Meni

Carinski postupak carinskog skladišta

Članak 155. Sadržaj i primjena carinskog postupka carinskog skladišta

 1. Carinski postupak carinsko skladište - carinski postupak koji se primjenjuje na stranu robu, prema kojem se takva roba čuva u carinskom skladištu bez plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina, podložno uvjetima za stavljanje robe pod ovu carinu postupak i njihova uporaba u skladu s takvim carinskim postupkom.
 2. Roba stavljena u carinski postupak carinskog skladišta zadržava status strane robe.
 3. Dopušteno je koristiti carinski postupak carinskog skladišta za obustavu sljedećeg:
  1. carinski postupak za privremeni uvoz (uvoz) stavljanjem robe u carinski postupak carinskog skladišta robe koja je prethodno stavljena u carinski postupak za privremeni uvoz (uvoz);
  2. carinski postupak za preradu na carinskom području stavljanjem u carinski postupak carinskog skladišta robe stavljene u carinski postupak za preradu na carinskom području i (ili) proizvoda prerade robe koja je prethodno stavljena u carinski postupak za preradu u carinsko područje;
  3. carinski postupak za preradu za domaću potrošnju stavljanjem u carinski postupak carinskog skladišta robe stavljene u carinski postupak za preradu za domaću potrošnju i (ili) proizvode prerade robe koja je prethodno stavljena u carinski postupak za preradu za domaću potrošnju .
  4. Dopušteno je primijeniti carinski postupak carinskog skladišta u odnosu na robu koja se zbog velikih dimenzija ili posebnih uvjeta utovara, istovara i (ili) skladištenja ne može staviti u carinsko skladište.
   Skladištenje takve robe može se izvršiti na mjestima koja nisu carinska skladišta, uz odobrenje carinskog tijela za skladištenje na takvim mjestima, izdano u skladu sa zakonodavstvom država članica o carinskim propisima.
  5. Komisija ima pravo utvrditi popis robe za koju se ne primjenjuje carinski postupak carinskog skladišta. (vidi Odluku Odbora Euroazijske ekonomske komisije br. 203 od 11.12.2018.)

Članak 156. Uvjeti za stavljanje robe u carinski postupak carinskog skladišta i njezinu upotrebu u skladu s tim carinskim postupkom

 1. Uvjeti za stavljanje robe u carinski postupak carinskog skladišta su:
  1. rok trajanja i (ili) prodaja robe na dan carinske deklaracije u skladu s carinskim postupkom carinskog skladišta je duži od 180 kalendarskih dana;
  2. poštivanje zabrana i ograničenja u skladu s člankom 7. ovog zakonika.
 2. Uvjeti za upotrebu robe u skladu s carinskim postupkom carinskog skladišta su:
  1. plasman i smještaj robe u carinsko skladište, a robe navedene u stavku 4. članka 155. ovog zakonika - na mjestima navedenim u dozvoli carinskog organa za skladištenje robe na mjestu koje nije carinsko skladište;
  2. poštivanje razdoblja valjanosti carinskog postupka carinskog skladišta;
  3. poštivanje odredbi članka 158. ovog zakonika pri obavljanju poslova s ​​robom stavljenom u carinski postupak carinskog skladišta.

Članak 157. Trajanje carinskog postupka carinskog skladišta

 1. Razdoblje valjanosti carinskog postupka carinskog skladišta ne može biti duže od 3 godine od datuma stavljanja robe u takav carinski postupak, osim u slučajevima predviđenim u stavcima 3. i 4. ovog članka.
 2. U slučaju ponovljene primjene carinskog postupka carinskog skladišta u odnosu na stranu robu koja se nalazi na carinskom teritoriju Unije, uključujući i kada različite osobe djeluju kao deklarant te robe, ukupno razdoblje valjanosti carinskog postupka carine skladište ne može prekoračiti razdoblje predviđeno stavkom 1. ovog članka.
 3. Roba stavljena u carinski postupak carinskog skladišta, prije isteka razdoblja predviđenog stavkom 1. ovog članka, mora se staviti u carinske postupke predviđene ovim zakonikom ili puštati kao zalihe u skladu s poglavljem 39. ovog Kodirati.
  Roba s ograničenim rokom trajanja i (ili) prodaje mora se staviti u drugi carinski postupak najkasnije 180 kalendarskih dana prije datuma isteka i (ili) prodaje.
 4. U slučaju prestanka rada carinskog skladišta, roba stavljena u carinski postupak carinskog skladišta i smještena u takvom carinskom skladištu, najkasnije u roku od 60 kalendarskih dana od dana koji slijedi nakon dana prestanka funkcioniranja ovog carinskog skladišta carinsko skladište, mora biti smješteno u drugo carinsko skladište ili stavljeno pod carinske postupke predviđene ovim zakonikom ili pušteno kao zalihe u skladu s poglavljem 39. ovog zakonika.

