Meni

Klasifikator vrsta dokumenata prilikom deklariranja podataka u stupcu 44

Dokumenti koji potvrđuju deklarirane podatke u DT, deklarant mora imati DT u vrijeme podnošenja, osim slučajeva navedenih u stavku 8. članka 104. TC EAEU ili definirano člancima 114. - 117. Zakona o radu EZAE, takvi dokumenti možda neće biti dostupni u vrijeme podnošenja carinske deklaracije.

Podaci o svakom dokumentu trebaju biti naznačeni u novom retku s oznakom u u skladu s klasifikatorom vrsta dokumenata i informacija. 

Search:
Očekujte učitavanje i oblikovanje podataka
Klasifikator vrsta dokumenata korištenih u stupcu 44 DT
Šifra Naziv dokumenta, informacija, mjere zaštite unutarnjeg tržišta
01011 Dozvola na izvoz i / ili uvoz robe
01017 Dozvola za izvoz i (ili) uvoz robe za koju je uvedeno automatsko licenciranje (nadzor)
01021 Zaključak (dokument o dozvoli) za uvoz i (ili) izvoz civilnog i službenog oružja, njegovih glavnih (sastavnih) dijelova i metaka
01031 Dopuštenje (potvrda, potvrda) predviđena Konvencijom o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore od 3. ožujka 1973.
01041 Zaključak (autorizacijski dokument) za uvoz radio-elektroničkih sredstava i visokofrekventnih uređaja za civilnu upotrebu, uključujući ugrađene ili uključene u drugu robu
01061 Zaključak (dokument o dozvoli) za uvoz sredstava za zaštitu bilja (pesticida)
01065 Zaključak (dokument o odobrenju) za uvoz sredstava za zaštitu bilja i drugih postojanih organskih zagađivača koji će se koristiti u laboratorijskim studijama, kao i referentni standard
01071 Zaključak ovlaštenog tijela država članica Euroazijske ekonomske unije o uvozu (izvozu) otrovnih tvari koje nisu preteča opojnih droga i psihotropnih tvari i standardni su uzorci, stav izmijenjen Odlukom Odbora Europske unije Euroazijska ekonomska komisija broj 52 od 12.05.2015
01072 Zaključak ovlaštenog tijela država članica Euroazijske ekonomske unije tranzit otrovne tvari koje nisu prekursori opojnih droga i psihotropnih tvari kroz carinsko područje Euroazijske ekonomske unije, položaj izmijenjen i dopunjen Odlukom Odbora Euroazijske ekonomske komisije br. 52 od 12.05.2015.
01081 Zaključak (dokument o dozvoli) za uvoz lijekova
01091 Zaključak (dokument o dozvoli) za uvoz i (ili) izvoz šifriranih (kriptografskih) sredstava
01095 Zaključak (dokument o dozvoli) za uvoz i (ili) izvoz posebnih tehničkih sredstava namijenjenih tajnom pribavljanju podataka
01101 Zaključak (dokument o dozvoli) za izvoz kulturnih dobara, dokumenata nacionalnih arhivskih fondova i originala arhivskih dokumenata
01111 Zaključak (dokument o dozvoli) za izvoz sakupljačkog materijala za mineralogiju, paleontologiju, kosti fosilnih životinja
01121 Zaključak (dokument o dozvoli) za izvoz divljih živih životinja, pojedinačnih samoniklih biljaka i divljih ljekovitih sirovina
01125 Zaključak (dokument o dozvoli) za izvoz rijetkih i ugroženih vrsta divljih živih životinja i divljih biljaka uvrštenih u crvene knjige država članica Euroazijske ekonomske unije
01131 Zaključak (dokument o dozvoli) za uvoz i (ili) izvoz ljudskih organa i tkiva, krvi i njezinih komponenata, uzoraka ljudskih bioloških materijala
01133 Dozvola za reeksport robe
01143 Čin državne kontrole uvoza i (ili) izvoza :, dragog kamenja, plemenitih metala i sirovina koje sadrže plemenite metale
01151 Licenca, popis (aneks) dozvole za uvoz (izvoz) robe koja podliježe kontroli izvoza, izdano od ovlaštenog državnog tijela država, članica Euroazijske ekonomske unije, položaj izmijenjen i dopunjen Odlukom Odbora Euroazijska ekonomska komisija br. 52 od 12.05.2015
01152 Odobrenje za tranzit robe koja podliježe kontroli izvoza, izdano od ovlaštenog državnog tijela država, članica Euroazijske ekonomske unije u području nadzora izvoza, stav izmijenjen i dopunjen Odlukom Odbora Euroazijske ekonomske komisije br. 52 od 12.05.2015
01153 Odobrenje (potvrda) za uvoz (izvoz) robe koja podliježe kontroli izvoza, izdano od ovlaštenog državnog tijela država, članica Euroazijske ekonomske unije u području kontrole izvoza, položaj izmijenjen Odlukom Odbora Euroazijska ekonomska komisija br. 52 od 12.05.2015
01154 Zaključak (identifikacija) donesen u skladu sa zakonodavstvom na području kontrole izvoza država, članica Euroazijske ekonomske unije, o nepripadanju robe robi koja se nalazi na jedinstvenim popisima kontrolirane robe i tehnologija, stav sa izmjenama i dopunama Odlukom Odbora Euroazijske ekonomske komisije broj 52 od 12.05.2015
01161 Licenca, popis (aneks) dozvole za uvoz (izvoz) vojnih proizvoda, izdano od ovlaštenog državnog tijela država, članica Euroazijske ekonomske unije, položaj izmijenjen i dopunjen Odlukom Odbora Euroazijske ekonomske komisije Broj 52 od 12.05.2015
01162 Dopuštenje za tranzit vojnih proizvoda izdano od ovlaštenog državnog tijela država, članica Euroazijske ekonomske unije, stav izmijenjen i dopunjen Odlukom Odbora Euroazijske ekonomske komisije br. 52 od 12.05.2015.
