Meni

Carinska provjera

 1. Carinski pregled je oblik carinske kontrole koju carinsko tijelo provodi nakon puštanja robe uz uporabu drugog utvrđenog TC EAEU oblici carinske kontrole i mjere za osiguranje provođenja carinske kontrole predviđene Carinskim zakonikom EZAE, radi provjere usklađenosti osoba s međunarodnim ugovorima i aktima na području carinskog uređenja i (ili) zakonodavstva država članica o carinskom uređenju.
 2. Carinski pregled sastoji se u uspoređivanju podataka navedenih u carinskoj deklaraciji i (ili) sadržanih u dokumentima podnesenim carinskim tijelima, i (ili) drugim podacima koji su dostavljeni carinskom tijelu ili su ih zaprimili u skladu s Carinskim zakonom EAEU -a ili zakonodavstvo država članica, s dokumentima i (ili) podacima o računovodstvu i izvješćivanju, s računima i drugim podacima dobivenim u skladu s postupkom utvrđenim Carinskim zakonom EAEU -a ili zakonodavstvom država članica.
 3. Carinski pregled može se primijeniti tijekom carinske kontrole u skladu sa stavkom 8. članka 310. Carinskog zakona EAEU, kao i u slučajevima predviđenim stavkom 5. članka 397. i stavkom 6. članka 430. Carinskog zakona EAEU.
 4. Carinski pregled provodi carinsko tijelo države članice na čijem je području inspekcijska osoba stvorena, registrirana i (ili) ima stalno mjesto boravka.
 5. Revidirane osobe podrazumijevaju sljedeće osobe:
  1. deklarant;
  2. nosač;
  3. osoba koja obavlja privremeno skladištenje robe na mjestima koja nisu skladište za privremeno skladištenje;
  4. osoba koja obavlja djelatnosti na području carine;
  5. osoba koja ima vlast nad robom nakon puštanja;
  6. ovlašteni gospodarski subjekt;
  7. osoba koja je izravno ili neizravno sudjelovala u transakcijama s robom stavljenom u carinski postupak;
  8. osoba u odnosu na koju postoje podaci koji ukazuju da je u njezinom posjedu i (ili) upotreba (bila) roba koja krši međunarodne ugovore i akte iz područja carinske regulative, zakonodavstvo država članica, uključujući robu koja se ilegalno prevozi carinska granica Unije.
 6. Prilikom provođenja carinske provjere, carinska tijela mogu provjeriti:
  1. činjenicu stavljanja robe u carinski postupak;
  2. točnost podataka navedenih u carinskoj deklaraciji i (ili) sadržanih u dokumentima koji potvrđuju podatke deklarirane u carinskoj deklaraciji;
  3. poštivanje ograničenja uporabe i (ili) zbrinjavanja uvjetno puštene robe;
  4. ispunjenje od strane osoba koje obavljaju djelatnosti na području carine, obveza predviđenih ovim Zakonom za svaku vrstu djelatnosti u području carine;
  5. poštivanje pravne osobe koja tvrdi da je uključena u registar ovlaštenih gospodarskih subjekata, uvjete za uključivanje u takav registar, kao i poštivanje ovlaštenog gospodarskog subjekta s uvjetima za uključivanje u registar ovlaštenih gospodarskih subjekata i ispunjenost druge obveze predviđene ovim Kodeksom;
  6. poštivanje uvjeta za upotrebu robe u skladu s carinskim postupcima predviđenim ovim Kodeksom;
  7. poštivanje drugih zahtjeva utvrđenih međunarodnim ugovorima i aktima u području carinske regulacije i (ili) zakonodavstva država članica.
 7. Carinski pregled može biti unutar tvrtke ili na licu mjesta.
 8. Za sudjelovanje u carinskoj inspekciji mogu biti uključeni službenici drugih državnih tijela država članica u skladu sa zakonodavstvom država članica.
 9. Prilikom utvrđivanja u tijeku carinskog pregleda znakova upravnog prekršaja ili zločini carinska tijela poduzimaju mjere u skladu sa zakonima država članica.
 10. Postupak donošenja odluka od strane carinskog tijela na temelju rezultata carinskog pregleda utvrđen je zakonodavstvom država članica o carinskim propisima.

