Meni

Provjera carine, drugih dokumenata i (ili) podataka, započeta prije puštanja robe

 1. Ako podnošenje carinske deklaracije nije popraćeno podnošenjem dokumenata koji potvrđuju podatke deklarirane u carinskoj deklaraciji, carinsko tijelo ima pravo zahtijevati od deklaranta u pogledu provjerenih podataka dokumente čiji su podaci navedeni u carinsku deklaraciju.
 2. Dokumente zatražene u skladu sa stavkom 1. ovoga članka deklarant mora dostaviti najkasnije 4 sata prije isteka roka navedenog u stavku 3. članka 119. TC EAEU.
 3. Ako deklarant ne podnese dokumente zatražene u skladu sa stavkom 1. ovog članka, carinsko tijelo odbija pustiti robu u skladu s člankom 125. Carinskog zakona EZAE.
 4. Carinsko tijelo ima pravo zahtijevati trgovačke, računovodstvene dokumente, potvrda o podrijetlu i (ili) drugi dokumenti i (ili) podaci, uključujući pisana objašnjenja, neophodni za utvrđivanje točnosti i potpunosti provjerenih podataka deklariranih u carinskoj deklaraciji, i (ili) podataka sadržanih u drugim dokumentima, u sljedećim slučajevima:
  1. dokumenti podneseni prilikom podnošenja carinske deklaracije ili podneseni u skladu sa stavkom 2. ovoga članka ne sadrže potrebne podatke ili ne potvrđuju na odgovarajući način deklarirane podatke;
  2. carinsko tijelo otkrilo znakove nepridržavanja odredbi Carinskog zakona EAEU-a i drugih međunarodnih ugovora i akata iz područja carinske regulacije i (ili) zakonodavstva država članica, uključujući netočnost podataka sadržanih u takve dokumente.
 5. Запрос документов и (или) сведений у декларанта в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи должен быть обоснованным и должен содержать перечень признаков, указывающих на то, что сведения, заявленные в таможенной декларации, и (или) сведения, содержащиеся в иных документах, должным образом не подтверждены либо могут являться недостоверными, перечень дополнительно запрашиваемых документов и (или) сведений, а также сроки представления таких документов и (или) сведений.
  Перечень запрашиваемых документов и (или) сведений определяется должностным лицом таможенного органа исходя из проверяемых сведений с учетом условий сделки с товарами, характеристик товара, его назначения, а также иных обстоятельств.
 6. Prilikom zahtjeva za dokumentima i (ili) podacima u skladu sa stavkom 4. ovoga članka radi potvrde podataka koji utječu na iznos carina, poreza, posebnih, antidampinških, izravnalnih pristojbi, carinsko tijelo obavještava deklaranta o mogućnosti oslobađanje robe u skladu s člankom 121. Carinskog zakona EAEU. U tom slučaju carinsko tijelo šalje deklarantu izračun iznosa osiguranja za ispunjenje obveze plaćanja carine, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi, osim u slučajevima utvrđenim u skladu s člankom 121. Carinskog zakona EAEU-a, kada se ne traži osiguranje plaćanja carine, poreza, posebnih, antidampinških, nikakvih kompenzacijskih pristojbi.
  Obrazac za izračun iznosa osiguranja za ispunjenje obveze plaćanja carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi, strukturu i format takvog obračuna u obliku elektroničkog dokumenta i postupak popunjavanja njih određuje Komisija.
 7. Dokumente i (ili) informacije ili objašnjenja razloga zbog kojih se takvi dokumenti i (ili) podaci ne mogu dostaviti i (ili) nedostaju, zatražene u skladu sa stavkom 4. ovog članka, deklarant mora dostaviti:
  1. najkasnije 4 sata prije isteka roka navedenog u članku 3. stavku 119. Carinskog zakona EAEU -a, ako se zahtjev za ispravama i (ili) podacima odnosi na provjeru podataka sadržanih u carinskoj deklaraciji i dokumentima podnesena prilikom podnošenja carinske deklaracije;
  2. najkasnije 2 sata prije isteka roka navedenog u članku 3. stavku 119. Carinskog zakona EAEU - ako je zahtjev za ispravama i (ili) podacima povezan s provjerom podataka sadržanih u carinskoj deklaraciji i dokumentima podnesene u skladu sa stavkom 2. ovog članka, a provjereni podaci ne utječu na iznos carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi;