01163 Zaključak (identifikacija) ovlaštenog državnog tijela država, članica Euroazijske ekonomske unije o nepripadanju robe vojnim proizvodima, stav izmijenjen Odlukom Odbora Euroazijske gospodarske komisije broj 52 od 12.05.2015/ XNUMX/XNUMX
01171 Vojna propusnica
01181 Popis proizvoda uvezenih (izvezenih) u okviru Međuvladinih sporazuma o industrijskoj i znanstvenoj, tehničkoj suradnji poduzeća obrambene industrije
01191 !!! Isključeno od 29. kolovoza 2021. zbog stupanja na snagu Odluke Odbora ECE od 27.07.2021. srpnja 90. br. 20 "O izmjenama i dopunama Odluke Komisije Carinske unije od 2010. rujna 378. br. XNUMX. - Dokument o ocjeni sukladnosti predviđen tehničkim propisima Euroazijske ekonomske unije (tehnički propisi Carine Sindikat), ili potvrda o sukladnosti ili izjava o sukladnostiizdaje se u jedinstvenom obliku za proizvode (robe) uključene u jedinstveni popis proizvoda koji podliježu obveznoj potvrdi sukladnosti izdavanjem potvrda o sukladnosti i izjava o sukladnosti u objedinjenom obliku ili dokumentu o ocjeni sukladnosti proizvoda (robe) predviđeno zakonodavstvom države, članice Euroazijske ekonomske unije, na čijem teritoriju proizvodi (roba) stavlja pod carinski postupak
01194 Potvrda ovlaštenog tijela kojom se potvrđuje da proizvodi pripadaju lijekovima, proizvodima za medicinske i veterinarske svrhe, pod uvjetom da se smjeste u ljekarnička skladišta primatelja koji prihvaća, skladišti i nakon prolaska postupka potvrde sukladnosti izdaje i prodaje lijekove roba za medicinske i veterinarske svrhe, jamstvo podnositelja zahtjeva za njegovu odgovornost (za Republiku Kirgistan)
01201 Veterinarski certifikat
01202 Odobrenje za uvoz kontrolirane robe na temelju epizootskog stanja zemalja izvoznika, izdano od strane službenika ovlaštenog tijela države, članice Euroazijske ekonomske unije u području veterinarske medicine, stav izmijenjen i dopunjen Odluka Odbora Euroazijske ekonomske komisije br. 237 od 18.12.2014. prosinca 52. i Odluka odbora Euroazijske ekonomske komisije br. 12.05.2015 od XNUMX.
01203 Dopuštenje za izvoz kontrolirane robe, izdano od službenika ovlaštenog državnog tijela, člana Euroazijske ekonomske unije u području veterinarske medicine, položaj izmijenjen i dopunjen Odlukom Odbora Euroazijske ekonomske komisije br. 237 od 18.12.2014. prosinca 52. i Odluke odbora Euroazijskog ekonomskog povjerenstva br. 12.05.2015 od XNUMX. svibnja XNUMX ...
01204 Odobrenje za tranzit kontrolirane robe na temelju epizootskog stanja zemalja izvoznika, izdano od strane službenika ovlaštenog tijela države, članice Euroazijske ekonomske unije u području veterinarske medicine, stav izmijenjen i dopunjen Odluka Odbora Euroazijske ekonomske komisije br. 237 od 18.12.2014. I Odluka Odbora Euroazijske ekonomske komisije br. 52 od 12.05.2015.
01205 Sanitarni, epidemiološki zaključak ovlaštenog državnog tijela država, članica Carinske unije (za Republiku Kazahstan i Rusku Federaciju) *
01206 Uvjerenje o državnoj registracijiizdano od ovlaštenog tijela države, članice Euroazijske ekonomske unije u području sanitarne, epidemiološke dobrobiti stanovništva
01207 fitosanitarni certifikat
01209 Dopuštenje za uvoz karantenskih predmeta (karantenskih štetnika) u znanstvene i istraživačke svrhe, izdano od ovlaštenog državnog tijela država članica Euroazijske ekonomske unije
01210 Dokumenti koji potvrđuju poštivanje zabrana i ograničenja (privremene mjere) jednostrano uvedeni u Republiku Armeniju
01211 Dokumenti koji potvrđuju poštivanje zabrana i ograničenja (privremenih mjera) uvedenih u Republici Bjelorusiji jednostrano
01221 Dokumenti koji potvrđuju poštivanje zabrana i ograničenja (privremenih mjera) uvedeni u Republici Kazahstan jednostrano
01225 Dokumenti koji potvrđuju poštivanje zabrana i ograničenja (privremenih mjera) uvedeni u Kyrgyz Republic jednostrano
01231 Dokumenti koji potvrđuju poštivanje zabrana i ograničenja (privremenih mjera) uvedenih u Ruskoj Federaciji jednostrano
01241 Potvrda (detalji certifikata) međunarodne sheme certificiranja grubih dijamanata (potvrda o Kimberley procesu)
01242 Dokumenti koji potvrđuju podatke o proizvođaču robe u svrhu praćenja uporabe posebnih zaštitnih, antidampinških i kompenzacijskih mjera
01243 Potvrda o izvozu poljoprivrednih proizvoda
01251 Dozvola za obavljanje djelatnosti u vezi s određenim kategorijama robe (za Rusku Federaciju)
01261 Dokument (potvrda) za dobivanje akciznih markica (registracija, kontrolni znakovi, znakovi) (za Rusku Federaciju)
01271 Dokument prema kojem trošarinska roba koja podliježe označavanju trošarinskim markicama (računovodstvo, kontrolne marke, znakovi) nije označena (za Rusku Federaciju)
01281 Potvrda fiksiranja proizvoda u jedinstvenom državnom automatiziranom informacijskom sustavu za bilježenje količine proizvodnje i prometa etilnog alkohola, alkoholnih proizvoda i proizvoda koji sadrže alkohol (za Rusku Federaciju)
01291 Dopuštenje izdano od ovlaštenog državnog tijela država, članica Carinske unije u vezi s industrijskim eksplozivima, izvorima ionizirajućeg zračenja (za Republiku Bjelorusiju)
01301 Dopuštenje izdano od ovlaštenog državnog tijela država, članica Euroazijske ekonomske unije, u vezi s uvjetno patogenim i patogenim genetski inženjeriranim organizmima (za Republiku Bjelorusiju), stav izmijenjen i dopunjen Odlukom Odbora Euroazijske ekonomske komisije br. 52 od 12.05.2015
01311 Zaključak (dokument o dozvoli) za izvoz mineralnih sirovina
01321 Zaključak (dozvola) za uvoz i (ili) izvoz opasnog otpada
01332 Odobrenje nadležnog tijela države, izvoznika za izvoz određene pošiljke opojnih droga, psihotropnih tvari i njihovih prekursora, ili službena obavijest ovog tijela da navedeno dopuštenje nije potrebno
01341 Zaključak (dozvola) za uvoz i (ili) izvoz tvari koje oštećuju ozonski omotač i proizvoda koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski omotač
01351 Potvrda (odluka) ovlaštenog tijela (organizacije) države, članice Euroazijske ekonomske unije za izvoz osobne zaštitne opreme, zaštitnih i dezinficijensa, medicinskih proizvoda
01401 Potvrda o usklađenosti sa zahtjevima tehničkih propisa Euroazijske ekonomske unije (Carinska unija)
01402 Izjava o sukladnosti sa zahtjevima tehničkih propisa Euroazijske ekonomske unije (Carinska unija)
01403 Potvrda o sukladnosti sastavljena u jedinstvenom obliku za proizvode (robu) uključene u Jedinstveni popis proizvoda koji podliježu obveznoj potvrdi sukladnosti s izdavanjem potvrda o sukladnosti i izjava o sukladnosti u jedinstvenom obliku
