Meni

Carinski postupak za obradu na carinskom području

Članak 163. Sadržaj i primjena carinskog postupka za obradu na carinskom području

 1. Carinski postupak prerada na carinskom području - carinski postupak koji se primjenjuje na stranu robu, u skladu s kojim se takva roba obrađuje na carinskom području Unije radi dobivanja prerađenih proizvoda namijenjenih za naknadni izvoz s carinskog područja Unije, bez plaćanja u pogledu takve robe, strana roba, uvozne carine, porezi, posebne, antidampinške, kompenzacijske pristojbe, podliježu uvjetima za stavljanje robe u ovaj carinski postupak i njihovu uporabu u skladu s takvim carinskim postupkom.
 2. Roba stavljena pod carinski postupak radi prerade na carinskom području zadržava status strane robe, a roba primljena (nastala) kao rezultat procesa prerade na carinskom području Unije (prerađeni proizvodi, otpad i ostaci) dobiva status strana roba.
 3. Dopušteno je koristiti carinski postupak za preradu na carinskom području za obustavu carinskog postupka za privremeni uvoz (uvoz) stavljanjem robe ispod njega, stavljenog pod carinski postupak za privremeni uvoz (uvoz).
 4. Komisija ima pravo utvrditi popis robe za koju se ne primjenjuje carinski postupak za preradu na carinskom području. (vidi Odluku Odbora Euroazijske ekonomske komisije br. 203 od 11.12.2018.)

Članak 164. Uvjeti za stavljanje robe u carinski postupak radi prerade na carinskom području i njihova uporaba u skladu s tim carinskim postupkom

 1. Uvjeti za stavljanje robe u carinski postupak radi prerade na carinskom području su:
  1. dostupnost dokumenta o uvjetima za preradu robe na carinskom području Unije, koji je izdalo ovlašteno tijelo države članice i koji sadrži podatke navedene u članku 168. ovog zakonika. Deklaracija za robu može se koristiti kao takav dokument ako je svrha primjene carinskog postupka za preradu na carinskom području popravak robe, kao i u drugim slučajevima koje utvrdi Komisija; (vidi Odluku Odbora Euroazijske gospodarske komisije br. 180 od 12.11.2018.)
  2. mogućnost carinske uprave identificirati stranu robu stavljenu pod carinski postupak radi prerade na carinskom području u proizvodima svoje prerade, osim u slučajevima zamjene te strane robe ekvivalentnom robom u skladu s člankom 172. ovog zakonika;
  3. poštivanje zabrana i ograničenja u skladu s člankom 7. ovog zakonika.
 2. Uvjeti za upotrebu robe u skladu s carinskim postupkom za preradu na carinskom području su:
  1. poštivanje utvrđenog razdoblja valjanosti carinskog postupka za obradu na carinskom području;
  2. poštivanje odredbi članka 166. ovoga zakonika pri obavljanju poslova s ​​robom stavljenom u carinski postupak radi prerade na carinskom području;
  3. pronalazak robe stavljene pod carinski postupak radi prerade na carinskom području kod osoba navedenih u dokumentu o uvjetima za preradu robe na carinskom području Unije, te korištenje takve robe za obavljanje poslova prerade robe ovih osoba.
 3. U svrhu primjene ovog poglavlja, carinsko tijelo identificira stranu robu u proizvodima svoje prerade znači utvrditi jednom od metoda navedenih u članku 167. ovog zakonika da je roba stavljena u postupak carinske obrade podvrgnuta operacije prerade robe na carinskom području Unije radi dobivanja prerađenih proizvoda. na carinskom području.

