Meni

Postupak prilagođene obrade za domaću potrošnju

Članak 188. Sadržaj i primjena carinskog postupka za preradu za domaću potrošnju

 1. Carinski postupak prerada za domaću potrošnju - carinski postupak koji se primjenjuje na stranu robu, prema kojemu se takva roba prerađuje za domaću potrošnju radi dobivanja prerađenih proizvoda namijenjenih za naknadno stavljanje u carinski postupak za puštanje u domaću potrošnju, bez plaćanja u odnosu na takva strana roba, uvozne carine, podliježu uvjetima za stavljanje robe u ovaj carinski postupak i njihovu uporabu u skladu s takvim carinskim postupkom.
 2. Roba stavljena pod carinski postupak za preradu za domaću potrošnju zadržava status strane robe, a roba primljena (formirana) kao rezultat prerade za domaću potrošnju (prerađeni proizvodi, otpad i ostaci) dobiva status strane robe.
 3. Carinski postupak za preradu za domaću potrošnju primjenjuje se na robu čiji je popis utvrđen zakonodavstvom država članica.

Članak 189. Uvjeti za stavljanje robe u carinski postupak za preradu za domaću potrošnju i njihova uporaba u skladu s tim carinskim postupkom

 1. Uvjeti za stavljanje robe u carinski postupak za preradu za domaću potrošnju su:
  1. dostupnost dokumenta o uvjetima za preradu robe za domaću potrošnju, koji je izdalo ovlašteno tijelo države članice i sadrži podatke navedene u članku 193. ovog zakonika;
  2. mogućnost identifikacije carinskih tijela strane robe stavljene pod carinski postupak radi prerade za domaću potrošnju u proizvodima njihove prerade;
  3. ako se na dan stavljanja robe u carinski postupak za preradu za domaću potrošnju, iznosi uvoznih carina obračunati u odnosu na prerađene proizvode, kao da su stavljeni pod carinski postupak za puštanje u domaću potrošnju kada se uvoze u carinsko područje Unije, uzimajući u obzir norme za izlaz prerađenih proizvoda, sadržane u dokumentu o uvjetima za preradu robe za domaću potrošnju, manji je od iznosa uvoznih carina obračunatih za robu stavljenu pod carinu postupak prerade za domaću potrošnju, kao da je takva roba stavljena pod carinski postupak za puštanje u domaću potrošnju;
  4. nemogućnost vraćanja prerađenih proizvoda u izvorno stanje na ekonomski povoljan način;
  5. plaćanje posebnih, antidampinških i kompenzacijskih pristojbi;
  6. plaćanje poreza, ako nisu predviđena porezna oslobođenja;
  7. poštivanje mjera za zaštitu unutarnjeg tržišta uspostavljenih u obliku koji nije poseban, antidampinške, kompenzacijske pristojbe i (ili) druge carine utvrđene u skladu s člankom 50. Ugovora o Uniji;
  8. poštivanje zabrana i ograničenja u skladu s člankom 7. ovog zakonika.
 2. Uvjeti za korištenje robe u skladu s carinskim postupkom za preradu za domaću potrošnju su:
  1. poštivanje utvrđenog razdoblja valjanosti carinskog postupka za preradu za domaću potrošnju;
  2. poštivanje odredbi članka 191. ovoga zakonika pri obavljanju transakcija s robom stavljenom u carinski postupak za preradu za domaću potrošnju;
  3. pronalaženje robe stavljene pod carinski postupak za preradu za domaću potrošnju kod osoba navedenih u dokumentu o uvjetima za preradu robe za domaću potrošnju, te korištenje te robe za obavljanje poslova prerade robe od strane tih osoba.
 3. U svrhu primjene ovog poglavlja, carinsko tijelo identificira stranu robu u proizvodima od njezine prerade znači utvrditi jednom od metoda navedenih u članku 192. ovog zakonika da se preradom robe za domaću potrošnju za dobivanje prerađenih proizvoda podvrgnuti su robi stavljenoj pod carinski postupak za preradu za domaću potrošnju.