  3. najkasnije 1 radni dan prije isteka roka koji je odredilo carinsko tijelo pri produljenju datuma puštanja robe u skladu sa stavcima 4-6 članka 119. Carinskog zakona EAEU, - ako je zahtjev za dokumente i ( ili) informacije se odnose na provjeru podataka sadržanih u carinskoj deklaraciji i dokumentima podnesenim u skladu sa stavkom 2. ovog članka, a podaci koji se provjeravaju utječu na iznos carina, poreza, posebnih, antidampinških, izravnalnih pristojbi.
 8. Ako dokumenti i (ili) podaci traženi u skladu sa stavkom 4. ovog članka, uključujući pisana objašnjenja ili objašnjenja razloga zašto se takvi dokumenti i (ili) podaci ne mogu dostaviti i (ili) odsutni), nisu prezentirani u uvjeti utvrđeni stavkom 7. ovoga članka, a uvjet predviđen člankom 121. Carinskog zakona EAEU nije ispunjen, carinsko tijelo odbija pustiti robu u skladu s člankom 125. Carinskog zakona EAEU.
 9. Dokumente i (ili) podatke zatražene u skladu sa stavcima 1. i 4. ovoga članka moraju dostaviti osobe od kojih se traže, u jednom skupu (istovremeno) za svaki zahtjev.
  Istodobno s dokumentima i (ili) podacima koje carinsko tijelo zatraži, drugi dokumenti i (ili) podaci mogu se dostaviti od osoba od kojih se traže kako bi se potvrdila točnost i potpunost podataka navedenih u carinskoj deklaraciji i (ili) informacije sadržane u drugim dokumentima.
 10. Po završetku carinske provjere, drugih dokumenata i (ili) podataka prije puštanja robe u slučaju da su dokumenti i (ili) podaci dostavljeni u skladu s ovim člankom ili objašnjenje razloga zašto su takvi dokumenti i (ili) podaci ne mogu se dostaviti i (ili) odsutni, ili rezultati carinske kontrole u drugim oblicima i (ili) carinski pregled robe i (ili) dokumenti provedeni u sklopu takve revizije potvrđuju točnost i (ili) potpunost ako se podaci provjeravaju, carinsko tijelo pušta robu u skladu s člankom 118. PZ EAEU -a.
 11. Po završetku carinske provjere, drugih dokumenata i (ili) podataka prije puštanja robe u slučaju da su dokumenti i (ili) podaci dostavljeni u skladu s ovim člankom ili objašnjenje razloga zašto su takvi dokumenti i (ili) podaci ne mogu se dostaviti i (ili) su odsutni, ili rezultati carinske kontrole u drugim oblicima i (ili) carinski pregled robe i (ili) dokumenti provedeni u sklopu takve revizije ne potvrđuju točnost i (ili) potpunost podataka koji se provjeravaju i (ili) ne uklanjaju razloge za provođenje revizije carinskih, drugih dokumenata i (ili) informacija, carinsko tijelo, na temelju podataka kojima raspolaže, šalje zahtjev za promjenu (dopunu) podatke deklarirane u carinskoj deklaraciji, prije puštanja robe u skladu s člankom 112. Carinskog zakona EAEU.
 12. Ako se provjera carine, drugih dokumenata i (ili) informacija ne može dovršiti u roku za puštanje robe utvrđenom člankom 119. Carinskog zakona EAEU -a, uključujući i zbog nepodnošenja dokumenata i (ili) podataka unutar rokove utvrđene stavkom 7. ovoga članka, carinsko tijelo obavještava deklaranta o mogućnosti puštanja robe u skladu s člankom 121. Carinskog zakona EAEU.
 13. Kada se roba pusti u skladu s člankom 121. Carinskog zakona EAEU-a, provjera carine, drugih dokumenata i (ili) podataka završava se nakon puštanja robe u skladu sa stavcima 14.-18. Ovog članka.
 14. Dokumenti i (ili) podaci koje je zatražilo carinsko tijelo, a nisu dostavljeni u roku navedenom u stavku 7. ovoga članka radi dovršetka carinske provjere, drugi dokumenti i (ili) podaci deklarant može podnijeti nakon puštanja robe u roku koji ne prelazi 60 kalendarskih dana od datuma registracije carinske deklaracije, osim u slučaju predviđenom stavkom 2. članka 314. Carinskog zakona EAEU.
  Carinsko tijelo provjeru carinskih, drugih dokumenata i (ili) podataka završava najkasnije 30 kalendarskih dana od datuma podnošenja traženih dokumenata i (ili) podataka, te ako ti dokumenti i (ili) podaci nisu dostavljeni u roku utvrđenom prvim stavkom ovog stavka - od dana isteka takvog roka.