Članak 158. Akcije izvedena na robu stavljenu u carinski postupak carinskog skladišta

 1. Osobe s ovlastima u vezi s robom ili njihovi predstavnici imaju pravo obavljati s robom stavljenom u carinski postupak carinskog skladišta uobičajene radnje potrebne za osiguranje njihove sigurnosti, uključujući pregled i mjerenje robe, premještanje unutar carinskog skladišta, i u odnosu na robu navedenu u stavku 4. članka 155. ovog zakonika - na mjestu skladištenja takve robe, pod uvjetom da ti postupci ne povlače promjenu stanja robe, kršenje njenog pakiranja i (ili) sredstava identifikacija.
 2. Uz dozvolu carinskog tijela, roba stavljena u carinski postupak carinskog skladišta može se obavljati jednostavnim operacijama montaže, kao i operacijama za:
  1. odabir uzoraka i (ili) uzoraka robe;
  2. priprema robe za prodaju i prijevoz (prijevoz), uključujući cijepanje serije, formiranje pošiljaka, sortiranje, pakiranje, prepakiranje, označavanje, postupci za poboljšanje prezentacije;
  3. održavanje - u vezi s robom, tijekom razdoblja skladištenja za koju su potrebne takve radnje.
 3. Operacije izvršene s robom stavljenom u carinski postupak carinskog skladišta ne bi trebale mijenjati obilježja te robe povezane s promjenom koda u skladu s Robnom nomenklaturom vanjsko-ekonomske djelatnosti.
 4. Nije dopušteno koristiti robu stavljenu u carinski postupak carinskog skladišta, sukladno njenoj funkcionalnoj namjeni.
 5. U vezi sa cijelom ili dijelom robe koja je stavljena u carinski postupak carinskog skladišta, mogu se izvršiti transakcije koje predviđaju prijenos prava posjedovanja, korištenja i (ili) raspolaganja tom robom.

Član 159. Skladištenje robe u carinskom skladištu

 1. Roba mora biti smještena u carinsko skladište ili na mjesta navedena u dozvoli carinskog organa za skladištenje robe na mjestu koje nije carinsko skladište, u roku od 5 radnih dana od dana koji slijedi od dana stavljanja u carinski postupak carinskog skladišta.
 2. Roba koja može naštetiti drugoj robi ili zahtijevati posebne uvjete skladištenja mora se smjestiti u carinska skladišta opremljena u skladu s uvjetima skladištenja takve robe.

Članak 160. Roba koja je postala neupotrebljiva, pokvarena ili oštećena tijekom skladištenja u carinskom skladištu

Roba koja je postala neupotrebljiva, oštećena ili oštećena kao posljedica nesreće ili više sile tijekom skladištenja u carinskom skladištu, kada je stavljena u carinski postupak po izboru deklaranta, smatra se uvezenom na carinsko područje Unije u neupotrebljivo, oštećeno ili oštećeno stanje.