Članak 190. Trajanje carinskog postupka za preradu za domaću potrošnju

 1. Razdoblje valjanosti carinskog postupka za preradu za domaću potrošnju utvrđuje se na temelju roka za preradu robe za domaću potrošnju, utvrđenog u dokumentu o uvjetima prerade robe za domaću potrošnju.
 2. Utvrđeno razdoblje valjanosti carinskog postupka za preradu za domaću potrošnju produljuje se na zahtjev osobe produženjem roka za preradu robe za domaću potrošnju.
 3. Zakonodavstvo država članica može predvidjeti da se pri produljenju roka za preradu robe za domaću potrošnju utvrđeno razdoblje valjanosti carinskog postupka za preradu za domaću potrošnju može produljiti najkasnije 10 radnih dana nakon njezina isteka. Prilikom produljenja roka valjanosti carinskog postupka za preradu za domaću potrošnju, koji je utvrdilo carinsko tijelo, nakon njegova isteka, valjanost takvog carinskog postupka nastavlja se s datumom okončanja ovog carinskog postupka.

Članak 191. Prerada za domaću potrošnju

 1. Operacije prerade za domaću potrošnju uključuju:
  1. prerada ili prerada robe;
  2. proizvodnju robe, uključujući montažu, montažu, demontažu i ugradnju.
 2. Postupci prerade za domaću potrošnju ne uključuju:
  1. radnje za osiguranje sigurnosti robe pri pripremi za prodaju i prijevoz (prijevoz), uključujući pakiranje, pakiranje i razvrstavanje robe, pri čemu roba ne gubi svoja individualna svojstva;
  2. potomstvo, uzgoj i hranjenje životinja, uključujući ptice, ribe, kao i rastuće rakove i mekušce;
  3. uzgoj drveća i drugih biljaka;
  4. kopiranje i reproduciranje informacija, audio i video zapisa na bilo kojoj vrsti nosača informacija;
  5. druge operacije koje utvrdi Komisija.
 3. Prilikom obavljanja poslova prerade za domaću potrošnju dopuštena je upotreba robe Unije.

Članak 192. identifikacija strana roba u proizvodima njihove prerade

Za identifikaciju strane robe u proizvodima njihove prerade mogu se koristiti sljedeće metode:

 • stavljanje deklaranta, osobe koja obavlja obradu ili službenika carinskih tijela pečate, žigove, digitalne i druge oznake na strana roba;
 • detaljan opis, fotografija, slika stranih dobara u mjerilu;
 • usporedba unaprijed odabranih uzoraka i (ili) uzoraka strane robe i proizvoda njihove prerade;
 • upotreba postojećeg označavanja proizvoda, uključujući u obliku serijskih brojeva;
 • druge metode koje se mogu primijeniti na temelju prirode robe i operacija prerade za domaću potrošnju, uključujući ispitivanjem dostavljenih dokumenata koji sadrže detaljne informacije o upotrebi strane robe u tehnološkom procesu prerade postupaka prerade za domaću potrošnju, kao kao i o tehnološkoj proizvodnji prerađenih proizvoda ili putem carinske kontrole tijekom postupaka prerade za domaću potrošnju.

