Meni

Carinski postupak za preradu izvan carinskog područja

Članak 176. Sadržaj i primjena carinskog postupka za preradu izvan carinskog područja

 1. Carinski postupak prerada izvan carinskog područja - carinski postupak primijenjen na robu Unije, prema kojem se takva roba izvozi s carinskog područja Unije kako bi se dobila, kao rezultat postupaka prerade izvan carinskog područja Unije, proizvodi njihove prerade namijenjeni naknadnom uvozu na carinsko područje Unije, bez plaćanja izvoznih carina za takvu robu Unije, pod uvjetom da se roba stavi u ovaj carinski postupak i njihova uporaba u skladu s takav carinski postupak.
 2. Roba stavljena u carinski postupak za preradu izvan carinskog područja i stvarno izvezena s carinskog područja Unije gubi status unijske robe.
 3. Dopušteno je primijeniti carinski postupak za preradu izvan carinskog područja:
  1. u pogledu robe koja je prethodno stavljena u carinski postupak za puštanje u domaću potrošnju uz primjenu poticaja za plaćanje uvoznih carina, poreza povezanih s ograničenjima na upotrebu i (ili) raspolaganje tom robom ili dijelom takve robe , ako se takva roba ili njezini dijelovi izvoze s carinskog područja Unije radi popravka i u vrijeme stavljanja u carinski postupak za preradu izvan carinskog područja imaju status strane robe;
  2. u odnosu na one koji se izvoze s carinskog područja Unije:
   • roba stavljena u carinski postupak za privremeni izvoz radi dovršenja carinskog postupka za privremeni izvoz u skladu sa stavkom 2. članka 231. ovog zakonika;
   • vozila međunarodnog prijevoza u slučaju predviđenom prvim stavkom stavka 3. članka 277. ovog zakonika.
 4. Roba navedena u podstavku 2. stavka 3. ovog članka stavlja se u carinski postupak za preradu izvan carinskog područja bez uvoza na carinsko područje Unije.
 5. Komisija ima pravo utvrditi popis robe za koju se ne primjenjuje carinski postupak za preradu izvan carinskog područja. (vidi Odluku Odbora Euroazijske ekonomske komisije br. 203 od 11.12.2018.)

Članak 177. Uvjeti za stavljanje robe u carinski postupak za preradu izvan carinskog područja i njezinu upotrebu u skladu s tim carinskim postupkom

 1. Uvjeti za stavljanje robe u carinski postupak za preradu izvan carinskog područja su:
  1. dostupnost dokumenta o uvjetima za preradu robe izvan carinskog područja Unije koji je izdalo ovlašteno tijelo države članice i koji sadrži podatke navedene u članku 181. ovog zakonika. Deklaracija za robu može se koristiti kao takav dokument ako je svrha primjene carinskog postupka za preradu izvan carinskog područja popravak robe;
  2. mogućnost identifikacije carinske vlasti robe Unije koja je stavljena u carinski postupak za preradu izvan carinskog područja u proizvodima njihove prerade, osim u slučajevima zamjene prerađenih proizvoda ekvivalentnom stranom robom, kako je definirano u članku 183. ovog zakonika , u skladu s navedenim člankom ovog zakonika;
  3. osiguranje osiguranja za ispunjenje obveze plaćanja izvoznih carina u skladu s poglavljem 9. ovog zakonika, osim u slučajevima kada je, u skladu sa zakonodavstvom država članica, osiguranje za ispunjenje obveze plaćanja izvoznih carina nije osiguran;
  4. poštivanje zabrana i ograničenja u skladu s člankom 7. ovog zakonika.
 2. Uvjeti za upotrebu robe u skladu s carinskim postupkom za preradu izvan carinskog područja su:
  1. poštivanje utvrđenog razdoblja valjanosti carinskog postupka za preradu izvan carinskog područja;
  2. poštivanje odredbi članka 179. ovog zakonika pri obavljanju operacija prerade izvan carinskog područja Unije robe koja je stavljena u carinski postupak za preradu izvan carinskog područja.
  3. Za potrebe primjene ovog poglavlja, carinsko tijelo identificira unijsku robu u proizvodima njihove prerade znači utvrđivanje jednom od metoda navedenih u članku 180. ovog zakonika da postupci prerade izvan carinskog područja Unije kako bi se dobili prerađeni proizvodi podvrgnuti su robi koja je stavljena u carinski postupak na preradu izvan carinskog područja.

