Meni

Carinski postupak carinskog tranzita

Članak 142. Sadržaj i primjena carinskog postupka carinskog tranzita

 1. Carinski postupak carinski tranzit - carinski postupak prema kojem se roba prevozi (prevozi) od carinskog tijela polaska do odredišnog carinskog tijela bez plaćanja carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina, podložno uvjetima za stavljanje robe prema ovom carinskom postupku.
 2. Carinski postupak carinskog provoza primjenjuje se:
  1. za prijevoz (prijevoz) preko carinskog područja Unije strane robe koja nije stavljena pod druge carinske postupke, kao i robe Unije:
   • stavljeni u carinski postupak za izvoz u slučajevima koje odredi Komisija;
   • stavljeni pod carinski postupak slobodne carinske zone, prevoženi s jednog teritorija FEZ na drugo područje FEZ-a u slučaju predviđenom stavkom 8. članka 207. ovog zakonika;
  2. za prijevoz (prijevoz) s jednog dijela carinskog područja Unije na drugi dio carinskog područja Unije preko teritorija država koje nisu članice Unije i (ili) morem robe Unije i strana roba navedena u stavku 4. članka 302. ovog zakonika.
 3. Carinski postupak carinskog tranzita primjenjuje se pri prijevozu (prevozu) robe:
  1. od carinskog tijela u mjestu dolaska do carinskog tijela na mjestu polaska;
  2. od carinskog tijela u mjestu dolaska na unutarnje carinsko tijelo;
  3. od unutarnjeg carinskog tijela do carinskog tijela u mjestu polaska;
  4. od jednog unutarnjeg carinskog tijela do drugog unutarnjeg carinskog tijela;
  5. između carinskih vlasti preko teritorija država koje nisu članice Unije i (ili) mora.
 4. Strana robastavljeni pod carinski postupak carinskog tranzita zadržavaju status strane robe.
 5. Unijska robastavljeni u carinski postupak carinskog tranzita zadržavaju status unije robe, osim slučaja navedenog u stavku 3. članka 307. ovog zakonika, i slučajeva utvrđenih od strane Komisije u skladu sa stavkom 17. članka 304. ovog zakonika.
 6. Za prijevoz (prijevoz) kroz carinsko područje Unije, sljedeća strana roba nije stavljena u carinski postupak carinskog provoza:
  1. roba u zrakoplovu koja je tijekom međunarodnog prijevoza izvršila privremeno, prisilno ili tehničko slijetanje na carinsko područje Unije bez istovara (istovara) te robe;
  2. roba koja nakon dolaska na carinsko područje Unije nije napustila mjesto kretanja robe preko carinske granice Unije i napustila carinsko područje Unije;
  3. roba koja se prevozi po dalekovodima;
  4. ostala roba u slučajevima predviđenim ovim zakonikom.
 7. Strana roba stavljena u carinske postupke za prijevoz (prijevoz) kroz carinsko područje Unije stavlja se u carinski postupak carinskog tranzita u slučajevima predviđenim ovim Zakonikom i (ili) zakonodavstvom država članica o carinskom uređenju.
 8. U odnosu na unijsku robu i stranu robu navedenu u stavku 4. članka 302. ovog zakonika koja se prevozi s jednog dijela carinskog područja Unije na drugi dio carinskog područja Unije preko teritorija država koje nisu članice Unije i (ili) morem, primjenjuje se carinski postupak carinskog tranzita uzimajući u obzir posebnosti navedene u poglavlju 43. ovog zakonika.
 9. U odnosu na robu za osobnu upotrebu, međunarodne poštanske pošiljke, robu koja se prevozi cjevovodnim prijevozom, primjenjivat će se carinski postupak carinskog tranzita uzimajući u obzir specifičnosti navedene u člancima 263., 287. i 294. ovog zakonika.
 10. Posebnosti primjene carinskog postupka carinskog tranzita u odnosu na robu koja se prevozi teritorijom samo jedne države članice mogu se utvrditi zakonodavstvom te države članice o carinskom uređenju.
 11. Značajke primjene carinskog postupka carinskog tranzita u odnosu na robu koja se prevozi preko carinske granice Unije u nesastavljenom ili rastavljenom obliku, uključujući nepotpuni ili nepotpuni oblik, prevožena preko teritorija dviju ili više država članica tijekom određenog razdoblja jednim ili više vozila međunarodnog prijevoza utvrđuje Komisija. (vidi Odluku Odbora Euroazijske ekonomske komisije br. 138 od 07.11.2017.)
 12. Posebnosti primjene carinskog postupka carinskog tranzita u odnosu na robu koja se preko carinskog područja Unije prevozi različitim (dva ili više) načina prijevoza utvrđuje Komisija.

Članak 143. Uvjeti za stavljanje robe u carinski postupak carinskog tranzita

 1. Uvjeti za stavljanje robe u carinski postupak carinskog tranzita radi njezinog prijevoza (prijevoza) kroz carinsko područje Unije jesu:
  1. osiguravanje ispunjenja obveze plaćanja uvoznih carina i poreza u skladu s člankom 146. ovog zakonika - u odnosu na stranu robu;
  2. osiguravanje ispunjenja obveze plaćanja posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi u skladu s člankom 146. ovog zakonika u slučajevima koje odredi Komisija - u odnosu na stranu robu;
  3. osiguravanje mogućnosti identificiranja robe na načine predviđene člankom 341. ovog zakonika;
  4. usklađenost vozila za međunarodni prijevoz sa zahtjevima navedenim u članku 364. ovog zakonika, ako se roba prevozi u teretnim prostorima (odjeljcima) vozila koji su nametnuti carinskim plombama i plombama;
  5. poštivanje zabrana i ograničenja u skladu s člankom 7. ovog zakonika.
 2. Uvjeti za stavljanje unijske robe, uključujući unijsku robu poslanu poštom, i stranu robu navedenu u stavku 4. članka 302. ovog zakonika pod carinski postupak carinskog tranzita radi njihovog prijevoza (prijevoza) s jednog dijela carinskog područja Unije na drugi dio carinskog područja Unije preko teritorija država koje nisu članice Unije i (ili) morem definirani su člancima 304.-306. ovog zakonika.
 3. Deklarant robe koja se prevozi carinskim područjem Unije koristeći dva ili više načina prijevoza stavljena u carinski postupak carinskog tranzita mogu biti osobe navedene u podstavku 1. stavka 1. članka 83. ovog zakonika, ili lice države članice, koja, u skladu sa zakonodavstvom ove države članice, ima ovlasti u vezi s robom koja se prevozi na dva ili više načina prijevoza i osigurava organizaciju takvog prijevoza robe.
 4. Kad se roba stavlja u carinski postupak carinskog provoza carinarnica polaska utvrđuje razdoblje carinskog tranzita u skladu s člankom 144. ovog zakonika, određuje mjesto isporuke robe u skladu s člancima 145., 263. i 304. ovog zakonika, provodi identifikaciju robe, dokumente za nju u skladu s člankom 341. ovaj zakonik.
  Ako se prijevoz robe, osim prijevoza robe vodom ili zrakoplovom, obavlja u teretnom prostoru (odjeljku) vozila koje udovoljava zahtjevima navedenim u članku 364. ovog zakonika, ili njegovom dijelu, identifikacija, pored ostalih metoda identifikacije predviđenih u članku 341. ovog zakonika, mora se osigurati primjenom pečata na takve teretne prostore (odjeljke) vozila ili njegovog dijela, osim u slučajevima predviđenim stavkom trećim ovog stavka.
  Nametanje pečata na teretne prostore (odjeljke) vozila ili njegovog dijela nije potrebno prilikom prijevoza živih životinja, međunarodnih poštanskih pošiljaka u poštanskim kontejnerima (poštanske vreće, poštanski kontejneri), kao i prilikom prijevoza preko teritorija država koje su nisu članice Unije, u jednom teretnom prostoru (odjeljku) vozila ili njegovog dijela robe stavljene u carinski postupak carinskog tranzita, zajedno s robom koja nije stavljena u carinski postupak carinskog tranzita.