Članak 161. Završetak i završetak carinskog postupka carinskog skladišta

 1. Prije isteka carinskog postupka carinskog skladišta, predviđenog člankom 157. ovog zakonika, valjanost ovog carinskog postupka prestaje:
  1. stavljanje robe pod carinske postupke koji se primjenjuju na stranu robu pod uvjetima predviđenim ovim zakonikom, osim carinskog postupka za carinski tranzit, ako ovim stavkom nije drugačije određeno;
  2. nastavak carinskog postupka za preradu na carinskom području čije je djelovanje obustavljeno u skladu sa stavkom 3. članka 173. ovog zakonika;
  3. nastavak carinskog postupka za preradu za domaću potrošnju čiji je učinak obustavljen u skladu sa stavkom 3. članka 197. ovog zakonika;
  4. nastavak carinskog postupka za privremeni uvoz (uvoz), čiji je postupak obustavljen u skladu sa stavkom 3. članka 224. ovog zakonika;
  5. stavljanje robe u carinski postupak carinskog tranzita, ako je takva roba stavljena u ovaj carinski postupak za prijevoz s teritorija države članice, čiji je carinski organ oslobađanje robe kada su stavljeni u carinski postupak carinskog skladišta, na teritoriju druge države članice;
  6. puštanje robe kao zaliha u skladu s poglavljem 39. ovog zakonika;
  7. priznavanje od strane carinskih vlasti u skladu sa zakonodavstvom država članica o carinskom uređenju činjenice uništenja i (ili) nenadoknadivog gubitka robe uslijed nesreće ili više sile ili činjenice neopozivog gubitka te robe kao posljedice prirodnih gubitak pod normalnim uvjetima prijevoza (prijevoza) i (ili) skladištenja;
  8. nastupanje okolnosti koje je utvrdila Komisija i (ili) zakonodavstvo država članica o carinskim propisima, prije kojih je roba pod carinskim nadzorom.
 2. Roba stavljena u carinski postupak carinskog skladišta može se staviti u carinski postupak u jednoj ili više serija.
 3. Roba stavljena u carinski postupak carinskog skladišta u nesastavljenom ili rastavljenom obliku, uključujući nepotpuni ili nepotpuni oblik, može se staviti u druge carinske postupke radi dovršavanja carinskog postupka carinskog skladišta s deklaracijom šifre proizvoda u skladu s Robna nomenklatura vanjsko-ekonomske djelatnosti koja odgovara šifri robe u cjelovitom ili cjelovitom obliku, kada je, sukladno Robnoj nomenklaturi za vanjsko-gospodarsku djelatnost, moguće primijeniti napomene na odjeljak XVI. Robne nomenklature za vanjsko-gospodarsku djelatnost i ( ili) pravila za tumačenje Robne nomenklature za vanjsku gospodarsku aktivnost 2 (a), podložno sljedećim uvjetima:
  1. deklarant robe koja je stavljena u carinski postupak carinskog skladišta i robe stavljene u carinski postupak radi dovršenja carinskog postupka carinskog skladišta ista je osoba;
  2. roba je prevožena preko carinske granice Unije u okviru jedne transakcije;
  3. podnošenje odluke o razvrstavanju robe koja se prevozi preko carinske granice Unije u nesastavljenom ili rastavljenom obliku, uključujući nepotpuni ili nepotpuni oblik, u slučajevima koje odredi Komisija;
  4. ispunjeni su drugi uvjeti koje odredi Komisija.
 4. Nakon završetka carinskog postupka carinskog skladišta, roba podliježe izvozu iz carinskog skladišta najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana koji slijedi dan nastupanja okolnosti predviđenih u podstavcima 1. - 6. i 8. stavka 1. ovog članka.
 5. Ako carinski postupak carinskog skladišta nije završen u skladu sa stavkom 1. ovog članka, carinski postupak carinskog skladišta obustavit će se istekom razdoblja navedenih u stavku 1. i 2. članka 157. ovog zakonika, i takvu robu zadržavaju carinska tijela u skladu s poglavljem 51. ovog zakonika.
 6. Ako radnje navedene u stavku drugom stavku 3. i stavku 4. članka 157. ovog zakonika nisu izvršene u vremenskim rokovima navedenim u njima, carinski postupak carinskog skladišta po isteku tih razdoblja prestaje, a roba ih carinske vlasti zadrže u skladu s poglavljem 51. ovog zakonika. ...

Članak 162. Pojava i prestanak obveze plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, izravnalnih dažbina na robu koja je stavljena (stavljena) u carinski postupak carinskog skladišta, rok za njihovo plaćanje i obračun