 

Carinska kontrola kamere

 1. Carinska carinska inspekcija provodi se proučavanjem i analizom podataka sadržanih u carinskim deklaracijama i (ili) trgovačkim, transportnim (transportnim) i drugim dokumentima koje je pregledana osoba dostavila prilikom obavljanja carinskih poslova i (ili) na zahtjev carinskih tijela, dokumente i podatke državnih tijela država članica, kao i druge dokumente i informacije dostupne carinskim tijelima, a koji se tiču ​​pregledane osobe.
 2.  Carinski inspekcijski nadzor carinska tijela provode na mjestu carinskog tijela bez posjete pregledanoj osobi, kao i bez izdavanja rješenja (naloga) carinskog tijela za provođenje kameralnog carinskog pregleda.
 3. Carinske carinske inspekcije provode se bez ograničenja učestalosti njihovog provođenja.
 4. Rezultati stolne carinske revizije formalizirani su u skladu sa zakonodavstvom država članica o carinskim propisima.
 5. Na temelju rezultata kamenog carinskog pregleda, uključujući ako se dokumenti i (ili) podaci ne dostave na zahtjev carinskog tijela u propisanom roku, može se imenovati carinski pregled na licu mjesta.

Izađite iz carinske kontrole

 1. Izlazni carinski pregled provodi carinsko tijelo s posjetom mjestu (mjestima) gdje se nalazi pravna osoba, mjestu (ima) aktivnosti individualnog poduzetnika i (ili) mjestu stvarnu provedbu aktivnosti od strane takvih osoba (u daljnjem tekstu u ovom poglavlju - objekti pregledanog subjekta).
 2. Izlazni carinski pregledi podijeljeni su u sljedeće vrste:
  1. zakazani izlazni carinski pregled;
  2. neplanirana carinska inspekcija na licu mjesta;
  3. šalter neplanirani izlazak carinska provjera.
 3. Zakonodavstvo država članica može utvrditi dodatne vrste carinskih pregleda na licu mjesta, razloge, uvjete i značajke postupka za provođenje takvih pregleda.
 4. Zakonodavstvo država članica može utvrditi da se ne primjenjuje carinska provjera na licu mjesta u obliku zakazane carinske provjere na licu mjesta.
 5. Izlaznu carinsku provjeru imenuje čelnik (čelnik) carinskog tijela, određen u skladu sa zakonodavstvom država članica o carinskim propisima, zamjenik pročelnika (zamjenik pročelnika) carinskog tijela koje on ovlasti ili osobe koje ga zamjenjuju za njih donošenjem odluke (izdavanjem naloga) o provođenju izlazne carinske provjere.
 6. Odluka (nalog) o provođenju carinske inspekcije na licu mjesta mora sadržavati sljedeće podatke:
  1. datum i matični broj ove odluke (recept);
  2. vrsta carinskog pregleda na licu mjesta;
  3. naziv carinskog tijela koje provodi carinsku inspekciju na licu mjesta;
  4. temelj za imenovanje carinske inspekcije na licu mjesta - pozivanje na plan (raspored) pregleda ili na temelju predviđenom u stavku 16. ovog članka;
  5. ime (prezime, ime i patronim (ako ih ima)) osobe koja se provjerava, njezino / e mjesto / mjesta (mjesto stanovanja) i (ili) mjesto (a) stvarne aktivnosti, njegovu identifikaciju i (ili) registraciju brojevi;
  6. prezimena, imena, patronimije (ako ih ima) i položaje carinskih službenika koji provode carinsku inspekciju na licu mjesta;
  7. prezimena, imena, patronimike (ako ih ima) i položaje službenika uključenih u sudjelovanje u carinskoj inspekciji na licu mjesta;
  8. predmet carinskog pregleda na licu mjesta u skladu s člankom 6. stavkom 331. Carinskog zakona EAEU;
  9. druge podatke predviđene zakonodavstvom država članica o carinskim propisima.