Članak 144. Rok carinskog tranzita

 1. Prilikom stavljanja robe u carinski postupak carinskog tranzita carinsko tijelo polaska određuje razdoblje tijekom kojeg se roba mora dostaviti od carinskog tijela polaska carinskom tijelu odredišta (u daljnjem tekstu carinsko tranzitno razdoblje).
 2. Za robu koja se prevozi željeznicom, carinsko tranzitno razdoblje određuje se po stopi od 2 tisuće kilometara mjesečno, ali ne manje od 1 kalendarskih dana.
  U odnosu na robu čiji se prijevoz (prijevoz) obavljaju drugim načinima prijevoza, razdoblje carinskog tranzita utvrđuje se u skladu s uobičajenim vremenom prijevoza (prijevoza) robe na temelju načina prijevoza i mogućnosti vozilo, utvrđenu rutu prijevoza robe, druge uvjete prijevoza i (ili) izjave deklaranta ili prijevoznika, kao i uzimajući u obzir zahtjeve režima rada i odmora vozača vozila u skladu s međunarodnim ugovorima država članica s trećom stranom, ali ne više od roka za carinski tranzit.
 3. Rok za carinski tranzit ne može biti duži od razdoblja utvrđenog po stopi od 2 tisuće kilometara mjesečno ili od razdoblja koje je Komisija utvrdila na temelju specifičnosti prijevoza robe stavljene u carinski postupak carinskog provoza.
 4. Razdoblje carinskog tranzita koje je utvrdilo carinsko tijelo na obrazloženi zahtjev deklaranta ili prijevoznika može se produžiti u roku utvrđenom stavkom 3. ovog članka.
  Postupak obavljanja carinskih operacija povezanih s produljenjem carinskog razdoblja utvrđuje Komisija. (vidi Odluku odbora Euroazijskog ekonomskog povjerenstva br. 170 od 13.12.2017.)

Član 145. Mjesto isporuke robe. Promjena mjesta isporuke robe

 1. Prilikom stavljanja robe u carinski postupak carinskog tranzita carinsko tijelo polaska određuje mjesto na kojem treba dostaviti robu stavljenu u carinski postupak carinskog tranzita (u daljnjem tekstu - mjesto isporuke robe).
 2. Mjesto isporuke robe utvrđuje se na temelju podataka o odredišnom mjestu navedenom u prijevoznim (otpremnim) dokumentima, ako stavcima 3 - 5 ovog članka nije drugačije određeno.
  Mjesto isporuke robe je zona carinske kontrole koja se nalazi u regiji aktivnosti odredišnog carinskog tijela. U ovom slučaju, roba koja se prevozi s mjesta dolaska dostavlja se na mjesto carinskog tijela, osim ako ovim zakonikom i (ili) zakonodavstvom država članica o carinskim propisima nije drukčije određeno.
  Mjesto isporuke robe koja se prevozi željeznicom je zona carinske kontrole na odredišnom kolodvoru, na pristupnim cestama odredišnog kolodvora ili na nejavnim željezničkim prugama u neposrednoj blizini odredišne ​​stanice.
 3. Pri prijevozu (prevozu) robe unutar teritorija jedne države članice, carinsko tijelo polaska ima pravo utvrditi mjesto isporuke robe, bez obzira na podatke navedene u prijevoznim (prijevoznim) dokumentima, u slučajevima utvrđenim zakonodavstvom ove države članice o carinskom uređenju.
 4. Pri prijevozu (prevozu) robe preko teritorija dviju ili više država članica, carinsko tijelo polaska ima pravo odrediti mjesto isporuke robe, bez obzira na podatke navedene u prijevoznim (otpremnim) dokumentima, u slučajevima predviđenim Zakonom. međunarodnim ugovorima unutar Unije i (ili) u drugim slučajevima koje odredi Komisija.
 5. Pri prijevozu (prevozu) robe s jednog dijela carinskog područja Unije na drugi dio carinskog područja Unije preko teritorija država koje nisu članice Unije i (ili) morem, carinsko tijelo države polazak ima pravo odrediti mjesto isporuke robe bez obzira na podatke navedene u prijevoznim (prijevoznim) dokumentima, u slučajevima predviđenim stavcima 8. i 9. članka 304. ovog zakonika i (ili) u drugim slučajevima utvrđenim Komisija.
 6. Strukture, prostori (dijelovi prostorija) i (ili) otvoreni prostori (dijelovi otvorenih površina) ovlaštenog gospodarskog subjekta koji posjeduju certifikate druge ili treće vrste, a koji su zona carinske kontrole, mogu se odrediti kao mjesto isporuke roba koja se prevozi od mjesta dolaska, ako se u skladu s prijevoznim (otpremnim) dokumentima takva roba šalje u građevine, prostore (dijelove prostorija) i (ili) na otvorena područja (dijelove otvorenih površina) takvog ovlašteni gospodarski subjekt.
 7. Ako se tijekom prijevoza (prijevoza) robe u skladu s carinskim postupkom carinskog tranzita odredište promijeni u skladu sa zakonodavstvom država članica u području prijevoza, mjesto isporuke robe može se promijeniti uz dopuštenje carinskog tijela.
  Da biste dobili dozvolu od carinskog tijela za promjenu mjesta isporuke nosač ima pravo podnijeti zahtjev bilo kojem carinskom tijelu smještenom duž njegove rute sa zahtjevom za promjenu mjesta isporuke robe, sastavljenim u bilo kojem obliku. Uz zahtjev za promjenu mjesta isporuke robe podnose se dokumenti koji potvrđuju promjenu odredišta, tranzitna deklaracija i ostali dokumenti za robu.
  Dopuštenje za promjenu mjesta isporuke robe carinsko tijelo prihvaća najkasnije dan nakon dana primitka zahtjeva i dokumenata navedenih u stavku dva ove klauzule. Nakon izdavanja dozvole za promjenu mjesta isporuke, učinak carinskog postupka carinskog tranzita za robu čije je mjesto isporuke promijenjeno je dovršen i roba podliježe stavljanju u carinski postupak carinskog tranzita.
  Postupak obavljanja carinskih operacija u vezi s dobivanjem dozvole od carinskog tijela za promjenu mjesta isporuke robe utvrđuje Komisija. (vidi Odluku odbora Euroazijskog ekonomskog povjerenstva br. 170 od 13.12.2017.)
  Dopušteno je mijenjati mjesto isporuke robe bez dovršenja carinskog postupka carinskog tranzita, ako se takvo mjesto isporuke nalazi u istoj regiji carinskog tijela, gdje je mjesto isporuke robe izvorno utvrđeno od carinskog tijela. , na način propisan zakonodavstvom država članica o carinskom uređenju.