Članak 165. Trajanje carinskog postupka za obradu na carinskom području

 1. Razdoblje valjanosti carinskog postupka za preradu na carinskom području utvrđuje se na temelju roka za preradu robe na carinskom području Unije, kako je definirano u dokumentu o uvjetima za preradu robe na carinskom području Unija.
 2. Utvrđeno razdoblje valjanosti carinskog postupka za preradu na carinskom području produžava se na zahtjev osobe produženjem roka za preradu robe na carinskom području Unije.
 3. Zakonodavstvo država članica može predvidjeti da se pri produljenju roka za preradu robe na carinskom području Unije utvrđeno razdoblje valjanosti carinskog postupka za preradu na carinskom području može produljiti najkasnije 10 radnih dana nakon što je isteka. Prilikom produljenja roka carinskog postupka za obradu na carinskom području, koji je utvrdilo carinsko tijelo, nakon njegova isteka, učinak takvog carinskog postupka nastavlja se s datumom okončanja ovog carinskog postupka.

Članak 166. Postupci prerade na carinskom području Unije

 1. Postupci prerade na carinskom području Unije uključuju:
  1. prerada ili prerada robe;
  2. proizvodnja robe, uključujući montažu, montažu, rastavljanje i ugradnju;
  3. popravak robe, uključujući njihovu obnovu, zamjenu sastavnih dijelova, modernizaciju;
  4. korištenje robe koja olakšava ili olakšava proizvodnju prerađenih proizvoda, čak i ako se ta roba potroši u cijelosti ili djelomično u procesu prerade. Ova se operacija mora izvesti istovremeno s jednom od operacija navedenih u podstavcima 1 - 3 ovog stavka.
 2. Postupci prerade na carinskom području Unije ne uključuju:
  1. radnje za osiguranje sigurnosti robe pri pripremi za prodaju i prijevoz (prijevoz), uključujući pakiranje, pakiranje i razvrstavanje robe, pri čemu roba ne gubi svoja individualna svojstva;
  2. potomstvo, uzgoj i hranjenje životinja, uključujući ptice, ribe, kao i rastuće rakove i mekušce;
  3. uzgoj drveća i drugih biljaka;
  4. kopiranje i reproduciranje informacija, audio i video zapisa na bilo kojoj vrsti nosača informacija;
  5. korištenje strane robe kao pomoćnog sredstva u tehnološkom procesu (oprema, strojevi, čvora itd.);
  6. druge operacije koje utvrdi Komisija.
 3. Prilikom obavljanja postupaka prerade na carinskom području Unije dopuštena je upotreba unijetske robe, s izuzetkom robe za koju su stope izvoznih carina utvrđene zakonodavstvom država članica i koje su uključene u utvrđeni popis od strane Komisije.
  Povjerenstvo ima pravo utvrditi slučajeve kada Unijska roba, za koje su stope izvoznih carina utvrđene zakonodavstvom država članica i koje su uključene u popis predviđen u prvom stavku ovoga stavka, mogu se koristiti pri obavljanju postupaka prerade na carinskom području Unija.

Članak 167. identifikacija strana roba u proizvodima njihove prerade

Za identifikaciju strane robe u proizvodima njihove prerade mogu se koristiti sljedeće metode:

 • stavljanje deklaranta, osobe koja obavlja obradu ili službenika carinskih tijela pečate, žigove, digitalne i druge oznake na strana roba;
 • detaljan opis, fotografija, slika stranih dobara u mjerilu;
 • usporedba unaprijed odabranih uzoraka i (ili) uzoraka strane robe i proizvoda njihove prerade;
 • upotreba postojećeg označavanja proizvoda, uključujući u obliku serijskih brojeva;
 • druge metode koje se mogu primijeniti na temelju prirode robe i postupaka prerade na carinskom području Unije, uključujući ispitivanjem podnesenih dokumenata koji sadrže detaljne informacije o upotrebi strane robe u tehnološkom procesu obavljanja postupaka prerade u carinskom području Unije, kao i o tehnologiji proizvodnje prerađenih proizvoda ili putem carinske kontrole tijekom postupaka prerade na carinskom području Unije.

