Meni

Besplatni carinski postupak skladišta

Članak 211. Sadržaj i primjena carinskog postupka slobodnog skladišta

 1. Carinski postupak slobodno skladište - carinski postupak koji se primjenjuje na stranu robu i robu Unije, prema kojem se takva roba stavlja i koristi u slobodnom skladištu bez plaćanja carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina, pod uvjetom da stavljanje robe u ovaj carinski postupak i njihova uporaba u skladu s tim carinskim postupkom.
 2. U slobodno skladište može se stavljati i koristiti roba stavljena u carinski postupak slobodnog skladišta Unijska robanije stavljeno u carinski postupak slobodnog skladišta, i strana robastavljeni pod druge carinske postupke.
 3. Unijska roba stavlja se u carinski postupak slobodnog skladišta po izboru deklaranta.
  Zakonodavstvom države članice mogu se odrediti kategorije robe Unije koje za stavljanje u slobodno skladište uspostavljeno na teritoriju te države članice podliježu obveznom stavljanju u carinski postupak slobodnog skladišta.
 4. U odnosu na unijsku robu koja se nalazi u slobodnom skladištu i nije stavljena u carinski postupak slobodnog skladišta, dopušteno je obavljati bilo kakve radnje, uključujući one predviđene stavkom 1. članka 213. ovog zakonika.
 5. Strana roba stavljena u carinski postupak slobodnog skladišta zadržava status strane robe, a unijska roba stavljena u carinski postupak slobodnog skladišta zadržava status unije robe.
 6. Roba proizvedena (primljena) od unije robe koja je stavljena u carinski postupak slobodnog skladišta stječe status unije robe.
  Ako zakonodavstvo država članica dopušta stavljanje i upotrebu unijske robe u slobodno skladište koja nije stavljena u carinski postupak slobodnog skladišta, tada roba izrađena (primljena) od unije Unije stavljena u carinski postupak slobodnog skladišta a unijska roba koja nije stavljena u carinski postupak slobodno skladište, stječe status unijske robe.
 7. Roba proizvedena (primljena) od strane robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta i roba izrađena (primljena) od strane robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta, te roba Unije (u daljnjem tekstu roba izrađena (primljena) od strane robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta) stječu status strane robe, osim u slučaju navedenom u drugom stavku ove klauzule.
  Ako se roba proizvedena (primljena) od strane robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta izvozi s carinskog područja Unije, status takve robe utvrđuje se u skladu s člankom 218. ovog zakonika.
 8. Ako carinska uprava robu u slobodnom skladištu ne može identificirati kao robu koja je prije njenog stvaranja bila na teritoriju slobodnog skladišta ili kao roba stavljena u carinski postupak slobodnog skladišta ili proizvedena (primljena) u slobodno skladište , tada se takva roba u svrhu izvoza s područja slobodnog skladišta izvan carinskog područja Unije, smatra robom Unije, a u druge svrhe - stranom robom koja se uvozi na carinsko područje Unije .
 9. Pri uvozu na carinsko područje Unije robe koja je navedena u stavku 8. ovog članka, a koja je prethodno izvezena s carinskog područja Unije u skladu s carinskim izvoznim postupkom, carinski postupak za ponovni uvoz ne može se primijeniti na takvu robu.
 10. Strana roba koja podliježe mjerama zaštite domaćeg tržišta, stavljena u carinski postupak slobodnog skladišta, mora se identificirati u robi proizvedenoj (primljenoj) od strane robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta, kako bi se takva roba izvela s područja slobodnog skladišta na ostatak carinskog područja Unije.
  U slučaju da se strana roba koja podliježe mjerama zaštite domaćeg tržišta, stavljena u carinski postupak slobodnog skladišta, koristi za proizvodnju robe izrađene (primljene) od strane robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta, ali se ne može identificirati u takvoj robi, roba proizvedena (primljena) od takve strane robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta mora se izvesti s carinskog područja Unije.
 11. Vlasnik slobodnog skladišta može staviti i (ili) koristiti unijsku robu na teritoriju slobodnog skladišta bez stavljanja u carinski postupak slobodnog skladišta, uzimajući u obzir stavak 3. ovog članka.
 12. Komisija ima pravo utvrditi popis robe i (ili) kategorije robe za koje se ne primjenjuje carinski postupak slobodnog skladišta.
  U skladu sa zakonodavstvom država članica, može se odrediti popis strane robe i (ili) kategorija strane robe za koju se carinski postupak slobodnog skladišta ne primjenjuje na teritoriju ove države članice.
 13. Dijelovi, sklopovi, sklopovi koje carinsko tijelo može identificirati da su uključeni (uključeni) u sastav robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta, u svrhu njihovog izvoza s područja slobodnog skladišta smatraju se robom koja je smještena pod carinskim postupkom slobodnog skladišta, a u odnosu na odredbe ovog zakonika.

Članak 212. Uvjeti za stavljanje robe u carinski postupak slobodnog skladišta i njezinu upotrebu u skladu s tim carinskim postupkom

 1. Uvjet za stavljanje robe u carinski postupak slobodnog skladišta je poštivanje zabrana i ograničenja u odnosu na stranu robu u skladu s člankom 7. ovog zakonika.
 2. Deklarant robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta može biti osoba koja je vlasnik slobodnog skladišta, a u slučajevima predviđenim zakonodavstvom država članica o carinskom uređenju i druge osobe.
 3. Uvjeti za upotrebu robe u skladu s carinskim postupkom slobodnog skladišta su:
  1. stavljanje i smještaj robe koja je stavljena u carinski postupak slobodnog skladišta na teritoriju slobodnog skladišta tijekom razdoblja njegovog rada, uzimajući u obzir stavak 5. ovog članka i stavak 5. članka 213. ovog zakonika;
  2. uporabu robe koja je stavljena u carinski postupak slobodnog skladišta od strane deklaranta koji ju je stavio u takav carinski postupak ili od drugih osoba utvrđenih u skladu s ovim poglavljem;
  3. počinjenje u vezi s robom stavljenom u carinski postupak slobodnog skladišta, radnje u skladu s člankom 213. ovog zakonika.
 4. Po prestanku funkcioniranja slobodnog skladišta, moraju se poštovati uvjeti za upotrebu robe u skladu s carinskim postupkom slobodnog skladišta, navedeni u stavku 3. ovog članka, do završetka ili prekida ovog carinskog postupka u skladu s stavkom 3. članka 215. ovog zakonika.
 5. Zakonodavstvo država članica može utvrditi slučajeve kada se roba stavljena u carinski postupak slobodnog skladišta može smjestiti i smjestiti na teritoriji nekoliko slobodnih skladišta, čiji je vlasnik pravna osoba koja je deklarant robe carinski postupak slobodnog skladišta, slučajevi kretanja takve robe i robe proizvedene (primljene) od robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta između takvih skladišta, kao i specifičnosti carinskih postupaka u tim slučajevima i specifičnosti carine kontrolu nad takvom robom.

