Meni

Carinski postupak slobodne carinske zone

Članak 201. Sadržaj i primjena carinskog postupka slobodne carinske zone

 1. Carinski postupak slobodna carinska zona - carinski postupak koji se primjenjuje na stranu robu i robu Unije, u skladu s kojim se takva roba stavlja i koristi unutar teritorija FEZ ili njegov dio bez plaćanja carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi, pod uvjetom da se roba stavi pod ovaj carinski postupak i da se ona koristi u skladu s takvim carinskim postupkom.
 2. Roba namijenjena postavljanju i (ili) korištenju rezidentima (sudionicima, subjektima) SZZ -a na teritoriju SZZ -a radi obavljanja poduzetničkih i drugih aktivnosti rezidenata (sudionika, subjekata) SZ -a u skladu sa ugovorom (sporazum) o provedbi stavljaju se pod carinski postupak slobodne carinske zone. (obavljanje) aktivnosti na području SZV -a (sporazum o uvjetima rada u SZZ -u, deklaracija o ulaganju, poduzetnički program), osim ako drukčije utvrđeno zakonodavstvom države članice u odnosu na robu stavljenu pod carinski postupak slobodne carinske zone za stavljanje i (ili) upotrebu na područjima zasebnih SZZ -a uspostavljenih na teritoriju takve države članice.
 3. Roba navedena u stavku 2. ovoga članka, koja je roba Unije, s izuzetkom one koja se uvozi radi postavljanja i (ili) uporabe na teritoriju lučke SZP ili logističke SZO, stavlja se pod carinski postupak besplatnog carinska zona po izboru rezidenta (sudionika, subjekta) SZP -a, ako zakonodavstvo države članice na čijem je području SZZ nastalo, nije utvrđeno da su ti Unijska roba podliježu stavljanju pod carinski postupak slobodne carinske zone bez greške.
 4. U carinskom postupku slobodne carinske zone stavlja se roba koja je namijenjena za stavljanje na teritorij luke ili slobodne zone za logistiku od strane osoba koje nisu rezidenti (sudionici, subjekti) luke ili slobodne zone za logistiku sklopili su ugovor sa rezidentima (sudionicima, subjektima) lučkog SZZ -a ili logističkog SZZ -a o pružanju usluga skladištenja (skladištenja) robe, utovara (istovara) robe i drugih teretnih poslova vezanih za skladištenje, kao i osiguravanja sigurnost robe i priprema robe za prijevoz (prijevoz), uključujući cijepanje serije, formiranje pošiljaka, sortiranje, pakiranje, prepakiranje, označavanje (u daljnjem tekstu u ovom poglavlju - ugovor o pružanju usluga), pod uvjetom da se operacije s robom obavljaju pri pružanju takvih usluga ne mijenjaju se karakteristike robe povezane s promjenom koda u skladu s robnom nomenklaturom vanjske gospodarske aktivnosti.
 5. U pogledu robe Unije koja se nalazi na teritoriju SZZ -a i nije stavljena pod carinski postupak slobodne carinske zone, dopušteni su bilo kakvi postupci, uključujući one predviđene stavkom 1. članka 205. ovog zakonika.
 6. Ne odgovaraju carinskom postupku slobodne carinske zone transportobavljanje prijevoza robe, putnika i (ili) prtljage na područje SZV -a i (ili) obavljanje prijevoza robe s područja takvog SZ -a, kao i priborna takvim vozilima.
 7. Strana robastavljeni pod carinski postupak slobodne carinske zone zadržavaju status strane robe, a roba Unije stavljena pod carinski postupak slobodne carinske zone zadržava status robe Unije.
 8. Roba napravljena (primljena) od unijetske robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone, kao i roba napravljena (primljena) od unijske robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone, te unijska roba koja nije stavljena pod carinski postupak slobodne carinske zone, steći status robe Unije.
 9. Roba proizvedena (primljena) od strane robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone, te roba proizvedena (primljena) od strane robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone i roba Unije (u daljnjem tekstu u ovom poglavlju - roba proizvedena ( primljeno) od strane robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone) stekne status strane robe, uzimajući u obzir drugi stavak ovog stavka.
  Ako se roba proizvedena (primljena) od strane robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone izvozi s carinskog područja Unije, status takve robe utvrđuje se u skladu s člankom 210. ovog zakonika.
 10. Ako robu koja se nalazi na području SZZ -a carinsko tijelo ne može identificirati kao robu koja je bila na području SZZ -a prije njegovog stvaranja, ili kao robu koja je uvezena na područje SZZ -a ili proizvedena (primljena) na području SZV, tada se takva roba za potrebe svog izvoza s područja SZO izvan carinskog područja Unije smatra robom Unije, a u druge svrhe - stranom robom uvezenom na carinsko područje Unije.
 11. Prilikom uvoza robe iz stavka 10. ovoga članka na carinsko područje Unije, prethodno izvezene s područja SZV-a izvan carinskog područja Unije, carinski postupak za ponovni uvoz ne primjenjuje se na takvu robu.
 12. Strana roba koja podliježe mjerama zaštite unutarnjeg tržišta, stavljena pod carinski postupak slobodne carinske zone, mora se identificirati u robi proizvedenoj (primljenoj) od strane robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone, za izvoz takve robe s područja SZZ -a do ostatka carinskog područja Unije.
  U slučaju da se strana roba podložna mjerama zaštite domaćeg tržišta, stavljena pod carinski postupak slobodne carinske zone, koristi za proizvodnju robe proizvedene (primljene) od strane robe stavljene pod carinski postupak slobodne carine zona, ali se ne može identificirati u takvoj robi, roba proizvedena (primljena) od takve strane robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone mora se izvoziti s carinskog područja Unije.
 13. Komisija ima pravo utvrditi popis robe i (ili) kategorije robe koje ne podliježu stavljanju u carinski postupak slobodne carinske zone.
  U skladu sa zakonodavstvom država članica, popis roba i (ili) kategorija roba koje ne podliježu stavljanju pod carinski postupak slobodne carinske zone u slobodnim carinskim zonama stvorenim (stvorenim) na područjima tih država mogu biti uspostavljen.
 14. Dijelovi, sklopovi, jedinice koje carinsko tijelo može identificirati kao uključene (uključene) u sastav robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone smatraju se u svrhu njihovog izvoza s područja SZV -a kao stavljena roba pod carinskim postupkom slobodne carinske zone, a na njih se primjenjuju odredbe ovog zakonika.
 15. Zakonodavstvom države članice može se utvrditi da se članak 3. stavak 205., podstavci 1. i 2. stavka 1. članka 207. ovog zakonika ne primjenjuju na SZZ čije se granice u cijelosti ili djelomično podudaraju s dijelovima carinske granice Unija stvorena na teritoriju takve države članice.

Članak 202. Uvjeti za stavljanje robe u carinski postupak slobodne carinske zone i njezino korištenje u skladu s tim carinskim postupkom

 1. Uvjeti za stavljanje robe u carinski postupak slobodne carinske zone su:
  1. roba je namijenjena za smještaj i (ili) upotrebu rezidenata (sudionika, subjekata) SZZ -a na području SZZ -a radi obavljanja poduzetničkih i drugih aktivnosti od strane stanovnika (sudionika, subjekata) SZ -a u skladu sa ugovorom (sporazum) o provedbi (provođenju) aktivnosti na području SZV -a (sporazum o uvjetima rada u SZZ -u, izjavi o ulaganju, poduzetničkom programu), osim ako zakonodavstvo države članice ne propisuje drugačije sa stavkom 2. člankom 201. ovog zakonika za postavljanje i (ili) uporabu na teritorijima pojedinačnih SZZ -a stvorenih na teritoriju takve države članice;
  2. roba je namijenjena za smještaj na teritoriju luke SZP ili logističkog SZO -a od strane osoba koje nisu rezidenti (sudionici, subjekti) lučkog SZP -a ili logističkog SZ -a i koje su zaključile ugovor o uslugama sa rezidentima (sudionicima, subjektima) lučki FEZ ili logistički SZZ, pod uvjetom da operacije koje se obavljaju s robom pri pružanju takvih usluga ne mijenjaju karakteristike robe povezane s promjenom koda u skladu s robnom nomenklaturom vanjskoekonomske djelatnosti;
  3. poštivanje zabrana i ograničenja u odnosu na stranu robu u skladu s člankom 7. ovog zakonika.
 2. Deklaranti robe stavljeni pod carinski postupak slobodne carinske zone mogu biti osobe koje su rezidenti (sudionici, subjekti) SZV -a, na čijem će se području ta roba nalaziti, te u slučajevima predviđenim stavcima 3. i 4. ovoga članka, također i druge osobe navedene u stavku 3. ovoga članka ili prema odluci Komisije u skladu sa stavkom 4. ovoga članka.
 3. Osobe navedene u podstavku 2. i stavku trećem podstavka 1. stavka 1. članka 2. ovog zakonika, na temelju ugovora o uslugama.
 4. Povjerenstvo ima pravo utvrditi osobe država članica koje nisu rezidenti (sudionici, subjekti) SZV -a, te slučajeve kada te osobe mogu djelovati kao deklaranti robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone.
 5. Uvjeti za korištenje robe u skladu s carinskim postupkom slobodne carinske zone su:
  1. stavljanje i smještaj robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone na području SZZ -a tijekom razdoblja djelovanja SZP -a ili razdoblja primjene carinskog postupka slobodne carinske zone na području SZO -a ili dok osoba ne izgubi status rezidenta (sudionika, subjekta) SZV -a, uzimajući u obzir stavak 4. članka 205. ovog zakonika;
  2. korištenje robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone na području SZZ -a u skladu sa:
   • sporazum (sporazum) o provedbi (provođenju) aktivnosti na području SZZ -a (sporazum o uvjetima djelovanja u SZE -u, deklaracija o ulaganju, poduzetnički program) ili ciljevi utvrđeni zakonodavstvom države članice u skladu s člankom 2. stavkom 201. ovog zakonika;
   • ugovor o pružanju usluga zaključen između osobe koja nije rezident (sudionik, subjekt) lučkog SZP -a ili logističkog SZZ -a i rezidenta (sudionika, subjekta) lučkog SZP -a ili logističkog SZP -a, ako je roba stavljena pod carinskim postupkom slobodne carinske zone na teritoriju luke FEZ ili logističke SZZ za pružanje takvih usluga;
  3. stavljanje i korištenje robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone na teritoriju SZZ -a, koju provode:
   • deklarant takve robe ili druge osobe određene ovim Kodeksom ili utvrđene zakonodavstvom država članica u skladu s ovim Kodeksom;
   • rezident (sudionik, subjekt) lučkog FEZ -a ili logističkog FEZ -a, ako skladišti robu prema ugovoru o uslugama i nije deklarant te robe;
  4. proviziju za robu stavljenu pod carinski postupak slobodne carinske zone, radnje u skladu s člankom 205. ovog zakonika.
 6. Po prestanku funkcioniranja SZZ -a ili odluci o prestanku primjene carinskog postupka slobodne carinske zone na području SZO -a, ili ako osoba izgubi status rezidenta (sudionika, subjekta) SZO -a, uvjeti za uporabu robe u skladu s carinskim postupkom slobodne carinske zone, navedenim u stavku 5. ovoga članka, moraju se poštivati ​​do okončanja ili okončanja ovog carinskog postupka u skladu sa stavcima 3. i 4. članka 207. od ovog Kodeksa.
 7. Ako rezident (sudionik, subjekt) lučkog ili slobodnog ekonomskog područja obavlja skladištenje robe čiji deklarant nije, prema ugovoru o uslugama, mora se pridržavati uvjeta korištenja robe u skladu sa carinski postupak slobodne carinske zone.