01404 Izjava o sukladnosti sastavljena u jedinstvenom obliku za proizvode (robu) uključene u Jedinstveni popis proizvoda podložna obveznoj potvrdi sukladnosti s izdavanjem potvrda o sukladnosti i izjava o sukladnosti u jedinstvenom obliku
01405 Odobrenje tipa vozila
01406 Odobrenje tipa šasije
01407 Sigurnosni certifikat o dizajnu vozila
01408 Dokument o ocjeni sukladnosti, predviđen zakonodavstvom države članice Euroazijske ekonomske unije, na čijem se području proizvodi (roba) stavljaju pod carinske postupke
01409 Uljna putovnica (putovnica kvalitete ulja)
01410 Sporazum s akreditiranim certifikacijskim tijelom (akreditirani ispitni laboratorij (centar)) ili pismo takvog akreditiranog certifikacijskog tijela (akreditirani ispitni laboratorij (centar)), kojim se potvrđuje količina (težina i volumen) proizvoda koji se uvoze kao uzorci i uzorci potrebni za svrhe istraživanja i ispitivanja (roba)
01411 Uvjerenje o državnoj registraciji proizvoda, kojim se potvrđuje usklađenost proizvoda sa zahtjevima tehničkih propisa Euroazijske ekonomske unije (tehnički propisi Carinske unije)
01412 Potvrda o klasifikaciji malih plovila
01413 Potvrda o registraciji mineralnog gnojiva
01414 Potvrda o prijavi državne registracije kemijskih proizvoda
01415 Dopuštenje za uporabu kemijskih proizvoda
01999 Ostali dokumenti koji potvrđuju poštivanje zabrana i ograničenja
02011 faktura
02012 Tovarni list za prijevoz robe vodenim prijevozom
02013 Račun za željeznicu
02014 Ostali dokumenti predviđeni pravilima željezničkog prijevoza
02015 Tovarni list predviđen Konvencijom o ugovoru o međunarodnom cestovnom prijevozu robe, 1956
02016 Ostali tovarni listovi koji se koriste za cestovni prijevoz robe
02017 Zračni tovarni list
02018 Prijevozni dokumenti koji se koriste u kretanju robe cjevovodima ili dalekovodima
02019 Poštanska faktura
02020 Opći tovarni list za brzu dostavu
02021 Individualni tovarni list za brzu dostavu
02022 Provjera prtljage
02024 TIR karnet
02025 Carnet ATA
02099 drugo prijevozni (otpremni) dokumenti
03011 Ugovor (ugovor), sklopljen prilikom obavljanja transakcija s robom, pozicija od 01.01.2018. izmijenjena i dopunjena Odlukom Odbora Euroazijske ekonomske komisije br. 5 od 16.01.2018.
03012 Dokumenti koji unose izmjene i (ili) dopune u dokument, čiji su podaci navedeni pod šifrom 03011
03013 Dokument koji potvrđuje dovršetak jednostrane transakcije s robom, pozicija od 01.01.2018. Izmijenjena i dopunjena Odlukom Odbora Euroazijske ekonomske komisije br. 5 od 16.01.2018.
03014 Dokumenti koji potvrđuju pravo posjedovanja, korištenja i (ili) raspolaganja robom u odsustvu bilo kakve transakcije
03021 Dokumenti koji potvrđuju prijenos prava na objekte intelektualnog vlasništva (autorska prava, ugovor o licenci, potvrda o registraciji predmeta intelektualnog vlasništva, ugovor o korištenju zaštitnog znaka i slični dokumenti)
03022 Dokumenti koji potvrđuju uvođenje robe u civilni promet na carinskom području Euroazijske ekonomske unije, robe označene zaštitnim znakom, uz suglasnost nositelja autorskih prava (trgovac, ugovor o distribuciji, pisani pristanak i slični dokumenti), položaj izmijenjen Odlukom od Odbora Euroazijske ekonomske komisije br. 52 od 12.05.2015/XNUMX/XNUMX g.
03031 Dokument koji potvrđuje ispunjavanje zahtjeva u području devizne kontrole :, registracijski broj transakcije (za Republiku Bjelorusiju), registracijski broj ugovora (registarski broj namijenjen osiguravanju računovodstva i izvještavanja o deviznim transakcijama, dodijeljen od ovlaštene banke devizni ugovor koji predviđa izvoz / uvoz) ili brojne transakcijske putovnice (za Republiku Kazahstan), jedinstveni broj ugovora (broj koji je dodijelila ovlaštena banka prilikom registracije ugovora) ili broj putovnice transakcije (za Rusku Federaciju)
03998 Dokument (ugovor) za korištenje podzemlja (za Republiku Kazahstan)
03999 Ostali dokumenti koji potvrđuju pravo posjedovanja, korištenja i (ili) raspolaganja robom
04011 Sastavni dokumenti
04021 Račun - račun (faktura) na ugovor
04022 Ostalo naselje ili prodajne dokumente (uključujući blagajnu ili potvrdu o prodaji za kupnju robe u maloprodajnoj mreži)
04023 Bankovni dokumenti (ako je račun plaćen ovisno o uvjetima vanjskotrgovinskog ugovora), kao i drugi dokumenti o plaćanju koji odražavaju koštati roba
04025 Račun - predračun ugovora
04031 Račun - račun (račun) za prijevoz (prijevoz), utovar, istovar ili ponovni utovar robe
04032 Banka ili drugi platni dokumenti za plaćanje troškova prijevoza, koji odražavaju troškove prijevoza (prijevoza), utovara, istovara ili pretovara robe
04033 Ugovor o prijevozu, utovaru, istovaru ili pretovaru robe
04041 Računi (računi) za pružanje posredničkih usluga
04042 Banka ili drugi platni dokumenti za pružanje posredničkih usluga
04043 Ugovor o posredničkoj usluzi
04051 Dokumenti o vrijednosti robe i usluga koje kupac pruža besplatno ili po sniženim cijenama za upotrebu u vezi s proizvodnjom i prodajom
04061 Račun - račun (račun) koji sadrži informacije o plaćanjima za korištenje intelektualnog vlasništva
04062 Dokumenti o bankarskom platnom prometu, računovodstveni i drugi dokumenti koji sadrže informacije o plaćanjima za upotrebu intelektualnog vlasništva
04071 Dokumenti (uključujući računovodstvo) i podaci koji sadrže podatke o dijelu dohotka (prihoda) koji prodavatelj izravno ili neizravno duguje kao rezultat naknadne prodaje, raspolaganja na drugačiji način ili upotrebe robe
04081 Račun (račun) koji sadrži podatke o troškovima ambalažnog materijala i / ili pakirnih radova
04082 Bankovni ili drugi dokumenti za plaćanje o troškovima ambalažnog materijala i / ili radova na pakiranju
04083 Dogovor o troškovima spremnika, ambalaže, ambalažnog materijala i ambalažnih radova
04091 Računovodstvena dokumentacija proizvođača robe koja se ocjenjuje, koja sadrži podatke o troškovima proizvodnje ili nabave materijala, o troškovima proizvodnje, kao i o ostalim operacijama vezanim uz proizvodnju uvezene (uvezene) robe, komercijalne račune proizvođača robe koja se ocjenjuje sastavljena u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima
04101 Račun - račun (račun) za troškove projektiranja, razvoja, inženjeringa, projektnih radova, dizajna, ukrasa, crteža i skica