Članak 213. Poduzete radnje u vezi sa robom stavljenom u carinski postupak slobodnog skladišta, te u odnosu na robu napravljenu (primljenu) od robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta

 1. U pogledu robe koja je stavljena u carinski postupak slobodnog skladišta i robe izrađene (primljene) od robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta, na teritoriju slobodnog skladišta dopuštene su sljedeće radnje:
  1. skladištenje;
  2. postupci za utovar (istovar) robe i ostali tereti vezani za skladištenje;
  3. postupci neophodni za osiguranje sigurnosti robe, kao i uobičajeni postupci pripreme robe za prijevoz (prijevoz) i prodaju, uključujući cijepanje serije, oblikovanje pošiljki, sortiranje, pakiranje, prepakiranje, označavanje, postupci za poboljšanje komercijalnih kvaliteta;
  4. postupci za preradu (preradu) robe, proizvodnju robe (uključujući montažu, demontažu, ugradnju, ugradnju), popravak ili održavanje robe, uključujući tijekom kojih strana roba stavljena u carinski postupak slobodnog skladišta sudjeluje ili olakšava roba za proizvodnju (primanje), čak i ako se takva strana roba u potpunosti ili djelomično troši (troši) u procesu proizvodnje (primanja) robe i (ili) nije sadržana u robi proizvedenoj (primljenoj) od robe stavljene u carinski postupak slobodno skladište (u daljnjem tekstu u ovom poglavlju - postupci za preradu robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta). Strana roba koja sudjeluje ili olakšava proizvodnju (primanje) robe prilikom obavljanja operacija prerade robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta ne uključuje robu koja je pomoćno sredstvo u tehnološkom procesu (na primjer, oprema, strojevi , čvora);
  5. uporaba (rad) opreme, strojeva i sklopova, rezervnih dijelova za njih radi obavljanja operacija prerade robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta, kao i drugi poslovi povezani s radom i funkcioniranjem slobodnog skladišta skladište;
  6. uporaba robe za izgradnju industrijske nekretnine i pomoćne infrastrukture (u daljnjem tekstu u ovom poglavlju - nekretnine) na teritoriju slobodnog skladišta;
  7. uzorkovanje i (ili) uzorke robe u skladu s člankom 17. ovog zakonika;
  8. druge radnje utvrđene zakonodavstvom država članica o carinskim propisima u skladu s ciljevima stvaranja besplatnih skladišta.
 2. Činjenica potpune ili djelomične potrošnje robe, uključujući trošenje (potrošnju) u procesu proizvodnje (primanja) robe, osiguravanje proizvodnih procesa, održavanje i rad opreme, strojeva i sklopova koji se koriste na teritoriju slobodnog skladišta, kao i za izgradnju objekata na nekretninama, podliježe odražavanju u izvještaju koji se podnosi carinskom tijelu u skladu sa stavkom šestim iz članka 424. ovog zakonika.
 3. Popis operacija u vezi s robom stavljenom u carinski postupak slobodnog skladišta, predviđen u stavku 1. ovog članka, može se smanjiti u skladu sa zakonodavstvom država članica o carinskoj regulativi pri stvaranju slobodnog skladišta na temelju svrhe svog stvaranja.
 4. Izvođenje operacija predviđenih podstavcima 1. - 3. i 5. stavka 1. ovog članka dopušta samo vlasnik slobodnog skladišta.
  Zakonodavstvo država članica o carinskim propisima može odrediti druge osobe ovlaštene za obavljanje radnji navedenih u ovom stavku.
 5. Uz dozvolu carinskog tijela, dozvoljeno je izvoz robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta i (ili) robe proizvedene (primljene) od robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta, s područja teritorija besplatno skladište bez dovršavanja carinskog postupka slobodnog skladišta u sljedećim slučajevima:
  1. navedena roba, koja predstavlja opremu ili druge osnovne proizvodne pogone, koje pušta u rad i koristi vlasnik slobodnog skladišta ili dijelovi navedenih osnovnih proizvodnih pogona, izvozi se na ostatak carinskog područja Unije radi popravka (osim remonta, modernizacije), održavanja ili izvođenja drugih radnji potrebnih za održavanje takve robe u normalnom (radnom) stanju;
  2. navedena roba se izvozi na ostatak carinskog područja Unije radi obavljanja operacija tehničkog ispitivanja, istraživanja, ispitivanja, provjere, uključujući one predviđene proizvodnim postupkom, kao i radi demonstracije uzoraka;
  3. ta se roba izvozi na ostatak teritorija države članice, na čijem je teritoriju vlasnik slobodnog skladišta uključen u registar vlasnika slobodnih skladišta, radi obavljanja carinskih operacija po završetku carinskog postupka iz slobodno skladište izvan slobodnog skladišta u carinskom tijelu ovlaštenom u skladu sa zakonodavstvom države članice o carinskom uređenju carinske operacije u odnosu na takvu robu;
  4. navedena roba se izvozi radi stavljanja i boravka na teritoriju drugog slobodnog skladišta u slučajevima predviđenim zakonodavstvom država članica u skladu sa stavkom 5. članka 212. ovog zakonika.
 6. Roba navedena u podstavcima 1. i 2. stavka 5. ovog članka podliježe ponovnom uvozu na područje slobodnog skladišta prije isteka razdoblja koje je utvrdilo carinsko tijelo, na temelju ciljeva i okolnosti takvih postupaka. Razdoblje koje utvrdi carinsko tijelo može se produžiti na obrazloženi zahtjev deklaranta za ovu robu.
  Što se tiče robe navedene u podstavku 3. stavka 5. ovog članka, carinski postupak slobodnog skladišta mora biti završen prije isteka razdoblja koje je utvrdilo carinsko tijelo. Razdoblje koje utvrdi carinsko tijelo može se produžiti na obrazloženi zahtjev deklaranta za ovu robu.
  Roba navedena u podstavku 4. stavka 5. ovog članka mora se staviti na teritorij drugog slobodnog skladišta prije isteka razdoblja koje je utvrdilo carinsko tijelo. Razdoblje koje utvrdi carinsko tijelo može se produžiti na obrazloženi zahtjev deklaranta za ovu robu.
 7. Postupak za izdavanje dozvole od strane carinskog tijela naveden u stavku 5. ovog članka utvrđuje se u skladu sa zakonodavstvom država članica o carinskim propisima.
 8. U odnosu na cijelu ili dio robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta i (ili) robe izrađene (primljene) od robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta, mogu se izvršiti transakcije koje predviđaju prijenos robe prava vlasništva, korištenja i (ili) raspolaganja ovom robom. U tom slučaju, radnja carinskog postupka slobodnog skladišta mora se dovršiti na način utvrđen ovim zakonikom, osim u slučajevima kada je, u skladu sa stavkom 9. ovog članka, dopušteno predati navedenu robu bez dovršavanja carinski postupak slobodnog skladišta.
 9. Dopušten je prijenos robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta i (ili) robe izrađene (primljene) od robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta, bez dovršavanja carinskog postupka slobodnog skladišta u posjed i ( ili) koristiti:
  1. izvođaču (podizvođaču) ili drugoj osobi koja će izvoditi građevinske i (ili) građevinske ugovorene radove na teritoriju slobodnog skladišta;
  2. prijevozniku za njihov prijevoz;
  3. osobe koje će izvoditi popravke (osim za velike popravke, modernizaciju), održavanje i druge radnje potrebne za održavanje takve robe u normalnom (radnom) stanju;
  4. osobe koje će izvoditi operacije tehničkog ispitivanja, istraživanja, ispitivanja, provjere takve robe, predviđene proizvodnim postupkom, kao i njihovo pokazivanje kao uzorci;
  5. osobe koje će obavljati poslove u vezi s robom koja se izvozi s područja slobodnog skladišta, u slučajevima predviđenim podstavcima 1. i 2. stavka 5. ovog članka.
 10. Prijenos robe u posjed i (ili) upotrebu osoba navedenih u stavku 9. ovog članka ne oslobađa deklaranta za robu stavljenu u carinski postupak slobodnog skladišta od poštivanja uvjeta za uporabu robe u skladu s carinskim propisima. postupak besplatnog skladišta predviđen u ovom poglavlju.