Članak 178. Trajanje carinskog postupka za preradu izvan carinskog područja

 1. Razdoblje valjanosti carinskog postupka za preradu izvan carinskog područja utvrđuje se na temelju razdoblja za preradu robe izvan carinskog područja Unije, kako je definirano u dokumentu o uvjetima za preradu robe izvan carinskog područja države Unija.
 2. Utvrđeno razdoblje valjanosti carinskog postupka za preradu izvan carinskog područja produljuje se na zahtjev osobe kada se produžava razdoblje za preradu robe izvan carinskog područja Unije.
 3. Zakonodavstvo država članica može odrediti da se prilikom produljenja roka za preradu robe izvan carinskog područja Unije utvrđeno razdoblje valjanosti carinskog postupka za preradu izvan carinskog područja može produžiti najkasnije 10 radnih dana nakon njegova istek. Kada se produžava razdoblje valjanosti carinskog postupka za preradu izvan carinskog područja koje je utvrdilo carinsko tijelo, nakon njegovog isteka, valjanost takvog carinskog postupka nastavlja se od dana prestanka ovog carinskog postupka.

Članak 179. Prerada izvan carinskog područja Unije

Postupci prerade izvan carinskog područja Unije uključuju:

 • prerada ili prerada robe;
 • proizvodnja robe, uključujući montažu, montažu, rastavljanje i ugradnju;
 • popravak robe, uključujući njezinu obnovu, zamjenu dijelova, modernizaciju.

Članak 180. identifikacija Unijska roba u proizvodima njihove prerade

Kako bi se identificirala roba Unije u proizvodima njihove prerade, mogu se koristiti sljedeće metode:

 • stavljanjem pečata, žigova, digitalnih i drugih oznaka od strane deklaranta, osobe koja obavlja preradu izvan carinskog područja Unije ili carinskih službenika Unijska roba;
 • detaljan opis, fotografiranje, slika na vagi robe Unije;
 • usporedba unaprijed odabranih uzoraka i (ili) uzoraka unije robe i proizvoda njihove prerade;
 • upotreba postojećeg označavanja proizvoda, uključujući u obliku serijskih brojeva;
 • druge metode koje se mogu primijeniti na temelju prirode robe i operacija prerade izvršenih izvan carinskog područja Unije, uključujući ispitivanje dostavljenih dokumenata koji sadrže detaljne podatke o upotrebi unijske robe u tehnološkom procesu obavljanja operacija prerade izvan carinsko područje Unije, kao i o tehnologiji proizvodnje prerađenih proizvoda.