Članak 203. Područje SZZ -a i carinske operacijeizvodi na teritoriju SZZ -a

 1. Područje SZZ -a je zona carinske kontrole.
  Zakonodavstvo države članice može odrediti da područja pojedinih SZZ -a stvorenih na teritoriju takve države članice nisu zone carinske kontrole.
 2. Područje SZZ -a mora biti opremljeno u svrhu carinske kontrole.
  Zahtjevi za uređenje teritorija SZZ -a, uključujući zahtjeve za ograđivanje i opremanje perimetra takvog teritorija sustavom video nadzora, utvrđuju se u skladu sa zakonodavstvom država članica.
  Osiguravanje režima kontrolnih točaka na teritoriju SZZ -a, uključujući utvrđivanje postupka pristupa osoba na takvo područje, provodi se u skladu sa zakonodavstvom država članica.
 3. Carinski poslovi u vezi s robom koja se stavlja na područje SZZ -a provode se u skladu s ovim Kodeksom, uzimajući u obzir specifičnosti predviđene ovim člankom.
 4. Uvoz robe na područje SZZ -a, s izuzetkom lučkog SZ -a i SZ -a za logistiku, obavlja se uz obavijest carinskog tijela o takvom uvozu, a izvoz robe s područja SZV -a van uz dopuštenje carinskog tijela.
  Uvoz robe na teritorij luke SZP ili SZZ za logistiku vrši se uz dopuštenje carinskog tijela.
  Zakonodavstvo država članica o carinskom uređenju može utvrditi postupak podnošenja navedene obavijesti i izdavanja navedenih dozvola, kao i oblike takve obavijesti i dopuštenja.
  Kada roba napusti teritorij luke SZP ili logistički SEM, stavljena izvan teritorija takvih SZP-a u carinski postupak za izvoz, carinski postupak za ponovni izvoz, carinski postupak za preradu izvan carinskog područja, carinski postupak za privremeni izvoz, poseban carinski postupak, rezident (sudionik, subjekt) lučkog SZZ -a ili logističkog SZP -a podnosi carinskom tijelu prijevozni (otpremni) dokumenti, potvrđujući da je mjesto istovara (luka, zračna luka) mjesto izvan carinskog područja Unije.
  Zakonodavstvo država članica o carinskim propisima može uspostaviti postupak koji nije propisan ovim stavkom za uvoz robe na područje SZZ -a i izvoz robe s područja SZZ -a.
 5. Kada se uvozi na područje luke FEZ ili logistički FEZ u pogledu robe koja ne podliježe carinskoj deklaraciji u skladu s člankom 4. stavkom 204. ovog zakonika, obavljaju se samo carinske radnje vezane uz dolazak robe na carinsko područje Unije, predviđene stavcima 1. do 5. članka 88. ovog zakonika. ...
 6. Carinske vlasti ima pravo identificirati robu uvezenu na područje SZZ -a. Postupak za carinsko tijelo za identifikaciju robe uvezene na područje SZO uspostavljen je u skladu sa zakonodavstvom država članica o carinskim propisima.
 7. deklarant vodi evidenciju robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone, te robe napravljene (primljene) od robe stavljene u carinski postupak slobodne carinske zone, te podnosi izvješća o takvoj robi carinskom tijelu države članice o čije je područje osnovano.
  Sve promjene koje se dogode s robom stavljenom pod carinski postupak slobodne carinske zone podložne su odražavanju u računovodstvenim dokumentima.
  Postupak vođenja evidencije robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone i robe napravljene (primljene) od robe stavljene u carinski postupak za slobodnu carinsku zonu, kao i postupak podnošenja izvještaja o takvoj robi carini tijelo će se uspostaviti u skladu sa zakonodavstvom država članica o carinskim propisima.

Članak 204. Osobitosti stavljanja robe u carinski postupak slobodne carinske zone robe koja se uvozi na područje lučke SZP ili SZZ za logistiku

 1. Roba uvezena na područje luke SZP ili logistička SZZ smatra se stavljenom pod carinski postupak slobodne carinske zone od dana kada je unesena na područje luke SZO ili logistička SZZ, s izuzetkom robe koja, u skladu sa stavkom 3. ovog članka, ne podliježu stavljanju u carinski postupak slobodne carinske zone.
 2. Odredbe stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se na međunarodne poštanske pošiljke i robu poslanu međunarodnom poštom, uvezenu na teritorij luke FEZ ili logistiku. Carinski poslovi u pogledu takvih međunarodnih poštanskih pošiljaka i robe poslane u međunarodnim poštanskim pošiljkama obavljaju se u mjestu (instituciji) međunarodne poštanske razmjene koja se nalazi na teritoriju luke SZP ili logističkog SZO -a, u skladu s ovim Kodeksom.
 3. Ne podliježu stavljanju pod carinski postupak slobodne carinske zone:
  1. vozila za međunarodni prijevozuvezeni na područje luke FEZ ili logistički FEZ i izvezeni s područja luke FEZ ili logistički FEZ u vezi s međunarodnim prijevozom robe ovim vozilima, kao i vozila uvezena na područje luke FEZ ili logistička SZZ i izvezeni s područja luke SZP ili logistički SZO SZO koji obavlja prijevoz robe kroz carinsko područje Unije bez napuštanja ovog područja;
  2. Unijska roba uvezena na područje luke SZZ ili izvožena s područja luke SZO na ostatak carinskog područja Unije od strane uprave luke, riječne luke, zračne luke, kao i od strane nerezidenata (sudionici , subjekti) SZZ -a i koji djeluju u morskoj luci, riječnoj luci, zračna luka ima funkciju osiguravanja sigurnosti plovidbe, sigurnosti letova zrakoplova, sigurnosti rada infrastrukturnih objekata luke, riječne luke, zračne luke ili drugih funkcija povezanih na provedbu aktivnosti u morskoj luci, riječnoj luci, zračnoj luci;
  3. Unijska roba uvezena na područje luke SZP ili logistička SZZ ili izvezena s područja luke SZO ili logistička SZZ na ostatak carinskog područja Unije od strane uprave luke SZP ili logističkog SZO -a, vezano za operaciju od ovih FEZ -ova;
  4. roba uvezena na područje luke FEZ ili logistička SZZ i stavljena izvan nje prije takvog uvoza u carinski postupak za preradu izvan carinskog područja, carinski postupak za privremeni izvoz, carinski postupak za ponovni izvoz, posebna carina postupak;
  5. roba uvezena na područje luke FEZ ili logistička SZZ i stavljena izvan nje prije takvog uvoza u carinski postupak za izvoz ili carinski postupak za carinski tranzit, u slučajevima utvrđenim zakonodavstvom država članica;
  6. plovila ribarske flote koja se uvoze na područje luke FEZ i izvoze s područja luke FEZ u vezi s istovarom ulova vodenih bioloških resursa, ribe i (ili) drugih proizvoda proizvedenih iz vodenih bioloških resursa na tim plovilima takvim plovilima , i (ili) u svrhu utovara na brod robe koja je zalihe;
  7. zalihe koje se prevoze vozilima navedenim u podstavcima 1. i 6. ovog stavka.
 4. Roba koja se uvozi na područje lučke SZP ili logistička SZP ne podliježe carinskoj deklaraciji, osim u slučajevima utvrđenim stavkom dva ovog stavka i zakonodavstvom država članica o carinskom uređenju u skladu sa stavkom tri ovog stavka.
  Roba koju uvoze stanovnici (sudionici, subjekti) SZV -a za izgradnju, rekonstrukciju infrastrukturnih objekata morske luke, riječne luke, zračne luke koja se nalazi na teritoriju luke SZP ili infrastrukturnih objekata logističke SZP podliježe Carinska deklaracija.
  Zakonodavstvo država članica o carinskom uređenju može utvrditi druge slučajeve kada roba uvezena na područje lučke SZP ili logističku SZP podliježe carinskoj deklaraciji, kao i rok za podnošenje carinske deklaracije za robu koja podliježe carinskoj deklaraciji.