Članak 214. identifikacija strana roba stavljena u carinski postupak slobodnog skladišta, u robi proizvedenoj (primljenoj) od strane robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta

 1. Da bi se identificirala strana roba stavljena u carinski postupak slobodnog skladišta, u proizvodnji (primanju) od strane robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta mogu se koristiti sljedeće metode:
  1. stavljanje pečata, žigova, digitalnih i drugih oznaka na stranu robu stavljenu u carinski postupak slobodnog skladišta od strane vlasnika slobodnog skladišta ili carinskih službenika;
  2. detaljan opis, fotografija, slika stranih dobara u mjerilu;
  3. usporedba unaprijed odabranih uzoraka i (ili) uzoraka strane robe i robe proizvedene (primljene) od strane robe;
  4. upotreba postojećeg označavanja proizvoda, uključujući u obliku serijskih brojeva;
  5. druge metode koje se mogu primijeniti na osnovi prirode robe koja je stavljena u carinski postupak slobodnog skladišta i operacija izvršenih za preradu robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta, uključujući ispitivanje dostavljenih dokumenata koji sadrže detaljne podatke o korištenju strane robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta, u tehnološkom procesu obavljanja radnji za preradu robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta, kao i o tehnologiji njihove proizvodnje, ili provođenjem carine kontrola tijekom operacija prerade robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta.
 2. Postupak identifikacije strane robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta u robi proizvedenoj (primljenoj) od strane robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta uspostavljen je u skladu sa zakonodavstvom država članica o carinskom uređenju.

