Meni

Tehnički propisi EAEU -a "O ograničenju uporabe opasnih tvari u električnim i elektroničkim proizvodima" (TR EAEU 037/2016)

-

I. Opseg

 1. Real tehnički propisi razvijen u skladu s Ugovorom o Euroazijskoj ekonomskoj uniji od 29.05. svibnja. 2014. kako bi se osigurala zaštita života i zdravlja ljudi, okoliša, kao i spriječile radnje koje zavode potrošače (korisnike) proizvoda električne i radio elektronike u pogledu sadržaja opasnih tvari u njima.
  Ovim tehničkim propisom utvrđuju se obvezni zahtjevi za primjenu i izvršavanje na području Euroazijske ekonomske unije (u daljnjem tekstu Unija) o ograničenju uporabe opasnih tvari u električnim i elektroničkim proizvodima koji se stavljaju u promet na području Unije, kako bi kako bi se osiguralo njihovo slobodno kretanje.
  Ako su u vezi s proizvodima električne i radio elektronike doneseni drugi tehnički propisi Unije (Carinska unija) koji utvrđuju zahtjeve za te proizvode, takvi proizvodi električne i radio elektronike moraju biti u skladu sa zahtjevima svih tehničkih propisa Unije (Carinska unija ), koje se na njih odnose.
 2. Učinak ovog tehničkog propisa odnosi se na proizvode električne i radio elektronike koji se stavljaju u promet na području Unije prema popisu u skladu s Dodatkom br.
 3. Ovaj tehnički propis ne primjenjuje se na:
  • a) proizvodi električne i radio elektronike namijenjeni za uporabu pri nazivnom naponu većem od 1000 V AC i 1500 V DC, osim ako nije dodano drugačije u Dodatku br. 1 ovog tehničkog propisa;
  • b) proizvodi električne i radio elektronike namijenjeni isključivo za upotrebu kao sastavni dijelovi električne opreme koji nisu obuhvaćeni popisom predviđenim Dodatkom br. 1 ovog tehničkog propisa;
  • c) električne igračke;
  • d) fotonaponske ploče (solarne baterije), koje su dio proizvoda električne i radio elektronike;
  • e) električni i elektronički proizvodi namijenjeni uporabi kao dio zemaljskih i orbitalnih svemirskih objekata;
  • f) električna oprema projektirana isključivo za uporabu u zračnom, vodnom, kopnenom i podzemnom prijevozu;
  • g) električne baterije i akumulatori, uključujući one koji se stavljaju u promet na području Unije kao dio proizvoda električne i radio elektronike;
  • h) rabljeni (rabljeni) proizvodi električne i radio elektronike;
  • i) mjerni instrumenti;
  • j) medicinski proizvodi.

II. Osnovni koncepti

 1. Za potrebe primjene ovog tehničkog propisa koriste se koncepti koji znače sljedeće:
  • "Igračka" - proizvod ili materijal namijenjen igri djeteta (djece) mlađe od 14 godina;
  • "Električna igračka" - igračka u kojoj barem jednu funkciju obavlja električna energija;
  • "Električni i radioelektronički proizvodi" - proizvodi čije je funkcioniranje posljedica namjeravane uporabe, prisutnosti, uporabe, stvaranja, transformacije, prijenosa i distribucije električnih struja i (ili) elektromagnetskih polja, koji su namijenjeni izravnoj uporabi ili su ugrađeni u strojeve, mehanizme, aparate, uređaje i drugu opremu;
  • "Uvoznik" - stanovnik države članice Unije koji je sklopio vanjskotrgovinski ugovor s nerezidentom države članice Unije za prijenos proizvoda električne i radio elektronike, prodaje te proizvode i odgovoran je za sukladnost sa zahtjevima ovog tehničkog propisa;
  • "Homogeni (homogeni) materijal" - materijal s konstantnim sastavom u cijelom volumenu, koji se sastoji od jedne tvari ili kombinacije tvari i (ili) materijala koji se ne mogu odvojiti mehanički (rastavljanjem, rezanjem, drobljenjem, mljevenjem ili drugim mehaničkim postupkom) radnja).

