Meni

Poglavlje 19 - Opće odredbe o carinskim postupcima

Članak 127. Primjena carinskih postupaka

 1. Roba koja se prevozi preko carinske granice Unije i druga roba u slučajevima utvrđenim ovim zakonikom za pronalaženje i upotrebu na carinskom području Unije, izvoz s carinskog područja Unije i (ili) pronalazak i upotreba izvan carine teritorija Unije, podložni su stavljanju u carinske postupke, ako ovim Kodeksom nije drugačije određeno.
 2. Ovisno o svrsi pronalaska i korištenja robe na carinskom području Unije, njezinom izvozu s carinskog područja Unije i (ili) pronalaženju i korištenju izvan carinskog područja Unije, na robu se primjenjuju sljedeći carinski postupci :
 3. Roba stavljena u carinski postupak može se staviti u drugi carinski postupak ili u isti carinski postupak:
  1. dovršiti carinski postupak pod kojim je roba stavljena;
  2. obustaviti carinski postupak u koji se roba stavlja;
  3. za prijevoz (prijevoz) robe kroz carinsko područje Unije i (ili) za prijevoz s jednog dijela carinskog područja Unije na drugi dio carinskog područja Unije preko teritorija država koje nisu članice Uniji i (ili) morem u skladu s ovim Kodeksom.
 4. Sadržaj carinskih postupaka i odredbe kojima se uređuje postupak primjene carinskih postupaka, uključujući uvjete za stavljanje robe u carinske postupke, uvjete i postupke korištenja robe u skladu s carinskim postupcima nakon stavljanja u takve carinske postupke, postupak dovršenja, okončanje, obustavljanje i obnavljanje carinskih postupaka, kao i okolnosti nastanka i ukidanja obveze plaćanja carine, poreza, posebnih, antidampinških, izravnalnih carina, razdoblje i (ili) specifičnosti njihovog obračuna i plaćanja u Odnos robe stavljene (stavljene) u carinske postupke ili robe primljene (formirane) proizvedene (primljene) u okviru primjene carinskih postupaka utvrđeni su odgovarajućim poglavljima ovog odjeljka, au slučajevima predviđenim ovim zakonikom - od strane Komisije i (ili) zakonodavstva država članica o carinskim propisima.
 5. Zakonodavstvo država članica o carinskom uređenju, pored uvjeta za stavljanje robe u carinske postupke, osim carinskog postupka za carinski tranzit i carinskog postupka za preradu izvan carinskog područja, može uspostaviti takav uvjet za stavljanje roba u carinskom postupku kao osiguranje ispunjenja obveze plaćanja carine i poreza, posebne, antidampinške, kompenzacijske carine.

Članak 128. Plasman robe u carinski postupak

 1. Osobe navedene u članku 83. ovog zakonika imaju pravo odabrati carinski postupak predviđen ovim zakonikom podnošenjem zahtjeva za carinsku deklaraciju robe, ili prijavljivanjem robe za puštanje prije podnošenja deklaracije za robu, ili uvozom robe u luku teritorija. FEZ ili logistički FEZ.
 2. Stavljanje robe u carinski postupak započinje od trenutka kada carinsko tijelo podnese carinsku deklaraciju ili zahtjev za puštanje robe do podnošenja deklaracije za robu, ako ovim Zakonikom nije drugačije određeno, a završava puštanjem robe, osim u slučaju predviđenom stavkom 1. članka 204. ovog zakonika.
 3. Dan stavljanja robe u carinski postupak je dan puštanja robe, osim u slučaju predviđenom stavkom 1. članka 204. ovog zakonika.
 4. Obveznik potvrde ispunjenosti uvjeta za stavljanje robe u deklarirani carinski postupak leži na deklarantu.
 5. Roba koja podliježe sanitarnoj i karantenskoj, veterinarskoj, karantenskoj fitosanitarnoj i drugim vrstama državne kontrole (nadzora) stavlja se u carinski postupak tek nakon provedbe odgovarajuće vrste državne kontrole (nadzora).
 6. Ako se prilikom uvođenja mjere necarinske regulacije utvrde carinski postupci prema kojima se stavljanje robe za koju se takva mjera uvodi, tada ta roba ne podliježe stavljanju u takve carinske postupke, bez obzira na odredbe ovaj odjeljak.