 15. Ako dokumenti i (ili) podaci predočeni u skladu s ovim člankom ili objašnjenja razloga zašto se takvi dokumenti i (ili) podaci ne mogu dostaviti i (ili) odsutni, ne uklanjaju se razlozi za provjeru carine, drugih dokumenata i ( ili) informacije, carinsko tijelo, prije isteka roka utvrđenog drugim stavkom klauzule 14. ovoga članka, ima pravo zahtijevati dodatne dokumente i (ili) podatke, uključujući pismena objašnjenja, potrebna za utvrđivanje pouzdanosti i potpunost provjerenih podataka navedenih u carinskoj deklaraciji i (ili) podataka sadržanih u drugim dokumentima.
  Takvi dodatni dokumenti i (ili) podaci, uključujući pisana objašnjenja, moraju se dostaviti najkasnije 10 kalendarskih dana od datuma registracije zahtjeva od strane carinskog tijela.
 16. Prilikom slanja zahtjeva za podnošenje dodatnih dokumenata i (ili) informacija, uključujući pismena objašnjenja, razdoblje navedeno u stavku dva stavka 14. ovoga članka obustavlja se od datuma registracije takvog zahtjeva od strane carinskog tijela i nastavlja se od dana kada carinsko tijelo primi dodatne dokumente i (ili) podatke, uključujući pisana objašnjenja, a u slučaju da ih ne dostave - od datuma isteka roka za njihovo podnošenje.
 17. Po završetku carinske provjere, drugih dokumenata i (ili) podataka u slučaju da su dokumenti i (ili) podaci dostavljeni u skladu s ovim člankom ili objašnjenje razloga zašto se takvi dokumenti i (ili) podaci ne mogu dostaviti i ( ili) su odsutni ili rezultati carinske kontrole u drugim oblicima i (ili) carinski pregled robe i (ili) dokumenti provedeni u sklopu takve revizije ne potvrđuju usklađenost s odredbama Carinskog zakona EAEU, drugi međunarodni ugovori i akti na području carinskog uređenja i zakonodavstva država članica, uključujući pouzdanost i (ili) potpunost podataka koji se provjeravaju, i (ili) ne uklanjaju razloge za provjeru carine, drugih dokumenata i (ili) informacije, carinsko tijelo, na temelju podataka kojima raspolaže, donosi odluku o izmjenama (dopunama) podataka deklariranih u carinskoj deklaraciji, u skladu s člankom 112. Carinskog zakona EAEU -a.
 18. Po završetku carinske provjere, drugih dokumenata i (ili) podataka u slučaju da su dokumenti i (ili) podaci koje je zatražilo carinsko tijelo u skladu sa stavcima 4. i 15. ovoga članka, ili objašnjenje razloga zašto dokumenti i (ili) podaci ne smiju se podnositi i (ili) odsutni, ne podnose se u rokovima utvrđenim ovim člankom, carinsko tijelo, na temelju podataka kojima raspolaže, donosi odluku o izmjenama (dopunama) na podatke navedene u carinskoj deklaraciji, u skladu s člankom 112. Carinskog zakona EAEU.
 19. Po završetku provjere carine, drugih dokumenata i (ili) podataka u slučaju da su dokumenti i (ili) podaci dostavljeni u skladu s ovim člankom, rezultati carinske kontrole u drugim oblicima i (ili) carinski pregled robe i (ili) ili) dokumenti provedeni u okviru takve revizije potvrđuju točnost i (ili) potpunost podataka koji se provjeravaju, carinsko tijelo obavještava deklaranta o završetku carinskog pregleda, druge dokumente i (ili) podatke te o mogućnosti povrata (offset) radi osiguranja ispunjenja obveze plaćanja carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi predviđenih u skladu s člankom 1. stavkom Carinskog zakona EAEU.
 20. Povrat (offset) osiguranja za ispunjenje obveze plaćanja carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi provodi se u skladu sa stavkom 7. članka 63., poglavljem 10. i člankom 76. Carinskog zakona EAEU -a.

Komentari (0)

Ocijenjeno 0 od 5 na temelju 0 glasova
Nema zapisa

Napišite nešto korisno ili samo ocijenite

 1. Gost.
Molimo ocijenite materijal:
Prilozi (0 / 3)
Podijelite svoju lokaciju
O tome će se raspravljati u srijedu na sastanku s prvim potpredsjednikom Vlade Ruske Federacije Andrejem Belousovom.
00:07 28-10-2021 Više detalja ...
Opunomoćenik predsjednice u Dalekoistočnom federalnom okrugu također je zadužio predstavnike Ministarstva prometa i Ministarstva za razvoj Dalekog istoka da do kraja tjedna otputuju na Daleki istok.
22:24 27-10-2021 Više detalja ...
Tečajevi se održavaju drugu godinu za redom.
16:32 27-10-2021 Više detalja ...
Predlaže se otklanjanje dupliciranja dozvola u licenciranju i izdavanju posebnih dozvola za prijevoz visokorizične robe, kao i posebnih dozvola za prekrcaj te robe u riječnim lukama.
16:06 27-10-2021 Više detalja ...