Članak 181. Dokument o uvjetima za preradu robe izvan carinskog područja Unije

 1. Bilo koji dokument o uvjetima za preradu robe izvan carinskog područja Unije koji je izdalo ovlašteno tijelo države članice može dobiti bilo koji lice države članicena čijem području se izdaje ovaj dokument.
 2. Dokument o uvjetima za preradu robe izvan carinskog područja Unije mora sadržavati podatke:
  1. o ovlaštenom tijelu države članice koja je izdala dokument;
  2. o osobi kojoj je dokument izdan;
  3. o osobi (osobama) koja će izravno obavljati postupke prerade izvan carinskog područja Unije;
  4. na robu Unije i proizvode njezine prerade (naziv, šifra u skladu s Robnom nomenklaturom vanjsko-ekonomske djelatnosti, količina i koštati). Zakonodavstvo država članica o carinskom uređivanju može predvidjeti mogućnost navođenja šifre robe Unije i proizvoda njihove prerade na razini robne jedinice Robne nomenklature vanjsko-gospodarskih aktivnosti;
  5. na dokumentima koji potvrđuju pravo posjedovanja, korištenja i (ili) raspolaganja robom;
  6. prinosi prerađenih proizvoda u količinskom i (ili) postotnom smislu;
  7. o postupcima prerade izvan carinskog područja Unije i načinima njihove provedbe;
  8. o načinima identifikacije unijske robe stavljene u carinski postupak za preradu izvan carinskog područja u proizvodima njihove prerade;
  9. razdoblje za preradu robe izvan carinskog područja Unije;
  10. o zamjeni prerađenih proizvoda ekvivalentnom stranom robom, kako je definirano u članku 183. ovog zakonika, ako je takva zamjena dopuštena;
  11. na carinsko tijelo (carinske vlasti), koje bi trebalo staviti robu u carinski postupak na preradu izvan carinskog područja i dovršenje ovog carinskog postupka.
 3. Razdoblje za preradu robe izvan carinskog područja Unije ne može biti dulje od 2 godine.
 4. Razdoblje za preradu robe izvan carinskog područja Unije uključuje:
  1. trajanje proizvodnog procesa prerade robe;
  2. vrijeme potrebno za stvarni uvoz prerađenih proizvoda na carinsko područje Unije i njihovo stavljanje pod carinske postupke koji dovršavaju učinak carinskog postupka za preradu izvan carinskog područja.
 5. Razdoblje za preradu robe izvan carinskog područja Unije izračunava se od dana kada je roba stavljena u carinski postupak za preradu izvan carinskog područja, a u slučaju carinske deklaracije robe u nekoliko serija - od dana kada prva serija robe stavlja se u carinski postupak za preradu izvan carinskog područja.
 6. Razdoblje za preradu robe izvan carinskog područja Unije može se produžiti u roku navedenom u stavku 3. ovog članka.
 7. Zakonodavstvo država članica može utvrditi dodatne podatke koji će biti navedeni u dokumentu o uvjetima za preradu robe izvan carinskog područja Unije.
 8. Obrazac dokumenta o uvjetima za preradu robe izvan carinskog područja Unije, postupak njenog popunjavanja i postupak izdavanja takvog dokumenta, unošenje izmjena i dopuna u njega, kao i njegovo povlačenje (otkaz) i (ili) njegovo obnavljanje utvrđeno je zakonodavstvom država članica. (vidi naredbu Ministarstva financija Rusije br. 7n od 14.01.2020. siječnja XNUMX.)
 9. Ako se deklaracija za robu koristi kao dokument o uvjetima za preradu robe izvan carinskog područja Unije, deklarant će u deklaraciji za robu navesti podatke o uvjetima za preradu robe izvan carinskog područja Unije.

Članak 182. Stope proizvodnje prerađenih proizvoda

 1. Prinos prerađenih proizvoda podrazumijeva se kao količina i (ili) postotak prerađenih proizvoda nastalih kao rezultat prerade izvan carinskog područja Unije određene količine unijske robe.
 2. Ako se postupci prerade izvan carinskog područja Unije provode u odnosu na robu čija obilježja ostaju praktički konstantna u skladu s utvrđenim tehničkim zahtjevima i dovode do primanja prerađenih proizvoda stalne kvalitete, ovlaštena tijela Države članice mogu uspostaviti standardne norme za izlaz prerađenih proizvoda.

Članak 183. Zamjena prerađenih proizvoda ekvivalentnom stranom robom

 1. Uz dozvolu carinskog tijela dopušteno je zamijeniti prerađene proizvode stranom robom koja se po svom opisu, kvaliteti i tehničkim svojstvima podudara s takvim prerađenim proizvodima (u daljnjem tekstu u ovom članku - ekvivalent strana roba), ako je postupak prerade izvan carinskog područja Unije popravak, kao i ako se postupak prerade izvan carinskog područja Unije provodi u odnosu na robu koja se prevozi cjevovodom.
  U slučaju izvoza s carinskog područja Unije radi jamstvenog popravka u neispravnom obliku dijelova, sklopova, jedinica koje su bile dio robe koja je prethodno uvezena na carinsko područje Unije i stavljena u carinski postupak za puštanje u domaću potrošnju, strana roba koja se po svom opisu, kvaliteti i tehničkim svojstvima podudara s prerađenim proizvodima, smatra se ekvivalentnom stranom robom, ne uzimajući u obzir stanje njihove upotrebljivosti i (ili) propadanja.
 2. Ako je dopušteno zamijeniti prerađene proizvode ekvivalentnom stranom robom, uvoz te ekvivalentne strane robe na carinsko područje Unije dopušten je prije izvoza unijske robe s carinskog područja Unije.
 3. Postupak i uvjeti za zamjenu prerađenih proizvoda ekvivalentnom stranom robom utvrđeni su zakonodavstvom država članica o carinskim propisima.