Članak 168. Dokument o uvjetima za preradu robe na carinskom području Unije

 1. Dokument o uvjetima prerade robe na carinskom području Unije, koji izdaje ovlašteno tijelo države članice, može dobiti bilo koji lice države članice, na čijem se području izdaje ovaj dokument, uključujući i one koji izvode postupke obrade ili koji izravno ne izvode te operacije.
 2. Dokument o uvjetima za preradu robe na carinskom području Unije mora sadržavati podatke:
  1. o ovlaštenom tijelu države članice koja je izdala dokument;
  2. o osobi kojoj je dokument izdan;
  3. o osobi (osobama) koja će izravno obavljati postupke prerade na carinskom području Unije;
  4. o stranoj robi i proizvodima njihove prerade (naziv, šifra u skladu s Robnom nomenklaturom vanjskoekonomske djelatnosti, količinom i troškom). Zakonodavstvo država članica o carinskim propisima može predvidjeti mogućnost specificiranja koda strane robe i proizvoda njezine prerade na razini robne stavke Robne nomenklature vanjskoekonomske djelatnosti, kao i mogućnost da se ne navede trošak robe i proizvoda njihove prerade;
  5. na robu Unije, za koju su stope izvoznih carina utvrđene zakonodavstvom država članica, čime se osigurava provedba tehnološkog procesa prerade strane robe (naziv, šifra u skladu s robnom nomenklaturom inozemnih proizvoda) Gospodarska aktivnost i količina), ako je to utvrđeno zakonodavstvom države članice;
  6. na dokumentima koji potvrđuju pravo posjedovanja, korištenja i (ili) raspolaganja robom;
  7. prinosi prerađenih proizvoda u količinskom i (ili) postotnom smislu;
  8. o poslovima prerade na carinskom području, načinima njihove provedbe;
  9. o metodama identifikacije strane robe stavljene pod carinski postupak radi prerade na carinskom području u proizvodima njihove prerade;
  10. o otpadu i ostacima (naziv, šifra u skladu s Robnom nomenklaturom vanjskoekonomske djelatnosti, količina i trošak). Zakonodavstvo država članica o carinskim propisima može predvidjeti mogućnost označavanja koda otpada i ostataka na razini robne stavke Robne nomenklature vanjske gospodarske djelatnosti, kao i mogućnost da se ne navede vrijednost takve otpad i ostaci;
  11. razdoblje za preradu robe na carinskom području Unije;
  12. o zamjeni robe ekvivalentnom robom kako je definirano člankom 172. ovog zakonika, ako je takva zamjena dopuštena;
  13. o mogućnosti daljnje komercijalne uporabe otpada;
  14. o carinskom tijelu (carinskim tijelima), koje bi trebalo staviti robu u carinski postupak radi prerade na carinskom području i okončanje ovog carinskog postupka.
 3. Razdoblje za preradu robe na carinskom području Unije ne može biti duže od 3 godine ili dulje razdoblje koje je Komisija odredila za određene kategorije robe. (vidi Odluku Odbora Euroazijske ekonomske komisije br. 203 od 11.12.2018.)
 4. Razdoblje za preradu robe na carinskom području Unije uključuje:
  1. trajanje proizvodnog procesa prerade robe;
  2. vrijeme potrebno za stvarni izvoz prerađenih proizvoda s carinskog područja Unije i obavljanje carinskih operacija povezanih s odlaganjem otpada i ostataka strane robe.
 5. Rok za preradu robe na carinskom području Unije računa se od dana stavljanja robe u carinski postupak za preradu na carinskom području, a u slučaju carinske deklaracije robe u nekoliko serija - od dana prvog serija robe stavlja se pod carinski postupak radi prerade na carinskom području.
 6. Rok za preradu robe na carinskom području Unije može se produžiti u roku navedenom u stavku 3. ovoga članka.
 7. Zakonodavstvo država članica može utvrditi dodatne informacije koje treba navesti u dokumentu o uvjetima za preradu robe na carinskom području Unije.
 8. Obrazac dokumenta o uvjetima za preradu robe na carinskom području Unije, postupku njegovog popunjavanja i postupku izdavanja takvog dokumenta, uvođenjem izmjena (dopuna) u njega, kao i njegovim povlačenjem (poništavanjem) i (ili) njegovo obnavljanje utvrđeno je zakonodavstvom država članica. (vidi naredbu Ministarstva financija Rusije br. 246n od 24.12.2019.)
 9. Ako se deklaracija za robu koristi kao dokument o uvjetima za preradu robe na carinskom području Unije, podatke o uvjetima za preradu robe na carinskom području Unije deklarant će navesti u deklaraciji za robu.