04102 Bankovni ili drugi dokumenti za plaćanje troškova dizajna, razvoja, inženjeringa, građevinskih radova, dizajna, ukrasa, crteža i skica
04111 Račun (račun) za pružanje usluga osiguranja
04112 Banka ili drugi platni dokumenti o troškovima usluga osiguranja
04113 Polica osiguranja
04115 Ugovor o osiguranju
04121 Citati svjetskih razmjena
04131 Lista otpreme (pakiranja)
04999 Ostali dokumenti i podaci koji deklarant može pružiti u potvrdu deklariranu carinsku vrijednost
05012 Odluka o razvrstavanju robe koja se prevozi preko carinske granice Euroazijske ekonomske unije u nesastavljenom ili rastavljenom obliku, uključujući nepotpuni ili nepotpuni oblik
05013 Preliminarna odluka o razvrstavanju robe u skladu s TN FEA EZAE
05014 Odluka o izmjeni i dopuni (dopuni) prethodne odluke o razvrstavanju robe u skladu sa CN FEA EAEU i (ili) odluka o razvrstavanju robe koja se prevozi preko carinske granice Euroazijske ekonomske unije u nesastavljenom ili rastavljenom obliku, uključujući nepotpuni ili nepotpuni oblik
05019 Potvrda ovlaštenog izvršnog tijela države ovlaštene u području prometa, članice Euroazijske ekonomske unije za namjeravanu svrhu uvezene robe u skladu s bilješkom 3 uz EAEU TN VED
05020 Potvrda ovlaštenog izvršnog tijela koje obavlja funkcije razvijanja državne politike i normativne, pravne regulative u području zdravstva, države, članice Euroazijske ekonomske unije u svrhu uvezene robe u skladu s bilješkom 4 uz EAEU TN VED
05022 Potvrda ovlaštenog izvršnog tijela koje obavlja funkcije razvijanja državne politike i normativnog, pravnog reguliranja u industriji, države, članice Euroazijske ekonomske unije u svrhu uvezene robe u skladu s bilješkom 5 uz EAEU TN VED
05023 Dokumenti ovlaštenog izvršnog tijela države, članice Euroazijske ekonomske unije, potrebni za potvrdu klasifikacijskog koda robe u skladu s bilješkama uz TN VED EAEU, s izuzetkom dokumenata navedenih na pozicijama s šifre 05019, 05020, 05022, 05024, 05028
05024 Potvrda ovlaštenog izvršnog tijela koje provodi funkcije nadzora i nadzora u području veterine, karantene i zaštite bilja, države, članice Euroazijske ekonomske unije u svrhu uvezene robe u skladu s bilješkom 6. uz EAEU TN VED
05025 Potvrda ovlaštenog izvršnog tijela koje obavlja funkcije za razvoj i provedbu državne politike i regulatornih, pravnih propisa u području gorivno-energetskog kompleksa države, članice Euroazijske ekonomske unije, zajedno s ovlaštenim izvršnim tijelom koje vrši funkcije pružanja javnih usluga i upravljanja državnom imovinom u podzemnom korištenju države, članice Euroazijske ekonomske unije, činjenica proizvodnje sirove nafte u skladu s bilješkama 8 i 10 uz Robnu nomenklaturu EAEU, činjenica proizvodnje stabilnih plinski kondenzat u skladu s bilješkom 9. Robne nomenklature vanjsko-ekonomske djelatnosti EAEU-a, izvadak iz državne bilance rezervi minerala u skladu s bilješkom 10. uz nomenklaturu EAEU-a robe koja je predmet vanjske trgovine
05026 Potvrda izvršnog tijela koje je ovlastila vlada države, članice Euroazijske ekonomske unije, da je uvezena roba visokokvalitetna govedina u skladu s bilješkom 12. uz Robnu nomenklaturu EAEU-a
05027 Potvrda ovlaštenog izvršnog tijela odgovornog za razvoj i provedbu državne politike i regulatornih, pravnih propisa u području državne obrane, članice Euroazijske ekonomske unije, namjena uvožene robe u skladu s bilješkom 14. uz EAEU Commodity Nomenklatura
05028 Potvrda ovlaštenog izvršnog tijela koje obavlja funkcije osiguranja provedbe državne politike i regulatornih, pravnih propisa u području svemirskih aktivnosti, države, članice Euroazijske ekonomske unije, namjene uvožene robe u skladu s bilješkom 13 na EAEU TN VED
05031 Obavijest o planiranim isporukama dijelova robe koji se prevoze preko carinske granice Euroazijske ekonomske unije u nesastavljenom ili rastavljenom obliku, uključujući nepotpuni ili nepotpuni oblik
05996 Sporazum koji su zaključili Ministarstvo ekonomskog razvoja Ruske Federacije i ruska pravna osoba o uvozu robe namijenjene industrijskoj montaži motornih vozila robnih predmeta 8701, 8705 TN VED EAEU, njihovih dijelova i sklopova (za Rusku Federaciju)
05997 Dodatni sporazum uz sporazum koji su zaključili Ministarstvo ekonomskog razvoja Ruske Federacije i ruska pravna osoba o uvozu robe namijenjene industrijskoj montaži motornih vozila robnih predmeta 8701, 8705 TN VED EAEU, njihovih dijelova i sklopova (za Ruska Federacija)
05998 Protokol o izmjenama i dopunama sporazuma koji su zaključili Ministarstvo ekonomskog razvoja Ruske Federacije i ruska pravna osoba o uvozu robe namijenjene industrijskoj montaži motornih vozila robnih predmeta 8701, 8705 TN VED EAEU, njihovih dijelova i sklopova ( za Rusku Federaciju)
05999 Ostali dokumenti, podaci potrebni za svrstavanje robe
06011 Potvrda o podrijetlu robe, obrazac ST, 1
06013 Izjava,potvrda o podrijetlu po obliku A
06014 Nepreferencijalna potvrda o podrijetlu robe općeg oblika
06015 Preliminarna odluka o podrijetlu robe, položaj izmijenjen i dopunjena Odlukom Odbora Euroazijske ekonomske komisije br. 5 od 16.01.2018.
06016 Izjava o podrijetlu
06017 Potvrda o podrijetlu robe, obrazac CT, 2
06018 Potvrda o podrijetlu iz obrasca EAV
06019 Potvrda o podrijetlu robe, obrazac CT, 3
06020 Potvrda o podrijetlu iz EAS obrasca
06999 Potvrda o podrijetlu iz drugog obrasca
07011 Dokumenti kojima se utvrđuju povlastice za plaćanje carinskih plaćanja
07012 Dokumenti koji potvrđuju poštivanje ciljeva i uvjeta za pružanje povlastica za plaćanje carinskih plaćanja
07013 Sporazum o primjeni centraliziranog postupka plaćanja carina i poreza
07014 Dokumenti koji utvrđuju osnove za promjenu vremena plaćanja carina i poreza
07015 Dokumenti koji potvrđuju postojanje osnova za promjenu vremena plaćanja carina i poreza
07016 Dokumenti koji utvrđuju mogućnost pronalaska i (ili) korištenja robe na carinskom području Euroazijske ekonomske unije ili izvan njega bez plaćanja carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi, osim Carinskog zakona Republike Hrvatske Euroazijska ekonomska unija
07017 Dokumenti koji potvrđuju mogućnost pronalaska i (ili) korištenja robe na carinskom području Euroazijske ekonomske unije ili izvan njega bez plaćanja carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina
07021 Odluka carinskog tijela o pružanju odgode ili plana obroka za plaćanje uvoznih carina, položaj izmijenjen Odlukom Odbora Euroazijske ekonomske komisije br. 5 od 16.01.2018.