Članak 184. Završetak i završetak carinskog postupka za preradu izvan carinskog područja

 1. Prije isteka utvrđenog razdoblja valjanosti carinskog postupka za preradu izvan carinskog područja, učinak ovog carinskog postupka dovršava se stavljanjem prerađenih proizvoda u carinski postupak za puštanje u domaću potrošnju, a proizvoda prerade robe koji su izvezeni s carinskog područja Unije radi njihovog besplatnog (jamstvenog) popravka, u carinskom postupku ponovnog uvoza, osim u slučaju predviđenom drugim stavkom ove klauzule.
  Učinak carinskog postupka za preradu izvan carinskog područja ne može se dovršiti stavljanjem prerađenih proizvoda u carinski postupak za ponovni uvoz, ako su takvi prerađeni proizvodi prerađeni proizvodi robe, nakon čijeg puštanja, u skladu s carinskim postupkom za puštanje u domaću potrošnju, uzeta je u obzir prisutnost nedostatka (nedostataka) koji je prouzročio neopravdani (jamstveni) popravak ove robe.
 2. Prije isteka utvrđenog razdoblja valjanosti carinskog postupka za preradu izvan carinskog područja, ovaj carinski postupak može se dovršiti:
  1. stavljanje robe stavljene u carinski postupak za preradu izvan carinskog područja, u carinski postupak za izvoz, osim robe navedene u podstavku 2. ovog stavka, ili carinskog postupka za ponovni uvoz;
  2. stavljanje robe navedene u podstavku 1. stavka 3. članka 176. ovog zakonika, stavljene u carinski postupak za preradu izvan carinskog područja, u carinski postupak za ponovni izvoz;
  3. stavljanje prerađenih proizvoda u carinski postupak za izvoz u slučajevima, pod uvjetima i na način koji odredi Komisija.
 3. Učinak carinskog postupka za preradu izvan carinskog područja ne može se dovršiti stavljanjem robe u carinski postupak za izvoz, ako zakonodavstvo država članica utvrđuje da je roba stavljena u carinski postupak za preradu izvan carinskog područja, i (ili ) proizvodi njihove prerade podliježu obveznom vraćanju na teritorij ove države članice.
 4. Prerađeni proizvodi mogu se staviti u carinske postupke u jednoj ili više serija.
 5. Istekom utvrđenog razdoblja valjanosti carinskog postupka za preradu izvan carinskog područja, važenje ovog carinskog postupka prestaje.

Članak 185. Pojava i prestanak obveze plaćanja izvoznih carina za unijsku robu koja je stavljena (stavljena) u carinski postupak za preradu izvan carinskog područja, rok za njezino plaćanje i obračun