Članak 146. Osiguranje ispunjenja obveze plaćanja carine, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi tijekom carinskog postupka carinskog provoza

 1. Sigurnost za ispunjenje obveze plaćanja carine i poreza tijekom carinskog postupka carinskog tranzita osigurava se u skladu s poglavljem 9. ovog zakonika, uzimajući u obzir ovaj članak i članove 271. i 287. ovog zakonika.
  U slučajevima kada je sigurnost za ispunjenje obveze plaćanja posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina uvjet za stavljanje robe u carinski postupak carinskog tranzita u skladu s podstavkom 2. stavka 1. članka 143. ovog zakonika, takva sigurnost pruža se u skladu s člankom 75. ovog zakonika, uzimajući u obzir odredbe ovih članaka.
 2. Prilikom stavljanja robe, osim robe za osobnu upotrebu i međunarodne pošte, u carinski postupak carinskog tranzita, iznos osiguranja za ispunjenje obveze plaćanja carine i poreza utvrđuje se na osnovu iznosa carine carine, porezi koji bi se plaćali u državi članici, carinskom tijelu koje proizvodi oslobađanje robeako je na datum registracije tranzitne deklaracije roba stavljena u carinski postupak za puštanje u domaću potrošnju ili carinski postupak za izvoz bez primjene carinskih preferencijala i povlastica za plaćanje uvoznih carina, poreza ili povlastica za plaćanje izvoznih carina, ali ne manje od iznosa carina, poreza koji bi se plaćali u drugim državama članicama, preko čijih će se teritorija prijevoz (prijevoz) robe obavljati u skladu s carinskim postupkom carinski tranzit, ako roba je stavljen na područja ovih država članica pod carinskim postupkom za puštanje u domaću potrošnju ili carinskim postupkom za izvoz bez primjene carinskih preferencijala i povlastica za plaćanje uvoznih carina, poreza ili oslobođenja od plaćanja izvoznih carina , odnosno.
  Iznosi carina i poreza navedeni u prvom stavku ove klauzule utvrđuju se na temelju najviše vrijednosti carinskih stopa, poreza, vrijednosti robe i (ili) njihovih fizičkih karakteristika u fizičkom smislu (količina, težina, volumen ili druge karakteristike) koje se mogu utvrditi na temelju dostupnih podataka, postupak za uporabu koji je utvrđen zakonodavstvom država članica.
 3. Povjerenstvo ima pravo utvrditi posebnosti određivanja visine jamstva za ispunjenje obveze plaćanja carine, poreza i iznosa osiguranja za ispunjenje obveze plaćanja posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi prilikom stavljanja roba (dijelovi robe) koja se prevozi preko carinske granice Unije u nesastavljenom ili rastavljenom stanju u carinskom postupku carinskog tranzita, uključujući nepotpuni ili nepotpuni oblik. (vidi Odluku Odbora Euroazijske ekonomske komisije br. 138 od 07.11.2017.)
 4. U pogledu robe koja je stavljena u carinski postupak carinskog tranzita, izvršenje obveze plaćanja carine i poreza i izvršenje obveze plaćanja posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina nije predviđeno u sljedećim slučajevima:
  1. iznos osiguranja za ispunjenje obveze plaćanja carine i poreza i iznos osiguranja za ispunjenje obveze plaćanja posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina, ako je pružanje takvog osiguranja uvjet za stavljanje robe u carinskom postupku carinskog tranzita u skladu s podstavkom 2. stavka 1. članka 143. ovog zakonika, u ukupnom iznosu ne prelazi iznos ekvivalentan 500 eura po tečaju na snazi ​​na dan registracije tranzitne deklaracije;
  2. deklarant je carinski prijevoznik koji vrši prijevoz (prijevoz) deklarirane robe ili ovlašteni gospodarski subjekt koji ima potvrdu o uvrštavanju u registar ovlaštenih gospodarskih subjekata prve ili treće vrste;
  3. roba se prevozi željeznicom, zrakom ili cjevovodom, osim u slučaju kada je takav prijevoz (prijevoz) dio prijevoza (prijevoza) robe korištenjem dva ili više načina prijevoza;
  4. strana roba prevozi se vodenim brodovima, uključujući plovila mješovite (rijeke - mora) plovidbe, između morskih luka države članice i (ili) država članica bez ulaska u unutarnje plovne putove države članice i (ili) država članica, s iznimka slučaja kada je takav prijevoz dio prijevoza robe koji koristi dva ili više načina prijevoza;
  5. u slučajevima utvrđenim zakonodavstvom države članice, u kojima se roba stavlja u carinski postupak carinskog tranzita, ako se prijevoz (prijevoz) robe vrši na teritoriju te države članice;
  6. u slučajevima utvrđenim stavkom dva podstavka 1. stavka 1. članka 304. ovog zakonika, kao i u slučajevima koje Komisija utvrdi u skladu sa stavkom trećim podstavkom 1. stavkom 1. članka 304. ovog zakonika;
  7. u slučajevima predviđenim međunarodnim ugovorima unutar Unije i (ili) međunarodnim ugovorima država članica s trećom stranom;
  8. carinsko tijelo donijelo je odluku o korištenju carinske pratnje;
  9. roba je namijenjena službenoj upotrebi diplomatskim predstavništvima i konzularnim uredima smještenim na carinskom teritoriju Unije, o čemu polazni carinarnica za svaku pojedinu pošiljku ima podatke Ministarstva vanjskih poslova države članice u kojoj carinarnica polazak se nalazi. Navedene podatke carinskim tijelima prenosi Ministarstvo vanjskih poslova države članice u kojoj se nalazi carinsko tijelo polaska, po primitku:
   • od Ministarstva vanjskih poslova države članice koja je država prijema diplomatskog predstavništva ili konzulata koji je primatelj robe;
   • ili iz diplomatske misije ili konzularnog predstavništva smještenog na teritoriju države članice u kojoj se nalazi carinarnica polaska i koja je diplomatska misija ili konzularno predstavništvo države čija je diplomatska misija ili konzularni ured primatelj robe;
  10. roba je namijenjena službenoj upotrebi od strane predstavništava država u međunarodnim organizacijama, međunarodnim organizacijama ili njihovim predstavništvima, drugim organizacijama ili njihovim predstavništvima smještenim na carinskom području Unije, o čemu carinsko tijelo polaska za svaki određeni prijevoz ima podatke iz Ministarstvo vanjskih poslova države članice u kojoj se nalazi carinarnica polaska. Navedene informacije carinskom tijelu prenosi Ministarstvo vanjskih poslova države članice u kojoj se nalazi carinsko tijelo polaska, po primitku od Ministarstva vanjskih poslova države članice koja je država domaćin predstavništva država međunarodnim organizacijama, međunarodnim organizacijama ili njihovim predstavništvima, drugim organizacijama ili njihovim predstavništvima primateljima robe;
  11. roba je namijenjena za osobnu upotrebu, uključujući robu za početnu uspostavu, zaposlenike diplomatskih predstavništava, zaposlenike konzularnih predstavništava, osoblje (zaposlenike, dužnosnike) predstavništava država pri međunarodnim organizacijama, međunarodnim organizacijama ili njihovim predstavništvima, drugim organizacijama ili njihovim predstavništvima smještenim u carinsko područje Unije, kao i članovi njihovih obitelji, o kojima polazni carinarnica za svaku određenu pošiljku ima podatke Ministarstva vanjskih poslova države članice u kojoj se nalazi carinarnica polaska. Te podatke carinskom tijelu prenosi Ministarstvo vanjskih poslova države članice u kojoj se nalazi carinarnica polaska, po primitku od Ministarstva vanjskih poslova države članice koja je država domaćin diplomatske misije, konzularno predstavništvo, predstavništva država pri međunarodnim organizacijama, međunarodnim organizacijama ili njihovim predstavništvima, drugim organizacijama ili njihovim predstavništvima, zaposlenici, zaposlenici, osoblje (zaposlenici, službenici) čiji su primatelji robe, ili od diplomatskog predstavništva ili konzulata smještenog u teritorij države članice u kojoj se nalazi carinsko tijelo polaska, a to je diplomatsko predstavništvo ili konzularno predstavništvo države čiji su zaposlenici, zaposlenici diplomatskog predstavništva ili konzulata primatelji robe;
  12. roba je namijenjena za upotrebu u kulturnim, znanstvenim istraživanjima, sportskim natjecanjima ili za pripremu za njih, uklanjanje posljedica prirodnih katastrofa, nesreća, katastrofa, osiguravanje obrambene sposobnosti i državne (nacionalne) sigurnosti država članica, prenamjena njihovih oružanih sredstava snage koje štite državne granice država - članica, koje koriste državna tijela država članica, što dokazuje mjerodavno državno tijelo zainteresirane države članice koje se prijavljuje za puštanje takve robe bez pružanja sigurnosti za ispunjenje obveze platiti carine i poreze i (ili) bez davanja osiguranja za ispunjenje obveze plaćanja posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina, koje je podnijelo carinsko tijelo države članice, na čijem teritoriju postoji Odredišni carinski ured, carinskom tijelu države članice koju je odredila Komisija, na čijem se teritoriju nalazi carinsko tijelo polaska;
  13. u pogledu robe koja se prevozi cestom, izvršena carinska deklaracija sa specifičnostima navedenim u članku 114. ovog zakonika, radi stavljanja u carinski postupak za puštanje u domaću potrošnju i za takvu robu plaćene su carine, porezi, posebne, antidampinške, kompenzacijske carine, ako će se prijevoz u skladu s carinskim postupkom carinskog tranzita obavljati samo preko teritorija države članice u kojoj se podnosi deklaracija za robu, i od strane deklaranta za robu u carinskom postupku carinskog tranzita, a deklarant robe, stavljen u carinski postupak za puštanje u domaću potrošnju, ista je osoba.
 5. Ako je u odnosu na robu stavljenu u carinski postupak carinskog tranzita određena količina osiguranja za ispunjenje obveze plaćanja carine i poreza i iznos osiguranja za ispunjenje obveze plaćanja posebnog, antidampinškog , kompenzacijske carine, ako je pružanje takvog osiguranja uvjet za stavljanje robe u carinski postupak carinski tranzit u skladu s podstavkom 2. stavka 1. članka 143. ovog zakonika, u ukupnom iznosu premašuje iznos naveden u dokumentima navedenim u članku 147. ovog zakonika najviše do iznosa protuvrijednog 500 eura po tečaju na snazi ​​na dan registracije tranzitne deklaracije, pružanja dodatnog osiguranja za ispunjenje obveze plaćanja carine, poreza i (ili ) sigurnost za ispunjenje obveze plaćanja posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina nije potrebna.
 6. Osiguranje za ispunjenje obveze plaćanja carine i poreza osigurava se za robu koja se prevozi pod jednom tranzitnom deklaracijom. Opće jamstvo za ispunjavanje obveze plaćanja carine i poreza može se pružiti u vezi s robom koja se prevozi u nekoliko tranzitnih deklaracija.
 7. Osiguranje za ispunjenje obveze plaćanja carine i poreza na robu koja se prevozi u okviru jedne tranzitne deklaracije može se pružiti carinskom tijelu polaska ili odredišnom carinskom tijelu.
  Opće jamstvo za ispunjavanje obveze plaćanja carine i poreza može se pružiti carinskom tijelu polaska, odredišnom carinskom tijelu ili drugom carinskom tijelu države članice na čijem teritoriju carinsko tijelo odlaska ili carina odredišno tijelo smješteno je i određeno zakonodavstvom te države članice o carinskom uređenju.
 8. Značajke primjene općeg osiguranja za ispunjavanje obveze plaćanja carine i poreza u slučajevima kada će stavljanje robe u carinski postupak carinskog provoza izvršiti carinsko tijelo jedne države članice, te opće osiguranje za ispunjenje obveze plaćanja carine i poreza osigurava se carinsko tijelo druge države članice, utvrđuju se međunarodnim ugovorom unutar Unije.
  Značajke primjene općeg osiguranja za ispunjavanje obveze plaćanja carine i poreza u slučajevima kada će stavljanje robe u carinski postupak carinskog provoza izvršiti carinsko tijelo države članice, carinsko tijelo države kojima je osigurano opće osiguranje za ispunjenje obveze plaćanja carine i poreza, utvrđeni su zakonodavstvom ove države članice.