Članak 169. Stope proizvodnje prerađenih proizvoda

 1. Prinos prerađenih proizvoda razumijeva se kao količina i (ili) postotak prerađenih proizvoda nastalih kao rezultat procesa prerade određene količine strane robe na carinskom području Unije.
 2. Ako se postupci prerade na carinskom području Unije provode u odnosu na robu čija svojstva ostaju praktički konstantna u skladu s utvrđenim tehničkim zahtjevima i dovode do primitka prerađenih proizvoda stalne kvalitete, ovlaštena tijela Države članice mogu uspostaviti standardne norme za izlaz prerađenih proizvoda.

Članak 170. Otpad nastao postupcima prerade na carinskom području Unije i gubici u proizvodnji

 1. Otpad nastao kao rezultat preradbe na carinskom području Unije podliježe carinskim postupcima predviđenim ovim Zakonom, osim u slučajevima kada se navedeni otpad u skladu sa zakonodavstvom država članica priznaje kao neprikladan za njihovu daljnju komercijalnu uporabu ili takav otpad u skladu sa zakonodavstvom država članica podložan je pokopu, neutraliziranju, korištenju ili uništavanju na bilo koji drugi način.
 2. Otpad nastao kao rezultat preradbe na carinskom području Unije, kada se stavi pod carinski postupak koji je odabrao deklarant, smatrat će se uvezenim na carinsko područje Unije u ovoj državi.
 3. Otpad naveden u stavku 1. ovoga članka, koji nije podložan carinskim postupcima, stječe status robe Unije i smatra se da nije pod carinskom kontrolom od datuma priznavanja u skladu sa zakonodavstvom država članica kao neprikladne za daljnju komercijalnu uporabu ili od datuma podnošenja dokumenata carinskom tijelu, potvrđujući činjenicu ukopa, neutraliziranja, iskorištavanja ili uništavanja nastalog otpada na drugi način, ili činjenicu njihova prijenosa za takve operacije.
 4. Strana roba stavljena u carinski postupak radi prerade na carinskom području, nepovratno izgubljena kao posljedica postupaka prerade na carinskom području Unije i koju su carinska tijela priznala kao gubitak u proizvodnji, ne podliježe stavljanju u carinske postupke po završetku carinski postupak za obradu na carinskom području.

Članak 171. Ostaci strane robe nastali postupcima prerade na carinskom području Unije

Ostaci strane robe nastali kao rezultat preradbe na carinskom području Unije u skladu s normama za izlaz prerađenih proizvoda stavljaju se pod carinske postupke u skladu s člankom 173. ovog zakonika.

Članak 172. Zamjena strane robe ekvivalentnom robom

 1. Dopuštenjem carinskog tijela dopuštena je zamjena strane robe stavljene u carinski postupak radi prerade na carinskom području ili planirane stavljanja u carinski postupak radi prerade na carinskom području u skladu s dokumentom o uvjetima za prerada robe na carinskom području Unije, s robom Unije, koja se po svom opisu, kvaliteti i tehničkim karakteristikama podudara s takvom stranom robom (u daljnjem tekstu u ovom članku - ekvivalentna roba).
  U slučaju uvoza na carinsko područje Unije radi popravka u neispravnom obliku dijelova, sklopova, jedinica koje su bile dio robe koja je prethodno izvožena s carinskog područja Unije u skladu s carinskim izvoznim postupkom, roba Unije, koja u svom opisu, kvaliteta i tehničke karakteristike podudaraju se s uvozom na carinsko područje Unije takvih dijelova, sklopovi, sklopovi smatraju se ekvivalentnom robom bez uzimanja u obzir stanja njihove upotrebljivosti i (ili) pogoršanja.
 2. Proizvodi prerade dobiveni kao rezultat procesa prerade na carinskom području Unije ekvivalentne robe smatraju se proizvodima prerade strane robe u skladu s odredbama ovog poglavlja.
 3. Ekvivalentna roba stječe status strane robe, a roba koja je njima zamijenjena dobiva status robe Unije.
 4. Ako je dopušteno zamijeniti stranu robu ekvivalentnom robom, izvoz s carinskog područja Unije prerađenih proizvoda dobivenih od ekvivalentne robe dopušten je prije uvoza strane robe na carinsko područje Unije.
 5. Postupak i uvjeti zamjene strane robe ekvivalentnom robom utvrđeni su zakonodavstvom država članica o carinskim propisima.