Članak 205. Radnje poduzete u odnosu na robu stavljenu pod carinski postupak slobodne carinske zone i u odnosu na robu napravljenu (primljenu) od robe stavljene u carinski postupak slobodne carinske zone

 1. U pogledu robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone i (ili) robe proizvedene (primljene) od robe stavljene u carinski postupak slobodne carinske zone, na teritoriju SZZ -a dopuštene su sve operacije, uključujući:
  1. skladištenje;
  2. postupci za utovar (istovar) robe i ostali tereti vezani za skladištenje;
  3. operacije potrebne za osiguranje sigurnosti robe, kao i uobičajene operacije za pripremu robe za prijevoz (prijevoz), uključujući cijepanje serije, formiranje pošiljaka, sortiranje, pakiranje, prepakiranje, označavanje, operacije za poboljšanje komercijalnih kvaliteta;
  4. postupci za preradu (preradu) robe, proizvodnju robe (uključujući montažu, demontažu, ugradnju, ugradnju), popravak ili održavanje robe, uključujući i one u kojima sudjeluje strana roba stavljena pod carinski postupak slobodne carinske zone ili doprinose proizvodnji (prijemu) robe, čak i ako se ta strana roba u cijelosti ili djelomično troši (konzumira) u procesu proizvodnje (primanja) robe i (ili) nije sadržana u robi proizvedenoj (primljenoj) od robe stavljene pod carinu postupak slobodne carinske zone (u daljnjem tekstu u ovom poglavlju - poslovi prerade robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone). Strana roba koja sudjeluje ili olakšava proizvodnju (primitak) robe tijekom operacija prerade robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone ne uključuje robu koja je pomoćno sredstvo u tehnološkom procesu, na primjer, oprema, strojevi, čvora;
  5. potrošnja robe osim potrošnje (potrošnje) robe pri obavljanju poslova prerade robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone navedene u podstavku 4. ovoga stavka, u slučajevima koje utvrdi Komisija; (vidi Odluku Vijeća Euroazijske ekonomske komisije br. 88 od 20.12.2017.)
  6. uzorkovanje i (ili) uzorke robe u skladu s člankom 17. ovog zakonika.
 2. Činjenica potpune ili djelomične potrošnje robe, uključujući i potrošnju (potrošnju) u procesu proizvodnje (primanja) robe, stvaranje nekretnina na području SZZ -a, osiguravanje proizvodnih procesa, održavanje i rad opreme, strojeva i jedinica koje se koriste na području SZZ -a, podložno je odražavanju u izvješćima podnesenim carinskom tijelu u skladu s člankom 7. stavkom 203. ovog zakonika.
 3. U pogledu robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone i (ili) robe proizvedene (primljene) od robe stavljene u carinski postupak slobodne carinske zone, dopušteno je obavljati radnje navedene u stavku 1. ovoga članak na području SZV -a, ako su takve operacije u skladu s uvjetima sporazuma (sporazuma) o provedbi (izvođenju) aktivnosti na području SZZ -a (sporazum o uvjetima aktivnosti u SZZ -u, deklaracija o ulaganju, poduzetnička program).
 4. Uz dopuštenje carinskog tijela, dopušteno je izvoziti robu stavljenu pod carinski postupak slobodne carinske zone i (ili) robu napravljenu (primljenu) iz robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone s područja SZO bez dovršetka carinskog postupka slobodne carinske zone u sljedećim slučajevima:
  1. navedena roba, koja je oprema, drugi glavni proizvodni pogoni, puštena u rad i koju koristi rezident (sudionik, subjekt) SZV -a, ili dijelovi navedenih osnovnih proizvodnih objekata, izvoze se na ostatak carinskog područja Sindikat za njihov popravak (osim remonta, modernizacije), održavanje ili druge operacije potrebne za održavanje takve robe u normalnom (radnom) stanju;
  2. navedena roba se izvozi na ostatak carinskog područja Unije radi obavljanja operacija tehničkog ispitivanja, istraživanja, ispitivanja, provjere, uključujući one predviđene proizvodnim postupkom, kao i radi demonstracije uzoraka;
  3. Ta se roba izvozi na ostatak teritorija države članice, na čijem je području osnovan SZO, radi obavljanja carinskih poslova po završetku carinskog postupka slobodne carinske zone u ovlaštenom carinskom tijelu, u u skladu sa zakonodavstvom države članice o carinskim propisima, obavljati carinske poslove u vezi s takvom robom;
  4. Ta se roba izvozi na ostatak teritorija države članice, na čijem je području SZZ osnovan, za vlastite proizvodne i tehnološke potrebe. Uvjete pod kojima je u ovom slučaju dopušten izvoz te robe s područja SZZ -a, kao i dio teritorija države članice u koji je dopušten takav izvoz, utvrđuje Komisija;
  5. ta se roba izvozi na ostatak carinskog područja Unije radi obavljanja poslova prerade (prerade) robe, proizvodnje robe, uključujući montažu, ugradnju, ugradnju i druge postupke koje utvrdi Komisija, pod uvjetom da ne postoje uvjeti za takvu robu na području ovog SZV -a i mogućnost takvih operacija. Slučajeve i uvjete u kojima je u ovom slučaju dopušten izvoz navedene robe s područja SZZ -a utvrđuje Komisija. (vidi Odluku Vijeća Euroazijske ekonomske komisije br. 88 od 20.12.2017.)
 5. Roba navedena u podstavcima 1., 2., 4. i 5. stavka 4. ovoga članka podliježe ponovnom uvozu na područje SZZ-a prije isteka roka koji je odredilo carinsko tijelo na temelju ciljeva i okolnosti takvih operacija . Rok koji odredi carinsko tijelo može se produljiti na obrazložen zahtjev rezidenta (sudionika, subjekta) SZV -a.
  U pogledu robe navedene u podstavku 3. stavka 4. ovoga članka, carinski postupak slobodne carinske zone mora se dovršiti prije isteka roka koji odredi carinsko tijelo. Rok koji odredi carinsko tijelo može se produljiti na obrazložen zahtjev rezidenta (sudionika, subjekta) SZV -a.
 6. Postupak za izdavanje dozvole od strane carinskog tijela naveden u stavku 4. ovog članka utvrđuje se u skladu sa zakonodavstvom država članica o carinskim propisima.
 7. S obzirom na cijelu ili dio robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone i (ili) robu napravljenu (primljenu) od robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone, transakcije se mogu obavljati na području SZZ, koji predviđa prijenos prava vlasništva, korištenja i (ili) raspolaganja ovom robom. U tom slučaju radnja carinskog postupka slobodne carinske zone mora se dovršiti na način propisan ovim zakonikom, osim u slučajevima kada je u skladu sa stavcima 8., 10. i 11. ovog članka dopušteno prenijeti navedenu robu bez dovršetka carinskog postupka slobodne carinske zone.
 8. Dopušten je prijenos robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone i (ili) roba napravljena (primljena) iz robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone, bez dovršetka carinskog postupka slobodne carinske zone u posjedovanje i (ili) korištenje:
  1. izvođaču (podizvođaču) ili drugoj osobi, uključujući nerezidenta (sudionik, subjekt) SZV-a, za provedbu građevinskih i (ili) ugovorenih radova na području FEZ-a;
  2. prijevozniku za njihov prijevoz;
  3. osobe koje će obavljati popravke (osim velikih popravaka, modernizacije), održavanje i (ili) obavljati druge radnje potrebne za održavanje takve robe u normalnom (radnom) stanju;
  4. osobe koje će izvoditi operacije tehničkog ispitivanja, istraživanja, ispitivanja, provjere takve robe, predviđene proizvodnim postupkom, kao i njihovo pokazivanje kao uzorci;
  5. osobe koje će obavljati operacije predviđene podstavkom 2. stavka 1. ovoga članka na teritoriju lučke SZP ili logističke SZP, a u slučajevima predviđenim zakonodavstvom država članica, također na područjima SZZ -a koji nisu lučke SZZ ili logistički FEZ -ovi;
  6. osobe koje će obavljati poslove u vezi s robom koja se izvozi s područja SZV -a, u slučajevima predviđenim podstavcima 1., 2., 4. i 5. stavka 4. ovoga članka.
 9. Prijenos robe u posjed i (ili) upotrebu osoba navedenih u stavku 8. ovoga članka ne oslobađa deklaranta robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone od poštivanja uvjeta za uporabu robe u skladu s carinski postupak slobodne carinske zone predviđen u ovom poglavlju.
 10. Zakonodavstvo država članica o carinskom uređenju može utvrditi slučajeve kada je dopušteno da rezident (sudionik, subjekt) SZZ -a prenese prava posjedovanja, korištenja i (ili) odlaganja robe stavljene pod carinski postupak besplatnog carinsku zonu, i (ili) robu proizvedenu (primljenu) od robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone drugom rezidentu (sudioniku, subjektu) ove SZZ bez dovršetka carinskog postupka slobodne carinske zone, kao i postupak i uvjeti prijenosa robe u tim slučajevima.
  Kad se utvrde takvi slučajevi, zakonodavstvo država članica može utvrditi da je obveza deklaranta da ispuni uvjete za uporabu robe u skladu s carinskim postupkom slobodne carinske zone i obveza dovršetka rada takve carinski postupak će se nametnuti osobama prema kojima se mogu utvrditi prava vlasništva, korištenja i (ili) raspolaganja tom robom, a može se odrediti i trenutak od kada je ona dodijeljena tim osobama.
 11. Zakonodavstvo države članice o carinskim propisima može utvrditi da se prijenosom prava posjedovanja, korištenja i (ili) raspolaganja robom stavljenom pod carinski postupak slobodne carinske zone i (ili) robom napravljenom (dobivenom) od robe stavljeno pod carinski postupak slobodne carinske zone, na područjima pojedinačnih SZZ -a stvorenih na teritoriju takve države članice, dopušteno je bez dovršetka carinskog postupka slobodne carinske zone.
  U tom slučaju, zakonodavstvo država članica može utvrditi da je obveza deklaranta da poštuje uvjete za uporabu robe u skladu s carinskim postupkom slobodne carinske zone i obveza dovršetka operacije takvog carinskog postupka nametnut će se osobama na koje su prenesena prava posjedovanja, korištenja i (ili) raspolaganja navedenom robom, a može se odrediti i trenutak od kojeg je ona dodijeljena takvim osobama.
 12. U slučaju da osoba izgubi status rezidenta (sudionika, subjekta) lučkog FEZ -a ili logističkog FEZ -a, roba stavljena pod carinski postupak slobodne carinske zone, u roku od 4 mjeseca od dana kada osoba izgubi takav status, mogu prenijeti osobe koje su zaključile s takvim rezidentom (sudionikom, subjektom) SZZ je sporazum o navođenju usluga drugom rezidentu (sudioniku, subjektu) lučkog SZZ -a ili SZZ -a za logistiku na temelju ugovora o uslugama sklopljenog s takvim drugim rezidentom (sudionikom, subjektom) SZV -a ili stavljenim pod carinske postupke predviđene ovim Kodeksom.
  Ako se takve radnje ne izvrše u navedenom roku, carinski postupak slobodne carinske zone po isteku tog roka se prekida, a robu zadržavaju carinska tijela u skladu s poglavljem 51. ovog zakonika.
 13. Komisija ima pravo utvrditi popis radnji, uključujući operacije koje se ne mogu izvesti s robom stavljenom u carinski postupak slobodne carinske zone.
  Zakonodavstvo država članica može uspostaviti popis radnji, uključujući operacije koje se ne mogu izvesti s robom stavljenom pod carinski postupak slobodne carinske zone u slobodnim carinskim zonama koje su stvorene (stvorene) na područjima tih država članica.