III. Pravila o prometu proizvoda električne i radio elektronike na tržištu Unije

 1. Proizvod električne i radio elektronike pušta se u promet na području Unije ako je u skladu s ovim tehničkim propisom, kao i drugim tehničkim propisima Unije (Carinska unija) koji se na njega primjenjuju, pod uvjetom da je prošao potvrda sukladnosti u skladu s odjeljkom VII. ovog tehničkog propisa, kao i u skladu s drugim tehničkim propisima Unije (Carinska unija), koji se na njega primjenjuju.
 2. Proizvod električne i radio elektronike čija usklađenost sa zahtjevima ovog tehničkog propisa, kao i sa zahtjevima drugih tehničkih propisa Unije (Carinska unija) nije potvrđena, ne smije se označavati jednom oznakom proizvoda prometu na tržištu Unije.

IV. Zahtjevi za ograničenje uporabe opasnih tvari

 1. Proizvod električne i radio elektronike mora biti projektiran i proizveden tako da ne sadrži:
  • a) opasne tvari prema popisu u skladu s Dodatkom br. 2;
  • b) homogeni (homogeni) materijali koji sadrže opasne tvari u koncentraciji većoj od dopuštene razine navedene na popisu predviđenom u Dodatku br. 2 ovog tehničkog propisa.
 2. S obzirom na proizvode električne i radio elektronike, uspostavljeni su posebni zahtjevi za ograničenje uporabe opasnih tvari u skladu s Dodatkom br. 3.

V. Zahtjevi za označavanje i operativni dokumenti

 1. Naziv i (ili) oznaka proizvoda električne i radio elektronike (vrsta, marka, model (ako ih ima)), njegovi glavni parametri i karakteristike, naziv i (ili) zaštitni znak proizvođača, naziv države u kojoj proizvedeni električni i radio elektronički proizvod mora se primijeniti na ovaj proizvod i navesti u priloženim radnim dokumentima.
  U tom slučaju naziv i (ili) oznaka proizvoda električne i radio elektronike (vrsta, marka, model (ako ih ima)), naziv i (ili) zaštitni znak proizvođača također se moraju primijeniti na pakiranje.
 2. Ako se informacije predviđene u stavku 9. ovog tehničkog propisa ne mogu primijeniti na proizvod električne i radio elektronike, tada se mogu navesti samo u radnim dokumentima priloženim ovom proizvodu. U tom slučaju naziv i (ili) oznaka proizvoda električne i radio elektronike (vrsta, marka, model (ako postoji)), naziv i (ili) zaštitni znak proizvođača moraju se primijeniti na pakiranje.
 3. obilježavanje proizvodi električne i radio elektronike moraju biti čitljivi, laki za čitanje i moraju se nanositi na proizvod električne i radio elektronike na mjestu dostupnom za pregled bez rastavljanja pomoću alata.
 4. Operativni dokumenti za električnu i radio elektroničku opremu moraju sadržavati:
  • a) podatke navedene u točki 9. ovog tehničkog propisa;
  • b) podatke o namjeni proizvoda;
  • c) karakteristike i parametre proizvoda;
  • d) pravila i uvjeti rada (uporabe), ugradnje, skladištenja, transporta (prijevoza), prodaje i odlaganja proizvoda (ako je potrebno, odgovarajući zahtjevi);
  • e) informacije o mjerama koje treba poduzeti kada se otkrije kvar proizvoda;
  • f) naziv i mjesto proizvođača (ovlaštena osoba proizvođača), uvoznika, njihove podatke za kontakt;
  • g) podatke o mjesecu i godini proizvodnje proizvoda i (ili) o mjestu primjene tih podataka ili načinu određivanja godine proizvodnje.
 5. Označavanje i sastavljanje operativnih dokumenata provodi se na ruskom jeziku i, ako postoje relevantni zahtjevi u zakonodavstvu država članica Unije (u daljnjem tekstu države članice), na službenom jeziku (službeni jezici) članice Država na čijem se području proizvodi prodaju. Mjerne jedinice, zaštitni znakovi po abecedi, vlastiti nazivi, nazivi naselja i drugi nazivi i detalji u oznakama i radnim dokumentima mogu se dati na drugim jezicima.
  Operativni dokumenti sastavljeni su na papiru. Oni mogu biti popraćeni nizom operativnih dokumenata na elektroničkim medijima. Operativni dokumenti uključeni u skup proizvoda za električnu i radio-elektroniku koji se ne koriste u kućanstvu mogu se izdati samo na elektroničkim medijima.

Vi. Osiguravanje usklađenosti proizvoda električne i radio elektronike sa zahtjevima tehničkih propisa

 1. Sukladnost proizvoda električne i radio elektronike s ovim tehničkim propisom osigurava se ispunjenjem njegovih zahtjeva za ograničenje uporabe opasnih tvari.
 2. Metode istraživanja (ispitivanja) i mjerenja proizvoda električne i radio elektronike uspostavljene su standardima na popisu standarda koji sadrže pravila i metode istraživanja (ispitivanja) i mjerenja, uključujući pravila uzorkovanja potrebna za primjenu i ispunjenje zahtjeva ovog tehnički propisi i provedba proizvoda za ocjenjivanje sukladnosti.