Članak 193. Dokument o uvjetima prerade robe za domaću potrošnju

 1. Dokument o uvjetima prerade robe za domaću potrošnju, koji izdaje ovlašteno tijelo države članice, može dobiti bilo koji lice države članice, na čijem se području izdaje ovaj dokument, uključujući i one koji ne obavljaju izravno operacije prerade robe.
 2. Dokument o uvjetima prerade robe za domaću potrošnju mora sadržavati podatke:
  1. o ovlaštenom tijelu države članice koja je izdala dokument;
  2. o osobi kojoj je dokument izdan;
  3. o osobi (osobama) koja će izravno obavljati postupke prerade za domaću potrošnju;
  4. o stranoj robi i proizvodima njihove prerade (naziv, šifra u skladu s Robnom nomenklaturom vanjskoekonomske djelatnosti, količinom i troškom). Zakonodavstvo država članica o carinskim propisima može predvidjeti mogućnost specificiranja koda strane robe i proizvoda njezine prerade na razini robne stavke Robne nomenklature vanjskoekonomske djelatnosti, kao i mogućnost da se ne navede trošak robe i proizvoda njihove prerade;
  5. na dokumentima koji potvrđuju pravo posjedovanja, korištenja i (ili) raspolaganja robom;
  6. prinosi prerađenih proizvoda u količinskom i (ili) postotnom smislu;
  7. o postupcima prerade za domaću potrošnju i načinima njihove provedbe;
  8. o metodama identifikacije strane robe stavljene pod carinski postupak za preradu za domaću potrošnju u proizvodima njihove prerade;
  9. o otpadu i ostacima (naziv, šifra u skladu s Robnom nomenklaturom vanjskoekonomske djelatnosti, količina i trošak). Zakonodavstvo država članica o carinskim propisima može predvidjeti mogućnost označavanja koda otpada i ostataka na razini robne stavke Robne nomenklature vanjske gospodarske djelatnosti, kao i mogućnost da se ne navede vrijednost takve otpad i ostaci;
  10. razdoblje za preradu robe za domaću potrošnju;
  11. o mogućnosti daljnje komercijalne uporabe otpada;
  12. o carinskom tijelu (carinskim tijelima) koje bi trebalo staviti robu u carinski postupak za preradu za domaću potrošnju i okončanje ovog carinskog postupka;
  13. o nemogućnosti vraćanja prerađenih proizvoda u izvorno stanje na ekonomski povoljan način.
 3. Razdoblje za preradu robe za domaću potrošnju ne može biti duže od 1 godine ili dulje razdoblje koje je Komisija odredila za određene kategorije robe.
 4. Pojam prerade robe za domaću potrošnju uključuje:
  1. trajanje proizvodnog procesa prerade robe;
  2. vrijeme potrebno za stavljanje prerađenih proizvoda u carinski postupak za puštanje u domaću potrošnju.
 5. Rok za preradu robe za domaću potrošnju računa se od dana stavljanja robe u carinski postupak za preradu za domaću potrošnju, a u slučaju carinske deklaracije robe u nekoliko serija - od dana kada je prva serija robe stavljen pod carinski postupak za preradu za domaću potrošnju.
 6. Rok za preradu robe za domaću potrošnju može se produžiti u roku navedenom u stavku 3. ovoga članka.
 7. Zakonodavstvo država članica može utvrditi dodatne informacije koje će se navesti u dokumentu o uvjetima za preradu robe za domaću potrošnju.
 8. Obrazac dokumenta o uvjetima prerade robe za domaću potrošnju, postupku njezinog popunjavanja i postupku izdavanja takvog dokumenta, uvođenjem izmjena (dopuna) u njega, kao i povlačenjem (poništavanjem) i (ili) njegovo obnavljanje utvrđeno je zakonodavstvom država članica. (vidi naredbu Ministarstva financija Rusije br. 5n od 14.01.2020. siječnja XNUMX.)

Članak 194. Stope proizvodnje prerađenih proizvoda

 1. Stopa proizvodnje prerađenih proizvoda razumijeva se kao količina i (ili) postotak prerađenih proizvoda nastalih kao rezultat procesa prerade za domaću potrošnju određene količine strane robe.
 2. Ako se postupci prerade za domaću potrošnju provode u odnosu na robu čija svojstva ostaju praktički konstantna u skladu s utvrđenim tehničkim zahtjevima i dovode do primitka prerađenih proizvoda stalne kvalitete, ovlaštena tijela država članica mogu uspostaviti standardne norme za izlaz prerađenih proizvoda.

Članak 195. Otpad nastao postupcima prerade za domaću potrošnju i gubitke u proizvodnji

 1. Otpad nastao kao rezultat procesa prerade za domaću potrošnju podvrgava se carinskim postupcima predviđenim ovim Zakonom, osim u slučajevima kada je navedeni otpad u skladu sa zakonodavstvom država članica prepoznat kao neprikladan za njihovu daljnju komercijalnu uporabu ili je takav otpad u skladu sa zakonodavstvom države članice podložan pokopu, neutraliziranju, korištenju ili uništavanju na bilo koji drugi način.
 2. Otpad nastao kao posljedica postupaka prerade za domaću potrošnju, kada se stavi pod carinski postupak koji je odabrao deklarant, u ovoj se državi smatra uvezenim na carinsko područje Unije.
 3. Otpad naveden u stavku 1. ovoga članka, koji nije podložan carinskim postupcima, stječe status robe Unije i smatra se da nije pod carinskom kontrolom od datuma priznavanja u skladu sa zakonodavstvom država članica kao neprikladne za daljnju komercijalnu uporabu ili od datuma podnošenja dokumenata carinskom tijelu, potvrđujući činjenicu ukopa, neutraliziranja, iskorištavanja ili uništavanja nastalog otpada na drugi način, ili činjenicu njihova prijenosa za takve operacije.
 4. Inozemna roba stavljena u carinski postupak za preradu za domaću potrošnju, nepovratno izgubljena kao posljedica postupaka prerade za domaću potrošnju i koju su carinska tijela priznala kao gubitak u proizvodnji, ne podliježe stavljanju u carinske postupke po završetku carinskog postupka za preradu za domaću potrošnju.