Članak 206. identifikacija strana roba stavljena pod carinski postupak slobodne carinske zone, u robu proizvedenu (primljenu) od strane robe stavljenu pod carinski postupak slobodne carinske zone

 1. Kako bi se identificirala strana roba stavljena pod carinski postupak slobodne carinske zone, u robi proizvedenoj (primljenoj) od strane robe stavljene u carinski postupak slobodne carinske zone mogu se koristiti sljedeće metode:
  1. stavljanje pečata, žigova, digitalnih i drugih oznaka na stranu robu stavljenu pod carinski postupak slobodne carinske zone;
  2. detaljan opis, fotografija, slika stranih dobara u mjerilu;
  3. usporedba unaprijed odabranih uzoraka i (ili) uzoraka strane robe i robe proizvedene (dobivene) od strane robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone;
  4. upotreba postojećeg označavanja proizvoda, uključujući u obliku serijskih brojeva;
  5. druge metode koje se mogu primijeniti na temelju prirode robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone i operacija obavljenih za preradu robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone, uključujući pregledom dostavljenih dokumenata koji sadrže detaljne informacije o upotrebi strane robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone, u tehnološkom procesu obavljanja poslova prerade robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone, kao i o tehnologiji njihove proizvodnje, ili provođenjem carinske kontrole tijekom operacija prerade robe stavljene u slobodnu carinsku zonu pod carinskim postupkom.
 2. Postupak identifikacije strane robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone u robi proizvedenoj (primljenoj) od strane robe stavljene u carinski postupak slobodne carinske zone utvrđuje se u skladu sa zakonodavstvom država članica o carinski propis.