07022 Odluka o promjeni roka za plaćanje poreza na uvoz robe
07031 Dokument koji potvrđuje polog sredstava (novca) kao jamstvo za ispunjavanje obveze plaćanja carina, poreza, posebnih, antidampinških, izravnalnih davanja, položaj izmijenjen Odlukom Odbora Euroazijske ekonomske komisije br. 5 od 16.01.2018
07032 Bankovna garancija
07033 Ugovor o jamstvu
07034 Ugovor o zalogu imovine
07035 Dokument koji potvrđuje ispunjavanje obveze plaćanja carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina na drugačiji način utvrđen zakonodavstvom država, članica Euroazijske ekonomske unije, stav izmijenjen Odlukom Odbora Euroazijske ekonomske komisije br. 52 od 12.05.2015/5/16.01.2018 i Odluke odbora Euroazijske ekonomske komisije br. XNUMX od XNUMX.
07036 Dokument koji potvrđuje poštivanje uvjeta pod kojima se ne osigurava ispunjenje obveze plaćanja carine, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina
07037 Registracijski broj investicijskog projekta prema registru investicijskih projekata koji odgovaraju prioritetnim vrstama djelatnosti (sektorima gospodarstva) država, članica Euroazijske ekonomske unije u skladu sa zakonodavstvom tih država (za Republiku Bjelorusiju , Republika Kirgistan i Ruska Federacija)
07040 Potvrda o osiguranju ispunjenja obveze plaćanja carine i poreza
08011 Dokument o uvjetima za preradu robe na carinskom području Euroazijske ekonomske unije, položaj izmijenjen i dopunjen Odlukom Odbora Euroazijske ekonomske komisije br. 5 od 16.01.2018.
08012 Dokument o uvjetima za preradu robe izvan carinskog područja Euroazijske ekonomske unije, položaj izmijenjen i dopunjen Odlukom Odbora Euroazijske ekonomske komisije br. 5 od 16.01.2018.
08013 Dokument o uvjetima za preradu robe za domaću potrošnju, položaj izmijenjen Odlukom Odbora Euroazijske ekonomske komisije br. 5 od 16.01.2018.
08014 Zahtjev za izvoz robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone u regiji Magadan Ruske Federacije, namijenjene vlastitoj proizvodnji i tehnološkim potrebama, na ostatak teritorija regije Magadan
08015 Zaključak ovlaštenog tijela (organizacije) ili neovisne stručne organizacije države, članice Euroazijske ekonomske unije o normama proizvodnje prerađenih proizvoda nastalih kao rezultat prerade na carinskom području Euroazijske ekonomske unije
08016 Dokument kojim se utvrđuju standardni prinosi prerađenih proizvoda koji proizlaze iz operacija prerade na carinskom području Euroazijske ekonomske unije
08021 Zaključak ovlaštenog državnog tijela država, članica Euroazijske ekonomske unije, o mogućnosti, načinu i mjestu uništavanja robe, položaj izmijenjen Odlukom Odbora Euroazijske ekonomske komisije br. 52 od 12.05.2015. XNUMX. / XNUMX
08031 Zaključak o priznavanju robe proizvedene (primljene) korištenjem strane robe koja je stavljena u carinski postupak slobodne carinske zone ili carinski postupak slobodnog skladišta kao roba Euroazijske ekonomske unije
08032 Zaključak o priznavanju robe proizvedene (primljene) korištenjem strane robe stavljene u carinski postupak slobodne carinske zone ili carinskog postupka slobodnog skladišta, a koja nije roba Euroazijske ekonomske unije
08033 Dokument kojim se potvrđuje uvrštavanje osobe u Registar vlasnika besplatnih skladišta
08034 Dokument koji potvrđuje registraciju osobe kao rezidenta (sudionika, subjekta) slobodne (posebne, posebne) ekonomske zone
08035 Sporazum (sporazum) o provedbi (provođenju) aktivnosti na teritoriju slobodne (posebne, posebne) gospodarske zone (sporazum o uvjetima djelovanja u slobodnoj (posebnoj, posebnoj) gospodarskoj zoni, investicijska deklaracija, poduzetnički program)
08036 Sporazum o pružanju usluga za skladištenje (skladištenje) robe, utovar (istovar) robe i druge teretne radnje povezane sa skladištenjem, kao i osiguranje sigurnosti robe i pripremu robe za prijevoz (prijevoz), uključujući cijepanje serije, oblikovanje pošiljki, sortiranje, pakiranje, prepakiranje, označavanje, zaključeno između osobe koja nije rezident (sudionik, subjekt) luke slobodne (posebne, posebne) ekonomske zone ili logistički slobodne (posebne, posebne) ekonomske zone, i rezident (sudionik, subjekt) ekonomske luke slobodne (posebne, posebne) luke ili slobodne logističke (posebne, posebne) zone
08037 Dokumenti koji potvrđuju status robe Euroazijske ekonomske unije koja se prevozi s područja slobodne (posebne, posebne) ekonomske zone na ostatak carinskog područja Euroazijske ekonomske unije preko teritorija država koje nisu članice Euroazijske ekonomske Unije i (ili) morem, predviđeno Odlukom Odbora komisija Euroazijske ekonomske unije od 7. studenog 2017. br. 139
08999 Ostali dokumenti koji potvrđuju uvjete za stavljanje robe u deklarirani carinski postupak
09001 Međunarodni certifikat o težini vozila izdan u skladu s Međunarodnom konvencijom o usklađivanju graničnih kontrola robe, usvojenom u Ženevi 21. listopada 1982., ili međunarodna potvrda o vaganju teretnih vozila izdana u skladu sa Sporazumom o uvođenju međunarodne Vozila s potvrdom o vaganju tereta na teritorijima država, članica Zajednice Nezavisnih Država, usvojena u Cholponu, Ata, 16. travnja 2004.