Članak 196. Ostaci strane robe nastali kao rezultat preradbe za domaću potrošnju

Ostaci strane robe nastali kao rezultat preradbe za domaću potrošnju u skladu s normama za proizvodnju prerađenih proizvoda podliježu stavljanju pod carinske postupke u skladu s člankom 197. ovog zakonika.

Članak 197. Završetak, obustava i prekid carinskog postupka za preradu za domaću potrošnju

 1. Prije isteka utvrđenog razdoblja valjanosti carinskog postupka za preradu za domaću potrošnju, učinak ovog carinskog postupka upotpunjen je stavljanjem robe primljene (formirane) kao rezultat postupaka prerade za domaću potrošnju (proizvodi prerade, otpad , s izuzetkom otpada navedenog u članku 3. stavku 195. ovog zakonika, i (ili) bilance) i (ili) strana roba stavljena pod carinski postupak za preradu za domaću potrošnju i koja nije podvrgnuta postupcima prerade za domaću potrošnju, prema carinskom postupku za puštanje u domaću potrošnju. Istodobno, u odnosu na prerađene proizvode, ne plaćaju se posebne, antidampinške, izravnalne pristojbe i potvrda o usklađenosti s mjerama zaštite unutarnjeg tržišta u obliku koji nije poseban, antidampinške, kompenzacijske pristojbe i (ili) druge dužnosti utvrđene u skladu s člankom 50. Ugovora o Uniji nisu potrebne.
 2. Prije isteka utvrđenog roka valjanosti carinskog postupka za preradu za domaću potrošnju, učinak ovog carinskog postupka može se dovršiti:
  1. stavljanje strane robe stavljene pod carinski postupak za preradu za domaću potrošnju i koja nije podvrgnuta postupcima prerade za domaću potrošnju, otpad, s izuzetkom otpada navedenog u stavku 3. članka 195. ovog zakonika, i (ili) ostaci nastali preradom operacije za domaću potrošnju, pod drugačijim carinskim postupkom koji se primjenjuje na stranu robu, pod uvjetima predviđenim ovim Zakonom, s izuzetkom carinskog postupka za carinski tranzit;
  2. priznavanje carinskih tijela u skladu sa zakonodavstvom država članica o carinskom uređenju činjenice uništenja i (ili) nepopravljivog gubitka zbog nesreće ili više sile ili činjenice neopozivog gubitka kao posljedice prirodnog gubitka u normalnim uvjetima prijevoza (prijevoza) i (ili) skladištenja robe primljene (nastale) kao rezultat postupaka prerade za domaću potrošnju (prerađeni proizvodi, otpad i (ili) ostaci) i (ili) strana roba stavljena pod carinski postupak radi prerade za domaću potrošnju i nisu podvrgnuti operacijama prerade za domaću potrošnju;
  3. priznavanje, u skladu sa zakonodavstvom država članica, otpada nastalog kao rezultat procesa prerade za domaću potrošnju, neprikladnog za njihovu daljnju komercijalnu uporabu ili podnošenje carinskom tijelu dokumenata koji potvrđuju činjenicu ukopa, neutraliziranja, odlaganja ili uništenja generiranog otpada na drugi način ili činjenice njihovog prijenosa za obavljanje takvih operacija;
  4. priznavanje od strane carinskih tijela dijela strane robe stavljene pod carinski postupak za preradu za domaću potrošnju kao gubitak u proizvodnji;
  5. nastupanje okolnosti koje je utvrdila Komisija i (ili) zakonodavstvo država članica o carinskim propisima, prije kojih je roba pod carinskim nadzorom.
 3. Prije isteka utvrđenog roka valjanosti carinskog postupka za preradu za domaću potrošnju, učinak ovog carinskog postupka može se obustaviti u slučaju stavljanja robe stavljene pod carinski postupak za preradu za domaću potrošnju, i (ili) proizvoda njihove obrade u carinskom postupku carinskog skladišta.
 4. Po isteku utvrđenog roka valjanosti carinskog postupka za preradu za domaću potrošnju, ovaj carinski postupak se prekida.