Članak 207. Dovršetak i prestanak carinskog postupka slobodne carinske zone

 1. Carinski postupak slobodne carinske zone mora se dovršiti u sljedećim slučajevima:
  1. prestanak funkcioniranja SZZ -a ili donošenje odluke o prestanku primjene carinskog postupka slobodne carinske zone na području SZ -a - u roku od 6 mjeseci od datuma prestanka funkcioniranja SZZ -a ili donošenja takvog odluka;
  2. osoba koja je robu stavila pod carinski postupak slobodne carinske zone gubi status rezidenta (sudionika, subjekta) SZV -a - u roku od 6 mjeseci od dana gubitka tog statusa;
  3. izvoz robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone, roba napravljena (primljena) od robe stavljene u carinski postupak slobodne carinske zone s područja SZV -a, osim u slučajevima izvoza takve robe:
   • u svrhe navedene u stavku 4. članka 205. ovog zakonika;
   • za njihov prijevoz s jednog područja SZE na drugo područje SZO u skladu s carinskim postupkom carinskog tranzita u slučaju utvrđenom stavkom 8. ovoga članka;
   • za pokop, neutralizaciju, uporabu ili uništavanje na bilo koji drugi način u skladu sa zakonodavstvom država članica, ako je takva roba izgubila svoja potrošačka svojstva i postala neprikladna za upotrebu u svojstvu za koje je namijenjena;
  4. potrošnju robe u skladu s podstavkom 5. stavka 1. članka 205. ovog zakonika;
  5. prijenos od strane rezidenta (sudionika, subjekta) SZP -a prava posjedovanja, korištenja i (ili) raspolaganja robom stavljenom pod carinski postupak slobodne carinske zone i (ili) robom napravljenom (dobivenom) od robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone drugom rezidentu (sudioniku, subjektu) SZV -a ili osobi koja nije rezident (sudionik, subjekt) SZZ -a, u skladu sa stavcima 8. i 9. ovoga članka, osim prijenos robe u slučajevima navedenim u stavcima 8., 10. i 11. članka 205. ovog zakonika.
 2. Po završetku carinskog postupka slobodne carinske zone, deklarant robe može biti:
  1. osoba koja je bila deklarant robe kada je stavljena pod carinski postupak slobodne carinske zone;
  2. rezident (sudionik, subjekt) SZV -a, kojemu, u skladu s člankom 10. stavkom 205. ovog zakonika, prava posjedovanja, uporabe i (ili) raspolaganja robom stavljenom pod carinski postupak slobodne carinske zone i ( ili) je roba napravljena (dobivena) od robe prebačena stavljena pod carinski postupak slobodne carinske zone;
  3. osoba kojoj su, u skladu s člankom 11. stavkom 205. ovog zakonika, prava posjedovanja, korištenja i (ili) raspolaganja robom stavljenom u carinski postupak slobodne carinske zone i (ili) robom napravljenom (dobivenom) iz roba stavljena pod carinski postupak slobodne carinske zone;
  4. rezident (sudionik, subjekt) SZV -a ili osobe navedene u članku 3. stavku 202. ovoga Kodeksa - u odnosu na robu koja se nalazi na teritoriju lučke SZZ ili SZP -a za logistiku;
  5. osoba koja nije rezident (sudionik, subjekt) SZZ -a kojoj su prenesena prava posjedovanja, korištenja i (ili) raspolaganja robom stavljenom pod carinski postupak slobodne carinske zone i (ili) robom ( dobivena) od robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone, ako carinski postupak slobodne carinske zone završi u skladu s podstavkom 3. stavka 5. ili podstavkom 1. stavka 6. ovoga članka.
 3. Po prestanku funkcioniranja SZZ -a ili odluci o prestanku primjene carinskog postupka slobodne carinske zone na području SZO -a, rad carinskog postupka slobodne carinske zone dovršava se stavljanjem u carinske postupke predviđeno ovim Zakonom, s izuzetkom carinskog postupka carinskog tranzita, roba koja se nalazi na njenom teritoriju, stavljena pod carinski postupak slobodne carinske zone, te roba napravljena (primljena) od robe stavljene pod carinski postupak slobodnu carinsku zonu, uzimajući u obzir stavke 5., 6., 8. i 9. ovoga članka, ili je dovršena bez stavljanja pod carinski postupak u skladu sa stavcima 10. i 12. ovog članka.
  Komisija ima pravo odrediti drugačiji postupak dovršetka carinskog postupka slobodne carinske zone po prestanku funkcioniranja SZZ -a, čije se granice u cijelosti ili djelomično podudaraju s dijelovima carinske granice Unije, ili pri donošenju odluke o prestanku primjene carinskog postupka slobodne carinske zone na teritorijima takve SZZ.
  Ako carinski postupak slobodne carinske zone nije dovršen u skladu sa stavkom jedan ovog stavka, učinak ovog carinskog postupka prestaje istekom roka navedenog u podstavku 1. stavka 1. ovoga članka, a roba je koje carinska tijela zadrže u skladu s Poglavljem 51. ovog zakonika.
 4. Ako osoba izgubi status rezidenta (sudionika, subjekta) SZP -a, radnja carinskog postupka slobodne carinske zone dovršava se stavljanjem pod carinske postupke predviđene ovim Zakonom, s izuzetkom carinskog postupka za carinski tranzit, robu stavljenu pod carinski postupak slobodne carinske zone i robu proizvedenu (primljenu) od robe stavljene u carinski postupak slobodne carinske zone, uzimajući u obzir stavke 5., 6., 8. i 9. ovog članka, ili dovršeni bez stavljanja pod carinski postupak u skladu sa stavcima 10. i 13. ovog članka.
  Ako carinski postupak slobodne carinske zone nije dovršen u skladu sa stavkom jedan ovog stavka, učinak ovog carinskog postupka prestaje istekom roka navedenog u podstavku 2. stavka 1. ovoga članka, a roba je koje carinska tijela zadrže u skladu s Poglavljem 51. ovog zakonika.
 5. Za izvoz robe s područja SZZ -a izvan carinskog područja Unije, radnja carinskog postupka slobodne carinske zone završava s prostorijama:
  1. u carinskom postupku za ponovni izvoz:
   • strana roba stavljena pod carinski postupak slobodne carinske zone i izvezena u nepromijenjenom stanju, osim promjena zbog prirodnog trošenja, kao i promjena zbog prirodnih gubitaka pod normalnim uvjetima prijevoza (prijevoza) i (ili) skladištenja ;
   • roba proizvedena (primljena) od strane robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone, ako roba napravljena (primljena) od strane robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone nije priznata kao unijska roba u skladu s člankom 210. ovog Kodeksa;
  2. u carinskom postupku za izvoz:
   • Unijska roba stavljena pod carinski postupak slobodne carinske zone;
   • roba proizvedena (primljena) od robe Unije, uključujući onu koja nije stavljena pod carinski postupak slobodne carinske zone;
   • roba proizvedena (primljena) od strane robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone, ako je roba napravljena (primljena) od strane robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone priznata kao unijska roba u skladu s člankom 210. ovaj Kodeks;
  3. pod carinskim postupkom carinskog tranzita u skladu s člancima 1. stavkom 3. podstavcima 3. i 142. ovog zakona strane robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone i izvezene u nepromijenjenom stanju, osim promjena zbog prirodnog trošenja i suzenje, kao i promjene uslijed prirodnih gubitaka pod normalnim uvjetima prijevoza (prijevoza) i (ili) skladištenja, s područja luke FEZ ili logističkog FEZ -a.
 6. Za izvoz robe s područja SZZ -a na ostatak carinskog područja Unije, radnju carinskog postupka slobodne carinske zone dovršavaju prostori:
  1. prema carinskim postupcima navedenim u podstavcima 1., 4., 5., 7., 10., 14. - 16. stavka 2. članka 127. ovoga zakonika, strana roba stavljena pod carinski postupak slobodne carinske zone i nije podvrgnuta postupcima prerade robe stavljeno pod carinski postupak slobodne carinske zone, a roba proizvedena (primljena) od strane robe stavljena pod carinski postupak slobodne carinske zone, uzimajući u obzir stavak 7. ovog članka;
  2. u carinskom postupku za ponovni uvoz:
   • Unijska roba stavljena pod carinski postupak slobodne carinske zone, koja je ostala nepromijenjena, osim promjena zbog prirodnog trošenja, kao i promjena zbog prirodnih gubitaka pod normalnim uvjetima prijevoza (prijevoza) i (ili) skladištenja;
   • roba proizvedena (primljena) isključivo od robe Unije stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone, uključujući upotrebu robe Unije koja nije stavljena pod carinski postupak slobodne carinske zone;
  3. u carinskom postupku carinskog tranzita strane robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone i izvezene u nepromijenjenom stanju, osim promjena zbog prirodnog trošenja, kao i promjena zbog prirodnog gubitka u normalnim uvjetima prijevoza (prijevoz) i (ili) skladištenje, s područja luke FEZ ili logističkog FEZ -a jedne države članice na teritorij druge države članice.
 7. Ako sastav robe proizvedene (primljene) od strane robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone uključuje stranu robu koja potpada pod mjere zaštite unutarnjeg tržišta, takva roba za izvoz s područja SZV -a u ostatak carinsko područje Unije može se staviti pod carinske postupke navedene u podstavcima 1. i 7. stavka 2. članka 127. ovog zakonika, pod uvjetom da se u toj robi identificira strana roba stavljena pod carinski postupak slobodne carinske zone.
 8. Prilikom prijenosa prava posjedovanja, korištenja i (ili) raspolaganja robom stavljenom pod carinski postupak slobodne carinske zone i (ili) robom napravljenom (primljenom) od robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone, rezident (sudionik, subjekt) SZP -a, koji je stavio navedenu robu u carinski postupak slobodne carinske zone, drugom rezidentu (sudioniku, subjektu) SZZ -a, radnja carinskog postupka slobodne carinske zone završava sa stavljanje takve robe u carinski postupak slobodne carinske zone od strane rezidenta (sudionika, subjekta) SZV -a, na koje se odnose vlasnička prava, korištenje i (ili) raspolaganje takvom robom.
  Ako je u ovom slučaju potrebno prevoziti robu s jednog teritorija SZE na drugo područje SZZ, takav prijevoz se obavlja u skladu s carinskim postupkom carinskog tranzita na način i pod uvjetima predviđenim Poglavljem 22. ovog zakonika, osim za slučaj predviđen stavkom tri ovog stavka.
  Sindikalna roba prevozi se s jednog teritorija SZZ -a na drugo područje SZV -a bez stavljanja takve robe u carinski postupak carinskog tranzita, ako se takvi SZZ -i nalaze na teritoriju jedne države članice, s izuzetkom robe Unije koja se prevozi preko teritorija država koje nisu članice Unije i (ili) morem.
 9. Prilikom prijenosa prava posjedovanja, korištenja i (ili) odlaganja robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone i (ili) robe napravljene (primljene) od robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone, rezident (sudionik, subjekt) SZZ -a, koji je stavio navedenu robu u carinski postupak slobodne carinske zone, osobi koja nije rezident (sudionik, subjekt) SZZ -a, za njezin izvoz s područja SZZ -a na ostatak carinskog područja Unije, radnja carinskog postupka slobodne carinske zone dovršava se stavljanjem takve robe pod carinske postupke navedene u podstavku 1. stavka 6. ovoga članka, osim u slučajevima kada se u u skladu s podstavkom 3. stavka 1. ovoga članka, roba se može izvoziti s područja SZV -a bez dovršetka carinskog postupka slobodne carinske zone.
 10. Carinski postupak slobodne carinske zone završava bez stavljanja robe pod carinski postupak u slučajevima predviđenim stavcima 12. i 13. ovog članka, kao i u sljedećim slučajevima:
  1. roba stavljena pod carinski postupak slobodne carinske zone i (ili) roba proizvedena (primljena) od robe stavljene u carinski postupak slobodne carinske zone izgubila je svoja potrošačka svojstva i postala je neprikladna za upotrebu u svojstvu za koju je namijenjena , izvoze se s područja SZV -a radi pokopa, neutraliziranja, korištenja ili uništavanja na bilo koji drugi način u skladu sa zakonodavstvom država članica. U tom slučaju prestaje djelovanje carinskog postupka slobodne carinske zone u odnosu na dio robe stavljen pod carinski postupak slobodne carinske zone, što odgovara broju robe koja je zakopana, učinjena bezopasnom, odloženom i (ili) uništeni na bilo koji drugi način, a utvrđeni u skladu sa zakonodavstvom država članica o carinskim propisima;
  2. roba stavljena pod carinski postupak slobodne carinske zone uništena je i (ili) nepovratno izgubljena uslijed nesreće ili više sile ili nepovratno izgubljena kao posljedica prirodnog gubitka u normalnim uvjetima prijevoza (prijevoza) i (ili) skladištenja, i činjenicu takvog uništenja ili neopozivog gubitka koju je priznalo carinsko tijelo u skladu sa zakonodavstvom država članica o carinskim propisima;
  3. roba stavljena pod carinski postupak slobodne carinske zone i roba napravljena (primljena) od robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone potrošena je u skladu s podstavkom 5. stavka 1. članka 205. ovog zakonika;
  4. strana roba stavljena pod carinski postupak slobodne carinske zone na teritoriju lučkog FEZ -a ili logističkog FEZ -a, koja je ostala nepromijenjena, osim promjena zbog prirodnog trošenja, kao i promjena zbog prirodnog gubitka u normalnim uvjetima prijevoza (prijevoz) i (ili) skladištenje, izvoze se izvan carinskog područja Unije preko mjesta polaska, uz koje se pridružuje takva luka ili slobodni ekonomski promet, u slučajevima utvrđenim zakonodavstvom država članica;
 11. Postupak dovršetka carinskog postupka slobodne carinske zone u slučajevima predviđenim podstavcima 1., 2. i 4. stavka 10. ovoga članka utvrđuje se u skladu sa zakonodavstvom država članica o carinskim propisima.
  Postupak dovršetka carinskog postupka slobodne carinske zone u slučaju predviđenom podstavkom 3. stavka 10. ovoga članka utvrđuje Komisija. (vidi Odluku Vijeća Euroazijske ekonomske komisije br. 88 od 20.12.2017.)
 12. Po prestanku funkcioniranja slobodne carinske zone ili donošenju odluke o prestanku primjene carinskog postupka slobodne carinske zone na području SZZ -a, učinak carinskog postupka slobodne carinske zone u odnosu na stavljenu robu pod carinskim postupkom slobodne carinske zone i koja je oprema koja je u rad i koja koristi rezident (sudionik, subjekt) SZV za provedbu sporazuma (sporazuma) o provedbi (provođenju) aktivnosti na području SZZ (sporazum o uvjetima djelovanja u SZZ -u, deklaracija o ulaganju, poduzetnički program) ili roba koja se koristi za stvaranje nekretnina na području SZZ -a i sastavni je dio takvih nekretnina, dovršena bez stavljanja navedene robe pod carinu postupke na način propisan zakonodavstvom država članica. Komisija ima pravo utvrditi postupak dovršetka carinskog postupka slobodne carinske zone u odnosu na navedenu robu.
  Ta roba dobiva status unijetske robe od dana završetka carinskog postupka slobodne carinske zone.
 13. U slučaju da osoba izgubi status rezidenta (sudionika, subjekta) SZV -a zbog isteka ugovora (sporazuma) o provedbi (izvođenju) aktivnosti na području SZZ -a (sporazuma o uvjetima aktivnosti u SZZ -u, deklaracija o ulaganju, poduzetnički program) i ispunjenje uvjeta ovog sporazuma, rad carinskog postupka slobodne carinske zone u odnosu na robu stavljenu pod carinski postupak slobodne carinske zone i koja se stavlja u opremu u rad i koristi rezident (sudionik, subjekt) SZV -a za provedbu sporazuma (sporazuma) o provedbi (izvođenju) aktivnosti na području SZZ -a (sporazum o uvjetima djelovanja u SZZ -u, ulaganje deklaracija, poduzetnički program), ili roba koja se koristi za stvaranje nekretnina na području SZZ -a i sastavni je dio takvih objekata nekretnina, dovršava se bez stavljanja te robe u carinske postupke na način propisan zakonodavstvo država članica.
  Komisija ima pravo utvrditi postupak dovršetka carinskog postupka slobodne carinske zone u odnosu na navedenu robu.
  Ta roba dobiva status unijetske robe od dana završetka carinskog postupka slobodne carinske zone.
 14. Prestanak carinskog postupka slobodne carinske zone nakon likvidacije (prestanka djelatnosti) osobe koja je rezident (sudionik, subjekt) SZP -a provodi se u skladu sa zakonodavstvom država članica o carinskom uređenju.