Članak 215. Završetak i završetak carinskog postupka slobodnog skladišta

 1. Carinski postupak slobodnog skladišta mora biti završen u sljedećim slučajevima:
  1. prekid funkcioniranja slobodnog skladišta u roku od 6 mjeseci od dana prestanka funkcioniranja slobodnog skladišta;
  2. izvoz robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta, robe proizvedene (primljene) od robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta, s područja slobodnog skladišta, osim u slučajevima izvoza takve robe:
   • u svrhe navedene u stavku 5. članka 213. ovog zakonika;
   • za pokop, neutralizaciju, uporabu ili uništavanje na bilo koji drugi način u skladu sa zakonodavstvom država članica, ako je takva roba izgubila svoja potrošačka svojstva i postala neprikladna za upotrebu u svojstvu za koje je namijenjena;
  3. prenošenje deklaranta prava posjedovanja, korištenja i (ili) raspolaganja robom stavljenom u carinski postupak slobodnog skladišta i (ili) robom izrađenom (primljenom) od robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta, na druga osoba u skladu sa stavkom 10. ovog članka, osim za prijenos robe u slučajevima navedenim u stavku 9. članka 213. ovog zakonika.
 2. Po završetku carinskog postupka slobodnog skladišta, prijavitelj robe može biti osoba koja je bila prijavitelj robe kada je stavljena u carinski postupak slobodnog skladišta, a ako je to predviđeno zakonodavstvom države članice Države o carinskim propisima, druga osoba.
 3. Po prestanku funkcioniranja slobodnog skladišta, radnja carinskog postupka slobodnog skladišta dovršava se stavljanjem pod carinske postupke predviđene ovim Zakonikom, osim carinskog postupka carinskog tranzita, robe koja se nalazi u područje slobodnog skladišta, stavljeno u carinski postupak slobodnog skladišta, roba izrađena (primljena) od robe, stavljena u carinski postupak slobodnog skladišta, uzimajući u obzir stavke 4. i 5. ovog članka, ili dovršena bez stavljanja pod carinski postupci u skladu sa stavcima 7. i 9. ovog članka.
  Ako carinski postupak slobodnog skladišta nije dovršen u skladu sa stavkom jednim ovog stavka, učinak ovog carinskog postupka prestaje istekom roka navedenog u podstavku 1. stavka 1. ovoga članka, a roba se zadržava carinska tijela u skladu s poglavljem 51. ovog zakonika.
 4. Za izvoz robe s područja slobodnog skladišta izvan carinskog područja Unije, radnja carinskog postupka slobodnog skladišta završava u prostorijama:
  1. u carinskom postupku za ponovni izvoz:
   • strana roba stavljena u carinski postupak slobodnog skladišta i izvezena s područja slobodnog skladišta u nepromijenjenom stanju, osim promjena uslijed prirodnog trošenja, kao i promjena uslijed prirodnog gubitka u normalnim uvjetima prijevoza (prijevoz ) i (ili) skladištenje;
   • roba proizvedena (primljena) od strane robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta i koja nije priznata kao roba Unije u skladu s člankom 218. ovog zakonika;
  2. u carinskom postupku za izvoz:
   • Unijska roba stavljena u carinski postupak slobodnog skladišta;
   • roba izrađena (primljena) od robe Unije;
   • roba proizvedena (primljena) od strane robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta i priznata u skladu s člankom 218. ovog zakonika kao roba Unije.
 5. Za izvoz robe s područja slobodnog skladišta na ostatak carinskog područja Unije, postupak carinskog postupka slobodnog skladišta završava u prostorijama:
  1. prema carinskim postupcima navedenim u podstavcima 1., 4., 5., 7., 10. i 14.-16. stavka 2. članka 127. ovog zakonika, strana roba stavljena u carinski postupak slobodnog skladišta, izvezena s područja slobodnog skladišta u nepromijenjenom stanju, osim promjena uslijed prirodnog trošenja, kao i promjena uslijed prirodnog gubitka u normalnim uvjetima prijevoza (transporta) i (ili) skladištenja, te robe proizvedene (primljene) od strane robe stavljene pod carinu postupak besplatnog skladišta, uzimajući u obzir stavak 6. ovog članka;
  2. u carinskom postupku za ponovni uvoz:
   • Unijska roba stavljena u carinski postupak slobodnog skladišta, koja je ostala nepromijenjena, osim promjena zbog prirodnog trošenja, kao i promjena zbog prirodnog gubitka u normalnim uvjetima prijevoza (transporta) i (ili) skladištenja;
   • roba proizvedena (primljena) isključivo od unije robe koja je stavljena pod carinski postupak slobodnog skladišta, po završetku carinskog postupka slobodnog skladišta u odnosu na unijsku robu.
 6. Ako sastav robe proizvedene (primljene) od strane robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta uključuje stranu robu koja potpada pod mjere zaštite unutarnjeg tržišta, takva roba za izvoz s teritorija slobodnog skladišta u ostatak carinsko područje Unije može se staviti pod carinske postupke navedene u podstavcima 1. i 7. stavka 2. članka 127. ovog zakonika, pod uvjetom da se u toj robi identificira strana roba stavljena u carinski postupak slobodnog skladišta.
 7. Carinski postupak slobodnog skladišta dovršen je bez stavljanja pod carinske postupke u slučaju predviđenom stavkom 9. ovog članka, kao i u sljedećim slučajevima:
  1. roba stavljena u carinski postupak slobodnog skladišta i roba proizvedena (primljena) od robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta izgubila je svoja potrošačka svojstva i postala neprikladna za upotrebu u svojstvu za koje je namijenjena, izvozi se iz teritorij slobodnog skladišta za pokop, neutralizaciju, uporabu ili uništavanje na bilo koji drugi način u skladu sa zakonodavstvom država članica. U ovom slučaju, radnja carinskog postupka slobodnog skladišta završava u odnosu na dio robe koja je stavljena u carinski postupak slobodnog skladišta, što odgovara broju robe koja je zakopana, učinjena bezopasnom, zbrinutom i (ili) uništeno na drugi način i određeno u skladu sa zakonodavstvom država članica o carinskom uređenju;
  2. roba stavljena u carinski postupak slobodnog skladišta uništava se i (ili) nepovratno gubi uslijed nesreće ili više sile ili se nepovratno gubi kao rezultat prirodnog gubitka u normalnim uvjetima prijevoza (transporta) i (ili) skladištenja, a činjenicu takvog uništenja ili neopozivog gubitka carinsko tijelo prepoznaje u skladu sa zakonodavstvom država članica o carinskom uređenju.
 8. Postupak za dovršetak carinskog postupka slobodnog skladišta u slučajevima predviđenim stavkom 7. ovog članka utvrđuje se u skladu sa zakonodavstvom država članica o carinskim propisima.
 9. Po prestanku funkcioniranja slobodnog skladišta, učinak carinskog postupka slobodnog skladišta u odnosu na robu stavljenu u carinski postupak slobodnog skladišta i koja je oprema koju pušta u rad i koristi vlasnik slobodnog skladišta , ili roba koju vlasnik slobodnog skladišta koristi za stvaranje nekretnina na teritoriju slobodnog skladišta i koja je sastavni dio takvih nekretnina, dovršena bez stavljanja navedene robe u carinske postupke na način propisan zakonodavstvo država članica.
  Ova roba stječe status unije robe od datuma završetka carinskog postupka slobodnog skladišta.
 10. Kad deklarant prenese prava posjedovanja, korištenja i (ili) raspolaganja robom stavljenom u carinski postupak slobodnog skladišta i (ili) robom izrađenom (primljenom) od robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta, na drugo osoba, postupak carinskog postupka slobodnog skladišta završava u skladu s podstavkom 1. stavka 5. ovog članka.
 11. Završetak carinskog postupka slobodnog skladišta nakon likvidacije vlasnika slobodnog skladišta provodi se u skladu sa zakonodavstvom država članica o carinskom uređenju.