Vii. Ocjenjivanje sukladnosti proizvoda električne i radio elektronike

 1. Procjena sukladnosti električni i elektronički proizvodi proizvode se u obliku potvrde o sukladnosti.
 2. Prilikom potvrđivanja sukladnosti proizvoda električne i radio elektronike, podnositelji zahtjeva mogu biti pravne osobe ili pojedinci registrirani na teritoriju države članice u skladu sa svojim zakonodavstvom kao individualni poduzetnik, koji su proizvođači ili uvoznici (prodavači) ili osobe koje ovlasti proizvođač.
 3. Proizvodi električne i radio elektronike podliježu potvrdi sukladnosti u obliku izjave o sukladnosti prema jednoj od sljedećih shema:
  • a) za proizvode masovne proizvodnje - sheme 1d, 3d i 6d;
  • b) za seriju proizvoda - sheme 2e i 4e.
 4. Prilikom deklariranja sukladnosti proizvoda električne i radio elektronike podnositelj zahtjeva može biti:
  • a) za sheme 1d, 3d i 6d - proizvođač (osoba koju je proizvođač ovlastio);
  • b) za sheme 2d i 4d - proizvođač (osoba koju ovlasti proizvođač) ili uvoznik (prodavatelj).
 5. Odabir sheme za proglašavanje sukladnosti proizvoda električne i radio elektronike provodi podnositelj zahtjeva.
 6. Izjavu o sukladnosti proizvoda električne i radio elektronike prema shemama 1d i 2d podnositelj zahtjeva provodi na temelju svojih dokaza. Ispitivanje uzoraka proizvoda električne i radio elektronike po izboru podnositelja zahtjeva provodi se u ispitnom laboratoriju podnositelja zahtjeva ili u akreditiranom ispitnom laboratoriju (centru) uključenom u Jedinstveni registar certifikacijskih tijela i ispitnih laboratorija (centara) Carinskoj uniji (u daljnjem tekstu - Jedinstveni registar) ili u drugom ispitnom laboratoriju.
  Izjavu o sukladnosti proizvoda električne i radio elektronike prema shemama 3d, 4d i 6d podnositelj zahtjeva provodi na temelju vlastitih dokaza i dokaza pribavljenih uz sudjelovanje akreditiranog ispitnog laboratorija (centra) uključenog u Jedinstveni registar.
 7. Prilikom deklariranja sukladnosti proizvoda električne i radio elektronike podnositelj zahtjeva:
  • a) generira i analizira dokumente koji potvrđuju sukladnost proizvoda sa zahtjevima ovog tehničkog propisa, uključujući:
   • Specifikacije (ako postoji);
   • operativne dokumente;
   • protokol (protokoli) ispitivanja uzoraka proizvoda i (ili) sastavnih dijelova, materijala, sastavnih dijelova proizvoda u skladu sa zahtjevima ovog tehničkog propisa i (ili) druge dokumente po izboru podnositelja zahtjeva, koji su poslužili kao osnova za potvrđivanje sukladnost proizvoda sa zahtjevima ovog tehničkog propisa (ako postoje) (dijagrami 1e, 2d, 3d, 4e i 6e);
   • Ugovor o isporuci (ugovor) i otpremnu dokumentaciju (ako postoji) (za seriju proizvoda, jedan proizvod) (sheme 2d i 4d);
   • certifikat za sustav upravljanja kvalitetom (kopija certifikata) (shema 6d);
  • b) provodi identifikaciju proizvoda radi upućivanja na područje primjene ovog tehničkog propisa;
  • c) osigurava provođenje kontrole proizvodnje i poduzima sve potrebne mjere kako bi se osiguralo da proizvodni proces proizvoda osigurava njihovu usklađenost sa zahtjevima ovog tehničkog propisa;
  • d) poduzima sve potrebne mjere kako bi se osigurala stabilnost funkcioniranja sustava upravljanja kvalitetom (shema 6d);
  • e) prihvaća izjavu o sukladnosti koja je sastavljena u jedinstvenom obliku i prema pravilima odobrenim Odlukom Odbora EAEC -a od 25.12.2012. 293. XNUMX. br. XNUMX;
  • f) primjenjuje jedinstveni znak cirkulacije proizvoda na tržištu Unije nakon završetka postupka potvrde sukladnosti;