Članak 129. Završetak, obustava, obustava i obnavljanje carinskog postupka

 1. Učinak carinskih postupaka podliježe dovršetku u slučajevima, postupku i rokovima utvrđenim ovim Zakonikom, a ako je to predviđeno ovim Zakonom, Komisija ili zakonodavstvo država članica o carinskim propisima.
 2. Radnja carinskog postupka smatra se dovršenom prije isteka razdoblja valjanosti carinskog postupka koje je utvrdilo carinsko tijelo, ako carinska deklaracijapodnesena za stavljanje robe u carinski postupak radi okončanja ovog carinskog postupka, registrirana od strane carinskog tijela u roku predviđenom za okončanje carinskog postupka, osim u slučaju kada je carinsko tijelo odbilo pustiti robu u skladu s prijavljeni carinski postupak ili je carinska deklaracija povučena u skladu s člankom 113. ovog zakonika.
 3. U slučaju likvidacije osobe koja je deklarant robe koja je stavljena u carinski postupak, zakonodavstvo država članica može utvrditi različito vremensko razdoblje, prije čijeg isteka mora biti dovršen carinski postupak, od onoga predviđenog ovim Zakonikom, a mogu se odrediti i osobe koje su dužne dovršiti radnje carinskog postupka.
 4. Učinak carinskih postupaka prestaje u slučajevima, postupcima i rokovima utvrđenim ovim Kodeksom, a ako je to predviđeno ovim Kodeksom, Komisijom ili zakonodavstvom država članica o carinskim propisima.
 5. U slučajevima predviđenim ovim zakonikom, robu stavljenu pod carinski postupak čija je radnja prekinuta, kao i robu primljenu (formiranu), proizvedenu (primljenu) kao dio primjene takvog carinskog postupka, zadržat će carinska tijela u skladu s Poglavljem 51. ovog zakonika.
 6. Roba stavljena u carinski postupak čiji je učinak prekinut, kao i roba primljena (formirana), proizvedena (primljena) kao dio primjene takvog carinskog postupka, a koju carinske vlasti nisu zadržale u skladu sa stavkom 5. ovog članka, stavit će se na privremeno skladištenje u skladu s poglavljem 16. ovog zakonika.
 7. Smješteno na carinskom području Unije strana roba, u odnosu na koje je radnja carinskog postupka prekinuta, za daljnje smještanje i upotrebu na carinskom području Unije ili izvoz s carinskog područja Unije, podliježu stavljanju u carinske postupke koji se primjenjuju na stranu robu, sa izuzetkom slučajeva predviđenih ovim zakonikom.
  Roba primljena (formirana), proizvedena (primljena) kao dio primjene carinskih postupaka, koji su prekinuti, za njezino daljnje smještanje i upotrebu na carinskom području Unije, izvoz s carinskog područja Unije ili uvoz u takve teritorij podliježe carinskim postupcima koji se primjenjuju na ovu robu, ovisno o statusu koji je stekla tijekom razdoblja carinskih postupaka, osim u slučajevima predviđenim ovim zakonikom.
  Roba koja se nalazi izvan carinskog područja Unije, za koju je carinski postupak okončan, za daljnji boravak izvan carinskog područja Unije, podliježe carinskim postupcima koji se primjenjuju na unijsku robu i za uvoz u carinsko područje Unije - prema carinskim postupcima koji se primjenjuju u odnosu na stranu robu.
 8. Kada se roba stavlja u carinske postupke u skladu sa stavkom 7. ovog članka nakon prestanka carinskih postupaka, odredbe ovog zakonika primjenjuju se na takvu robu ne uzimajući u obzir posebnosti obračunavanja i plaćanja carina, poreza, posebnih, -dampinške, kompenzacijske carine predviđene ovim zakonikom, koje se primjenjuju prilikom stavljanja robe u carinske postupke radi dovršavanja relevantnih carinskih postupaka, osim specifičnosti predviđenih člankom 226. ovog zakonika.
 9. Rad carinskog postupka može se obustaviti stavljanjem robe stavljene u carinski postupak, odnosno proizvoda prerade te robe u drugi carinski postupak, kao i u slučaju predviđenom stavkom 1. člankom 133. ovog zakonika.
  Carinski postupci koji se koriste za obustavu obavljanja drugih carinskih postupaka, kao i slučajevi kada se radnja carinskog postupka može obustaviti, utvrđeni su ovim Zakonom, a ako je ovim Zakonom predviđeno, Komisija.
  Postupak obustave i obnavljanja carinskog postupka u utvrđenim slučajevima utvrđuje Komisija.