 7. Oblik odluke (naloga) o provođenju carinske inspekcije na licu mjesta utvrđen je zakonodavstvom država članica o carinskim propisima.
 8. Ako je potrebno promijeniti (nadopuniti) podatke navedene u podstavcima 5.-9. stavka 6. ovoga članka, prije završetka carinske provjere na licu mjesta, odluka (nalog) o provođenju carinske provjere na licu mjesta može biti izmijenjen (dopunjen) na način propisan zakonodavstvom država članica o carinskim propisima.
 9. Izlazna carinska kontrola može se imenovati na temelju rezultata carinske kontrole u drugim oblicima, kao i na temelju rezultata kameralne carinske provjere.
 10. Planirani carinski pregled na licu mjesta provodi se na temelju planova pregleda koje su izradila carinska tijela.
  Carinski organi zakazane carinske preglede na licu mjesta u odnosu na istu pregledanu osobu provode najviše jednom godišnje.
  Planirane carinske preglede na licu mjesta u odnosu na ovlaštene gospodarske subjekte provode carinska tijela ne više od jednom u 1 godine.
 11.  Odabir osoba u odnosu na koje se obavlja redovita izlazna carinska provjera vrši se pomoću podataka dobivenih iz sljedećih izvora:
  1. rezultate carinske kontrole prije i poslije puštanja robe;
  2. informacijski izvori carinskih vlasti;
  3. rezultati prethodnih carinskih pregleda;
  4. banke, nebankarske kreditne (kreditne i financijske) organizacije i organizacije koje provode određene vrste bankovnih poslova država članica;
  5. carinska i (ili) druga državna tijela država članica;
  6. masovni mediji;
  7. drugi izvori informacija.
 12. Prije početka planirane carinske inspekcije na licu mjesta carinske vlasti poslati pregledanoj osobi obavijest o zakazanom carinskom pregledu na licu mjesta preporučenom poštom s potvrdom o primitku ili prenijeti takvu obavijest na drugi način koji omogućuje potvrdu činjenice njezina primitka.
 13. Povratak poštanske pošiljke s oznakom koja označava da pismo nije uručeno primatelju zbog odsutnosti pregledane osobe na njegovom mjestu nije temelj za otkazivanje zakazanog carinskog pregleda na licu mjesta.
 14. Zakazana izlazna carinska kontrola može se započeti najranije 15 kalendarskih dana od datuma primitka obavijesti o zakazanoj izlaznoj carinskoj provjeri od strane pregledane osobe, ili od dana kada carinsko tijelo primi poštansku pošiljku s oznakom da pismo nije dostavljeno primatelju.
 15. Neplanirani carinski pregledi na licu mjesta provode se bez ograničenja u učestalosti takvih pregleda.
 16. Razlozi za imenovanje neplaniranih carinskih pregleda na licu mjesta mogu biti:
  1. podatke dobivene kao rezultat analize podataka sadržanih u informacijskim izvorima carinskih tijela i drugih državnih tijela država članica, a koji ukazuju na moguću povredu međunarodnih ugovora i akata iz područja carinske regulative i (ili) zakonodavstva Države članice;
  2. informacije koje ukazuju na moguće kršenje međunarodnih ugovora i akata iz područja carinske regulacije i (ili) zakonodavstva država članica;
  3. zahtjev osobe za uključivanje u registar ovlaštenih gospodarskih subjekata;
  4. podnošenje ovlaštenog gospodarskog subjekta carinskom tijelu podataka o promjenama podataka koje je prijavilo kada su uključeni u registar ovlaštenih gospodarskih subjekata o imovini, gospodarskom upravljanju, operativnom upravljanju ili zakupu objekata, prostora (dijelova prostora) ) i (ili) otvorena područja (dijelovi otvorenih površina) namijenjena privremenom skladištenju robe;
  5. potreba za provođenjem neplanirane izlazne carinske inspekcije u skladu sa stavkom 17. ovog članka;