Članak 173. Završetak, obustava i prekid carinskog postupka za obradu na carinskom području

 1. Prije isteka utvrđenog razdoblja valjanosti carinskog postupka za preradu na carinskom području, rad ovog carinskog postupka završava stavljanjem robe primljene (formirane) kao rezultat postupaka prerade na carinskom području Unije ( proizvodi prerade, otpad, osim otpada navedenog u stavku 3. članka 170. ovog zakonika, i (ili) bilance), i (ili) strana roba stavljena u carinski postupak za preradu na carinskom području i koja nije podvrgnuta postupcima prerade na carinskom području Unije, prema carinskom postupku za ponovni izvoz.
 2. Prije isteka utvrđenog razdoblja valjanosti carinskog postupka za obradu na carinskom području, učinak ovog carinskog postupka može se dovršiti:
  1. stavljanje robe primljene (nastale) kao rezultat procesa prerade na carinskom području Unije (proizvodi od prerade, otpad, osim otpada navedenog u stavku 3. članka 170. ovog zakonika, i (ili) ostaci), i ( ili) strana roba stavljena u carinski postupak za preradu na carinskom području i koja nije podvrgnuta postupcima prerade na carinskom području Unije, u carinskom postupku puštanja za domaću potrošnju ili pod drugim carinskim postupkom koji se primjenjuje na stranu robu pod uvjetima predviđene ovim Zakonom, s izuzetkom carinskog postupka za carinski tranzit, carinskog postupka za privremeni uvoz (uvoz). Istodobno, na prerađene proizvode ne plaćaju se posebne, antidampinške, kompenzacijske pristojbe i podnošenje dokumenata koji potvrđuju poštivanje mjera zaštite unutarnjeg tržišta u obliku koji nije poseban, antidampinške, kompenzacijske pristojbe i (ili) osnovane u skladu s člankom 50. Ugovora o Uniji nisu potrebne. druge pristojbe;
  2. nastavak carinskog postupka za privremeni uvoz (uvoz), čiji je postupak obustavljen u skladu sa stavkom 3. članka 224. ovog zakonika;
  3. priznavanje carinskih tijela u skladu sa zakonodavstvom država članica o carinskom uređenju činjenice uništenja i (ili) nepopravljivog gubitka zbog nesreće ili više sile ili činjenice neopozivog gubitka kao posljedice prirodnog gubitka u normalnim uvjetima prijevoza (prijevoza) i (ili) skladištenja robe primljene (nastale) kao rezultat postupaka prerade na carinskom području Unije (prerađeni proizvodi, otpad i (ili) ostaci) i (ili) stranu robu stavljenu pod carinski postupak za preradu na carinskom području i nije podvrgnut postupcima prerade na carinskom području Unije;
  4. priznavanje u skladu sa zakonodavstvom država članica otpada nastalog kao posljedica postupaka prerade na carinskom području Unije, neprikladnog za njihovu daljnju komercijalnu uporabu, ili podnošenje carinskom tijelu dokumenata koji potvrđuju činjenicu pokopa, neutraliziranja, zbrinjavanje ili uništavanje nastalog otpada na drugi način, ili činjenica njihovog prijenosa za takve operacije;
  5. priznavanje carinskih tijela dijela strane robe stavljene pod carinski postupak radi prerade na carinskom području kao gubitke u proizvodnji;
  6. nastupanje okolnosti koje je utvrdila Komisija i (ili) zakonodavstvo država članica o carinskim propisima, prije kojih je roba pod carinskim nadzorom.
 3. Prije isteka utvrđenog razdoblja valjanosti carinskog postupka za preradu na carinskom području, učinak ovog carinskog postupka može se obustaviti u slučaju stavljanja robe stavljene pod carinski postupak radi prerade na carinskom području, i (ili ) proizvodi njihove prerade u carinskom postupku carinskog skladišta ili proizvodi njihove prerade u carinskom postupku privremenog uvoza (uvoza).
 4. Prerađeni proizvodi mogu se staviti u carinske postupke u jednoj ili više serija.
 5. Po isteku utvrđenog roka valjanosti carinskog postupka za preradu na carinskom području, ovaj carinski postupak se prekida.