 1. Obveza plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina u odnosu na robu koja je stavljena (stavljena) u carinski postupak carinskog skladišta proizlazi:
  1. od deklaranta - od trenutka registracije carinske vlasti deklaracije robe;
  2. od vlasnika carinskog skladišta - od trenutka stavljanja robe u carinsko skladište.
 2. Obvezu plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina u odnosu na robu koja je stavljena (stavljena) u carinski postupak carinskog skladišta deklarant prestaje nastupanjem sljedećih okolnosti:
  1. stavljanje robe u carinsko skladište;
  2. dovršetak carinskog postupka carinskog skladišta u skladu s člankom 161. ovog zakonika, ako skladištenje robe nije izvršeno u carinskom skladištu, uključujući dovršetak carinskog postupka carinskog skladišta nakon nastupanja navedenih okolnosti u podstavku 1. stavka 6. ovog članka.
  3. Obvezu plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih dažbina u odnosu na robu koja je stavljena (stavljena) u carinski postupak carinskog skladišta prestaje vlasnik carinskog skladišta po završetku carinskog postupka carinskog skladišta u skladu s člankom 161. ovog zakonika, uključujući po završetku carinskog postupka carinskog skladišta nakon nastupa okolnosti navedenih u podstavku 2. stavka 6. ovog članka.
  4. Obveza plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina u odnosu na robu koja je stavljena (stavljena) u carinski postupak carinskog skladišta prestaje za osobe navedene u stavcima 2. i 3. ovog članka, nakon nastupa sljedećih okolnosti:
   1. stavljanje robe za koju je carinski postupak carinskog skladišta okončan u okviru carinskih postupaka u skladu sa stavkom 7. članka 129. ovog zakonika;
   2. ispunjavanje obveze plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina i (ili) njihove naplate u iznosima izračunatim i plativim u skladu sa stavkom 7. ovog članka;
   3. priznavanje od strane carinskog tijela u skladu sa zakonodavstvom država članica o carinskom uređenju činjenice uništenja i (ili) nenadoknadivog gubitka strane robe uslijed nesreće ili više sile ili činjenice neopozivog gubitka te robe kao rezultat prirodnog gubitka u normalnim uvjetima prijevoza (prijevoza) i (ili) skladištenja, osim u slučajevima kada je prije takvog uništenja ili nenadoknadivog gubitka u skladu s ovim Kodeksom u odnosu na tu stranu robu rok za plaćanje uvozne carine carine, porezi, posebne, antidampinške, kompenzacijske pristojbe;
   4. odbijanje puštanja robe u skladu s carinskim postupkom carinskog skladišta - u odnosu na obvezu plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina nastalih prilikom registracije deklaracije za robu;
   5. opoziv deklaracije za robu u skladu s člankom 113. ovog zakonika i (ili) otkazivanje puštanja robe u skladu sa stavkom 4. članka 118. ovog zakonika - u vezi s obvezom plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih , antidampinške, kompenzacijske carine koje su nastale tijekom registracije deklaracije za robu;
   6. oduzimanje ili pretvaranje robe u vlasništvo (dohodak) države članice u skladu sa zakonodavstvom te države članice;
   7. zadržavanje robe od strane carinskog tijela u skladu s poglavljem 51. ovog zakonika;
   8. stavljanje na privremeno skladištenje ili stavljanje u jedan od carinskih postupaka robe koja je oduzeta ili uhićena tijekom provjere kaznene prijave, tijekom postupka u kaznenom predmetu ili predmetu upravnog prekršaja (vođenje upravnog postupka) i u vezi s kojim donesena je odluka da se vrate ako takva roba prethodno nije puštena.
  5. Obveza plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina u odnosu na robu stavljenu u carinski postupak carinskog skladišta podliježe ispunjavanju u slučaju okolnosti navedenih u stavku 6. ovog članka.
  6. U slučaju sljedećih okolnosti, rok za plaćanje uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina je:
   1. kod deklaranta:
    • u slučaju gubitka robe prije stavljanja u carinsko skladište, osim uništenja i (ili) nenadoknadivog gubitka uslijed nesreće ili više sile ili nepovratnog gubitka kao posljedice prirodnog gubitka u normalnim uvjetima prijevoza (prijevoza) i (ili) skladištenje, - dan takvog gubitka, a ako taj dan nije određen, - dan stavljanja robe u carinski postupak carinskog skladišta;