  6. žalba (zahtjev) nadležnog tijela države koja nije članica Unije za provođenje inspekcije osobe koja je sa stranom osobom izvršila transakcije u vezi s kretanjem robe preko carinske granice Unije;
  7. upute (zahtjev) tijela za prethodnu istragu (tijela kaznenog progona) država članica o materijalima provjere prijave kaznenog djela ili o pokrenutom kaznenom predmetu;
  8. upute carinskog tijela jedne države članice, date carinskom tijelu druge države članice, da provedu carinski pregled na licu mjesta kod osobe stvorene i (ili) registrirane u skladu sa zakonodavstvom države članice, carinskog tijela od kojih je poučen na temelju razloga navedenih u podstavcima 1. i (ili) 3. stavku 3. članka 373. Carinskog zakona EAEU;
  9. drugi razlozi predviđeni zakonodavstvom država članica o carinskim propisima.
 17. Ako je potrebno potvrditi točnost podataka koje je dala inspekcijska osoba, carinsko tijelo može provesti neplaniranu izlaznu carinsku provjeru kod osoba stvorenih i (ili) registriranih u skladu sa zakonodavstvom države članice, carinsko tijelo koja provodi izlaznu carinsku provjeru i povezana je s pregledanom osobom radi transakcija (operacija) s robom.
 18. Datum početka carinske inspekcije na licu mjesta je datum uručenja pregledanoj osobi rješenja (naloga) o provođenju carinske inspekcije na licu mjesta, a ako se takva odluka (nalog) izvrši na licu mjesta carinski pregled se obavještava pregledanoj osobi na drugačiji način, datum utvrđen u skladu sa zakonodavstvom država članica.
 19. Odbijanje pregledane osobe da primi rješenje (nalog) o provođenju carinske provjere na licu mjesta nije osnova za otkazivanje carinske provjere na licu mjesta.
  U ovom slučaju, datum početka carinske inspekcije na licu mjesta je datum na koji je rješenje (naredba) o provođenju carinske provjere na licu mjesta upisano u evidenciju odbijanja primanja ove odluke (nalog ).
 20. Prije početka carinskog pregleda na licu mjesta u objektu pregledane osobe, službenici carinskog tijela dužni su predočiti svoje službene potvrde voditelju pregledane osobe, osobi koja zamjenjuje voditelja ili predstavniku pregledana osoba.
 21. Tijekom razdoblja carinske inspekcije na licu mjesta, pregledana osoba nema pravo mijenjati (dopunjavati) pregledane dokumente u vezi sa svojim aktivnostima.
 22. Rok za provođenje carinskog pregleda na licu mjesta ne smije biti duži od 2 mjeseca. Ovo razdoblje ne uključuje vremensko razdoblje između datuma uručenja pregledanoj osobi zahtjeva za podnošenje dokumenata i (ili) podataka i datuma primitka takvih dokumenata i (ili) informacija.
 23. Rok za provođenje carinske inspekcije na licu mjesta može se odlukom carinskog tijela koje vrši takvu inspekciju produžiti za mjesec dana.
 24. Ako je potrebno provesti neplaniranu carinsku provjeru na licu mjesta, provesti carinski pregled, poslati zahtjeve nadležnim tijelima država članica ili država koje nisu članice Unije, pregledana osoba vratiti dokumente potrebne za provođenje carinsku provjeru na licu mjesta, podnijeti dodatne dokumente koji se odnose na razdoblje pregleda, utječući na zaključke temeljene na rezultatima carinske provjere na licu mjesta, kao i u drugim slučajevima utvrđenim zakonodavstvom država članica, na licu mjesta carinska kontrola može se obustaviti odlukom čelnika (čelnika) carinskog tijela koje vrši carinsku provjeru, njegovog ovlaštenog zamjenika načelnika (zamjenika pročelnika) carinskog tijela ili osoba koje ih zamjenjuju.