Članak 147. Značajke potvrde o osiguranju za ispunjenje obveze plaćanja carine i poreza tijekom carinskog tranzita

 1. Ako će stavljanje robe u carinski postupak carinskog provoza izvršiti carinsko tijelo jedne države članice, a osiguranje za ispunjenje obveze plaćanja carine i poreza osigurava se carinskom tijelu druge države članice u na kojem se nalazi odredišno carinsko tijelo, da bi se potvrdilo pružanje takvog osiguranja, primjenjuje se potvrda kojom se osigurava ispunjenje obveze plaćanja carine i poreza (u daljnjem tekstu - sigurnosna potvrda).
  Ako će stavljanje robe u carinski postupak carinskog provoza izvršiti carinsko tijelo države članice, čije je carinsko tijelo imalo sigurnost za ispunjenje obveze plaćanja carine i poreza, dopušteno primjenjivanje sigurnosne potvrde ili drugog dokumenta koji potvrđuje prihvaćanje osiguranja za ispunjenje obveze plaćanja carina i poreza, čiji su oblik i postupak korištenja utvrđeni zakonodavstvom ove države članice.
 2. Potvrda o sigurnosti izdaje se u obliku elektroničkog dokumenta.
  Dopušteno je izdavanje sigurnosne potvrde u obliku papirnatog dokumenta prilikom osiguranja ispunjenja obveze plaćanja carine i poreza na robu za osobnu uporabu, kao i ako carinsko tijelo nema mogućnost pružiti sigurnosna potvrda u obliku elektroničkog dokumenta zbog neispravnosti informacijskih sustava koje koriste carinske vlasti zbog tehničkih kvarova, poremećaja u radu komunikacija (telekomunikacijske mreže i Internet), nestanka struje.
 3. Potvrda o osiguranju sastavlja se u iznosu koji odredi osoba koja je osigurala ispunjenje obveze plaćanja carine i poreza, u okviru iznosa osigurane garancije za ispunjenje obveze plaćanja carine i poreza. Međunarodnim ugovorom unutar Unije, predviđenim stavkom 8. članka 146. ovog zakonika, mogu se utvrditi slučajevi i uvjeti kada se za vrijeme općeg osiguranja za ispunjenje obveze plaćanja carine i poreza izdaje sigurnosna potvrda (sigurnosne potvrde) sastavlja se (izdaje) u iznosu koji premašuje iznos osiguranog ispunjenja obveze plaćanja carine i poreza.
 4. Osiguranje ispunjenja obveze plaćanja carine i poreza u odnosu na robu koja se prevozi pod jednom tranzitnom deklaracijom potvrđuje se jednim ili više sigurnosnih uvjerenja.
  U slučaju općeg osiguranja za ispunjenje obveze plaćanja carine i poreza, može se potvrditi jedna potvrda o osiguranju radi osiguranja ispunjenja obveze plaćanja carine i poreza u odnosu na robu koja se prevozi u više tranzitnih deklaracija.
 5. Obrazac sigurnosne potvrde, struktura i format takve sigurnosne potvrde u obliku elektroničkog dokumenta, postupak njihovog popunjavanja i izmjene i dopune (potvrde) sigurnosne potvrde, postupak utvrđivanja razdoblja njezine valjanosti, postupak korištenja sigurnosne potvrde, uključujući postupak za njezino podnošenje carinskom tijelu, registraciju, odbijanje registracije, otkazivanje registracije, prestanak važenja (otkup), kao i razloge za odbijanje registracije, otkazivanje registracije, prestanak valjanost (otkaz) sigurnosne potvrde utvrđuje Komisija. (vidi Odluku Odbora Euroazijske ekonomske komisije br. 199 od 19.11.2019. studenog 01.12.2021. - stupa na snagu 3. prosinca 14.01.2020.) (vidi Odluku Odbora Euroazijske ekonomske komisije br. 01.12.2021 od XNUMX. siječnja XNUMX. - dolazi na snagu XNUMX. prosinca XNUMX.)
 6. Za carinsko tijelo polaska potvrda o osiguranju za ispunjenje obveze plaćanja carine i poreza su:
  1. sigurnosna potvrda, izdana u obliku elektroničkog dokumenta, koju je registriralo carinsko tijelo i primilo carinsko tijelo polaska pomoću informacijskih sustava carinskih tijela;
  2. sigurnosna potvrda sastavljena u obliku papirnatog dokumenta i registrirana od strane carinskog tijela, te podaci o takvoj sigurnosnoj potvrdi i iz takve sigurnosne potvrde koju je carinsko tijelo polaska primilo pomoću informacijskih sustava carinskih tijela.
 7. Međunarodni ugovor unutar Unije, predviđen stavkom 8. članka 146. ovog zakonika, može utvrditi posebnosti potvrđivanja pružanja opće sigurnosti za ispunjenje obveze plaćanja carine i poreza.
 8. Carinsko tijelo polaska ne priznaje kao potvrdu pružanja osiguranja za ispunjenje obveze plaćanja carine i poreza sigurnosnu potvrdu, podaci o kojoj su prijavljeni u tranzitnoj deklaraciji, u sljedećim slučajevima:
  1. valjanost sigurnosne potvrde istekla je u trenutku podnošenja tranzitne deklaracije;
  2. podaci navedeni u sigurnosnoj potvrdi izdanoj u obliku elektroničkog dokumenta ili podaci o sigurnosnoj potvrdi izdanoj u obliku dokumenta na papiru i (ili) iz takve sigurnosne potvrde sadržane u informacijskom sustavu carinskih vlasti ne odgovaraju informacijama navedenim u tranzitnoj deklaraciji;
  3. carinsko tijelo polaska nije primilo podatke o sigurnosnoj potvrdi i (ili) podatke iz nje u skladu sa stavkom 6. ovog članka prilikom primjene sigurnosne potvrde sastavljene u obliku dokumenta na papiru.
 9. Carinske vlasti u skladu s člankom 368. ovog zakonika, razmjenjuju sigurnosne potvrde izdane u obliku elektroničkog dokumenta, podatke o registriranim sigurnosnim potvrdama izdanim u obliku papirnatog dokumenta i podatke iz njih, kao i podatke o sigurnosnim potvrdama, čija valjanost prestaje (o otkazanim kolateralima), nekorištenje potvrde o kolateralu, otkazivanje registracije kolaterala, mogućnost prekida (otkupa) potvrde o kolateralu.

