrše u navedenom roku, carinski postupak za bescarinsku trgovinu nakon tog razdoblja prestaje, a carinska tijela zadržavaju robu u skladu s poglavljem 51. ovog zakonika.

Članak 247. Pojava i prestanak obveze plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina u odnosu na stranu robu koja je stavljena (stavljena) u carinski postupak bescarinske trgovine, rok za njihovo plaćanje i njihov izračun

 1. Obveza plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina u odnosu na stranu robu stavljenu u carinski postupak bescarinske trgovine nastaje za deklaranta od trenutka kada carinsko tijelo registrira deklaraciju za robu.
 2. Obvezu plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina u odnosu na stranu robu koja je stavljena (stavljena) u carinski postupak bescarinske trgovine, deklarant prestaje nastupanjem sljedećih okolnosti:
  1. prodaja ove robe osobama navedenim u podstavcima 1., 2., 4. i 5. stavka 2. članka 243. ovog zakonika;
  2. stavljanje ove robe koja se prodaje osobama navedenim u podstavku 3. stavka 2. članka 243. ovog zakonika, pod carinskim postupkom za puštanje u domaću potrošnju;
  3. stavljanje ove robe u carinske postupke predviđene ovim zakonikom, uključujući stavljanje ove robe u carinske postupke nakon nastupanja okolnosti navedenih u podstavku 2. stavka 4. ovog članka, i (ili) njihovo puštanje u upotrebu kao zalihe izvezeni s carinskog područja Unije na brodovima ili zrakoplovima, u skladu s poglavljem 39. ovog zakonika;
  4. stavljanje robe za koju je učinak carinskog postupka za bescarinsku trgovinu okončan u okviru carinskih postupaka u skladu sa stavkom 7. članka 129. ovog zakonika;
  5. ispunjavanje obveze plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina i (ili) njihove naplate u iznosima izračunatim i plativim u skladu sa stavkom 5. ovog članka;
  6. priznavanje od strane carinskog tijela u skladu sa zakonodavstvom država članica o carinskom uređenju činjenice uništenja i (ili) nenadoknadivog gubitka strane robe uslijed nesreće ili više sile ili činjenice neopozivog gubitka te robe kao rezultat prirodnog gubitka u normalnim uvjetima prijevoza (prijevoza) i (ili) skladištenja, osim u slučajevima kada je prije takvog uništenja ili nenadoknadivog gubitka u skladu s ovim Kodeksom u odnosu na tu stranu robu rok za plaćanje uvozne carine carine, porezi, posebne, antidampinške, kompenzacijske pristojbe;
  7. odbijanje puštanja robe u skladu s carinskim postupkom bescarinske trgovine - u vezi s obvezom plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina koje su nastale prilikom registracije deklaracije za robu;
  8. opoziv deklaracije za robu u skladu s člankom 113. ovog zakonika i (ili) otkazivanje puštanja robe u skladu sa stavkom 4. članka 118. ovog zakonika - u vezi s obvezom plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih , antidampinške, kompenzacijske carine koje su nastale tijekom registracije deklaracije za robu;
  9. oduzimanje ili pretvaranje robe u vlasništvo (dohodak) države članice u skladu sa zakonodavstvom te države članice;
  10. zadržavanje robe od strane carinskog tijela u skladu s poglavljem 51. ovog zakonika;
  11. stavljanje na privremeno skladištenje ili stavljanje u jedan od carinskih postupaka robe koja je oduzeta ili uhićena tijekom provjere kaznene prijave, tijekom postupka u kaznenom predmetu ili predmetu upravnog prekršaja (vođenje upravnog postupka) i u vezi s kojim donesena je odluka da se vrate ako takva roba prethodno nije puštena.
 3. Obveza plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina podliježe izvršenju nakon nastupanja okolnosti navedenih u stavku 4. ovog članka.
 4. U slučaju sljedećih okolnosti, rok za plaćanje uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina je:
  1. u slučaju kršenja uvjeta za uporabu robe u skladu s carinskim postupkom bescarinske trgovine - dan izvršenja radnji kojima se krše utvrđeni uvjeti za uporabu robe, a ako ovaj dan nije određen, - dan stavljanja robe u carinski postupak bescarinske trgovine;
  2. u slučaju gubitka strane robe, osim uništenja i (ili) nenadoknadivog gubitka uslijed nesreće ili više sile ili nenadoknadivog gubitka kao posljedice prirodnog gubitka u normalnim uvjetima prijevoza (transporta) i (ili) skladištenja, - dan gubitka robe, a ako ovaj dan nije utvrđen, - dan stavljanja robe u carinski postupak bescarinske trgovine;
  3. ako u roku navedenom u stavku 3. stavku 246. članka 3. ovog zakonika, za stranu robu koja se prodaje osobama navedenim u podstavku 2. stavka 243. članka 3. ovog zakonika, nije podnesena deklaracija za robu, - posljednji dan razdoblja navedenog u stavku 246. točke XNUMX. članka XNUMX. ovog zakonika;
  4. ako u roku navedenom u stavku drugom stavku 3. članka 246. ovog zakonika, u pogledu strane robe prodane osobama navedenim u podstavku 3. stavka 2. članka 243. ovog zakonika, nije podnesena deklaracija za robu, - posljednji dan razdoblja navedenog u stavku 3. točke 246. članka XNUMX. ovog zakonika.
 5. Po nastupu okolnosti navedenih u stavku 4. ovog članka uvozne carine, porezi, posebne, antidampinške, kompenzacijske carine podliježu plaćanju, kao da je strana roba stavljena u carinski postupak bescarinske trgovine stavljena u carinski postupak za puštanje u domaću potrošnju bez primjene carinskih preferencijala i povlastica za plaćanje uvoznih carina i poreza.
  Za izračun uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina primjenjuju se stope uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina, na snazi ​​na dan registracije od strane carinskog tijela. deklaracije za robu podnesenu za stavljanje robe u carinski postupak bescarinske trgovine.
 6. Na iznose uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina plaćenih (naplaćenih) u skladu sa stavkom 5. ovog članka, plaća se kamata, kao da je odgoda njihovog plaćanja odobrena u odnosu na te iznose iz datum stavljanja robe u carinski postupak bez carine na dan isteka roka za plaćanje uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina. Navedene kamate izračunavaju se i plaćaju u skladu s člankom 60. ovog zakonika.
 7. U slučaju stavljanja robe u carinske postupke predviđene ovim zakonikom i (ili) puštanja u upotrebu kao opskrbe izvezene s carinskog područja Unije na brodovima ili zrakoplovima, u skladu s poglavljem 39. ovog zakonika nakon ispunjenje obveze plaćanja carine, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina i (ili) njihova naplata (u cijelosti ili djelomično) uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, plaćenih kompenzacijskih carina i (ili ) prikupljeni u skladu s ovim člankom podložni su povratu (kompenzaciji) u skladu s poglavljem 10. i člankom 76. ovog zakonika.

Komentari (0)

Ocijenjeno 0 od 5 na temelju 0 glasova
Nema zapisa

Napišite nešto korisno ili samo ocijenite

 1. Gost.
Molimo ocijenite materijal:
Prilozi (0 / 3)
Podijelite svoju lokaciju
O tome će se raspravljati u srijedu na sastanku s prvim potpredsjednikom Vlade Ruske Federacije Andrejem Belousovom.
00:07 28-10-2021 Više detalja ...
Opunomoćenik predsjednice u Dalekoistočnom federalnom okrugu također je zadužio predstavnike Ministarstva prometa i Ministarstva za razvoj Dalekog istoka da do kraja tjedna otputuju na Daleki istok.
22:24 27-10-2021 Više detalja ...
Tečajevi se održavaju drugu godinu za redom.
16:32 27-10-2021 Više detalja ...
Predlaže se otklanjanje dupliciranja dozvola u licenciranju i izdavanju posebnih dozvola za prijevoz visokorizične robe, kao i posebnih dozvola za prekrcaj te robe u riječnim lukama.
16:06 27-10-2021 Više detalja ...