Članak 130. Produljenje roka valjanosti carinskih postupaka

 1. Razdoblje valjanosti carinskih postupaka koje je utvrdilo carinsko tijelo produžuje carinsko tijelo prije njegovog isteka, au slučajevima predviđenim ovim zakonikom ili zakonodavstvom država članica u skladu sa stavkom 3. članka 165. stavkom 3. Članak 178. i stavak 3. članka 190. ovog zakonika - nakon njegovog isteka u uvjetima predviđenim ovim zakonikom ili uvjetima utvrđenim od strane Komisije ili utvrđenim zakonodavstvom država članica o carinskom uređenju u skladu s ovim zakonikom.
 2. Postupak za produljenje razdoblja valjanosti carinskih postupaka koji je utvrdilo carinsko tijelo utvrđen je zakonodavstvom država članica o carinskom uređenju.

Članak 131. Usklađenost s mjerama zaštite unutarnjeg tržišta utvrđenim u drugom obliku osim posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi i (ili) drugih dažbina utvrđenih u skladu s člankom 50. Ugovora o Uniji, pri stavljanju robe pod carinski postupak

Usklađenost s mjerama za zaštitu unutarnjeg tržišta, uspostavljenih u obliku koji nije poseban, antidampinške, kompenzacijske carine i (ili) druge carine utvrđene u skladu s člankom 50. Ugovora o Uniji, potvrđuje se prilikom stavljanja robe pod carinu postupci, uvjeti smještaja pod kojima predviđaju poštivanje takvih mjera, ako ovim Kodeksom, Ugovorom o Uniji ili aktima Komisije koji uvode takve mjere nije drugačije određeno.

Članak 132. Poštivanje uvjeta za uporabu robe u skladu s deklariranim carinskim postupkom

1. Obveza poštivanja uvjeta za uporabu robe u skladu s deklariranim carinskim postupkom, podložno poštivanju nakon stavljanja robe u carinski postupak, nametnut će se deklarantu, kao i drugim osobama u skladu s ovim Kodeksom.

2. Osobe navedene u stavku 1. ovog članka odgovorne su za kršenje uvjeta za uporabu robe u skladu s deklariranim carinskim postupkom u skladu sa zakonodavstvom država članica.

Članak 133. Posljedice zapljene (zapljene), oduzimanja ili pretvaranja u vlasništvo (dohodak) države članice robe koja je stavljena u carinski postupak

 1. U slučaju zapljene robe stavljene u carinski postupak ili nametanja zapljene takve robe u skladu sa zakonodavstvom država članica, učinak carinskog postupka u vezi s tom robom obustavlja se.
 2. Ako se donese odluka o otkazivanju zapljene robe ili otkazivanju oduzimanja robe, carinski postupak nastavlja se od dana koji slijedi dan kada takva odluka stupa na snagu ili dana navedenog u takvoj odluci .
 3. Nakon nastavka carinskog postupka, kamate, čije se obračunavanje i plaćanje osiguravaju u skladu s ovim odjeljkom, za razdoblje obustave carinskog postupka neće se naplaćivati ​​ili plaćati.
 4. U slučaju oduzimanja ili pretvaranja u vlasništvo (dohodak) države članice sudskom odlukom robe stavljene u carinski postupak, učinak carinskog postupka u vezi s tom robom prestaje.
 5. Ako je privođenje osobe administrativnoj ili kaznenoj odgovornosti u skladu sa zakonodavstvom država članica povezano s nepoštivanjem uvjeta za uporabu robe u skladu s carinskim postupkom, a dopušteno nepridržavanje povlači za sobom nemogućnost daljnje primjene ovog carinskog postupka, carinski postupak mora biti dovršen u roku od 15 kalendarskih dana od dana nakon datuma stupanja na snagu odgovarajuće odluke da se osoba pozove na odgovornost.
  Ako carinski postupak nije završen u roku navedenom u prvom stavku ove klauzule, carinski postupak se prekida, a carinska tijela zadržavaju robu u skladu s poglavljem 51. ovog zakonika.

Komentari (0)

Ocijenjeno 0 od 5 na temelju 0 glasova
Nema zapisa

Napišite nešto korisno ili samo ocijenite

 1. Gost.
Molimo ocijenite materijal:
Prilozi (0 / 3)
Podijelite svoju lokaciju
Nalog su dobili Ministarstvo prometa, Ministarstvo industrije i trgovine, Ministarstvo za razvoj Dalekog istoka i Arktika, Ministarstvo poljoprivrede i Federalna agencija za ribarstvo.
15:58 27-10-2021 Više detalja ...
Ministarstvo prometa predložilo je povećanje tarife za putovanje cestama s naplatom cestarine. Nacrt odgovarajuće vladine uredbe objavljen je na portalu Regulation.gov.ru.
17:12 26-10-2021 Više detalja ...
Četiri pokušaja ilegalnog premještanja velikih pošiljki strateški važnih resursa zaustavljena su u kolovozu 2021.
21:24 25-10-2021 Više detalja ...