Članak 148. Istovar, pretovar (prekrcaj) i drugi teretni poslovi s robom, kao i zamjena vozila tijekom prijevoza (prijevoza) robe u skladu s carinskim postupkom carinskog prolaska kroz carinsko područje Unije

 1. Istovar, pretovar (prekrcaj), uključujući iz vozila jedne vrste prijevoza u vozilo druge vrste prijevoza, te druge teretne operacije s robom koja se prevozi u skladu s carinskim postupkom carinskog provoza kroz carinsko područje Unije, kao kao i zamjena vozila koja prevoze takvu robu dopuštaju se uz dopuštenje carinskog tijela u regiji čija se djelatnost obavlja, osim za slučajeve navedene u stavku 2. ovog članka.
 2. Ako se poslovi navedeni u stavku 1. ovog članka u vezi s robom i vozilima mogu obavljati bez uklanjanja nametnutih carinskih pečata i plombi, ili ako se na robi ne nameću carinske plombe i plombe, takvi postupci dopušteni su nakon odgovarajuće obavijesti o carinsko tijelo u čijem se području obavljaju takvi poslovi, u elektroničkom ili pisanom obliku.
 3. Postupak za obavljanje carinskih operacija koji se odnosi na dobivanje dozvole od carinskog tijela za istovar, pretovar (prekrcaj) i druge poslove tereta s robom koja se prevozi u skladu s carinskim postupkom za carinski tranzit kroz carinsko područje Unije, kao i za zamjenu vozila koja prevoze takvu robu ili uz obavijest carinskog tijela o počinjenju takvih poslova, utvrđuje Komisija. (vidi Odluku odbora Euroazijskog ekonomskog povjerenstva br. 170 od 13.12.2017.)
 4. Carinsko tijelo ima pravo odbiti izdati dozvolu za obavljanje teretnih poslova s ​​robom koja se prevozi u skladu s carinskim postupkom carinskog tranzita kroz carinsko područje Unije, ako postoji zabrana takvih poslova u prijevozu (brodarstvu) dokumenti, dokumenti koji potvrđuju poštivanje ograničenja ili drugi dokumenti koje izdaju vladine agencije.
 5. Na zahtjev osobe, uz dopuštenje carinskog tijela, teretni promet robom koja se prevozi u skladu s carinskim postupkom carinskog provoza kroz carinsko područje Unije može se obavljati i izvan radnog vremena carinskog tijela.

Članak 149. Mjere poduzete u slučaju nesreće, više sile ili drugih okolnosti nastalih tijekom prijevoza (prijevoza) robe u skladu s carinskim postupkom carinskog provoza

 1. U slučaju nesreće, više sile ili drugih okolnosti koje sprečavaju prijevoznika da poštuje obveze predviđene člankom 150. ovog zakonika, prijevoznik je dužan poduzeti sve mjere kako bi osigurao sigurnost robe i vozila, o tome odmah obavijestiti najbližu carinsko tijelo o ovim okolnostima i mjestu na kojem se nalazi roba, kao i prevozi robu ili osigurava njezin prijevoz (prijevoz) (ako je njegovo vozilo oštećeno) do najbližeg carinskog tijela ili drugog mjesta koje odredi carinsko tijelo.
  Carinsko tijelo koje je primilo poruku o tim okolnostima dužno je obavijestiti carinsko tijelo polaska i odredišno carinsko tijelo o nastalim okolnostima koje sprečavaju prijevoz (prijevoz) robe u skladu s carinskim postupkom carinskog provoza .
 2. Postupak obavljanja carinskih operacija u slučaju nesreće, više sile ili drugih okolnosti nastalih tijekom prijevoza (prijevoza) robe u skladu s carinskim postupkom carinskog provoza utvrđuje Komisija. (vidi Odluku odbora Euroazijskog ekonomskog povjerenstva br. 170 od 13.12.2017.)
 3. Troškovi koje je prijevoznik imao u vezi sa ispunjavanjem zahtjeva iz stavka 1. ovog članka ne nadoknađuju carinska tijela.

Članak 150. Obveze prijevoznika za vrijeme prijevoza (prijevoza) robe u skladu s carinskim postupkom carinskog tranzita

 1. Pri prijevozu (prevozu) robe u skladu s carinskim postupkom carinskog tranzita, prijevoznik je, bez obzira je li deklarant robe koja je stavljena u takav carinski postupak, izuzev slučaja navedenog u stavku 2. ovog članka, dužan :
  1. dostaviti robu i dokumente za nju u roku koji odredi carinsko tijelo polaska na mjesto isporuke robe, slijedeći određeni put prijevoza (prijevoza) robe, ako je uspostavljen;
  2. osigurati sigurnost robe, carinskih pečata i pečata ili drugih načina identifikacije, ako su korišteni;
  3. spriječiti istovar, pretovar (pretovar) i obavljanje ostalih teretnih radnji s robom koja se prevozi (prevozi) u skladu s carinskim postupkom carinskog tranzita, kao i zamjenu vozila koja prevoze takvu robu, bez dopuštenja carinskih vlasti, osim za slučaj predviđen stavkom 2. članka 148. ovog zakonika.
 2. U slučaju da se prijevoz (prijevoz) robe vrši pomoću dvije ili više vrsta prijevoza, carine iz stavka 1. ovoga članka nameću se deklarantu robe stavljenom u carinski postupak carinskog provoza.
 3. U slučaju neisporuke robe prevezene željeznicom, stavljene u carinski postupak carinskog tranzita, do mjesta isporuke robe koju odredi carinsko tijelo polaska, svaki željeznički prijevoznik država članica koji je prihvatio tu robu za prijevoz je dužan na zahtjev carinskog tijela pružiti podatke o toj nedostavljenoj robi. Odgovarajući zahtjev i informacije mogu se prenositi u pisanom obliku i pomoću informacijskih sustava i informacijske tehnologije.