Članak 174. Nastanak i prestanak obveze plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi u odnosu na robu stavljenu (stavljenu) u carinski postupak radi prerade na carinskom području, rok za njihovu uplatu i proračun

 1. Obveza plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi u odnosu na robu stavljenu u carinski postupak za preradu na carinskom području nastaje za deklaranta od trenutka kada carinsko tijelo registrira deklaraciju za robu, a u odnosu na robu prijavljenu za puštanje prije podnošenja deklaracije za robu, od osobe koja je podnijela zahtjev za puštanje robe prije podnošenja deklaracije za robu - od trenutka kada je carinsko tijelo registriralo zahtjev za puštanje robe u podnošenje deklaracije za robu.
 2. Obvezu plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi u odnosu na robu stavljenu (stavljenu) u carinski postupak za preradu na carinskom području deklarant prestaje pod sljedećim okolnostima:
  1. okončanje carinskog postupka za preradu na carinskom području u skladu sa stavkom 1. i podstavcima 1, 2, 4-6 stavka 2. članka 173. ovoga zakonika prije isteka carinskog postupka za preradu na carinskom području utvrđenog carinsko tijelo, uključujući i nakon nastupanja okolnosti navedenih u podstavcima 1. i 2. stavka 4. ovoga članka;
  2. stavljanje robe u odnosu na koju je okončan carinski postupak za preradu na carinskom području i (ili) roba primljena (formirana) kao rezultat postupaka prerade na carinskom području Unije u okviru primjene takve carinski postupak čija je radnja okončana radi privremenog skladištenja u skladu sa stavkom 6. članka 129. ovog zakonika;
  3. stavljanje robe u odnosu na koju je okončan carinski postupak za preradu na carinskom području i (ili) roba primljena (formirana) kao rezultat postupaka prerade na carinskom području Unije u okviru primjene takve carinski postupak koji je okončan u okviru carinskih postupaka u skladu sa stavkom 7. članka 129. ovog zakonika;
  4. ispunjavanje obveze plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina i (ili) njihove naplate u iznosima izračunatim i plativim u skladu sa stavkom 5. ovog članka;
  5. priznavanje carinskog tijela u skladu sa zakonodavstvom država članica o carinskom uređenju činjenice uništenja i (ili) neopozivog gubitka strane robe stavljene pod carinski postupak radi prerade na carinskom području i (ili) primljene robe ( nastale) kao rezultat obrade na carinskom području, zbog nesreće ili više sile ili činjenice nepopravljivog gubitka ove robe kao posljedice prirodnog gubitka u normalnim uvjetima prijevoza (prijevoza) i (ili) skladištenja, osim za slučajeve kada je prije takvog uništenja ili nepopravljivog gubitka u skladu s ovim Kodeksom u vezi s ovom robom došao rok za plaćanje uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi;
  6. odbijanje puštanja robe u skladu s carinskim postupkom za obradu na carinskom području - u odnosu na obvezu plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi koje su nastale prilikom registracije deklaracije za robu ili zahtjeva za puštanje robe prije podnošenja deklaracije za robu;
  7. opoziv deklaracije za robu u skladu s člankom 113. ovog zakonika i (ili) otkazivanje puštanja robe u skladu sa stavkom 4. članka 118. ovog zakonika - u vezi s obvezom plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih , antidampinške, kompenzacijske carine koje su nastale tijekom registracije deklaracije za robu;
  8. oduzimanje ili pretvaranje robe u vlasništvo (dohodak) države članice u skladu sa zakonodavstvom te države članice;
  9. zadržavanje robe od strane carinskog tijela u skladu s poglavljem 51. ovog zakonika;
  10. stavljanje na privremeno skladištenje ili stavljanje u jedan od carinskih postupaka robe koja je oduzeta ili uhićena tijekom provjere kaznene prijave, tijekom postupka u kaznenom predmetu ili predmetu upravnog prekršaja (vođenje upravnog postupka) i u vezi s kojim donesena je odluka da se vrate ako takva roba prethodno nije puštena.