Članak 216. Pojava i prestanak obveze plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina u odnosu na stranu robu koja je stavljena (stavljena) u carinski postupak slobodnog skladišta, rok za njihovo plaćanje i proračun

 1. Obveza plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina u odnosu na stranu robu koja je stavljena (stavljena) u carinski postupak slobodnog skladišta proizlazi iz deklaranta od trenutka kada carinsko tijelo registrira deklaraciju za robu , a u odnosu na robu prijavljenu za puštanje prije podnošenja deklaracije za robu, za osobu koja je podnijela zahtjev za puštanje robe prije podnošenja deklaracije za robu - od trenutka kada je carinsko tijelo registriralo zahtjev za puštanje robe do podnošenje deklaracije za robu.
 2. Obvezu plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina u odnosu na stranu robu koja je stavljena (stavljena) u carinski postupak slobodnog skladišta, deklarant prestaje nastupanjem sljedećih okolnosti:
  1. dovršetak carinskog postupka slobodnog skladišta u skladu s člankom 215. ovog zakonika, uključujući nakon nastupanja okolnosti navedenih u stavku 4. ovoga članka, osim dovršetka carinskog postupka slobodnog skladišta stavljanjem pod carinu postupak izvoza robe naveden u stavku četiri podstavka 2. stavka 4. 215. članka XNUMX. ovog zakonika;
  2. izvoz robe s carinskog područja Unije robe navedene u stavku četiri podstavka 2. stavka 4. članka 215. ovog zakonika, stavljenog u carinski postupak za izvoz;
  3. stavljanje robe za koju je okončan carinski postupak slobodnog skladišta i (ili) roba proizvedena (primljena) od robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta, u okviru primjene takvog carinskog postupka , koji je okončan, pod carinskim postupcima u skladu sa stavkom 7. članka 129. ovog zakonika;
  4. ispunjavanje obveze plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina i (ili) njihove naplate u iznosima izračunatim i plativim u skladu sa stavkom 5. ovog članka;
  5. priznavanje od strane carinskog tijela u skladu sa zakonodavstvom država članica o carinskom uređivanju činjenice uništenja i (ili) neopozivog gubitka strane robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta i (ili) robe izrađene (primljene) od robe koja je stavljena u carinski postupak slobodnog skladišta, uslijed nezgode ili više sile ili činjenice nenadoknadivog gubitka te robe kao rezultat prirodnog gubitka u normalnim uvjetima prijevoza (transporta) i (ili) skladištenja, osim slučajevi kada je prije takvog uništenja ili nenadoknadivog gubitka u skladu s ovim zakonikom u vezi s ovom stranom robom došao rok za plaćanje uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina;
  6. odbijanje puštanja robe u skladu s carinskim postupkom slobodnog skladišta - u odnosu na obvezu plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina koje su nastale prilikom registracije deklaracije za robu ili zahtjeva za puštanje robe prije podnošenja deklaracije za robu;
  7. opoziv deklaracije za robu u skladu s člankom 113. ovog zakonika i (ili) otkazivanje puštanja robe u skladu sa stavkom 4. članka 118. ovog zakonika - u vezi s obvezom plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih , antidampinške, kompenzacijske carine koje su nastale tijekom registracije deklaracije za robu;
  8. oduzimanje ili pretvaranje robe u vlasništvo (dohodak) države članice u skladu sa zakonodavstvom te države članice;
  9. zadržavanje robe od strane carinskog tijela u skladu s poglavljem 51. ovog zakonika;
  10. stavljanje na privremeno skladištenje ili stavljanje u jedan od carinskih postupaka robe koja je oduzeta ili uhićena tijekom provjere kaznene prijave, tijekom postupka u kaznenom predmetu ili predmetu upravnog prekršaja (vođenje upravnog postupka) i u vezi s kojim donesena je odluka da se vrate ako takva roba prethodno nije puštena.
 3. Obveza plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina podliježe izvršenju nakon nastupanja okolnosti navedenih u stavku 4. ovog članka.
 4. U slučaju sljedećih okolnosti, rok za plaćanje uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina je:
  1. u slučaju izvoza sa područja slobodnog skladišta strane robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta i (ili) robe proizvedene (primljene) od strane robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta, prije završetka carinski postupak slobodnog skladišta za takvu robu ili bez odobrenja carinskog tijela u slučajevima navedenim u stavku 5. članka 213. ovog zakonika, osim u slučajevima kada se takva roba može izvesti s područja slobodnog skladišta bez dovršavanje carinskog postupka slobodnog skladišta u slučajevima predviđenim podstavkom 2. stavka 1. članka 215. ovog zakonika, - dan uklanjanja s područja slobodnog skladišta, a ako taj dan nije određen, - dan otkrivanja činjenice takvog uklanjanja s područja slobodnog skladišta;
  2. u slučaju prijenosa strane robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta i (ili) robe izrađene (primljene) od strane robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta, drugoj osobi prije završetka carinskog postupka besplatnog skladišta takve robe, izuzev slučajeva kada se takva roba može prenijeti u slučajevima predviđenim stavkom 9. članka 213. ovog zakonika - danom prijenosa robe, a ako taj dan nije određen, - dan otkrivanja činjenice takvog prijenosa;
  3. u slučaju neuspjeha povratka na teritorij slobodnog skladišta prije isteka razdoblja koje je utvrdilo carinsko tijelo u skladu sa stavkom jednim stavkom 6. članka 213. ovog zakonika, roba izvezena s područja slobodnog skladišta u slučajevi navedeni u podstavcima 1. i 2. stavka 5. članka 213. ovog zakonika, - dan isteka razdoblja koje je utvrdilo carinsko tijelo u skladu sa stavkom jednim stavkom 6. članka 213. ovog zakonika;
  4. ako carinski postupak slobodnog skladišta nije završen prije isteka razdoblja koje je utvrdilo carinsko tijelo u skladu sa stavkom drugim stavkom 6. članka 213. ovog zakonika, u odnosu na robu koja se izvozi s područja slobodnog skladišta u slučaj naveden u podstavku 3. stavka 5. članka 213. ovog zakonika, - dan isteka ovog razdoblja;
  5. u slučaju da se ne postavi na područje drugog slobodnog skladišta prije isteka razdoblja koje je utvrdilo carinsko tijelo u skladu sa stavkom trećim stavkom 6. članka 213. ovog zakonika, roba izvezena s područja slobodnog skladišta u slučaj naveden u podstavku 4. stavka 5. članka 213. ovog zakonika - dan isteka razdoblja koje je utvrdilo carinsko tijelo u skladu s trećim stavkom točke 6. članka 213. ovog zakonika;
  6. u slučaju gubitka strane robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta i (ili) robe izrađene (primljene) od strane robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta, osim zbog uništenja i (ili) nenadoknadivog gubitka zbog nesreća ili viša sila ili nenadoknadivi gubitak kao rezultat prirodnog gubitka u normalnim uvjetima prijevoza (prijevoza) i (ili) skladištenja, - dan gubitka robe, a ako taj dan nije određen, - dan otkrivanja činjenica takvog gubitka;
  7. ako carinsko tijelo carinskom tijelu ne dostavi dokumente koji potvrđuju činjenicu pokopa, neutralizacije, upotrebe ili na drugi način uništenja robe navedene u stavku trećem podstavku 2. stavka 1. članka 215. ovog zakonika, u roku koji joj je utvrdio - dan izvoza takve robe izvan teritorija slobodnog skladišta;