Članak 151. Završetak i završetak carinskog postupka carinskog tranzita

 1. Carinski postupak carinskog tranzita završava nakon isporuke robe do mjesta isporuke robe koju odredi carinsko tijelo polaska.
 2. Na mjestu isporuke robe, prije završetka carinskog postupka carinskog tranzita, roba se stavlja u zonu carinske kontrole, uključujući bez istovara robe iz vozila na kojem je isporučena.
  Roba se stavlja u zonu carinske kontrole u bilo koje doba dana.
 3. Da bi dovršio carinski postupak carinskog tranzita, prijevoznik ili, ako je to predviđeno zakonodavstvom država članica o carinskom uređenju, deklarant roba stavljena u carinski postupak carinskog tranzita mora odredišnom carinskom tijelu predati tranzitnu deklaraciju, kao i druge dostupne dokumente:
  1. za robu koja se prevozi cestom - u roku od 3 sata od trenutka dolaska na mjesto isporuke robe, a u slučaju dolaska robe izvan radnog vremena carinskog tijela - u roku od 3 sata od trenutka početak rada ovog carinskog tijela;
  2. u odnosu na robu koja se prevozi vodenim, zračnim ili željezničkim prijevozom - tijekom vremena utvrđenog tehnološkim postupkom (rasporedom) luke, zračne luke ili željezničke stanice tijekom međunarodnog prijevoza ili drugog razdoblja utvrđenog zakonodavstvom država članica o carinskim propisima .
 4. U ime prijevoznika radnje predviđene stavkom 3. ovog članka mogu obavljati osobe koje djeluju u ime takvog prijevoznika, ako je to dopušteno u skladu sa zakonodavstvom država članica o carinskim propisima.
 5. Na zahtjev carinskog tijela prijevoznik je dužan predočiti robu.
 6. Odredišno carinsko tijelo, u roku od 1 sata od datuma predaje dokumenata navedenih u stavku 3. ovog članka, evidentira njihovo podnošenje na način propisan zakonodavstvom država članica o carinskom uređenju.
 7. Odredišno carinsko tijelo dovršava carinski postupak carinskog tranzita što je prije moguće, ali najkasnije u roku od 4 sata radnog vremena carinskog tijela od trenutka registracije predaje dokumenata navedenih u stavku 3. ovog članka, a ako je predaja takvih dokumenata registrirana za manje od 4 sata prije isteka radnog vremena carinskog tijela, - u roku od 4 sata od trenutka početka radnog vremena ovog carinskog tijela.
 8. Ako carinsko tijelo odluči izvršiti carinsku inspekciju, rok za završetak carinskog postupka carinskog tranzita uz pismeno odobrenje šefa (šefa) odredišnog carinskog tijela, njegovog ovlaštenog zamjenika šefa (zamjenika šefa) carine nadležno tijelo odredišta ili osobe koje ih zamjenjuju, mogu se produžiti za vrijeme potrebno za carinski pregled, ali ne više od 10 radnih dana od dana koji slijedi dan registracije predaje dokumenata navedenih u stavku 3. ovog članka, osim ako zakonodavstvo država članica utvrđuje kraće razdoblje ovisno o vrsti prijevoza kojim se vrši prijevoz (prijevoz) robe.
 9. Završetak carinskog postupka carinskog tranzita formalizira se pomoću informacijskog sustava carinskog tijela generiranjem elektroničkog dokumenta ili stavljanjem odgovarajućih oznaka na tranzitnu deklaraciju ili druge dokumente koji se koriste kao tranzitna deklaracija.
 10. Postupak obavljanja carinskih operacija povezanih s okončanjem carinskog postupka za carinski tranzit, uključujući ovisno o vrsti prijevoza kojim se obavlja prijevoz (prijevoz) robe, utvrđuje Komisija. (vidi Odluku odbora Euroazijskog ekonomskog povjerenstva br. 170 od 13.12.2017.)
 11. Zakonodavstvom država članica o carinskom uređenju mogu se utvrditi slučajevi kada djelovanje carinskog postupka za carinski tranzit završava stavljanjem robe na privremeno skladištenje, registracijom carinske deklaracije, puštanjem robe, odlaskom robe s carinskog područja Unije, kao i zadržavanje robe od strane carinskih vlasti u skladu s poglavljem 51. ovog zakonika.
  Postupak obavljanja carinskih operacija povezan s dovršenjem carinskog postupka carinskog tranzita, uključujući ovisno o vrsti prijevoza kojim se obavlja prijevoz (prijevoz) robe, u tim je slučajevima utvrđen zakonodavstvom država članica o carinskoj regulativi.
 12. U slučaju predviđenom u stavku 7. članka 145. ovog zakonika, kao i ako se roba dostavlja carinskom tijelu koje nije odredišno carinsko tijelo, carinski postupak za carinski tranzit završava na način propisan ovim člankom.
 13. Ako roba nije u potpunosti ili djelomično isporučena na mjesto isporuke robe, a carinski postupak nije završen u slučajevima predviđenim u stavku 12. ovoga članka, carinski postupak za carinski tranzit obustavit će se.
  Postupak za obavljanje carinskih poslova koji se odnosi na prekid carinskog postupka za carinski tranzit, vremenski okvir u kojem carinski postupak za carinski tranzit podliježe prekidu, kao i postupak registracije završetka carinskog postupka za carinski tranzit utvrđuje Komisija. (vidi Odluku odbora Euroazijskog ekonomskog povjerenstva br. 170 od 13.12.2017.)
 14. Kada se roba isporučuje u zonu carinske kontrole stvorene u objektima, prostorijama (dijelovima prostorija) i (ili) na otvorenim površinama (dijelovima otvorenih površina) ovlaštenog gospodarskog subjekta koji posjeduje potvrde druge ili treće vrste, carinski postupak carinski tranzit završava značajkama utvrđenim u članu 440 ovog zakonika.

Članak 152. Carinske operacijenapravljen nakon isporuke robe do mjesta isporuke robe