Članak 208. Nastanak i prestanak obveze plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi u odnosu na stranu robu stavljenu (stavljenu) u carinski postupak slobodne carinske zone, rok za njihovo plaćanje i proračun

 1. Obveza plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi u odnosu na stranu robu stavljenu (stavljenu) u carinski postupak slobodne carinske zone proizlazi iz deklaranta od trenutka kada carinsko tijelo registrira deklaraciju za robe, osim u slučajevima predviđenim u stavcima dva i trećem ovoga stavka.
  Obveza plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi u odnosu na stranu robu stavljenu (stavljenu) u carinski postupak slobodne carinske zone, prijavljenu za puštanje prije podnošenja deklaracije za robu, proizlazi iz osoba koja je podnijela zahtjev za puštanje robe prije podnošenja deklaracije za robu, od trenutka kada je carinsko tijelo registriralo zahtjev za puštanje robe do podnošenja deklaracije za robu.
  Obveza plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi u odnosu na stranu robu stavljenu (stavljenu) u carinski postupak slobodne carinske zone na teritoriju lučke SZP ili logističke SZP proizlazi iz deklaranta od trenutka uvoza na područje luke FEZ ili logistike FEZ.
 2. Obveza plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi u odnosu na stranu robu koja se uvozi na područje lučkog SZZ-a ili logističkog SZZ-a s teritorija države koja nije članica Unije , a koji, u skladu s člankom 4. stavkom 204. ovog zakonika, ne podliježu carinskoj deklaraciji, proizlazi od rezidenta (sudionika, subjekta) lučke SZZ ili SZZ -a za logistiku koji je sklopio sporazum o odredbi usluga od trenutka uvoza takve robe na teritorij luke ili slobodne zone za logistiku.
 3. Obveza plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi u odnosu na stranu robu stavljenu pod carinski postupak slobodne carinske zone proizlazi iz osoba koje sukladno stavcima 10. i 11. članka 205. ovoga Kodeksa, prenesena su prava posjedovanja, korištenja i (ili) odlaganja takve robe i (ili) robe proizvedene (primljene) od robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone, a koja su u skladu sa zakonodavstvom državama članicama, povjerena je dužnost deklaranta da ispuni uvjete za uporabu robe u skladu s slobodnom carinskom zonom carinskog postupka i obvezu dovršenja valjanosti takvog carinskog postupka, od trenutka kada određene se obveze deklaranta nameću takvim osobama.
 4. Obveza plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi u odnosu na stranu robu stavljenu (stavljenu) u carinski postupak slobodne carinske zone prestaje za osobe navedene u stavcima 1. - 3. ovoga članka, nakon nastupanja sljedećih okolnosti:
  1. okončanje carinskog postupka slobodne carinske zone u skladu s člankom 207. ovog zakonika, uključujući i nakon nastupanja okolnosti navedenih u stavku 7. ovoga članka, osim dovršetka carinskog postupka slobodne carinske zone stavljanjem pod carinski postupak za izvoz robe naveden u stavku 2. podstavka 5. stavka 207. članka XNUMX. ovog zakonika;
  2. izvoz robe iz carinskog područja Unije robe navedene u stavku četiri podstavka 2 stavka 5 članka 207. ovoga zakonika, stavljene u carinski postupak za izvoz;
  3. stavljanje robe za koju je okončan carinski postupak slobodne carinske zone i (ili) roba napravljena (primljena) od robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone, u okviru primjene takve carinski postupak, koji je okončan, prema carinskim postupcima u skladu sa stavkom 7. članka 129. ovog zakonika;
  4. ispunjavanje obveze plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina i (ili) njihove naplate u iznosima izračunatim i plativim u skladu sa stavkom 8. ovog članka;
  5. priznavanje carinskog tijela u skladu sa zakonodavstvom država članica o carinskom uređenju činjenice uništenja i (ili) neopozivog gubitka strane robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone, i (ili) robe (primljene) ) od robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone, zbog nesreće ili više sile ili činjenice nepopravljivog gubitka te robe kao posljedice prirodnog gubitka u normalnim uvjetima prijevoza (prijevoza) i (ili) skladištenja, osim za slučajeve kada prije takvog uništenja ili nepopravljivog gubitka u skladu s ovim Kodeksom u odnosu na tu stranu robu dospijevaju plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi;
  6. odbijanje puštanja robe u skladu s carinskim postupkom slobodne carinske zone - u odnosu na obvezu plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi nastalih prilikom registriranja deklaracije za robu ili zahtjeva za puštanje robe prije podnošenja deklaracije za robu;
  7. opoziv deklaracije za robu u skladu s člankom 113. ovog zakonika i (ili) otkazivanje puštanja robe u skladu sa stavkom 4. članka 118. ovog zakonika - u vezi s obvezom plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih , antidampinške, kompenzacijske carine koje su nastale tijekom registracije deklaracije za robu;
  8. oduzimanje ili pretvaranje robe u vlasništvo (dohodak) države članice u skladu sa zakonodavstvom te države članice;
  9. zadržavanje robe od strane carinskog tijela u skladu s poglavljem 51. ovog zakonika;
  10. stavljanje na privremeno skladištenje ili stavljanje u jedan od carinskih postupaka robe koja je oduzeta ili uhićena tijekom provjere kaznene prijave, tijekom postupka u kaznenom predmetu ili predmetu upravnog prekršaja (vođenje upravnog postupka) i u vezi s kojim donesena je odluka da se vrate ako takva roba prethodno nije puštena.
 5. Obveza plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi u odnosu na stranu robu stavljenu pod carinski postupak slobodne carinske zone prestaje za osobe navedene u stavcima 1. i 3. ovoga članka, prijenos prava vlasništva, korištenja i (ili) raspolaganja robom stavljenom pod carinski postupak slobodne carinske zone i (ili) robom napravljenom (primljenom) od robe stavljene u carinski postupak slobodne carinske zone bez dovršetka carine postupak slobodne carinske zone u skladu sa stavcima 10. i 11. članka 205. ovog zakonika, ako je tijekom prijenosa prava posjedovanja, uporabe i (ili) raspolaganja takvom robom dužnost deklaranta da ispuni uvjete za uporabu robe u skladu s carinskim postupkom slobodne carinske zone i dužnost deklaranta da dovrši rad takvog carinskog postupka nameću se osobama na koja su takva prava prenesena.
 6. Obveza plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina podliježe izvršenju nakon nastupanja okolnosti navedenih u stavku 7. ovog članka.
 7. U slučaju sljedećih okolnosti, rok za plaćanje uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina je:
  1. u slučaju izvoza sa područja SZZ -a strane robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone i (ili) robe napravljene (primljene) od strane robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone, prije okončanje carinskog postupka slobodne carinske zone u odnosu na takvu robnu zonu ili bez dopuštenja carinskog tijela u slučajevima navedenim u stavku 4. članka 205. ovog zakonika, osim u slučajevima kada se takva roba može izvesti bez dovršetka carinski postupak slobodne carinske zone u slučajevima predviđenim stavcima trećim i četvrtim podstavka 3. stavka 1. članka 207. ovoga zakonika, - dan izvoza s područja SZZ -a, a ako taj dan nije određen, - dan otkrivanja činjenice takvog izvoza s područja SZV -a na koji se primjenjuje carinski postupak slobodne carinske zone;
  2. u slučaju prijenosa robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone i (ili) robe napravljene (primljene) od strane robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone, drugoj osobi bez dovršetka carinskog postupka slobodna carinska zona, osim prijenosa takve robe u skladu sa stavcima 8., 10. i 11. članka 205. ovog zakonika, - dan prijenosa robe, a ako taj dan nije određen, - dan otkrivanja činjenica takvog prijenosa;
  3. u slučaju da se ne vrati na područje SZZ -a prije isteka roka koji je odredilo carinsko tijelo u skladu s člankom 5. stavkom 205. stavkom 1. ovog zakonika, robu koja se izvozi s područja SZZ -a u navedenim slučajevima u podstavcima 2., 4., 5. i 4. stavka 205. članka XNUMX. ovog zakonika, - dan isteka ovog roka;
  4. ako carinski postupak slobodne carinske zone nije dovršen prije isteka roka koji je odredilo carinsko tijelo u skladu s stavkom dva stavka 5. članka 205. ovoga zakonika u odnosu na robu koja se izvozi s područja SZZ u slučaj naveden u članku 3. stavku 4. podstavku 205. ovog zakona, - dan isteka ovog roka;