  8. u slučaju prestanka u skladu sa stavkom trećim stavka 5. članka 139. ovog zakonika carinskog postupka za izvoz u odnosu na robu navedenu u stavku četiri podstavka 2. stavka 4. članka 215. ovog zakonika, s izuzetkom okončanja carinskog postupka za izvoz za navedenu robu koja se u trenutku kada se takav prekid nalazi na teritoriju slobodnog skladišta - dan koji slijedi nakon isteka razdoblja utvrđenog stavkom prvim stavka 5. Članak 139. ovog zakonika.
 5. Ako su se okolnosti navedene u stavku 4. ovog članka dogodile u odnosu na stranu robu stavljenu u carinski postupak slobodnog skladišta, uvozne carine, porezi, posebne, antidampinške, kompenzacijske carine plaćaju se kao da je takva strana roba stavljena u carinski postupak za puštanje u domaću potrošnju bez primjene carinskih preferencijala i pogodnosti za plaćanje uvoznih carina i poreza.
  Ako su se okolnosti navedene u stavku 4. ovog članka dogodile u vezi s robom proizvedenom (primljenom) od strane robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta, i u toj robi u skladu s člankom 214. ovog zakonika, strana roba stavljena pod carine postupak slobodnog skladišta, uvozne carine, porezi, posebne, antidampinške, kompenzacijske pristojbe plaćaju se u odnosu na stranu robu koja je stavljena u carinski postupak slobodnog skladišta i koja se koristi za proizvodnju robe izrađene (primljene) od strane robe stavljene pod slobodni skladišni carinski postupak, kao da je takva strana roba stavljena u carinski postupak za puštanje u domaću potrošnju bez primjene carinskih preferencijala i povlastica za plaćanje uvoznih carina i poreza.
  U slučajevima navedenim u prvom i drugom stavku ove klauzule, za izračun uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina, stopa uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina primjenjuju se na snagu danom registracije carinske vlasti od strane carinske vlasti deklaracije za robu podnesenu radi stavljanja robe u carinski postupak slobodnog skladišta, a u odnosu na robu čije puštanje kada se stavi pod carinu postupak besplatnog skladišta, izvršen je prije podnošenja deklaracije za robu - na dan registracije carinskog tijela od zahtjeva za puštanje robe prije podnošenja deklaracije za robu.
 6. Ako su se okolnosti navedene u stavku 4. ovog članka dogodile u vezi s robom proizvedenom (primljenom) od strane robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta, i u toj robi, sukladno članku 214. ovog zakonika, strana roba stavljena pod carinski postupak slobodnog skladišta, uvozne carine, porezi, posebne, antidampinške, kompenzacijske pristojbe plaćaju se kao da je takva roba (primljena) od strane robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta stavljena u carinski postupak puštanje za domaću potrošnju bez primjene carinskih preferencijala i povlastica za plaćanje uvoznih carina i poreza. U ovom slučaju, uvozne carine, porezi, posebne, antidampinške, kompenzacijske carine izračunavaju se u skladu s poglavljima 7. i 12. ovog zakonika.
  Za izračun uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina, primjenjuju se stope uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina, na snazi ​​na dan koji je krajnji rok za plaćanje uvoza carine, porezi, posebne, antidampinške, kompenzacijske pristojbe u skladu sa stavkom 4. ovog članka u odnosu na robu proizvedenu (primljenu) od strane robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta. Ako je za utvrđivanje carinske vrijednosti robe, kao i za izračunavanje uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina, potrebna konverzija strane valute u valutu države članice, takva pretvorba izračunata je po tečaju važećem na dan dospijeća uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina u skladu sa stavkom 4. ovog članka. Ako carinsko tijelo nema točne podatke o robi (priroda, ime, količina, podrijetlo i (ili) carinska vrijednost), osnova za izračun uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina koje treba platiti utvrđuje se na temelju carinskog tijela podataka, a razvrstavanje robe vrši se uzimajući u obzir stavak 3. članka 20. ovog zakonika.
  Ako se šifra proizvoda u skladu s Robnom nomenklaturom vanjsko-ekonomske djelatnosti određuje na razini grupiranja s brojem znakova manjim od 10:
  • za izračun uvoznih carina primjenjuje se najviša stopa carine koja odgovara robi koja je uključena u takvu grupu;
  • za izračun poreza primjenjuje se najviša stopa poreza na dodanu vrijednost, najviša stopa trošarina (trošarina ili trošarina) koja odgovara robi koja je uključena u takvu grupaciju, za koju je najviša stopa carinskih dažbina;
  • za izračun posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina primjenjuje se najviša stopa posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina koja odgovara robi koja je uključena u takvu grupaciju, uzimajući u obzir deseti stavak ove klauzule. Posebne, antidampinške, kompenzacijske carine izračunavaju se na temelju podrijetla robe, potvrđenog u skladu s poglavljem 4. ovog zakonika, i (ili) drugih podataka potrebnih za određivanje navedenih carina. Ako porijeklo robe i (ili) druge informacije potrebne za utvrđivanje navedenih carina nisu potvrđene, posebne, antidampinške, kompenzacijske carine izračunavaju se na temelju najviših stopa posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina utvrđenih za robu iz isti kod Robne nomenklature vanjsko-ekonomske djelatnosti ako se razvrstavanje robe vrši na razini od 10 znakova, ili robe koja je uključena u grupiranje, ako su kodovi robe u skladu s Robnom nomenklaturom za vanjsko-gospodarsku djelatnost određuje se na razini grupiranja s brojem znakova manjim od 10.
   Prilikom kasnijeg utvrđivanja točnih podataka o robi, uvozne carine, porezi, posebne, antidampinške, kompenzacijske carine izračunavaju se na temelju takvih točnih podataka i povrata (umanjenja) preplaćenih i (ili) prekomjerno prikupljenih količina uvoza carine, porezi, posebne, antidampinške, kompenzacijske pristojbe ili naplata neplaćenih iznosa u skladu s poglavljima 10. i 11. te člancima 76. i 77. ovog zakonika.
 7. Na iznose uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi plaćenih (naplaćenih) u skladu sa stavkom 5. ovog članka, plaća se kamata, kao da je odgoda njihove uplate odobrena u odnosu na te iznose iz datum stavljanja robe u carinski postupak slobodno skladište na dan isteka roka za plaćanje uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina. Navedene kamate obračunavaju se i plaćaju u skladu s člankom 60. ovog zakonika.
 8. U slučaju završetka carinskog postupka slobodnog skladišta ili izvoza robe s carinskog područja Unije navedenog u stavku četiri podstavka 2. stavka 4. članka 215. ovog zakonika, stavljenog u carinski postupak za izvoz, ili stavljanje robe u carinski postupak u skladu sa stavkom 7. članka 129. ovog zakonika koji se primjenjuje na stranu robu, ili zadržavanje takve robe od strane carinskih vlasti u skladu s poglavljem 51. ovog zakonika nakon ispunjenja obveze plaćanja carine, porezi, posebne, antidampinške, kompenzacijske carine i (ili) njihova naplata (u cijelosti ili djelomično) iznos carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi plaćenih i (ili) naplaćenih u skladu s uz ovaj članak podložni su povratu (kompenzaciji) u skladu s poglavljem 10. i člankom 76. ovog zakonika.