  Razdoblje obustave carinske inspekcije na licu mjesta ne može biti duže od 9 mjeseci, osim ako je dulje razdoblje utvrđeno zakonodavstvom država članica.
  Postupak obustave carinskog pregleda na licu mjesta utvrđen je zakonodavstvom država članica o carinskim propisima.
  Razdoblje obustave carinskog pregleda na licu mjesta iz razloga utvrđenih ovom klauzulom, kao i iz razloga utvrđenih zakonodavstvom država članica, ne uključuje se u razdoblje carinskog pregleda na licu mjesta.
 25. Odluka (nalog) o provođenju carinske provjere na licu mjesta sadržavat će odgovarajuće unose o produljenju roka carinske provjere na licu mjesta, kao i o obustavi njezinog ponašanja, o čemu se obavještava pregledana osoba.
 26. Rezultati carinskog pregleda na licu mjesta formaliziraju se sastavljanjem carinskog dokumenta čiji je oblik utvrđen u skladu sa zakonodavstvom država članica o carinskom uređenju, na način propisan takvim zakonodavstvom.
 27. Zakonodavstvo država članica o carinskom uređenju može uspostaviti postupak za upoznavanje pregledanih osoba s preliminarnim rezultatima carinskog pregleda na licu mjesta i podnošenje primjedbi, ako ih ima.
 28. U carinskom dokumentu sastavljenom prilikom registracije rezultata carinskog pregleda na licu mjesta navedene su sljedeće informacije:
  1. mjesto i datum sastavljanja ovog dokumenta;
  2. registarski broj ovog dokumenta;
  3. naziv carinskog tijela koje je izvršilo carinski pregled na licu mjesta;
  4. temelj za imenovanje carinske inspekcije na licu mjesta - pozivanje na plan (raspored) pregleda ili na temelju predviđenom u stavku 16. ovog članka;
  5. datum i broj rješenja (naloga) o provođenju carinske inspekcije na licu mjesta;
  6. vrsta carinskog pregleda na licu mjesta;
  7. ime (prezime, ime i patronim (ako ih ima)) osobe koja se provjerava, njezino / e mjesto / mjesta (mjesto stanovanja) i (ili) mjesto (a) stvarne aktivnosti, njegovu identifikaciju i (ili) registraciju brojevi;
  8. prezimena, imena, patronimike (ako ih ima) i položaje carinskih službenika koji su izvršili carinski pregled na licu mjesta;
  9. prezimena, imena, patronimike (ako ih ima) i položaje službenika uključenih u terensku carinsku inspekciju;
  10. datumi početka i završetka carinskog pregleda na licu mjesta, a u slučaju obustave i (ili) produljenja roka za carinski pregled na licu mjesta, također su naznačena razdoblja takve obustave i (ili) produljenja;
  11. vrste ovjerenih dokumenata;
  12. podatke o oblicima carinske kontrole, drugim radnjama provedenim tijekom carinskog pregleda na licu mjesta;
  13. opis otkrivenih činjenica koje ukazuju na kršenje međunarodnih ugovora i akata iz područja carinskog uređenja i (ili) zakonodavstva država članica, s naznakom odredbi međunarodnih ugovora i akata iz područja carinskog uređenja i (ili) zakonodavstvo država članica, čiji su zahtjevi povrijeđeni, ili informacije o njihovom nepostojanju;
  14. zaključci temeljeni na rezultatima carinskog pregleda na licu mjesta;
  15. druge podatke predviđene zakonodavstvom država članica o carinskim propisima.
 29. Datum dovršetka carinske provjere na licu mjesta je datum carinske isprave sastavljene prilikom registracije rezultata carinske provjere na licu mjesta.
 30. Izlazna carinska inspekcija ne provodi se u odnosu na pojedince, s izuzetkom individualnih poduzetnika registriranih u skladu sa zakonodavstvom država članica.