  5. u slučaju gubitka strane robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone i (ili) robe napravljene (primljene) od strane robe stavljene u carinski postupak slobodne carinske zone, s izuzetkom uništenja i (ili ) neopozivi gubitak takve robe uslijed nesreće ili više sile ili nepovratni gubitak kao posljedica prirodnog gubitka u normalnim uvjetima prijevoza (prijevoza) i (ili) skladištenja, - dan gubitka robe, a ako taj dan nije odrediti, - dan otkrivanja činjenice takvog gubitka;
  6. u slučaju nepodnošenja carinskom tijelu, u roku koji je ono odredilo, dokumente koji potvrđuju činjenicu ukopa, neutraliziranja, uporabe ili na drugi način uništenja robe navedene u stavku 1. podstavku 10. članka 207. ovog zakonika - dan izvoza takve robe izvan teritorija SZZ -a;
  7. u slučaju prestanka u skladu sa stavkom tri stavka 5. članka 139. ovoga zakona carinskog postupka za izvoz u odnosu na robu iz stavka četiri podstavka 2. stavka 5. članka 207. ovoga zakona, s iznimkom okončanje carinskog postupka za izvoz u odnosu na navedenu robu, koja se u trenutku okončanja takvog carinskog postupka nalazi na teritoriju SZV -a, - dan nakon dana isteka roka utvrđenog stavkom 5. stavak 139. članka XNUMX. ovog zakonika.
  8. Ako su se okolnosti navedene u točki 7. ovoga članka dogodile u odnosu na stranu robu stavljenu pod carinski postupak slobodne carinske zone, uvozne carine, porezi, posebne, antidampinške, kompenzacijske carine plaćaju se kao da je takva strana roba stavljena u carinski postupak za puštanje u domaću potrošnju bez primjene carinskih preferencijala i pogodnosti za plaćanje uvoznih carina i poreza.
   Ako su se okolnosti navedene u stavku 7. ovoga članka dogodile u odnosu na robu napravljenu (primljenu) od strane robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone, a u takvu robu, u skladu s člankom 206. ovog zakonika, stavljena je strana roba u carinskom postupku slobodne carinske zone, uvozne carine, porezi, posebne, antidampinške, kompenzacijske pristojbe plaćaju se za stranu robu stavljenu pod carinski postupak slobodne carinske zone i upotrijebljenu za proizvodnju robe (primljena ) od strane robe stavljene u slobodnu carinsku zonu carinskog postupka, kao da je takva strana roba stavljena u carinski postupak za puštanje u domaću potrošnju bez primjene carinskih povlastica i olakšica za plaćanje uvoznih carina i poreza.
   U slučajevima navedenim u prvom i drugom stavku ove klauzule, za izračun uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi, stopa uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi primjenjuju se, na snazi ​​na dan kada je carinsko tijelo registriralo deklaraciju za robu podnesenu radi stavljanja te robe u carinski postupak slobodne carinske zone, u pogledu robe čije je puštanje stavljeno pod carinski postupak slobodne carinske zone, izvršen je prije podnošenja deklaracije za robu - na dan kada je carinsko tijelo prijavilo zahtjev za puštanje robe prije podnošenja deklaracije za robu, i stavljanje robe pod carinski postupak slobodne carinske zone u skladu s ovim Zakonom provedeno je bez carinske deklaracije, - na dan uvoza robe na područje luke SZP ili SZZ za logistiku.
  9. Ako su se okolnosti navedene u stavku 7. ovoga članka dogodile u odnosu na robu proizvedenu (primljenu) od strane robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone, a u takvu robu, u skladu s člankom 206. ovoga zakonika, stavljena je strana roba pod carinskim postupkom slobodne carinske zone, uvozne carine, porezi, posebne, antidampinške, kompenzacijske pristojbe podliježu plaćanju, kao da je takva roba napravljena (primljena) od strane robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone stavljeni su pod carinski postupak puštanja za domaću potrošnju bez korištenja tarifnih povlastica i pogodnosti za plaćanje uvoznih carina i poreza.
   U tom se slučaju uvozne carine, porezi, posebne, antidampinške i kompenzacijske pristojbe obračunavaju u skladu s poglavljima 7. i 12. ovog zakonika.
   Za izračun uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi primjenjuju se stope uvoznih carina, porezi, posebne, antidampinške, kompenzacijske pristojbe, na snazi ​​na dan kada je krajnji rok za plaćanje uvoza carine, porezi, posebne, antidampinške, kompenzacijske pristojbe u skladu sa stavkom 7. ovoga članka, u odnosu na robu proizvedenu (primljenu) od strane robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone.
   Ako je za utvrđivanje carinske vrijednosti robe, kao i za izračun uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi potrebno pretvoriti stranu valutu u valutu zemlje članice, takva konverzija vrši se po tečaju na snazi ​​na dan dospijeća uvozne carine, porezi, posebne, antidampinške, kompenzacijske pristojbe u skladu sa stavkom 7. ovog članka.
   Ako carinsko tijelo nema točne podatke o robi (priroda, naziv, količina, podrijetlo i (ili) carinska vrijednost), osnovica za izračun uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi mora se platiti utvrđuje se na temelju carinskog tijela podataka, a razvrstavanje robe provodi se uzimajući u obzir stavak 3. članka 20. ovog zakonika.
   Ako se šifra proizvoda u skladu s Robnom nomenklaturom vanjsko-ekonomske djelatnosti određuje na razini grupiranja s brojem znakova manjim od 10:
   • za izračun uvoznih carina primjenjuje se najviša stopa carine koja odgovara robi koja je uključena u takvu grupu;
   • za izračun poreza primjenjuje se najviša stopa poreza na dodanu vrijednost, najviša stopa trošarina (trošarina ili trošarina) koja odgovara robi koja je uključena u takvu grupaciju, za koju je najviša stopa carinskih dažbina;
   • za izračun posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina primjenjuje se najviša stopa posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina koja odgovara robi koja je uključena u takvu grupaciju, uzimajući u obzir deseti stavak ove klauzule. Posebne, antidampinške, kompenzacijske carine izračunavaju se na temelju podrijetla robe, potvrđenog u skladu s poglavljem 4. ovog zakonika, i (ili) drugih podataka potrebnih za određivanje navedenih carina. Ako porijeklo robe i (ili) druge informacije potrebne za utvrđivanje navedenih carina nisu potvrđene, posebne, antidampinške, kompenzacijske carine izračunavaju se na temelju najviših stopa posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina utvrđenih za robu iz isti kod Robne nomenklature vanjsko-ekonomske djelatnosti ako se razvrstavanje robe vrši na razini od 10 znakova, ili robe koja je uključena u grupiranje, ako su kodovi robe u skladu s Robnom nomenklaturom za vanjsko-gospodarsku djelatnost određuje se na razini grupiranja s brojem znakova manjim od 10.
    Prilikom kasnijeg utvrđivanja točnih podataka o robi, uvozne carine, porezi, posebne, antidampinške, kompenzacijske carine izračunavaju se na temelju takvih točnih podataka i povrata (umanjenja) preplaćenih i (ili) prekomjerno prikupljenih količina uvoza carine, porezi, posebne, antidampinške, kompenzacijske pristojbe ili naplata neplaćenih iznosa u skladu s poglavljima 10. i 11. te člancima 76. i 77. ovog zakonika.
  10. Na iznose uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi plaćenih (naplaćenih) u skladu sa stavkom 8. ovoga članka plaćaju se kamate, kao da je odobrena odgoda njihovog plaćanja u odnosu na te iznose od datum stavljanja robe u slobodnu carinsku zonu carinskog postupka na dan isteka roka za plaćanje uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi. Navedena kamata obračunava se i plaća u skladu s člankom 60. ovog zakonika.
  11. U slučaju okončanja carinskog postupka slobodne carinske zone ili izvoza robe iz carinskog područja Unije robe navedene u stavku četiri podstavka 2. stavka 5. članka 207 ovog zakonika, stavljene pod carinski postupak izvoza ili stavljanja robe u skladu sa stavkom 7. članka 129. ovog zakonika robe pod carinskim postupcima koji se primjenjuju na stranu robu, ili zadržavanja takve robe od strane carinskih tijela u skladu s poglavljem 51. ovog zakonika nakon ispunjenja obveze plaćati carine, poreze, posebne, antidampinške, kompenzacijske pristojbe i (ili) njihovu naplatu (u cijelosti ili djelomično) iznos carina, poreza, posebnih, antidampinških, izravnalnih pristojbi plaćenih i (ili) naplaćenih u u skladu s ovim člankom podliježu povratu (offset) u skladu s Poglavljem 10. i člankom 76. ovog Kodeksa.