 1. Obveza plaćanja izvoznih carina za unijsku robu koja je stavljena u carinski postupak za preradu izvan carinskog područja nastaje za deklaranta od trenutka kada carinsko tijelo registrira deklaraciju robe.
 2. Obvezu plaćanja izvoznih carina za unijsku robu koja je stavljena (stavljena) u carinski postupak za preradu izvan carinskog područja deklarant prestaje nastupanjem sljedećih okolnosti:
  1. dovršetak carinskog postupka za preradu izvan carinskog područja u skladu s člankom 184. ovog zakonika, uključujući i nakon nastupanja okolnosti navedenih u podstavku 1. stavka 4. ovoga članka;
  2. plasiranje robe za koju je okončan carinski postupak za preradu izvan carinskog područja i (ili) roba primljena (formirana) kao rezultat postupaka prerade izvan carinskog područja Unije u okviru primjene takvog carinski postupak koji je okončan u okviru carinskih postupaka u skladu sa stavkom 7. članka 129. ovog zakonika;
  3. ispunjavanje obveze plaćanja izvoznih carina i (ili) njihove naplate u iznosima izračunatim i plativim u skladu sa stavkom 5. ovog članka;
  4. odbijanje puštanja robe u skladu s carinskim postupkom za preradu izvan carinskog područja - u vezi s obvezom plaćanja izvoznih carina koja je nastala prilikom registracije deklaracije za robu;
  5. opoziv deklaracije za robu u skladu s člankom 113. ovog zakonika i (ili) otkazivanje puštanja robe u skladu sa stavkom 4. članka 118. ovog zakonika - u vezi s obvezom plaćanja izvoznih carina koja je nastala prilikom registracije deklaracija za robu;
  6. oduzimanje ili pretvaranje robe u vlasništvo (dohodak) države članice u skladu sa zakonodavstvom te države članice;
  7. zadržavanje robe od strane carinskog tijela u skladu s poglavljem 51. ovog zakonika;
  8. stavljanje na privremeno skladištenje ili stavljanje u jedan od carinskih postupaka robe koja je oduzeta ili uhićena tijekom provjere kaznene prijave, tijekom postupka u kaznenom predmetu ili predmetu upravnog prekršaja (vođenje upravnog postupka) i u vezi s kojim donesena je odluka da se vrate ako takva roba prethodno nije puštena.
 3. Obveza plaćanja izvoznih carina za unijsku robu koja je stavljena u carinski postupak za preradu izvan carinskog područja podložna je ispunjavanju u slučaju okolnosti navedenih u stavku 4. ovog članka.
 4. U slučaju sljedećih okolnosti, smatra se krajnji rok za plaćanje izvoznih carina:
  1. u slučaju gubitka robe navedene u stavku 1. ovog članka, prije završetka carinskog postupka za preradu izvan carinskog područja - dan gubitka takve robe, a ako taj dan nije određen, - dan carine vlast otkriva činjenicu gubitka takve robe;
  2. u slučaju nedovršavanja carinskog postupka za preradu izvan carinskog područja u skladu s člankom 184. ovog zakonika - dan isteka carinskog postupka za preradu izvan carinskog područja.
 5. Po nastupu okolnosti navedenih u stavku 4. ovoga članka, izvozne carine plaćaju se kao da je unijska roba stavljena u carinski postupak za preradu izvan carinskog područja stavljena u carinski postupak za izvoz bez primjene povlastica u plaćanju izvoznih carina.
  Za obračun izvoznih carina primjenjuju se stope izvoznih carina koje vrijede na dan registracije carinske vlasti od strane carinske službe za robu podnesenu za stavljanje robe u carinski postupak za preradu izvan carinskog područja.
 6. Na iznose plaćenih (naplaćenih) izvoznih carina u skladu sa stavkom 5. ovog članka, plaća se kamata, kao da je odgoda plaćanja odobrena u odnosu na te iznose, ako je to utvrđeno zakonodavstvom države članice u na čijem je teritoriju roba stavljena u postupak carinske obrade izvan carinskog područja. Navedene kamate obračunavaju se i plaćaju u skladu s postupkom utvrđenim zakonodavstvom država članica.
 7. U slučaju završetka carinskog postupka za preradu izvan carinskog područja ili stavljanja robe u skladu sa stavkom 7. članka 129. ovog zakonika robe u carinske postupke predviđene ovim zakonikom ili zadržavanja robe od strane carinskih vlasti u skladu s Poglavljem 51. ovog zakonika, nakon ispunjenja obveze plaćanja izvoznih carina i (ili) njihove naplate (u cijelosti ili djelomično), iznosi izvoznih carina plaćeni i (ili) prikupljeni u skladu s ovim člankom vraćaju se (ofset) u skladu s poglavljem 10. ovog zakonika.

Članak 186. Posebnosti obračunavanja i plaćanja uvoznih carina i poreza na prerađene proizvode kada su stavljeni u carinski postupak za puštanje u domaću potrošnju

 1. Kad se proizvodi za preradu stavljaju u carinski postupak za puštanje u domaću potrošnju, uvozne carine izračunavaju se na temelju troškova obrade izvan carinskog područja Unije.
 2. Troškovi operacija obrade izvan carinskog područja Unije utvrđuju se kao zbir stvarno nastalih troškova za:
  1. obrada (popravak);
  2. strana roba koja se koristi u procesu prerade (popravka), ako nije uključena u troškove obrade (popravka).
 3. Ako vrijednost postupaka prerade izvan carinskog područja Unije prijavljena tijekom carinske deklaracije prerađenih proizvoda nije dokumentirana ili dostavljeni dokumenti ne potvrđuju prijavljene podatke o troškovima takvih operacija, utvrđuje se kao razlika između carine vrijednost prerađenih proizvoda i vrijednost robe stavljene u carinski postupak za preradu izvan carinskog područja.
 4. Ako se na prerađene proizvode primjenjuju određene stope uvoznih carina, iznos plaćenih uvoznih carina određuje se kao umnožak iznosa uvoznih carina izračunat po određenoj stopi za prerađene proizvode omjerom troškova obrade izvan carinsko područje Unije na carinsku vrijednost proizvoda koji se prerađuju kao da su prerađeni proizvodi stavljeni u carinski postupak za puštanje u domaću potrošnju.
 5. Pri preradi proizvodi se stavljaju u carinski postupak za puštanje u domaću potrošnju porezi u odnosu na prerađene proizvode, oni se izračunavaju u skladu sa zakonodavstvom države članice na čijem su teritoriju prerađeni proizvodi stavljeni u carinski postupak za puštanje u domaću potrošnju.
  Ako je postupak prerade izvan carinskog područja Unije bio popravak robe izvezene s carinskog područja Unije, trošarine (trošarina ili trošarina) ne obračunavaju se i ne plaćaju.
 6. Kada se proizvodi za preradu stavljaju u carinski postupak za puštanje u domaću potrošnju, uvozne carine i porezi plaćaju se u iznosu uvoznih carina i poreza obračunatih u skladu sa stavcima 1. do 5. ovog članka, ako stavkom 7. ovoga Zakona nije drugačije određeno. ovaj članak.
 7. Prilikom stavljanja prerađenih proizvoda dobivenih kao rezultat prerade izvan carinskog područja Unije u odnosu na stranu robu navedenu u podstavku 1. stavka 3. članka 176. ovog zakonika, pod carinski postupak za puštanje u domaću potrošnju, uvozne carine , porezi obračunati u skladu sa stavcima 1. - 5. ovog članka ne plaćaju se, osim u slučajevima kada je, u skladu sa stavkom 11. članka 136. ovog zakonika, za tu stranu robu, rok za plaćanje uvoznih carina i dolazi porez.
  Obveza plaćanja uvoznih carina i poreza na prerađene proizvode dobivene kao rezultat prerade izvan carinskog područja Unije u odnosu na stranu robu navedenu u podstavku 1. stavka 3. članka 176. ovog zakonika prestaje po prestanku obveze plaćanja uvoznih carina, poreza na tu stranu robu.