 

Pristup službenika carine i drugih državnih tijela predmetu pregledane osobe radi provođenja carinskog pregleda na licu mjesta

 1. Pregledana osoba, nakon što su službenici carinskog tijela predočili odluku (naredbu) o provođenju carinske inspekcije na licu mjesta i potvrde o uslugama, dužna je omogućiti tim službenicima i službenicima drugih državnih tijela koji su uključeni u carinski pregled na licu mjesta u objektu pregledane osobe radi obavljanja carinskih pregleda na licu mjesta.
  Pristup službenika carinskih tijela i službenika drugih državnih tijela, uključenih u sudjelovanje u carinskoj inspekciji, u stambene prostore pregledane osobe dopušten je ako je to predviđeno zakonodavstvom država članica.
 2. Ako zakonodavstvo države članice predviđa poseban postupak pristupa pojedinim objektima, takav pristup se provodi na način utvrđen zakonodavstvom te države članice.
 3. Inspektirana osoba ima pravo uskratiti službenicima carinskog tijela i službenicima drugih državnih tijela uključenim u sudjelovanje u carinskoj inspekciji na licu mjesta pristup objektu pregledane osobe u sljedećim slučajevima:
  1. ti dužnosnici nisu prezentirali odluku (nalog) o provođenju carinske inspekcije na licu mjesta i (ili) potvrde o uslugama;
  2. ti službenici nisu navedeni u odluci (nalogu) o provođenju carinske inspekcije na licu mjesta;
  3. ti dužnosnici nemaju posebno dopuštenje za pristup objektu subjekta revizije, ako je takvo dopuštenje potrebno u skladu sa zakonima država članica.
 4. U slučaju neopravdanog odbijanja pregledane osobe da omogući pristup carinskim službenicima koji obavljaju carinsku inspekciju na licu mjesta i službenicima drugih državnih tijela država članica uključenim u sudjelovanje u carinskoj inspekciji na licu mjesta, donijet će se odgovarajući akt (protokol ) sastavlja se u objektu pregledane osobe u skladu sa zakonodavstvom države članice.
  U slučaju neopravdanog odbijanja pregledane osobe da omogući pristup carinskim službenicima koji obavljaju carinsku inspekciju na licu mjesta i službenicima drugih državnih tijela država članica uključenim u provođenje carinske inspekcije na licu mjesta, oni imaju pravo ući ovaj objekt s potiskivanjem otpora i (ili) otvaranjem zaključanih prostorija u skladu sa zakonodavstvom država članica

 