 3. Obveza plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina podliježe izvršenju nakon nastupanja okolnosti navedenih u stavku 4. ovog članka.
 4. U slučaju sljedećih okolnosti, rok za plaćanje uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina je:
  1. u slučaju prijenosa strane robe stavljene pod carinski postupak radi prerade na carinskom području, prije završetka takvog carinskog postupka osobi (osobama) koje nisu navedene u dokumentu o uvjetima za obradu na carinskom području - dan prijenosa robe, a ako taj dan nije određen - dan stavljanja robe u carinski postupak radi prerade na carinskom području;
  2. u slučaju gubitka strane robe stavljene u carinski postupak radi prerade na carinskom području prije završetka takvog carinskog postupka, s izuzetkom uništenja i (ili) nepopravljivog gubitka zbog nesreće ili više sile ili nepopravljivog gubitka kao rezultat prirodnog gubitka pod normalnim uvjetima prijevoza (prijevoza) i (ili) skladištenja, - dan gubitka robe, a ako taj dan nije određen, - dan stavljanja robe u carinski postupak radi prerade u carinsko područje;
  3. ako carinski postupak za preradu na carinskom području nije završen prije isteka carinskog postupka za preradu na carinskom području koji je utvrdilo carinsko tijelo - dan isteka carinskog postupka za preradu na carinskom području koji je utvrdila carina autoritet.
 5. Po nastupu okolnosti navedenih u stavku 4. ovog članka uvozne carine, porezi, posebne, antidampinške, kompenzacijske pristojbe plaćaju se kao da je roba stavljena u carinski postupak radi prerade na carinskom području stavljena u carinski postupak za puštanje u domaću potrošnju bez primjene carinskih povlastica i pogodnosti za plaćanje uvoza carine i porezi.
  Za izračun uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi primjenjuju se stope uvoznih carina, porezi, posebne, antidampinške, kompenzacijske pristojbe, na snazi ​​na dan registracije carinskog tijela deklaracija za robu podnesenu radi stavljanja robe u carinski postupak radi prerade na carinskom području, a u odnosu na robu čije je puštanje izvršeno prije podnošenja deklaracije za robu - na dan registracije od strane carinskog tijela zahtjev za puštanje robe prije podnošenja deklaracije za robu.
 6. Na iznose uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi plaćenih (naplaćenih) u skladu sa stavkom 5. ovoga članka plaćaju se kamate, kao da je na navedene iznose odobrena odgoda plaćanja od datum stavljanja robe u carinski postupak na obradu na carinskom području na dan isteka roka za plaćanje uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi. Navedena kamata obračunava se i plaća u skladu s člankom 60. ovog zakonika.
  Ako je obustavljen rad carinskog postupka za preradu na carinskom području u skladu s člankom 3. stavkom 173. ovog zakona, kamate predviđene ovim stavkom za razdoblje obustave carinskog postupka neće se naplatiti niti platiti.
 7. U slučaju okončanja carinskog postupka za preradu na carinskom području ili stavljanja na privremeno skladištenje u skladu sa stavkom 6. člankom 129. ovog zakonika, roba stavljena u carinski postupak radi prerade na carinskom području, i (ili) roba primljena (nastala) kao rezultat operacija prerade na carinskom području ili stavljanja takve robe u skladu s člankom 7. stavkom 129. ovog zakonika u carinske postupke predviđene ovim zakonikom, ili zadržavanja takve robe od strane carine tijela u skladu s Poglavljem 51. ovog zakonika nakon ispunjenja obveze plaćanja carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi i (ili) njihove naplate (u cijelosti ili djelomično) iznosa carina, poreza , posebne, antidampinške, kompenzacijske pristojbe plaćene i (ili) naplaćene u skladu s ovim člankom podliježu povratu (kompenziranje) u skladu s Poglavljem 10. i člankom 76. ovog zakonika.