Članak 187. Značajke obračunavanja i plaćanja izvoznih carina u odnosu na robu koja nije podvrgnuta operacijama prerade izvan carinskog područja Unije i prerađene proizvode kada su stavljeni u carinski postupak za izvoz

 1. Pri stavljanju robe koja nije podvrgnuta operacijama prerade izvan carinskog područja Unije, u carinski postupak za izvoz, za obračun izvoznih carina, primjenjuju se stope izvoznih carina koje vrijede na dan registracije od strane carinskog tijela države deklaracija za robu podnesenu za stavljanje robe u carinski postupak za preradu izvan carinskog područja ...
  Ako je za izračun izvoznih carina potrebno pretvoriti stranu valutu u valutu države članice, takva se pretvorba vrši po tečaju važećem na dan naveden u prvom stavku ove klauzule.
 2. Na iznose plaćenih (naplaćenih) izvoznih carina za robu koja nije podvrgnuta operacijama prerade izvan carinskog područja Unije, stavljenu (stavljenu) u carinski postupak za izvoz, plaća se kamata, kao da je odgođeno plaćanje odobren je u odnosu na ove iznose ako je to utvrđeno zakonodavstvom države članice na čijem je teritoriju roba stavljena u carinski postupak za preradu izvan carinskog područja. Navedene kamate obračunavaju se i plaćaju u skladu s postupkom utvrđenim zakonodavstvom država članica.
 3. Posebnosti izračuna i plaćanja izvoznih carina i poreza na prerađene proizvode stavljene u carinski postupak za izvoz u slučajevima utvrđenim u skladu s podstavkom 3. stavka 2. članka 184. ovog zakonika utvrđuje Komisija kada se utvrde takvi slučajevi .

Komentari (0)

Ocijenjeno 0 od 5 na temelju 0 glasova
Nema zapisa

Napišite nešto korisno ili samo ocijenite

 1. Gost.
Molimo ocijenite materijal:
Prilozi (0 / 3)
Podijelite svoju lokaciju
O tome će se raspravljati u srijedu na sastanku s prvim potpredsjednikom Vlade Ruske Federacije Andrejem Belousovom.
00:07 28-10-2021 Više detalja ...
Opunomoćenik predsjednice u Dalekoistočnom federalnom okrugu također je zadužio predstavnike Ministarstva prometa i Ministarstva za razvoj Dalekog istoka da do kraja tjedna otputuju na Daleki istok.
22:24 27-10-2021 Više detalja ...
Tečajevi se održavaju drugu godinu za redom.
16:32 27-10-2021 Više detalja ...
Predlaže se otklanjanje dupliciranja dozvola u licenciranju i izdavanju posebnih dozvola za prijevoz visokorizične robe, kao i posebnih dozvola za prekrcaj te robe u riječnim lukama.
16:06 27-10-2021 Više detalja ...