Prava i obveze službenika carinskog tijela tijekom carinskog pregleda

 1. Prilikom provođenja carinskog pregleda carinski službenici imaju pravo:
  1. zahtijevati i primati reklamu od subjekta revizije, prijevozni (otpremni) dokumenti, računovodstveni i izvještajni dokumenti, kao i drugi podaci, uključujući elektroničke medije, koji se odnose na robu koja se pregledava, uključujući informacije o daljnjim transakcijama pregledane osobe u vezi s tom robom;
  2. zahtijevati od subjekta revizije da podnese izvješća u skladu s člankom 18. Carinskog zakona EAEU -a;
  3. zahtijevati od osoba povezanih s pregledanom osobom o transakcijama (operacijama) s robom u odnosu na koju se provodi carinski pregled, da dostave kopije dokumenata i druge podatke o transakcijama i nagodbama obavljenim s pregledanom osobom ili s trećim stranama u vezi s transakcijama (operacije) s takvom robom;
  4. zahtijevati od banaka, nebankarskih kreditnih (kreditnih i financijskih) organizacija i organizacija koje provode određene vrste bankovnih poslova, države članice i od njih primati dokumente i podatke o dostupnosti i broju bankovnih računa organizacija i individualnih poduzetnika država članica , kao i dokumente i informacije o kretanju sredstava na računima organizacija i individualnih poduzetnika, potrebnih za carinsku inspekciju, uključujući i one koji sadrže bankovnu tajnu u skladu sa zakonodavstvom država članica;
  5. zatražiti od državnih tijela država članica i od njih primiti dokumente i podatke potrebne za provođenje carinske inspekcije, uključujući one koji predstavljaju trgovačke, bankovne, porezne i druge tajne zaštićene zakonom u skladu sa zakonodavstvom država članica;
  6. slati upite organizacijama, državnim i drugim tijelima (organizacijama) država članica i nečlanicama Unije u vezi s carinskim pregledom;
  7. imenovati carinski pregled;
  8. poduzimati druge radnje predviđene zakonodavstvom država članica.
 2. Prilikom provođenja carinskog pregleda na licu mjesta, carinski službenici također imaju pravo:
  1. zahtijevati od pregledane osobe prezentiranje robe za koju se vrši izlazna carinska provjera;
  2. izvršiti, na način propisan zakonodavstvom država članica, popis ili zahtijevati popis robe;
  3. dobiti pristup prostorijama pregledane osobe nakon što carinski službenici predoče odluku (nalog) o provođenju carinske inspekcije na licu mjesta i potvrde o uslugama;
  4. uzeti uzorke i (ili) uzorke robe;
  5. od pregledane osobe oduzeti dokumente ili njihove kopije sastavljanjem akta o oduzimanju;
  6. zaplijeniti robu ili je zaplijeniti u skladu s postupkom utvrđenim zakonodavstvom država članica, za vrijeme carinske inspekcije na licu mjesta radi sprječavanja radnji usmjerenih na otuđenje robe u pogledu kojih je carinska inspekcija na licu mjesta obavljanje ili raspolaganje ovom robom na drugi način;
  7. zapečatiti prostorije, skladišta, arhive i druga mjesta (skladištenje) dokumenata i robe u vezi s kojima se vrši carinska provjera na licu mjesta;
  8. zahtijevati od predstavnika pregledane osobe da podnesu osobne dokumente i (ili) dokumente koji potvrđuju ovlaštenje;
  9. ostvariti pristup, u granicama svoje nadležnosti, bazama podataka i bankama podataka informacijskih sustava subjekta revizije;
  10. zahtijevati i primati od pregledane osobe, u okviru pitanja koja treba provjeriti, potrebne dokumente (kopije), druge podatke, uključujući i u elektroničkom obliku, koji se odnose na njegove aktivnosti i imovinu. Ako se takvi dokumenti (njihove kopije), u skladu sa zakonodavstvom država članica, ne bi smjeli nalaziti na mjestu carinske inspekcije na licu mjesta, carinski službenik određuje rok dovoljan za njihovo podnošenje, ali ne manje od 3 radna dana;
  11. koristiti tehnička sredstva (uključujući opremu za audio i video snimanje, fotografiranje), kao i softverske proizvode dizajnirane za obradu informacija koje je pregledala osoba u elektroničkom obliku;
  12. poduzimati druge radnje predviđene zakonodavstvom država članica.
 3. Prilikom provođenja carinskog pregleda carinski službenici dužni su:
  1. poštivati ​​prava i legitimne interese pregledane osobe, nezakonitim odlukama i radnjama (neradom) spriječiti ozljedu pregledane osobe;
  2. koristiti podatke dobivene tijekom carinskog pregleda u skladu s člankom 356. Carinskog zakona EAEU -a;
  3. osigurati sigurnost dokumenata primljenih i sastavljenih tijekom carinskog pregleda, ne otkrivati ​​njihov sadržaj bez pristanka pregledane osobe, osim u slučajevima predviđenim zakonodavstvom država članica;
  4. pridržavati se službene etike;
  5. obavijestiti pregledanu osobu o njezinim pravima i obvezama tijekom carinskog pregleda, imenovanju carinskog pregleda, uzorkovanja i (ili) uzoraka robe, kao i pravima i obvezama carinskih službenika tijekom carinskog pregleda;
  6. ne kršiti utvrđeni način rada pregledane osobe tijekom razdoblja carinske inspekcije na licu mjesta;
  7. pružiti, na zahtjev subjekta revizije, potrebne informacije o odredbama Carinskog zakona EAEU -a i zakonodavstvu država članica u vezi s postupkom provođenja carinske revizije;
  8. prezentirati, tijekom carinske provjere na licu mjesta, predstavnicima pregledane osobe odluku (nalog) o provođenju carinske provjere na licu mjesta i njihove potvrde o uslugama;
  9. obavljati druge dužnosti predviđene zakonodavstvom država članica.

 