09002 Dopuštenje za cestovno vozilo strane države da putuje teritorijom države, članice Euroazijske ekonomske unije, izdano od ovlaštenog tijela države, članice Euroazijske ekonomske unije, preko čijeg će teritorija putovati izvršena
09003 Dopuštenje za prolazak vozila čija najveća masa i (ili) ukupne dimenzije premašuju dopuštene parametre utvrđene za putovanje javnim cestama (posebna dozvola), izdano od ovlaštenog tijela države, članice Euroazijskog gospodarskog društva Unije, kroz koji će se provesti prolaz
09004 Multilateralna dozvola za prolazak motornog vozila strane države kroz teritorij države, članice Euroazijske ekonomske unije, izdana u okviru sustava dozvola Europske konferencije ministara prometa
09005 Dopuštenje (posebna dozvola) za motorno vozilo strane države za putovanje teritorijom države, članice Euroazijske ekonomske unije s teritorija ili na teritorij države koja nije članica Euroazijske ekonomske unije i nije država u kojoj je registrirano ovo vozilo, izdano od ovlaštenog tijela države, članice Euroazijske ekonomske unije, kroz čije će se područje prolaziti
09006 Dopuštenje (posebna dozvola) za motorna vozila strane države s opasnom robom za putovanje teritorijom države, članice Euroazijske ekonomske unije, izdano od ovlaštenog tijela države, članice Euroazijske ekonomske unije , kroz čiji će se teritorij provesti prolaz
09011 Dokument kojim se potvrđuje uvrštavanje osobe u Registar ovlaštenih gospodarskih subjekata
09013 Tranzitna deklaracija
09015 Carinske isprave strane države koje se koriste u carinske svrhe u skladu s međunarodnim ugovorima u okviru Euroazijske ekonomske unije i međunarodnim ugovorima Euroazijske ekonomske unije s trećom stranom, stav izmijenjen Odlukom Odbora Euroazijske ekonomske komisije br. 52 od 12.05.2015
09016 Dokument kojim se potvrđuje kupnja trošarinskih (posebnih) markica za označavanje akcizne (etiketirane) robe
09017 Izvori podataka o cijenama koji se koriste za izračunavanje prilagođene carinske vrijednosti robe
09018 Izjava o carinskoj vrijednosti, položaj izmijenjen i dopunjen Odlukom Odbora Euroazijske ekonomske komisije br. 237 od 18.12.2014. prosinca XNUMX.
09019 Registracijski broj obavijesti o smještaju robe u zonu carinske kontrole, položaj izmijenjen Odlukom Odbora Euroazijske ekonomske komisije br. 237 od 18.12.2014. prosinca XNUMX.
09020 Grafika: fotografije proizvoda
09021 Grafički materijali: dijagrami, crteži, crteži robe
09022 Grafički materijali: tehnička i tehnološka dokumentacija, katalozi
09023 Ostali grafički materijali, (punomoć za izjavu o sukladnosti, zahtjev za certifikaciju, odgovor certifikacijskog tijela, sporazum sa certifikacijskim tijelom, ugovor sa skladištem, jamstveno pismo, izvozna deklaracija, cjenik
09024 Potvrda o odobrenju vozila za međunarodni prijevoz za prijevoz robe pod carinskim plombama i plombama
09025 Podaci o završetku postupka carinskog provoza, položaj izmijenjen i dopunjen Odlukom Odbora Euroazijske ekonomske komisije br. 237 od 18.12.2014. prosinca XNUMX.
09026 Potvrda o registraciji dokumenata predanih za stavljanje robe na privremeno skladištenje
09027 Čin vraćanja vozila i robe, koji su sastavili službenici državnih tijela države, članice Euroazijske ekonomske unije, vršeći kontrolu na automobilskom punktu (za Republiku Kazahstan)
09028 Akt o veterinarskoj, sanitarnoj inspekciji, koji je sastavio službenik državnog tijela države, član Euroazijske ekonomske unije, koji vrši veterinarsko-sanitarnu kontrolu
09029 Akt karantenske fitosanitarne kontrole (nadzora), koji je sastavio službenik državnog tijela države, članice Euroazijske ekonomske unije, vršeći karantenski fitosanitarni nadzor (nadzor)
09030 Čin sanitarne, karantenske inspekcije (inspekcije), koji je sastavio službenik državnog tijela države, članice Euroazijske ekonomske unije, vršeći sanitarni nadzor, karantenu (za Republiku Kazahstan)
09031 Izjava za robu u odnosu na prethodno uvezenu robu koja je identična deklariranoj, deklariranoj robi carinska vrijednost koje je prihvatilo carinsko tijelo na temelju rezultata dodatne inspekcije
09032 Izjava o prometu drveta (za Rusku Federaciju)
09033 Odluka o izmjenama i dopunama deklaracije za robu (odluka carinskog tijela da izvrši izmjene i (ili) dopune podataka navedenih u deklaraciji za robu, u obliku koji je odobrila Euroazijska ekonomska komisija, odluka carinskog tijela za naplatu carinskih plaćanja, kamata, zateznih kamata, akt carinskog pregleda) (za Republiku Bjelorusiju)
09034 Dokument kojim se potvrđuje uvrštavanje osobe u registar carinskih predstavnika ili matični broj osobe u registar carinskih predstavnika
09035 Izjava za robu, osim za dokument naveden na poziciji s kodom 09031
09036 Izjava o vozilu
09037 Izjava o puštanju robe prije podnošenja deklaracije za robu
09038 Dokument koji potvrđuje priznanje od strane carinskog tijela u skladu sa zakonodavstvom država, članica Euroazijske ekonomske unije o carinskom uređivanju činjenice uništenja i (ili) nepovratnog gubitka strane robe uslijed nesreće ili više sile ili činjenica nepovratnog gubitka ove robe kao rezultat prirodnog gubitka u normalnim uvjetima prijevoza (prijevoza) i (ili) skladištenja
09039 Dokument kojim se potvrđuje oduzimanje ili pretvaranje robe u vlasništvo (prihod) države, članice Euroazijske ekonomske unije, u skladu sa zakonodavstvom ove države
09040 Protokol o oduzimanju robe i dokumenata za nju
09041 Popis robe uvezene bez označavanja, koju carinsko tijelo daje za odobrenje robe bez označavanja, podliježe označavanju, diplomatska predstavništva i konzularne institucije akreditirane u Republici Armeniji, kao i međunarodne organizacije s njima izjednačene, uspostavljene od strane Rezolucija Vlade Republike Armenije br. 13 od 2017. srpnja 822., n **
09990 Dokumenti koje su sastavila carinska tijela na temelju rezultata carinske kontrole, a nisu navedeni u ovom klasifikatoru
09999 Ostali dokumenti
10011 Datum isteka deklariranog razdoblja privremenog uvoza robe i znak trajanja deklariranog carinskog postupka za privremeni uvoz (uvoz) (slika 1., ako je razdoblje privremenog uvoza manje od jedne godine, ili brojka "" 2 "" ako je razdoblje privremenog uvoza godinu dana ili više)
10012 Datum isteka deklariranog razdoblja za privremeni izvoz robe i znak trajanja deklariranog carinskog postupka za privremeni izvoz (slika 1., ako je razdoblje privremenog izvoza manje od jedne godine, ili brojka "" 2 "" ako je razdoblje privremenog izvoza godinu dana ili više)
10013 Izjavljeno razdoblje za preradu robe, ako se deklaracija za robu koristi kao dokument o uvjetima za preradu robe
10014 Troškovi operacija prerade robe kada se stavljaju u carinski postupak radi puštanja u domaću potrošnju proizvoda prerade robe stavljenih u carinski postupak za preradu izvan carinskog područja
10015 Navedeno vrijeme obrade na carinskom području, izvan carinskog područja ili za domaću potrošnju, ako se takva prerada provodi na temelju dokumenta o uvjetima prerade, položaja izmijenjenog Odlukom Odbora Euroazijske ekonomske komisije br. 237 od 18.12.2014. prosinca XNUMX