Članak 198. Nastanak i prestanak obveze plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi u odnosu na robu stavljenu (stavljenu) u carinski postupak za preradu za domaću potrošnju, rok za njihovo plaćanje i proračun

 1. Obveza plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi u odnosu na robu stavljenu u carinski postupak za preradu za domaću potrošnju proizlazi iz deklaranta od trenutka kada carinsko tijelo registrira deklaraciju za robu, a u u odnosu na robu prijavljenu za puštanje prije podnošenja deklaracije za robu, od osobe koja je podnijela zahtjev za puštanje robe prije podnošenja deklaracije za robu - od trenutka kada je carinsko tijelo registriralo zahtjev za puštanje robe do podnošenja deklaracija za robu.
 2. Obvezu plaćanja uvoznih carina na robu stavljenu (stavljenu) u carinski postupak za preradu za domaću potrošnju deklarant prestaje pod sljedećim okolnostima:
  1. okončanje carinskog postupka za preradu za domaću potrošnju u skladu sa stavkom 1. i podstavcima 1., 3. - 5. stavka 2. članka 197. ovog zakonika, uključujući i nakon nastupanja okolnosti navedenih u podstavcima 1. i 2. stavka 6. ovoga članak;
  2. stavljanje robe za koju je okončan carinski postupak za preradu za domaću potrošnju i (ili) roba primljena (formirana) kao rezultat postupaka prerade za domaću potrošnju u okviru primjene takvog carinskog postupka, čija je radnja prekinuta radi privremenog skladištenja u skladu sa stavkom 6. članka 129. ovog zakonika;
  3. stavljanje robe za koju je okončan carinski postupak za preradu za domaću potrošnju i (ili) roba dobivena (formirana) kao rezultat postupaka prerade za domaću potrošnju u sklopu primjene takvog carinskog postupka, koji ima je prestao, pod carinskim postupcima u skladu s člankom 7. stavkom 129. ovog zakonika;
  4. ispunjenje obveze plaćanja uvoznih carina i (ili) njihova naplata u iznosima koji su obračunati i plativi u skladu sa stavkom 7. ovog članka;
  5. priznavanje carinskog tijela u skladu sa zakonodavstvom država članica o carinskom uređenju činjenice uništenja i (ili) neopozivog gubitka strane robe stavljene pod carinski postupak radi prerade na carinskom području i (ili) primljene robe ( nastale) kao rezultat operacija prerade za domaću potrošnju, zbog nesreće ili više sile ili činjenice nepopravljivog gubitka ove robe kao posljedice prirodnog gubitka u normalnim uvjetima prijevoza (prijevoza) i (ili) skladištenja, osim slučajevi kada je prije takvog uništenja ili nepopravljivog gubitka u skladu s ovim zakonikom u vezi s ovom robom došao rok za plaćanje uvoznih carina;
  6. odbijanje puštanja robe u skladu s carinskim postupkom za preradu izvan carinskog područja - u odnosu na obvezu plaćanja uvoznih carina nastalih prilikom registracije deklaracije za robu ili zahtjeva za puštanje robe prije podnošenja deklaracije za robu;
  7. opoziv deklaracije za robu u skladu s člankom 113. ovog zakonika i (ili) otkazivanje puštanja robe u skladu s člankom 4. stavkom 118. ovog zakonika - u odnosu na obvezu plaćanja uvoznih carina nastalih prilikom registracije deklaracija za robu;
  8. oduzimanje ili pretvaranje robe u vlasništvo (dohodak) države članice u skladu sa zakonodavstvom te države članice;
  9. zadržavanje robe od strane carinskog tijela u skladu s poglavljem 51. ovog zakonika;
  10. stavljanje na privremeno skladištenje ili stavljanje u jedan od carinskih postupaka robe koja je oduzeta ili uhićena tijekom provjere kaznene prijave, tijekom postupka u kaznenom predmetu ili predmetu upravnog prekršaja (vođenje upravnog postupka) i u vezi s kojim donesena je odluka da se vrate ako takva roba prethodno nije puštena.
 3. Obveza plaćanja poreza, posebnih, antidampinških i kompenzacijskih pristojbi u odnosu na robu stavljenu pod carinski postupak za preradu za domaću potrošnju, ako stavkom 4. ovoga članka nije drukčije određeno, prestaje deklarantu nakon nastupanja sljedećih okolnosti :
  1. ispunjenje obveze plaćanja poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi i (ili) njihova naplata u iznosima izračunatim i plativim u skladu sa stavkom 13. ovoga članka;
  2. priznavanje carinskog tijela u skladu sa zakonodavstvom država članica o carinskom uređenju činjenice uništenja i (ili) neopozivog gubitka strane robe stavljene u carinski postupak radi prerade na carinskom području, zbog nesreće ili više sile ili činjenicu neopozivog gubitka ove robe kao rezultat prirodnog gubitka tijekom normalnih uvjeta prijevoza (prijevoza) i (ili) skladištenja, osim u slučajevima kada su prije takvog uništenja ili nepovratni gubitak u skladu s ovim Kodeksom, u odnosu na od te robe došao je rok za plaćanje poreza, posebnih, antidampinških i kompenzacijskih pristojbi;
  3. odbijanje puštanja robe u skladu s carinskim postupkom za preradu za domaću potrošnju - u odnosu na obvezu plaćanja poreza, posebne, antidampinške, kompenzacijske pristojbe nastale prilikom registracije deklaracije za robu ili zahtjeva za puštanje robe prije podnošenje deklaracije za robu;
  4. opoziv deklaracije za robu u skladu s člankom 113. ovog zakonika i (ili) otkazivanje puštanja robe u skladu s člankom 4. stavkom 118. ovog zakonika - u vezi s obvezom plaćanja poreza, posebnim, antidampinškim , kompenzacijske pristojbe nastale prilikom registracije deklaracije za robu;
  5. oduzimanje ili pretvaranje robe u vlasništvo (dohodak) države članice u skladu sa zakonodavstvom te države članice;
  6. zadržavanje robe od strane carinskog tijela u skladu s poglavljem 51. ovog zakonika;
  7. stavljanje na privremeno skladištenje ili stavljanje u jedan od carinskih postupaka robe koja je oduzeta ili uhićena tijekom provjere kaznene prijave, tijekom postupka u kaznenom predmetu ili predmetu upravnog prekršaja (vođenje upravnog postupka) i u vezi s kojim donesena je odluka da se vrate ako takva roba prethodno nije puštena.
 4. U pogledu robe stavljene pod carinski postupak za preradu za domaću potrošnju, čije je puštanje izvršeno prije podnošenja deklaracije za robu, obveznik plaćanja poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi deklarant prestaje pojava sljedećih okolnosti:
  1. ispunjenje obveze plaćanja poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi, kao i slanje od strane carinskog tijela elektroničkog dokumenta ili stavljanje od strane carinskog tijela odgovarajućih oznaka navedenih u stavku 17. članka 120. ovoga Kodirati;