Članak 217. Značajke obračunavanja i plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi prilikom stavljanja robe u carinski postupak slobodnog skladišta i robe izrađene (primljene) od strane robe stavljene pod carinu postupak slobodnog skladišta, pod zasebnim carinskim postupcima

 1. Prilikom stavljanja strane robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta i koja nije podvrgnuta operacijama prerade robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta na teritoriju slobodnog skladišta, u carinski postupak puštanja u domaću potrošnju za Izračun uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina, primjenjuju se stope uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina koje su na snazi ​​na dan registracije od strane carinskog tijela države deklaracija za robu podnesenu za stavljanje robe u carinski postupak slobodnog skladišta, a u odnosu na robu čije je puštanje kad je stavljena u carinski postupak slobodnog skladišta izvršeno prije podnošenja deklaracije za robu, - dana dan registracije zahtjeva za puštanje robe od strane carinskog tijela prije podnošenja deklaracije za robu, osim u slučaju navedenom u drugom stavku ove klauzule.
  Prilikom stavljanja u carinski postupak puštanja u domaću potrošnju opreme stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta, puštenog u rad i korištenog od vlasnika slobodnog skladišta za obavljanje poslova predviđenih stavkom 1. članka 213. ovoga Kod izračunavanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina, primjenjuju se stope uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina, na snazi ​​na dan registracije od strane carinskog tijela države deklaracija za robu podnesenu radi stavljanja opreme u carinski postupak za puštanje u domaću potrošnju.
 2. Kada se stavlja u carinske postupke navedene u podstavcima 1., 5., 7., 10. i 14. stavka 2. članka 127. ovog zakonika, roba proizvedena (primljena) od strane robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta:
  1. pod uvjetom da se u navedenoj robi identificira strana roba stavljena u carinski postupak slobodnog skladišta, provedena u skladu s člankom 214. ovog zakonika, uvozne carine, porezi, posebne, antidampinške, kompenzacijske carine izračunavaju se u odnosu na stranu robu koja je stavljena u carinski postupak slobodnog skladišta i koja se koristi u proizvodnji robe, proizvedene (primljene) od strane robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta. Istodobno, za izračun uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina, primjenjuju se stope uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina, na snazi ​​na dan registracija carinske vlasti deklaracije za robu podnesenu za stavljanje robe u carinski postupak slobodnog skladišta., a za robu čija je puštanja, kada je stavljena u carinski postupak slobodnog skladišta, izvršena prije podnošenje deklaracije za robu, - na dan registracije carinskog tijela zahtjeva za puštanje robe prije podnošenja deklaracije za robu;
  2. u odsustvu carinske vlasti na dan registracije deklaracije za robu u vezi s robom izrađenom (primljenom) od strane robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta, identifikacija strane robe stavljene u carinski postupak besplatnog skladišta skladište u robi izrađenoj (primljenoj) od strane robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta, provedeno u skladu s člankom 214. ovog zakonika, uvozne carine, porezi se obračunavaju u odnosu na robu proizvedenu (primljenu) od strane stavljene robe pod carinskim postupkom slobodnog skladišta. Istodobno, za obračun uvoznih carina i poreza primjenjuju se stope uvoznih carina i poreza na snazi ​​na dan registracije carinske vlasti od strane carinske vlasti za robu podnesenu za stavljanje u carinske postupke navedene u podstavci 1., 5., 7., 10. i 14. stavka 2. članka 127. ovog zakonika. U ovom je slučaju osnova za obračun uvoznih carina po stopi ad valorem procijenjena vrijednost robe proizvedene (primljene) od strane robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta, postupak utvrđivanja utvrđuje Komisija.
 3. Po završetku carinskog postupka slobodnog skladišta stavljanjem robe proizvedene (primljene) od strane robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta, u carinske postupke u skladu sa stavkom 10. članka 215. ovog zakonika, uvozne carine, porezi izračunavaju se u odnosu na robu proizvedenu (primljenu) od strane robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta. Istodobno, za obračun uvoznih carina i poreza primjenjuju se stope uvoznih carina i poreza na snazi ​​na dan registracije carinske vlasti od strane carinske vlasti za robu podnesenu za stavljanje robe u carinske postupke navedene u podstavci 1., 5., 7., 10. i 14. stavka 2. članka 127. ovog zakonika.
 4. Ako je za izračun uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina u slučajevima navedenim u stavcima 1. - 3. ovog članka, potrebno pretvoriti stranu valutu u valutu države članice, takva konverzija se vrši po tečaju važećem na dan primjene stopa uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, izravnalnih carina, utvrđenih za svaki slučaj.