 1. Ako zakonodavstvom država članica o carinskom uređenju nije drugačije određeno, nakon registracije od strane carinskog tijela odredišta za podnošenje dokumenata navedenih u stavku 3. članka 151. ovog zakonika, osobe navedene u podstavcima 1. - 3. stavka 1. Člankom 83. ovog zakonika obvezni su obavljati carinske radnje u vezi sa stavljanjem robe na privremeno skladištenje ili njenom carinskom prijavljivanju:
  1. u vezi s robom koja se prevozi cestovnim, najkasnije u 8 sati radnog vremena carinskog tijela nakon prijave podnošenja dokumenata od strane odredišnog carinskog tijela;
  2. u odnosu na robu koja se prevozi brodovima, zrakoplovima ili željezničkim prijevozom - tijekom vremena utvrđenog tehnološkim postupkom (rasporedom) luke, zračne luke ili željezničke stanice tijekom međunarodnog prijevoza ili drugog razdoblja utvrđenog zakonodavstvom država članica o carinskim propisima .
 2. U odnosu na robu koja se prevozi plovnim sredstvima, carinske radnje povezane sa smještajem robe na privremeno skladištenje moraju obavljati osobe navedene u stavku šest podstavka 1. i podstavku 4. stavka 1. članka 83. ovog zakonika.
 3. U slučaju da osobe navedene u podstavcima 1. - 3. stavka 1. članka 83. ovog zakonika ne obavljaju carinske radnje predviđene stavkom prvim stavkom 1. ovoga članka, prijevoznik je dužan obavljati carinske poslove povezane s stavljanje robe na privremeno skladištenje u skladu s poglavljem 16. ovog zakonika, najkasnije 1 radni dan koji slijedi dan registracije carinskog tijela odredišta za podnošenje dokumenata
  Zakonodavstvo država članica o carinskim propisima može utvrditi uvjete i (ili) postupak za obavještavanje prijevoznika o propustu od strane osoba navedenih u podstavcima 1. - 3. stavka 1. članka 83. ovog zakona o carinskim operacijama vezanim za stavljanje robe na privremeno skladištenje ili njihova carinska deklaracija. (vidi naredbu Ministarstva financija Rusije br. 57n od 16.04.2019.)
 4. Odredbe stavaka 1. - 3. ovog članka neće se primjenjivati ​​ako je u vezi s robom dana prethodna carinska deklaracija.
 5. Prilikom obavljanja, u skladu sa stavkom 1. ovog članka, carinskih operacija povezanih s carinskom deklaracijom robe, osobe navedene u podstavcima 1. - 3. stavka 1. članka 83. ovog zakonika obvezne su obavljati carinske poslove povezane s stavljanjem roba za privremeno skladištenje u skladu s poglavljem 16. ovog zakonika, u roku od 3 sata od datuma primitka:
  1. dopuštenje carinskog tijela da opozove carinsku deklaraciju u skladu s člankom 113. ovog zakonika;
  2. odluku carinskog tijela da obustavi rok za puštanje robe u skladu s člankom 124. ovog zakonika;
  3. odbijanje puštanja robe u skladu s člankom 125. ovog zakona.
 6. Robu u odnosu na koju carinske radnje utvrđene ovim člankom nisu izvršene u vremenskim razdobljima navedenim u stavcima 1. i 5. ovog članka carinska će tijela zadržati u skladu s poglavljem 51. ovog zakonika.
 7. Odredbe ovog članka ne primjenjuju se:
  1. u odnosu na robu Unije koja je stigla na carinsko područje Unije i stranu robu navedenu u stavku 4. članka 302. ovog zakonika, stavljenu u carinski postupak carinskog tranzita radi prijevoza (prijevoza) preko teritorija države koja nije član Unije;
  2. u odnosu na međunarodne poštanske pošiljke;
  3. po završetku carinskog postupka carinskog tranzita na mjestu polaska za robu koja se izvozi s carinskog područja Unije;
  4. po završetku carinskog postupka carinskog tranzita za robu isporučenu u zonu carinske kontrole, stvorenu u objektima, prostorijama (dijelovi prostorija) i (ili) na otvorenim površinama (dijelovi otvorenih površina) ovlaštenog gospodarskog subjekta koji posjeduje potvrde drugog ili trećeg tipa.

Članak 153. Pojava i prestanak obveze plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina na stranu robu koja je stavljena (stavljena) u carinski postupak carinskog tranzita, tijekom prijevoza (prijevoza) kroz carinsko područje Unije, rok za njihovo plaćanje i obračun