  2. oduzimanje ili pretvaranje robe u vlasništvo (prihod) države članice u skladu sa zakonodavstvom te države članice.
 5. Obveza plaćanja uvoznih carina na robu stavljenu u carinski postupak za preradu za domaću potrošnju podliježe ispunjenju nakon nastupanja okolnosti navedenih u stavku 6. ovoga članka.
 6. U slučaju sljedećih okolnosti smatra se rok za plaćanje uvoznih carina:
  1. u slučaju prijenosa strane robe prije okončanja carinskog postupka za preradu za domaću potrošnju osobi (osobama) koje nisu navedene u dokumentu o uvjetima prerade robe za domaću potrošnju - dan prijenosa robe, i ako ovaj dan nije određen - dan stavljanja robe u carinski postupak na preradu za domaću potrošnju;
  2. u slučaju gubitka robe primljene (nastale) kao rezultat obrade za domaću potrošnju i (ili) strane robe stavljene u carinski postupak za preradu za domaću potrošnju, prije završetka carinskog postupka za preradu za domaću potrošnju, s izuzetkom uništenja i (ili) neopozivog gubitka zbog nesreće ili više sile ili nepopravljivog gubitka kao posljedice prirodnog gubitka u normalnim uvjetima prijevoza (prijevoza) i (ili) skladištenja, - dana gubitka robe, i ako ovaj dan nije određen, - dan stavljanja robe u postupak carinske obrade za domaću potrošnju;
  3. ako carinski postupak za preradu za domaću potrošnju nije dovršen u skladu s člankom 197. ovog zakonika - danom isteka carinskog postupka za preradu za domaću potrošnju, koji je utvrdilo carinsko tijelo.
 7. Nakon nastupanja okolnosti navedenih u stavku 6. ovoga članka, uvozne carine podliježu plaćanju kao da je roba stavljena u carinski postupak za preradu za domaću potrošnju stavljena pod carinski postupak za puštanje u domaću potrošnju bez primjene tarife povlastice i pogodnosti za plaćanje uvoznih carina ...
  Za izračun uvoznih carina primjenjuju se stope uvoznih carina na dan kada carinsko tijelo registrira deklaraciju za robu podnesenu radi stavljanja robe u carinski postupak za preradu za domaću potrošnju, a u odnosu na robu puštenu prije podnošenja deklaracije za robu, na dan kada je carinsko tijelo prijavilo zahtjev za puštanje robe prije podnošenja deklaracije za robu.
 8. Plaćaju se kamate na iznose uvoznih carina plaćenih (naplaćenih) u skladu sa stavkom 7. ovog članka, kao da je odobreno odgađanje plaćanja u odnosu na te iznose od dana stavljanja robe u carinski postupak na preradu za domaću potrošnju do dana isteka roka plaćanja.uvozne carine. Navedena kamata obračunava se i plaća u skladu s člankom 60. ovog zakonika.
  Ako je obustavljena radnja carinskog postupka za preradu za domaću potrošnju u skladu s člankom 3. stavkom 197. ovog zakona, kamate predviđene ovim stavkom za razdoblje obustave carinskog postupka neće se naplatiti niti platiti.
 9. U slučaju okončanja carinskog postupka za preradu za domaću potrošnju ili stavljanja na privremeno skladištenje u skladu sa stavkom 6. člankom 129. ovog zakonika, roba stavljena u carinski postupak za preradu za domaću potrošnju, i (ili) roba primljeno (nastalo) kao rezultat operacija prerade za domaću potrošnju ili stavljanja takve robe u skladu sa stavkom 7. članka 129. ovog zakonika pod carinske postupke predviđene ovim zakonikom, ili zadržavanja takve robe od strane carinskih tijela u u skladu s Poglavljem 51. ovog zakonika, nakon ispunjenja obveze plaćanja uvoznih carina i (ili) njihove naplate (u cijelosti ili djelomično), iznosi plaćenih uvoznih carina i (ili) naplaćeni u skladu s ovim člankom podliježu povratu (offset) u skladu s Poglavljem 10. ovog Kodeksa.
 10. U pogledu robe stavljene pod carinski postupak za preradu za domaću potrošnju, osim robe prijavljene za puštanje prije podnošenja deklaracije za robu, obveza plaćanja poreza, posebne, antidampinške, kompenzacijske pristojbe podliježe izvršenju (porezi, posebne, antidampinške, kompenzacijske pristojbe plaćaju se) prije puštanja robe u skladu s carinskim postupkom za preradu za domaću potrošnju.
 11. U pogledu robe stavljene pod carinski postupak za preradu za domaću potrošnju, čije je puštanje izvršeno prije podnošenja deklaracije za robu i za koju je deklaracija za robu podnesena najkasnije u roku navedenom u stavku 16. Člankom 120. ovog zakonika, a u odnosu na robu čiji je deklarant ovlašteni gospodarski subjekt - najkasnije u roku navedenom u stavku 4. članka 441. ovog zakonika, obveza plaćanja poreza, posebna, antidampinška, kompenzacijska carine se podliježu izvršenju (porezi, posebne, antidampinške i kompenzacijske pristojbe se plaćaju) prije podnošenja deklaracije za robu.
 12. U pogledu robe stavljene pod carinski postupak za preradu za domaću potrošnju, čije je puštanje izvršeno prije podnošenja deklaracije za robu i za koju deklaracija za robu nije podnesena prije isteka roka navedenog u stavku 16. članka 120. ovog zakonika, a u odnosu na robu, čiji podnositelj prijave djeluje ovlašteni gospodarski subjekt - do isteka roka navedenog u stavku 4. članka 441. ovoga zakonika, rok za plaćanje poreza, poseban, antidampinške, kompenzacijske pristojbe zadnji je dan razdoblja navedenog u stavku 16. članka 120. ovog zakonika, a u odnosu na robu čiji podnositelj prijave djeluje ovlašteni gospodarski subjekt - zadnji dan razdoblja navedenog u stavku 4. članka 441. ovog zakonika.
 13. S obzirom na robu navedenu u odredbama 10. i 11. ovog članka, porezi, posebne, antidampinške, kompenzacijske pristojbe plaćaju se u iznosu izračunatom u skladu s ovim kodeksom u deklaraciji za robu, uzimajući u obzir specifičnosti predviđene za u poglavlju 12. ovog zakonika.
 14. U odnosu na robu navedenu u stavku 12. ovoga članka, osnovica za obračun poreza koji se plaća, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi utvrđuje se na temelju podataka navedenih u zahtjevu za puštanje robe i dostavljenim dokumentima zajedno s takvom izjavom.
  Ako su šifre robe u skladu s robnom nomenklaturom vanjske gospodarske djelatnosti određene na razini grupiranja s brojem znakova manjim od 10:
  • za izračun poreza primjenjuje se najviša stopa poreza na dodanu vrijednost, najviša stopa trošarina (trošarina ili trošarina) koja odgovara robi koja je uključena u takvu grupaciju, za koju je najviša stopa carinskih dažbina;
  • za izračun posebnih, antidampinških i kompenzacijskih pristojbi primjenjuje se najviša stopa posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi koja odgovara robi uključenoj u takvo grupiranje, uzimajući u obzir stavak pet ove klauzule.