Članak 175. Posebnosti obračunavanja i plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi na prerađene proizvode kada su stavljeni pod carinski postupak za puštanje u domaću potrošnju

 1. Kada se proizvodi za preradu stavljaju u carinski postupak za puštanje u domaću potrošnju, uvozne carine, porezi, posebne, antidampinške, izravnate pristojbe podliježu plaćanju u iznosu uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih dažbine koje bi se plaćale kao da je strana roba stavljena pod carinski postupak za preradu na carinskom području i korištena za proizvodnju prerađenih proizvoda u skladu s normama za izlaz prerađenih proizvoda stavljena pod carinski postupak za puštanje u domaću potrošnju .
  Za izračun uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi primjenjuju se stope uvoznih carina, porezi, posebne, antidampinške, kompenzacijske pristojbe, na snazi ​​na dan registracije carinskog tijela deklaracija za robu podnesenu radi stavljanja robe u carinski postupak radi prerade na carinskom području, a u odnosu na robu čije je puštanje izvršeno prije podnošenja deklaracije za robu - na dan registracije od strane carinskog tijela zahtjev za puštanje robe prije podnošenja deklaracije za robu.
  Ako je za obračun carina i poreza potrebno pretvoriti stranu valutu u valutu zemlje članice, takva se pretvorba vrši po tečaju na snazi ​​na dan naveden u prvom stavku ove klauzule.
 2. Na iznose uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi plaćenih (naplaćenih) u skladu sa stavkom 1. ovoga članka plaćaju se kamate, kao da je odobrena odgoda njihovog plaćanja u odnosu na te iznose od datum stavljanja robe u carinski postupak na obradu na carinskom području na dan prestanka obveze plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi. Navedena kamata obračunava se i plaća u skladu s člankom 60. ovog zakonika.
  Ako je obustavljen rad carinskog postupka za preradu na carinskom području u skladu s člankom 3. stavkom 173. ovog zakona, kamate predviđene ovim stavkom za razdoblje obustave carinskog postupka neće se naplatiti niti platiti.

Komentari (0)

Ocijenjeno 0 od 5 na temelju 0 glasova
Nema zapisa

Napišite nešto korisno ili samo ocijenite

 1. Gost.
Molimo ocijenite materijal:
Prilozi (0 / 3)
Podijelite svoju lokaciju
Most Nizhneleninskoe - Tongjiang preko rijeke Amur postat će prvi željeznički most između dvije zemlje.
16:25 22-10-2021 Više detalja ...
Carina čini sve kako bi osigurala da se teret, uključujući žive rakove, koje dalekoistočna poduzeća izvoze u Kinu, ne zadržava na granici.
16:23 22-10-2021 Više detalja ...
Tijekom dana službenici carinske ispostave regionalne carine Kalinjingrad izdali su 417 vozila.
23:53 21-10-2021 Više detalja ...
Prosječno vrijeme puštanja robe, ako nisu primijenjene dodatne mjere carinske kontrole, bilo je 1 sat 26 minuta u tekućoj godini.
20:02 19-10-2021 Više detalja ...