Član 218. Utvrđivanje statusa robe proizvedene (primljene) od strane robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta

 1. Ako se roba proizvedena (primljena) od strane robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta izvozi s carinskog područja Unije, status takve robe utvrđuje se u skladu s kriterijima za dovoljnu preradu robe, koji se mogu izraziti u:
  1. promjena šifre robe u skladu s Robnom nomenklaturom vanjsko-ekonomske aktivnosti na razini bilo kojeg od prva 4 znaka;
  2. promjena vrijednosti robe kada postotak troškova korištenih materijala ili dodana vrijednost dosegne fiksni udio u cijeni konačnog proizvoda (pravilo ad valorem udjela);
  3. ispunjavanje potrebnih uvjeta, obavljanje proizvodnih i tehnoloških operacija dovoljnih za priznavanje robe kao robe Unije.
 2. Roba proizvedena (primljena) od strane robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta u svrhu izvoza s carinskog područja Unije priznaje se kao roba Unije ako je kao rezultat operacija proizvodnje (primitka) roba, ispunjen je jedan od sljedećih uvjeta:
  1. došlo je do promjene šifre robe u skladu s Robnom nomenklaturom vanjsko-ekonomske aktivnosti na razini bilo kojeg od prva 4 znaka, osim u slučajevima navedenim u stavku 3. ovog članka;
  2. postotak vrijednosti strane robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta ne prelazi fiksni udio u cijeni konačnog proizvoda ili dodana vrijednost doseže fiksni udio u cijeni konačnog proizvoda, osim za slučajevi navedeni u stavku 3. ovog članka;
  3. u odnosu na robu ispunjeni su uvjeti, izvedeni su proizvodni i tehnološki postupci koji su dovoljni za priznavanje robe izrađene (primljene) od strane robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta kao roba Unije, osim za slučaj naveden u stavku jednom stavku 3. ovog članka.
 3. Roba proizvedena (primljena) od strane robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta ne priznaje se kao roba Unije ako su s takvom robom izvršene samo one radnje koje ne udovoljavaju kriterijima za dovoljnu preradu, bez obzira na ispunjavanje ostalih uvjeta.
  Promjena šifre robe u skladu s Robnom nomenklaturom vanjsko-ekonomske aktivnosti na razini bilo koje od prve 4 znamenke i pravilo ad valorem udjela ne primjenjuju se kao kriteriji za dovoljnu preradu robe izrađene (primljene) od strane robe stavljene pod carinski postupak slobodnog skladišta, ako je u odnosu na robu proizvedenu (primljenu) od strane robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta, popis uvjeta, proizvodnih i tehnoloških operacija dovoljan za priznavanje robe proizvedene (primljene) iz strana roba stavljena u carinski postupak slobodnog skladišta, roba Unije.
 4. Popis uvjeta, proizvodnih i tehnoloških operacija dovoljnih za priznavanje robe proizvedene (primljene) od strane robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta, robe Unije, kao i popis operacija čije obavljanje ne ispunjava kriterije za dovoljnu obradu u određivanju statusa robe proizvedene (primljene) od strane robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta utvrđuje Komisija.
 5. Postupak korištenja pravila ad valorem udjela kao kriterija za dovoljnu preradu robe proizvedene (primljene) od strane robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta utvrđuje Komisija.
  Pravilo ad valorem o udjelu ne primjenjuje se kao kriterij za dovoljnu obradu prilikom obavljanja popravaka unijske robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta.
 6. Status robe proizvedene (primljene) od strane robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta utvrđuje ovlašteno državno tijelo ili ovlaštena organizacija države članice.
 7. Kao dokument kojim se potvrđuje status robe proizvedene (primljene) od strane robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta, ovlašteno državno tijelo ili ovlaštena organizacija države članice daje mišljenje o priznavanju robe izrađene (primljene) od strana roba stavljena u carinski postupak slobodno skladište, roba Unije ili zaključak o priznavanju robe proizvedene (primljene) od strane robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta, koja nije roba Unije. Oblike ovih zaključaka, strukturu i format takvih zaključaka u obliku elektroničkih dokumenata, postupak njihovog popunjavanja, kao i postupak njihovog izdavanja i prijave, utvrđuje Komisija.
 8. U nedostatku, poništenju ili poništenju dokumenta koji potvrđuje status robe koja je proizvedena (primljena) od strane robe stavljene u carinski postupak slobodnog skladišta, takva roba, po završetku carinskog postupka slobodnog skladišta radi njenog izvoza s carinskog područja Unije, smatrat će se robom Unije, a u druge svrhe - stranom robom.

Komentari (0)

Ocijenjeno 0 od 5 na temelju 0 glasova
Nema zapisa

Napišite nešto korisno ili samo ocijenite

 1. Gost.
Molimo ocijenite materijal:
Prilozi (0 / 3)
Podijelite svoju lokaciju
O tome će se raspravljati u srijedu na sastanku s prvim potpredsjednikom Vlade Ruske Federacije Andrejem Belousovom.
00:07 28-10-2021 Više detalja ...
Opunomoćenik predsjednice u Dalekoistočnom federalnom okrugu također je zadužio predstavnike Ministarstva prometa i Ministarstva za razvoj Dalekog istoka da do kraja tjedna otputuju na Daleki istok.
22:24 27-10-2021 Više detalja ...
Tečajevi se održavaju drugu godinu za redom.
16:32 27-10-2021 Više detalja ...
Predlaže se otklanjanje dupliciranja dozvola u licenciranju i izdavanju posebnih dozvola za prijevoz visokorizične robe, kao i posebnih dozvola za prekrcaj te robe u riječnim lukama.
16:06 27-10-2021 Više detalja ...