Posebne, antidampinške, kompenzacijske carine izračunavaju se na temelju podrijetla robe, potvrđenog u skladu s poglavljem 4. ovog zakonika, i (ili) drugih podataka potrebnih za određivanje navedenih carina. Ako porijeklo robe i (ili) druge informacije potrebne za utvrđivanje navedenih carina nisu potvrđene, posebne, antidampinške, kompenzacijske carine izračunavaju se na temelju najviših stopa posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina utvrđenih za robu iz isti kod Robne nomenklature vanjsko-ekonomske djelatnosti ako se razvrstavanje robe vrši na razini od 10 znakova, ili robe koja je uključena u grupiranje, ako su kodovi robe u skladu s Robnom nomenklaturom za vanjsko-gospodarsku djelatnost određuje se na razini grupiranja s brojem znakova manjim od 10.
Ako se, u vezi s robom navedenom u stavku 12. ovoga članka, naknadno podnese deklaracija za robu, porezi, posebne, antidampinške, kompenzacijske pristojbe u iznosu izračunatom u skladu s ovim kodeksom u deklaraciji za robu, na temelju podatke navedene u deklaracijama za robu. Povrat (preboj) prekomjerno plaćenih i (ili) pretjerano naplaćenih iznosa poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi provodi se u skladu s Poglavljem 10. i člankom 76. ovog zakonika.