    • u slučaju gubitka ili prijenosa robe drugoj osobi prije završetka carinskog postupka carinskog skladišta, ako je skladištenje robe izvršeno ne u carinskom skladištu, osim uništenja i (ili) nenadoknadivog gubitka uslijed nesreće ili više sile ili nenadoknadivog gubitka kao posljedice prirodnog gubitka u normalnim uvjetima prijevoza (prijevoza) i (ili) skladištenja, - dana takvog gubitka ili prijenosa, a ako taj dan nije određen, - dana stavljanja robe pod carinski postupak carinskog skladišta;
    • u slučaju izvoza robe izvan skladišnog prostora, ako skladištenje robe nije izvršeno u carinskom skladištu u skladu sa stavkom 4. članka 155. ovog zakonika, - dan takvog izvoza i ako je taj dan nije određeno, - dan stavljanja robe u carinski postupak carinskog skladišta;
   2. kod vlasnika carinskog skladišta:
    • u slučaju gubitka robe, osim uništenja i (ili) nenadoknadivog gubitka uslijed nesreće ili više sile ili nepovratnog gubitka kao posljedice prirodnog gubitka u normalnim uvjetima skladištenja, - dan gubitka robe, i ako je to dan nije određen, - dan stavljanja robe u carinsko skladište;
    • u slučaju puštanja robe iz carinskog skladišta bez podnošenja dokumenata koji potvrđuju završetak carinskog postupka carinskog skladišta - dan izdavanja robe, a ako taj dan nije određen, - dan stavljanja robe u carinskom skladištu.
  7. Po nastupu okolnosti navedenih u stavku 6. ovog članka uvozne carine, porezi, plaćaju se posebne, antidampinške, kompenzacijske carine kao da je roba stavljena u carinski postupak carinskog skladišta stavljena u carinski postupak za puštanje u domaću potrošnju bez primjene carinskih preferencijala i povlastica za plaćanje uvoznih carina i poreza.
   Za izračun uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina primjenjuju se stope uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina, na snazi ​​na dan registracije od strane carinskog tijela. deklaracije za robu podnesenu za stavljanje robe u carinski postupak carinskog skladišta.
   Ako carinsko tijelo nema točne podatke potrebne za utvrđivanje carinske vrijednosti robe, carinska vrijednost roba se utvrđuje na temelju podataka dostupnih carinskom tijelu.
  8. Pri naknadnom utvrđivanju točnih podataka potrebnih za utvrđivanje carinske vrijednosti robe, carinska vrijednost robe utvrđuje se na temelju takvih preciznih podataka i preplaćenih i (ili) prekomjerno naplaćenih iznosa uvoznih carina, poreza, posebnih, protuvrijednosti -damping, kompenzacijske pristojbe vraćaju se (nadoknađuju) ili naplaćuju neplaćeni iznosi u skladu s poglavljima 10. i 11. te člancima 76. i 77. ovog zakonika.
  9. U slučaju završetka carinskog postupka carinskog skladišta u skladu s člankom 161. ovog zakonika ili stavljanja u skladu sa stavkom 7. članka 129. ovog zakonika pod carinske postupke koji se primjenjuju na stranu robu, ili zadržavanja takve robe od strane carine vlasti u skladu s poglavljem 51. ovog zakonika nakon izvršenja obveza plaćanja carina, poreza, posebnih, antidampinških, izravnalnih dažbina i (ili) njihove naplate (u cijelosti ili djelomično) iznosa carina, poreza, posebnih, antidampinške, kompenzacijske carine plaćene i (ili) naplaćene u skladu s ovim člankom, podliježu vraćanju (kompenzaciji) u skladu s poglavljem 10. i člankom 76. ovog zakonika.

Komentari (0)

Ocijenjeno 0 od 5 na temelju 0 glasova
Nema zapisa

Napišite nešto korisno ili samo ocijenite

 1. Gost.
Molimo ocijenite materijal:
Prilozi (0 / 3)
Podijelite svoju lokaciju
O tome će se raspravljati u srijedu na sastanku s prvim potpredsjednikom Vlade Ruske Federacije Andrejem Belousovom.
00:07 28-10-2021 Više detalja ...
Opunomoćenik predsjednice u Dalekoistočnom federalnom okrugu također je zadužio predstavnike Ministarstva prometa i Ministarstva za razvoj Dalekog istoka da do kraja tjedna otputuju na Daleki istok.
22:24 27-10-2021 Više detalja ...
Tečajevi se održavaju drugu godinu za redom.
16:32 27-10-2021 Više detalja ...
Predlaže se otklanjanje dupliciranja dozvola u licenciranju i izdavanju posebnih dozvola za prijevoz visokorizične robe, kao i posebnih dozvola za prekrcaj te robe u riječnim lukama.
16:06 27-10-2021 Više detalja ...