Članak 209. Posebnosti obračunavanja i plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi u odnosu na stranu robu stavljenu pod carinski postupak slobodne carinske zone, te robu napravljenu (primljenu) od robe stavljene pod carinu postupak slobodne carinske zone, kada se stavljaju pod zasebne carinske postupke

 1. Prilikom stavljanja strane robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone i koja nije podvrgnuta postupcima prerade robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone, pod carinski postupak puštanja za domaću potrošnju radi obračuna uvoznih carina, porezi, posebne, antidampinške, kompenzacijske pristojbe primjenjuju se stope uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi na snazi ​​na dan kada je carinsko tijelo prijavilo deklaraciju za robu podnesenu radi stavljanja robe pod carinski postupak slobodne carinske zone, a u vezi s robom čije je puštanje kada je stavljeno pod carinski postupak slobodne carinske zone obavljeno prije podnošenja deklaracije za robu, - na dan registracije od strane carinskog tijela zahtjev za puštanje robe prije podnošenja deklaracije za robu, osim u slučaju navedenom u stavku dva ove klauzule.
  Kada je stavljena pod carinski postupak za puštanje u domaću potrošnju opreme stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone, stavljena u funkciju i koju koristi rezident (sudionik, subjekt) SZZ -a za provedbu sporazuma (sporazuma) o provedba (provođenje) aktivnosti na području SZV -a (sporazum o uvjetima poslovanja u SZZ -u, deklaracija o ulaganju, poduzetnički program), kao i roba stavljena u carinski postupak slobodne carinske zone na području luke SZO ili logistički FEZ, za izračun uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi, primjenjuju se stope uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi, na snazi ​​na dan registracije do carinsko tijelo deklaracije za robu podnesene radi stavljanja robe u carinski postupak radi puštanja u domaću potrošnju.
 2. Roba proizvedena (primljena) od strane robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone, stavljena pod carinske postupke navedene u podstavcima 1., 5., 7., 10. i 14. stavka 2. podstavka 127. ovoga Zakona:
  1. pod uvjetom da se u navedenoj robi identificira strana roba stavljena pod carinski postupak slobodne carinske zone, provedena u skladu s člankom 206. ovog zakonika, uvozne carine, porezi, posebne, antidampinške, kompenzacijske pristojbe obračunavaju se u u odnosu na stranu robu stavljenu pod carinski postupak slobodne carinske zone i upotrijebljenu za proizvodnju robe napravljene (primljene) od strane robe stavljene u carinski postupak slobodne carinske zone. Istodobno, za izračun uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi primjenjuju se stope uvoznih carina, porezi, posebne, antidampinške, kompenzacijske pristojbe, na snazi ​​na dan registracija carinskog tijela deklaracije za robu podnesenu radi stavljanja robe u carinski postupak slobodnih carinskih zona, a u odnosu na robu, čije je puštanje, kada je stavljeno pod carinski postupak slobodne carinske zone, učinjeno prije podnošenje deklaracije za robu - na dan registracije carinskog tijela zahtjeva za puštanje robe prije podnošenja deklaracije za robu;
  2. u nedostatku na dan registracije carinskog tijela deklaracije za robu u pogledu robe napravljene (primljene) od strane robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone, identifikaciju strane robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone u robi napravljenoj (primljenoj) od strane robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone, provedenoj u skladu s člankom 206. ovog zakonika, uvozne carine, porezi se obračunavaju u odnosu na robu napravljenu (primljenu) od strana roba stavljena pod carinski postupak slobodne carinske zone. Istodobno, za izračun uvoznih carina i poreza primjenjuju se stope uvoznih carina i poreza na snazi ​​na dan kada carinsko tijelo prijavi deklaraciju za robu podnesenu radi stavljanja pod carinske postupke navedene u podstavci 1., 4., 5., 7., 10. i 14. stavka 2. članka 127. ovog zakonika. U ovom slučaju, osnova za obračun uvoznih carina po ad valorem stopi je procijenjena vrijednost robe proizvedene (primljene) od strane robe stavljene u carinski postupak slobodne carinske zone, čiji postupak utvrđivanja utvrđuje Komisija .
  3. Po završetku carinskog postupka slobodne carinske zone stavljanjem robe proizvedene (primljene) od strane robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone u carinske postupke u skladu sa stavcima 8. i 9. članka 207. ovog zakonika, uvozna carina carine, porezi obračunavaju se u odnosu na robu proizvedenu (primljenu) od strane robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone. Istodobno, za izračun uvoznih carina i poreza primjenjuju se stope uvoznih carina i poreza na snazi ​​na dan kada carinsko tijelo prijavi deklaraciju za robu podnesenu radi stavljanja robe pod carinske postupke navedene u podstavcima 1., 4., 5., 7., 10. i 14. stavka 2. članka 127. ovog zakonika.
  4. Ako je za izračun uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina u slučajevima navedenim u stavcima 1. - 3. ovog članka, potrebno pretvoriti stranu valutu u valutu države članice, takva konverzija se vrši po tečaju važećem na dan primjene stopa uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, izravnalnih carina, utvrđenih za svaki slučaj.

Članak 210. Određivanje statusa robe proizvedene (primljene) od strane robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone

 1. Ako se roba proizvedena (primljena) od strane robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone izvozi s carinskog područja Unije, status takve robe utvrđuje se u skladu s kriterijima za dovoljnu preradu robe, što može biti izraženo u:
  1. promjena šifre robe u skladu s Robnom nomenklaturom vanjsko-ekonomske aktivnosti na razini bilo kojeg od prva 4 znaka;
  2. promjena vrijednosti robe kada postotak troškova korištenih materijala ili dodana vrijednost dosegne fiksni udio u cijeni konačnog proizvoda (pravilo ad valorem udjela);
  3. ispunjavanje potrebnih uvjeta, obavljanje proizvodnih i tehnoloških operacija dovoljnih za priznavanje robe kao robe Unije.
 2. Roba proizvedena (primljena) od strane robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone u svrhu izvoza s carinskog područja Unije priznaje se kao roba Unije ako se, kao rezultat operacija proizvodnje (primitak) ) robe, ispunjen je jedan od sljedećih uvjeta:
  1. došlo je do promjene šifre robe u skladu s Robnom nomenklaturom vanjsko-ekonomske aktivnosti na razini bilo kojeg od prva 4 znaka, osim u slučajevima navedenim u stavku 3. ovog članka;
  2. postotak vrijednosti strane robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone ne prelazi fiksni udio u cijeni konačnog proizvoda ili dodana vrijednost doseže fiksni udio u cijeni konačnog proizvoda, osim slučajeve navedene u stavku 3. ovoga članka;
  3. u odnosu na robu, ispunjeni su uvjeti, izvršene su proizvodne i tehnološke operacije koje su dovoljne za priznavanje robe napravljene (primljene) od strane robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone kao robu Unije, osim u slučaju navedenom u prvom stavku točke 3. ovoga članka.
 3. Roba napravljena (primljena) od strane robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone ne priznaje se kao roba Unije ako su u odnosu na takvu robu izvršene samo one radnje koje ne zadovoljavaju kriterije dovoljne prerade, bez obzira na to ispunjenje drugih uvjeta.
  Promjena šifre robe u skladu s robnom nomenklaturom vanjskoekonomskih djelatnosti na razini bilo koje od prve 4 znamenke i pravilom udjela ad valorem ne primjenjuju se kao kriteriji za dovoljnu obradu robe napravljene (primljene) od strane robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone, ako se u odnosu na robu proizvedenu (primljenu) od strane robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone nalazi popis uvjeta, proizvodnih i tehnoloških operacija dovoljnih za priznavanje robe (primljena) ) od strane robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone, robne unije.
 4. Popis uvjeta, proizvodnih i tehnoloških operacija dostatnih za priznavanje robe proizvedene (primljene) od strane robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone, robe Unije, kao i popis operacija čije je obavljanje ne zadovoljava kriterije za dovoljnu obradu pri utvrđivanju statusa robe proizvedene (primljene) od strane robe stavljene u carinski postupak slobodne carinske zone utvrdit će Komisija.
 5. Postupak korištenja pravila o ad valorem dionicama kao kriterija za dovoljnu preradu robe napravljene (primljene) od strane robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone utvrđuje Komisija. Pravilo udjela ad valorem ne primjenjuje se kao kriterij za dovoljnu obradu pri obavljanju popravaka robe Unije.
 6. Status robe proizvedene (primljene) od strane robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone utvrđuje ovlašteno državno tijelo ili ovlaštena organizacija države članice.
 7. Kao dokument kojim se potvrđuje status robe proizvedene (primljene) od strane robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone, ovlašteno državno tijelo ili ovlaštena organizacija države članice daje mišljenje o priznavanju robe (primljene) od strane robe stavljene pod carinski postupak slobodne carinske zone, robe Unije ili zaključak o priznavanju robe proizvedene (primljene) od strane robe stavljene u carinski postupak slobodne carinske zone, koja nije roba unija.
  Oblike ovih zaključaka, strukturu i format takvih zaključaka u obliku elektroničkih dokumenata, postupak njihovog popunjavanja, kao i postupak njihova izdavanja i primjene, utvrđuje Komisija.
 8. U nedostatku, poništavanju ili poništavanju dokumenta koji potvrđuje status robe napravljene (primljene) od strane robe stavljene u carinski postupak slobodne carinske zone, takva roba, nakon završetka carinskog postupka slobodne carinske zone, radi izvoziti ih s carinskog područja Unije, smatrat će se robom Unija, a u druge svrhe - stranom robom.

Komentari (0)

Ocijenjeno 0 od 5 na temelju 0 glasova
Nema zapisa

Napišite nešto korisno ili samo ocijenite

 1. Gost.
Molimo ocijenite materijal:
Prilozi (0 / 3)
Podijelite svoju lokaciju
O tome će se raspravljati u srijedu na sastanku s prvim potpredsjednikom Vlade Ruske Federacije Andrejem Belousovom.
00:07 28-10-2021 Više detalja ...
Opunomoćenik predsjednice u Dalekoistočnom federalnom okrugu također je zadužio predstavnike Ministarstva prometa i Ministarstva za razvoj Dalekog istoka da do kraja tjedna otputuju na Daleki istok.
22:24 27-10-2021 Više detalja ...
Tečajevi se održavaju drugu godinu za redom.
16:32 27-10-2021 Više detalja ...
Predlaže se otklanjanje dupliciranja dozvola u licenciranju i izdavanju posebnih dozvola za prijevoz visokorizične robe, kao i posebnih dozvola za prekrcaj te robe u riječnim lukama.
16:06 27-10-2021 Više detalja ...