Prava i obveze pregledane osobe tijekom carinskog pregleda

 1. Tijekom carinskog pregleda, pregledana osoba ima pravo:
  1. zatražiti od carinskih tijela i od njih primiti informacije o odredbama ovog zakonika i zakonodavstva država članica koje se odnose na postupak provođenja carinskog pregleda;
  2. podnijeti sve dokumente i informacije kojima raspolaže i kojima se potvrđuje usklađenost s međunarodnim ugovorima i aktima u području carinske regulacije i (ili) zakonodavstvom država članica;
  3. žaliti se protiv odluka i radnji (nerada) carinskih tijela na način propisan zakonodavstvom država članica;
  4. zahtijevati od carinskih službenika koji obavljaju carinsku provjeru na licu mjesta da dostave odluku (nalog) o provođenju carinske provjere na licu mjesta i potvrda o uslugama;
  5. biti prisutni tijekom carinske provjere na licu mjesta i pružati objašnjenja o pitanjima vezanim za predmet carinske provjere na licu mjesta;
  6. uživaju druga prava predviđena zakonodavstvom država članica.
 2. 2. Pregledana osoba tijekom carinskog pregleda dužna je:
  1. prezentirati robu za koju se vrši izlazna carinska provjera, ako je moguće, prezentirati takvu robu;
  2. podnijeti, na zahtjev carinskog tijela, dokumente i podatke na papiru, a po potrebi i na drugom mediju, u utvrđenom roku;
  3. osigurati neometan pristup carinskim službenicima koji provode carinsku inspekciju na licu mjesta i službenicima koji su uključeni u provođenje takve inspekcije u objekte pregledane osobe i omogućiti im radno mjesto;
  4. ako je dokumentacija potrebna u svrhu carinskog pregleda sastavljena na jeziku koji nije državni jezik države članice čije carinsko tijelo provodi carinski pregled, - dostavite carinskim službenicima koji obavljaju carinski pregled prijevod navedene dokumentacije ;
  5. utvrditi krug osoba odgovornih za podnošenje dokumenata i podataka carinskim službenicima koji provode carinski pregled, najkasnije u roku od 2 kalendarska dana od datuma prezentiranja odluke (naloga) o provođenju carinskog pregleda na licu mjesta;
  6. osigurati popis zaliha tijekom carinskog pregleda na licu mjesta;
  7. osigurati mogućnost uzorkovanja i (ili) uzoraka robe u slučaju da carinski službenici koji provode carinsku inspekciju na licu mjesta donesu odluku o imenovanju carinskog pregleda;
  8. dati, na zahtjev carinskih službenika koji obavljaju carinski pregled na licu mjesta, pisana i usmena objašnjenja o aktivnostima pregledane osobe, kao i dostaviti potvrde i izračune;
  9. obavljati druge dužnosti predviđene zakonodavstvom država članica.

Podnošenje dokumenata i podataka potrebnih za carinski pregled

 1. Državna tijela država članica dostavljaju, na zahtjev carinskog tijela, dokumente i informacije koje imaju u vezi s registracijom organizacija i individualnih poduzetnika, plaćanjem i obračunom poreza, podacima i (ili) dokumentima o računovodstvu i izvještavanju, kao i drugi dokumenti i podaci potrebni za provođenje carinskih pregleda, uključujući one koji predstavljaju trgovačke, bankovne, porezne i druge tajne zaštićene zakonom, u skladu sa zahtjevima zakonodavstva država članica o zaštiti državnih, trgovačkih, bankovnih poslova , porezne i druge tajne zaštićene zakonom.
 2. Banke, nebankarske kreditne (kreditne i financijske) organizacije i organizacije koje provode određene vrste bankarskih poslova, države članice dostavljaju, na zahtjev carinskog tijela, dokumente i informacije o dostupnosti i broju bankovnih računa organizacija i individualni poduzetnici država članica, kao i neophodni za carinjenje. provjera dokumenata i informacija o kretanju sredstava na računima takvih organizacija i individualnih poduzetnika, uključujući one koji sadrže bankovne tajne u skladu sa zakonodavstvom država članica.
 3. Osobe povezane s pregledanom osobom radi transakcija (radnji) s robom u odnosu na koju se vrši carinski pregled dužne su na zahtjev carinskog tijela dostaviti preslike dokumenata i druge podatke o transakcijama i nagodbama obavljenim sa pregledana osoba ili s trećim stranama koje se odnose na transakcije (operacije) s takvom robom potrebne za carinski pregled.

Komentari (0)

Ocijenjeno 0 od 5 na temelju 0 glasova
Nema zapisa

Napišite nešto korisno ili samo ocijenite

 1. Gost.
Molimo ocijenite materijal:
Prilozi (0 / 3)
Podijelite svoju lokaciju