 1. Obveza plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina u odnosu na stranu robu stavljenu u carinski postupak carinskog provoza proizlazi:
  1. od deklaranta - od trenutka registracije tranzitne deklaracije od strane carinskog tijela;
  2. od željezničkog prijevoznika države članice koji je prihvatio robu stavljenu u carinski postupak carinskog provoza za željeznički prijevoz unutar teritorija jedne od država članica na način propisan međunarodnim ugovorima u području željezničkog prometa i aktima Vijeće za željeznički promet država članica Zajednice neovisnih država, ako se prijenos robe vrši između željezničkih prijevoznika država članica, ili na način propisan zakonodavstvom država članica u području prometa, ako prijenos robe vrši se između željezničkih prijevoznika jedne države članice, od trenutka kada je roba prihvaćena za prijevoz na propisani način.
 2. Obveza plaćanja posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina ne nastaje kada se roba za osobnu upotrebu i međunarodna pošta stave u carinski postupak za carinski tranzit.
 3. Obvezu plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina u odnosu na stranu robu koja je stavljena (stavljena) u carinski postupak carinskog tranzita prekida deklarant, kao i željeznički prijevoznik države članice Država navedena u podstavku 2. stavka 1. ovog članka koja vrši prijevoz (prijevoz) robe do mjesta isporuke robe, koje je odredilo carinsko tijelo polaska, u slučaju sljedećih okolnosti:
  1. dovršetak carinskog postupka carinskog tranzita u skladu s člankom 151. ovog zakonika, osim u slučaju navedenom u podstavku 2. ovog stavka;
  2. prihvaćanje robe od strane ovlaštenog gospodarskog subjekta u skladu s člankom 440. ovog zakonika;
  3. stavljanje robe, za koju je prestao učinak carinskog postupka carinskog tranzita, na privremeno skladištenje u skladu sa stavkom 6. članka 129. ovog zakonika;
  4. stavljanje robe za koju je carinski postupak carinskog tranzita okončan u okviru carinskih postupaka u skladu sa stavkom 7. članka 129. ovog zakonika;
  5. ispunjavanje obveze plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina i (ili) njihove naplate u iznosima izračunatim i plativim u skladu sa stavkom 6. ovog članka;
  6. priznavanje od strane carinskog tijela u skladu sa zakonodavstvom država članica o carinskom uređenju činjenice uništenja i (ili) nenadoknadivog gubitka strane robe uslijed nesreće ili više sile ili činjenice neopozivog gubitka te robe kao rezultat prirodnog gubitka u normalnim uvjetima prijevoza (prijevoza) i (ili) skladištenja, osim u slučajevima kada je prije takvog uništenja ili nenadoknadivog gubitka u skladu s ovim Kodeksom u odnosu na tu stranu robu rok za plaćanje uvozne carine carine, porezi, posebne, antidampinške, kompenzacijske pristojbe;
  7. odbijanje puštanja robe u skladu s carinskim postupkom carinskog tranzita - u odnosu na obvezu plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina nastalih prilikom registracije tranzitne deklaracije;
  8. opoziv tranzitne deklaracije u skladu s člankom 113. ovog zakonika i (ili) otkazivanje puštanja robe u skladu sa stavkom 4. članka 118. ovog zakonika - u odnosu na obvezu plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinške, kompenzacijske carine nastale tijekom registracije provozne deklaracije;
  9. oduzimanje ili pretvaranje robe u vlasništvo (dohodak) države članice u skladu sa zakonodavstvom te države članice;
  10. zadržavanje robe od strane carinskog tijela u skladu s poglavljem 51. ovog zakonika;
  11. stavljanje na privremeno skladištenje ili stavljanje u jedan od carinskih postupaka robe koja je oduzeta ili uhićena tijekom provjere kaznene prijave, tijekom postupka u kaznenom predmetu ili predmetu upravnog prekršaja (vođenje upravnog postupka) i u vezi s kojim donesena je odluka da se vrate ako takva roba prethodno nije puštena.
 4. Obvezu plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina u odnosu na stranu robu koja je stavljena (stavljena) u carinski postupak carinskog tranzita ukida željeznički prijevoznik države članice koja je prebacila robu stavljenu pod carinski postupak carinskog tranzita, koji se prevozi prijevozom, željezničkim prijevoznikom druge države članice na način propisan međunarodnim ugovorima u području željezničkog prometa i aktima Vijeća za željeznički promet država članica Zajednice neovisnih država , ili željeznički prijevoznik vlastite države članice na način utvrđen zakonodavstvom država članica u području prijevoza, prilikom prijevoza robe u skladu s utvrđenim postupkom.
 5. Obveza plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi podliježe izvršenju ako roba nije isporučena na mjesto isporuke robe u roku carinskog provoza koji utvrdi carinsko tijelo i carinski postupak nije dovršen u slučajevima predviđenim u stavku 12. članka 151. ovog zakonika.
  Po nastupu ove okolnosti datum stavljanja robe u carinski postupak carinskog tranzita smatra se rokom plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina.
 6. Po nastupu okolnosti navedene u stavku 5. ovog članka, uvozne carine, porezi, posebne, antidampinške, kompenzacijske pristojbe plaćaju se kao da je strana roba stavljena u carinski postupak carinskog tranzita stavljena u carinski postupak za puštanje za domaću potrošnju bez primjene carinskih povlastica i povlastica za plaćanje uvoznih carina, poreza i u odnosu na robu za osobnu upotrebu - kao da je roba za osobnu upotrebu puštena u slobodni promet.
  Za izračun uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina primjenjuju se stope uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina, na snazi ​​na dan registracije od strane carinskog tijela. tranzitne deklaracije.
  Ako carinsko tijelo nema točne podatke o robi (priroda, naziv, količina, podrijetlo i (ili) carinska vrijednost), osnovica za obračun uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi mora se platiti utvrđuje se na temelju podataka carinskog tijela, a razvrstavanje robe provodi se uzimajući u obzir stavak 3. članka 20. ovog zakonika. Ako su šifre robe u skladu s robnom nomenklaturom vanjske gospodarske djelatnosti određene na razini grupiranja s brojem znakova manjim od 10:
  • za izračun uvoznih carina primjenjuje se najviša stopa uvoznih carina koja odgovara robi koja je uključena u takvu grupu;
  • za izračun poreza primjenjuju se najviša stopa poreza na dodanu vrijednost i najviša stopa trošarine (trošarina ili trošarina) koja odgovara robi koja je uvrštena u takvu skupinu, za koju je najviša stopa utvrđene su uvozne carine;
  • za izračun posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina primjenjuje se najviša stopa posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina koja odgovara robi koja je uključena u takvu grupaciju, uzimajući u obzir osmi stavak ove klauzule.
 7. Posebne, antidampinške, kompenzacijske carine izračunavaju se na temelju podrijetla robe, potvrđenog u skladu s poglavljem 4. ovog zakonika, i (ili) drugih podataka potrebnih za određivanje navedenih carina. Ako porijeklo robe i (ili) druge informacije potrebne za utvrđivanje navedenih carina nisu potvrđene, posebne, antidampinške, kompenzacijske carine izračunavaju se na temelju najviših stopa posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina utvrđenih za robu iz isti kod Robne nomenklature vanjsko-ekonomske djelatnosti ako se razvrstavanje robe vrši na razini od 10 znakova, ili robe koja je uključena u grupiranje, ako su kodovi robe u skladu s Robnom nomenklaturom za vanjsko-gospodarsku djelatnost određuje se na razini grupiranja s brojem znakova manjim od 10.
  Prilikom kasnijeg utvrđivanja točnih podataka o robi, uvozne carine, porezi, posebne, antidampinške, kompenzacijske carine izračunavaju se na temelju takvih točnih podataka i povrata (umanjenja) preplaćenih i (ili) prekomjerno prikupljenih količina uvoza carine, porezi, posebne, antidampinške, kompenzacijske pristojbe ili naplata neplaćenih iznosa u skladu s poglavljima 10. i 11. te člancima 76. i 77. ovog zakonika.
  Uvozne carine i porezi na međunarodne poštanske pošiljke podliježu plaćanju u iznosu utvrđenom stavkom 7. članka 287. ovog zakonika.
 8. U slučaju stavljanja robe stavljene u carinski postupak carinskog tranzita na privremeno skladištenje u skladu sa stavkom 6. članka 129. ovog zakonika ili stavljanja takve robe u carinske postupke u skladu sa stavkom 7. članka 129. ovog zakonika ili zadržavanja robe od strane carinskih vlasti u skladu s poglavljem 51. ovog zakonika nakon ispunjenja obveze plaćanja carine, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina i (ili) njihove naplate (u cijelosti ili djelomično) iznosa carine, porezi, posebne, antidampinške, kompenzacijske pristojbe plaćene i (ili) naplaćene u skladu s ovim člankom, podliježu vraćanju (kompenzaciji) u skladu s poglavljem 10. i člankom 76. ovog zakonika.
 9. Ako jamstvo za ispunjenje obveze plaćanja uvoznih carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi u skladu sa stavkom 3. članka 62. ovog zakonika daje osoba koja nije deklarant robe koja je stavljena pod carinski postupak carinskog tranzita, takva je druga osoba solidarno dužna platiti carinu, porez, posebne, antidampinške, kompenzacijske pristojbe s deklarantom.
 10. Ako transport međunarodni prijevoz koji prevozi stranu robu stavljenu u carinski postupak carinskog tranzita prati organizacija određena u skladu sa zakonodavstvom države članice u skladu sa stavkom 3. članka 343. ovog zakonika, takva organizacija solidarno je dužna platiti uvozne carine, poreze, posebne, antidampinške, kompenzacijske carine s deklarantom.
 11. Ako tijekom prijevoza robe željeznicom, deklarant robe stavljene u carinski postupak carinskog provoza nije željeznički prijevoznik države članice koja je prihvatila robu stavljenu u carinski postupak carinskog provoza na prijevoz u skladu s utvrđenim postupkom međunarodnim ugovorima u području željezničkog prometa i aktima Vijeća za željeznički promet država članica Zajednice Nezavisnih Država ili zakonodavstvom država članica u području prometa, takav je željeznički prijevoznik solidarno dužan platiti uvozne carine, poreze, posebne, antidampinške, kompenzacijske carine s deklarantom.

Članak 154. Odgovornost osoba u slučaju kršenja carinskog postupka carinskog tranzita

 1. U slučaju neisporuke sve robe koja je stavljena u carinski postupak carinskog tranzita i dokumenata za nju do mjesta isporuke robe, osobe navedene u članku 150. ovog zakonika odgovorne su u skladu sa zakonodavstvom države članice Država, čiji je carinski organ pustio robu u skladu s carinskim postupkom carinskog tranzita.
  U ostalim slučajevima neispunjavanja obveza tijekom prijevoza (prijevoza) robe u skladu s carinskim postupkom carinskog tranzita, uključujući u slučaju neisporuke dijela robe stavljene u carinski postupak carinskog tranzita, osobe navedene u članku 150. ovog zakonika odgovorne su u skladu sa zakonodavstvom države članice na čijem je teritoriju otkrivena povreda.
 2. Odgovornost za neispunjavanje obveza prijevoznika prilikom prijevoza robe željeznicom u skladu s carinskim postupkom carinskog provoza snosi željeznički prijevoznik koji je prihvatio robu na prijevoz teritorijom jedne od država članica na način utvrđenih međunarodnim ugovorima u području željezničkog prometa i aktima Vijeća za željeznički promet država članica Zajednice neovisnih država ili zakonodavstvom država članica u području prometa, ako se prijenos robe vrši između željeznice prijevoznici jedne države članice.
  Za neispunjavanje obveza tijekom prijevoza robe željeznicom u skladu s carinskim postupkom carinskog tranzita, željeznički prijevoznik naveden u prvom stavku ove klauzule odgovoran je u skladu sa zakonodavstvom države članice, za prijevoz kroz na čijem se području roba prihvaća.

Komentari (0)

Ocijenjeno 0 od 5 na temelju 0 glasova
Nema zapisa

Napišite nešto korisno ili samo ocijenite

 1. Gost.
Molimo ocijenite materijal:
Prilozi (0 / 3)
Podijelite svoju lokaciju