10017 Oznaka stvarnog trajanja carinskog postupka za privremeni uvoz (uvoz) (slika 1. ako je razdoblje privremenog uvoza kraće od jedne godine, ili brojka "" 2 "" ako je razdoblje privremenog uvoza godinu dana ili više)
10018 Oznaka stvarnog trajanja carinskog postupka za privremeni izvoz (slika 1., ako je razdoblje privremenog izvoza kraće od jedne godine, ili brojka "" 2 "" ako je razdoblje privremenog izvoza godinu dana ili više)
10020 Posljednji dan razdoblja privremenog boravka i upotrebe robe na carinskom području Euroazijske ekonomske unije u skladu s carinskim postupkom za privremeni uvoz (uvoz) bez plaćanja uvoznih carina i poreza
10021 Ostale informacije deklarirane (naznačene) u carinskim dokumentima u skladu sa zakonodavstvom Republike Bjelorusije
10022 Ostale informacije deklarirane (naznačene) u carinskim dokumentima u skladu sa zakonodavstvom Republike Kazahstan o carinskim propisima
10023 Ostale informacije deklarirane (naznačene) u carinskim dokumentima u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije o carinskim propisima
10024 Uredba Vlade Ruske Federacije od 05.05.2011. Br. 339 "" O davanju subvencija iz saveznog proračuna za naknadu troškova plaćanja uvoznih carina i poreza na dodanu vrijednost pravnih osoba, pojedinačnih poduzetnika koji su osobe uključen u provedbu projekta za stvaranje i održavanje operacije geografski odvojenog kompleksa (inovacijski centar Skolkovo) (samo za Rusku Federaciju)
10025 Ostale informacije deklarirane (naznačene) u carinskim dokumentima u skladu sa zakonodavstvom Republike Armenije o carinskim propisima
10026 Ostale informacije deklarirane (naznačene) u carinskim dokumentima u skladu sa zakonodavstvom Republike Kirgistan o carinskim propisima
10041 Proglašeni rok za uništavanje robe stavljene u carinski postupak uništenja
10042 Deklarirano razdoblje skladištenja robe u carinskom skladištu
10043 Podaci o državnoj registraciji specijaliziranih prehrambenih proizvoda ili državnoj registraciji prehrambenih proizvoda nove vrste u skladu s tehničkim propisima Carinske unije o sigurnosti hrane (TR CU 021/2011), odobreni Odlukom Komisije Carinske unije iz prosinca 9, 2011 br. 880
10044 Podaci o registracijskom broju deklaracije za robu podnesenu u skladu s člankom 114. Carinskog zakonika Euroazijske ekonomske unije, prijavljene u utvrđenim slučajevima u carinskim dokumentima, s izuzetkom deklaracije za robu
10045 Informacije o obavijesti o prispijeću robe na carinsko područje Euroazijske ekonomske unije
10046 Informacijski resurs u informacijskoj, telekomunikacijskoj mreži Internet
10050 Informacije o uključivanju radio-elektroničkih sredstava i (ili) visokofrekventnih civilnih uređaja, uključujući ugrađene ili uključene u drugu robu, u jedinstveni registar radio-elektroničkih sredstava i visokofrekventnih civilnih uređaja, uključujući ugrađene ili uključene u ostala roba, za čiji uvoz carinsko područje Euroazijske ekonomske unije ne zahtijeva podnošenje dozvole ili zaključka (dokument o dozvoli)
10051 Podaci o uvrštavanju lijekova u jedinstveni registar registriranih lijekova Euroazijske ekonomske unije, predviđeni člankom 14. Sporazuma o jedinstvenim načelima i pravilima za promet lijekovima unutar Euroazijske ekonomske unije od 23. prosinca 2014. ili u odgovarajući državni registar lijekova države, članice Euroazijske ekonomske unije
10052 Podaci o uključivanju relevantne obavijesti u jedinstveni registar obavijesti o značajkama kriptografskih (kriptografskih) sredstava i robe koja ih sadrži
10060 Prethodne informacije
10061 Datum isteka razdoblja koje je utvrdilo carinsko tijelo u skladu sa stavkom 5. članka 205. Carinskog zakona Euroazijske ekonomske unije (za Republiku Bjelorusiju)
10062 Datum isteka razdoblja koje je utvrdilo carinsko tijelo u skladu sa stavkom 6. članka 213. Carinskog zakona Euroazijske ekonomske unije (za Republiku Bjelorusiju)
10999 Druge podatke
11001 Lični dokument
11002 Sporazum s carinskim predstavnikom, stav izmijenjen i dopunjen Odlukom Odbora Euroazijskog gospodarskog povjerenstva br. 176 od 30.10.2018
11003 Dokument koji potvrđuje ovlasti voditelja deklaranta (osobe koja podnosi zahtjev za puštanje robe prije podnošenja deklaracije za robu) ili carinskog predstavnika
11004 Punomoć za djelovanje u ime deklaranta (osobe koja podnosi zahtjev za puštanje robe prije podnošenja deklaracije za robu) ili carinskog predstavnika
11005 Ugovor o špediciji
13001 Dokument izdan u skladu sa zakonodavstvom države članice Euroazijske ekonomske unije, koji potvrđuje status zaposlenika **** ili člana njegove obitelji i potvrđuje da je tijekom tekuće kalendarske godine takav zaposlenik ili
13002 Dokument koji potvrđuje status zaposlenika **** ili člana njegove obitelji i potvrđuje prestanak rada takvog zaposlenika u diplomatskoj misiji, konzularnom uredu ili predstavništvu države članice Euroazijske ekonomske unije
13003 Dokument izdat u skladu sa zakonodavstvom države članice Euroazijske ekonomske unije, koji potvrđuje status zaposlenika ****, roba za osobnu upotrebu koji su uvezeni i potvrđuju smrt, tešku bolest zaposlenika ili drugo
13004 Dokument koji potvrđuje, u skladu sa zakonodavstvom države članice Euroazijske ekonomske unije, činjenicu i razdoblje rada (službe) pojedinca države članice Euroazijske ekonomske unije u stranoj državi
13005 Dokument koji potvrđuje, u skladu sa zakonodavstvom države članice Euroazijske ekonomske unije, činjenicu privremenog boravka pojedinca države članice Euroazijske ekonomske unije u stranoj državi najmanje
13006 Dokument koji potvrđuje, u skladu sa zakonodavstvom države članice Euroazijske ekonomske unije, činjenicu nasljeđivanja uvezene robe od strane pojedinca države članice Euroazijske ekonomske unije (priznavanje naslijeđenog od njega)
13007 Dokument koji potvrđuje, u skladu sa zakonodavstvom države članice Euroazijske ekonomske unije, priznavanje stranca kao preseljenog radi stalnog boravka u državi članici Euroazijskog ekonomskog saveza,
13008 Radna dozvola u državi članici Euroazijske ekonomske unije u područjima djelatnosti utvrđena u skladu sa zakonodavstvom države članice Euroazijske ekonomske unije, izdana strancu
13009 Dokument koji potvrđuje, u skladu sa zakonodavstvom države članice Euroazijske ekonomske unije, dodjelu kulturnih vrijednosti, dokumente nacionalnih arhivskih fondova i izvornike arhivskih dokumenata sadržanih u predviđenom stavku
13010 Dokument koji potvrđuje lokaciju automobilskih i motornih vozila, prikolica za osobna i motorna vozila, u vlasništvu strane osobe za koju se priznaje da se preselila u
Šifra Naziv dokumenta, informacija, mjere zaštite unutarnjeg tržišta

 

**** Zaposlenici se shvaćaju kao voditelji diplomatskog predstavništva zemlje članice EAEU-a koje se nalaze izvan carinskog područja Unije, članovi diplomatskog i administrativno-tehničkog osoblja diplomatskog predstavništva države članice koje se nalazi izvan carinsko područje Unije, voditelj konzularnog ureda i drugi konzularni dužnosnici konzularni uredi države članice koji se nalaze izvan carinskog područja Unije, konzularni službenici konzularnog ureda države članice koji se nalaze izvan carinskog područja Unije, zaposlenici predstavništva države članice u međunarodnoj organizaciji koja se nalazi izvan carinskog područja Unije.