Članak 199. Posebnosti obračunavanja i plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi na prerađene proizvode kada su stavljeni pod carinski postupak za puštanje u domaću potrošnju

 1. Kada se prerađivački proizvodi stavljaju pod carinski postupak za puštanje u domaću potrošnju, uvozne carine obračunavaju se za prerađene proizvode i plaćaju u skladu s člankom 136. ovog zakonika.
 2. Kada se proizvodi za preradu stavljaju pod carinski postupak za puštanje u domaću potrošnju, deklarant nema obvezu plaćanja poreza, posebnih, antidampinških i kompenzacijskih pristojbi.

Članak 200. Osobitosti plaćanja poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi u odnosu na stranu robu koja nije podvrgnuta operacijama prerade, ostatke i otpad nastao kao rezultat preradbe za domaću potrošnju, kada su stavljeni pod carinu postupak puštanja za domaću potrošnju

Kad se strana roba koja nije podvrgnuta operacijama prerade, kao ni ostaci i otpad nastali kao posljedica postupaka prerade za domaću potrošnju, stave u carinski postupak za puštanje u domaću potrošnju, deklarant nema obvezu plaćanja poreza, posebne, antidampinške, kompenzacijske pristojbe. ...

Komentari (0)

Ocijenjeno 0 od 5 na temelju 0 glasova
Nema zapisa

Napišite nešto korisno ili samo ocijenite

 1. Gost.
Molimo ocijenite materijal:
Prilozi (0 / 3)
Podijelite svoju lokaciju
O tome će se raspravljati u srijedu na sastanku s prvim potpredsjednikom Vlade Ruske Federacije Andrejem Belousovom.
00:07 28-10-2021 Više detalja ...
Opunomoćenik predsjednice u Dalekoistočnom federalnom okrugu također je zadužio predstavnike Ministarstva prometa i Ministarstva za razvoj Dalekog istoka da do kraja tjedna otputuju na Daleki istok.
22:24 27-10-2021 Više detalja ...
Tečajevi se održavaju drugu godinu za redom.
16:32 27-10-2021 Više detalja ...
Predlaže se otklanjanje dupliciranja dozvola u licenciranju i izdavanju posebnih dozvola za prijevoz visokorizične robe, kao i posebnih dozvola za prekrcaj te robe u riječnim lukama.
16:06 27-10-2021 Više detalja ...