 

Nadalje, kroz znak za razdvajanje "/" označava se znak koji potvrđuje podnošenje ili nepodnošenje dokumenta prilikom podnošenja DT-a. "" - primjeri xxxxx / 0 xxxxx OD 16.06.2021. U skladu s člankom 7. članka 109. Carinskog zakona EAEU-a, predaja deklaracije za robu nije popraćena predajom dokumenata carinskom tijelu koji potvrđuju podatke deklarirane u deklaraciji za robu, osim u slučajevima predviđenim jer stavkom drugim odredbe 7. članka 109. Međutim, potrebno je uzeti u obzir klauzulu 1. članka 325. TC EAEU-a.

Nadalje, iz novog su retka naznačeni pod odgovarajućim kodom prema klasifikatoru vrsta dokumenata i informacija za svaki (zaseban) dokument:

 • broj, datum i razdoblje valjanosti (ako je razdoblje valjanosti ograničeno) dokumenta koji potvrđuje poštivanje zabrana i ograničenja;
 • pri deklariranju robe za koju je uspostavljeno licenciranje (ako licenca sadrži zahtjev) - broj licence i preko znaka za razdvajanje "/" serijski broj robe za ovu prijavu, te uz prisustvo opće licence nakon broja opća dozvola kroz znak razdvajača "/" - serijski broj popisa robe na opću dozvolu, a zatim kroz znak razdvajača "/" serijski broj robe prema navedenom popisu;
 • brojevi (registarski brojevi) i datumi (ako postoje datumi) prijevoznih (otpremnih) dokumenata, prema kojima je međunarodni prijevoz ili prijevoz pod carinskim nadzorom izvršen primjenom carinskog postupka carinskog tranzita, ako je za prijavljenu robu, prije stavljanjem u deklarirani carinski postupak ili dovršetkom radnje prethodno deklarirani carinski postupak izvršen je u međunarodnom prijevozu ili je roba prevezena u carinskom postupku carinskog provoza;
 • registracijski broj deklaracije za robu u odnosu na prethodno uvezenu istovjetnu robu u slučaju predviđenom stavkom 6. Uredbe o posebnostima kontrole carinske vrijednosti robe, odobrenom Odlukom EEZ -a br. 27.03.2018 od 42. ožujka XNUMX. godine ;
 • broj i datum dokumenta koji potvrđuje namjeru robe;
 • broj i datum izdavanja potvrde o podrijetlu robe, pozivni broj države u skladu s klasifikatorom zemalja svijeta u kojima je certifikat izdan, ako je u skladu s međunarodnim ugovorima i aktima koji čine zakon Unije, potreban je dokument koji potvrđuje zemlju podrijetla robe u obliku potvrde o podrijetlu robe;
 • naziv dokumenta, broj (ako postoji), datum i razdoblje valjanosti (ako je razdoblje valjanosti ograničeno), kojim se potvrđuje postojanje pogodnosti ili značajki za plaćanje carinskih plaćanja, kao i šifra vrste plaćanja u u skladu s klasifikatorom vrsta poreza, naknada i drugih plaćanja, čija je naplata povjerena carinske vlasti;
 • broj, datum i razdoblje valjanosti (ako postoji) dokumenta koji potvrđuje registraciju osobe kao rezidenta (sudionika) slobodne (posebne, posebne) ekonomske zone (u daljnjem tekstu - FEZ (SEZ));
 • broj i datum dokumenta kojim se potvrđuje uvrštavanje u Registar ovlaštenih gospodarskih subjekata, a kroz znak za razdvajanje "/" označava šifru vrste posebnih pojednostavljenja u skladu s klasifikatorom vrsta posebnih pojednostavljenja;
 • pri stavljanju robe pod carinske postupke za preradu na carinskom području, preradu za domaću potrošnju ili preradu izvan carinskog područja, kao i prilikom prijavljivanja prerađenih proizvoda, robe koja nije prošla preradu, otpada i zaostale robe - broj i datum izdavanja dokumenta o uvjetima za preradu robe na carinskom području, preradu robe za domaću potrošnju ili preradu izvan carinskog područja, au Republici Bjelorusiji rok valjanosti navedenog dokumenta i deklarirano razdoblje prerade robe su dodatno naznačeni (XX.XX.XXXX - dan, mjesec, godina);
 • brojevi i datumi drugih dokumenata i (ili) informacija o obvezama, čije se pružanje pruža u skladu s uvjetima carinskih postupaka, kao i brojevi i datumi drugih dokumenata i (ili) drugih podataka koji se navode u DT .
Pomoći ćemo vam odabrati točan klasifikator kodova ili jednostavno registrirati robu na carini u Vladivostoku.
Отправить запрос

Komentari (0)

Ocijenjeno 0 od 5 na temelju 0 glasova
Nema zapisa

Napišite nešto korisno ili samo ocijenite

 1. Gost.
Molimo ocijenite materijal:
Prilozi (0 / 3)
Podijelite svoju lokaciju
O tome će se raspravljati u srijedu na sastanku s prvim potpredsjednikom Vlade Ruske Federacije Andrejem Belousovom.
00:07 28-10-2021 Više detalja ...
Opunomoćenik predsjednice u Dalekoistočnom federalnom okrugu također je zadužio predstavnike Ministarstva prometa i Ministarstva za razvoj Dalekog istoka da do kraja tjedna otputuju na Daleki istok.
22:24 27-10-2021 Više detalja ...
Tečajevi se održavaju drugu godinu za redom.
16:32 27-10-2021 Više detalja ...
Predlaže se otklanjanje dupliciranja dozvola u licenciranju i izdavanju posebnih dozvola za prijevoz visokorizične robe, kao i posebnih dozvola za prekrcaj te robe u riječnim lukama.
16:06 27-10-2021 Više detalja ...