  • g) nakon završetka postupka potvrde sukladnosti formira skup dokumenata koji uključuje dokumente predviđene podstavkom "a" ovoga stavka i izjavu o sukladnosti.
 8. Izjava o sukladnosti podliježe registraciji na način propisan Odlukom Odbora EAEC -a od 09.04.2013. br. 76.
 9. Razdoblje valjanosti izjave o sukladnosti za masovnu proizvodnju električne i radio elektroničke opreme nije duže od 5 godina. Za seriju proizvoda električne i radio elektronike nije utvrđeno razdoblje valjanosti izjave o sukladnosti.
 10. Po izboru podnositelja zahtjeva, potvrda sukladnosti proizvoda električne i radio elektronike u obliku izjave o sukladnosti može se zamijeniti potvrdom o sukladnosti u obliku potvrde prema jednoj od sljedećih shema:
  • a) za proizvode masovne proizvodnje - sheme 1c, 2c i 6c;
  • b) za seriju proizvoda - shema 3c.
 11. Prilikom certificiranja proizvoda električne i radio elektronike podnositelj zahtjeva može biti:
  • a) za sheme 1c, 2c i 6c - proizvođač (osoba koju je proizvođač ovlastio);
  • b) za shemu 3c - proizvođač (ovlaštena osoba proizvođača) ili uvoznik (prodavatelj).
 12. Odabir sheme certificiranja proizvoda električne i radio elektronike provodi podnositelj zahtjeva.
 13. Prilikom certificiranja proizvoda električne i radio elektronike podnositelj zahtjeva:
  • a) poduzima sve potrebne mjere kako bi se osiguralo da je proizvodni proces proizvoda stabilan i osigurala njihova usklađenost sa zahtjevima ovog tehničkog propisa;
  • b) generira sljedeću tehničku dokumentaciju:
   • Specifikacije (ako postoji);
   • operativne dokumente;
   • ugovor o opskrbi (ugovor) i otpremna dokumentacija (ako postoji) (za seriju proizvoda) (shema 3c);
   • certifikat za sustav upravljanja kvalitetom (kopija certifikata) (shema 2c);
   • drugi dokumenti po izboru podnositelja zahtjeva, koji su poslužili kao osnova za potvrdu usklađenosti proizvoda sa zahtjevima ovog tehničkog propisa (ako postoje);
  • c) podnosi certifikacijskom tijelu uključenom u Jedinstveni registar zahtjev za certifikaciju proizvoda (s prilogom tehničke dokumentacije). Zahtjev navodi podatke o dokumentu, za usklađenost sa zahtjevima za koje je certificiran sustav upravljanja kvalitetom (shema 2c), kao i o identifikacijskim karakteristikama serije proizvoda i jedinica proizvoda koje su u nju uključene (shema 3c) ;
  • d) primjenjuje jedinstveni znak prometa proizvoda na tržištu Unije nakon završetka postupka potvrde sukladnosti;
  • e) u slučaju promjena u dizajnu proizvoda ili njihove tehnologije proizvodnje, koje mogu utjecati na usklađenost takvih proizvoda sa zahtjevima ovog tehničkog propisa, unaprijed obavijestiti certifikacijsko tijelo (shema 1c);
  • f) nakon završetka postupka potvrde sukladnosti, formira skup dokumenata, koji uključuje dokumente predviđene podstavkom "b" ovoga stavka, izvješće (e) o ispitivanju, rezultate analize stanja proizvodnje ( shema 1c) i potvrda o sukladnosti.
 14. Prilikom certificiranja proizvoda električne i radio elektronike, certifikacijsko tijelo uključeno u Jedinstveni registar:
  • a) analizira tehničku dokumentaciju koju je podnio podnositelj zahtjeva i obavještava podnositelja zahtjeva o svojoj odluci (navodeći uvjete za certifikaciju);
  • b) provodi identifikaciju uzoraka proizvoda i njihov odabir od podnositelja zahtjeva za ispitivanje;
  • c) osigurava ispitivanje uzoraka proizvoda (serija proizvoda (uzorkovanje iz serije) (shema 3c)) u akreditiranom ispitnom laboratoriju (centar) uključenom u Jedinstveni registar;
  • d) analizira stanje proizvodnje podnositelja zahtjeva čiji su rezultati dokumentirani aktom (shema 1c);
  • e) u slučaju pozitivnih rezultata ispitivanja i analize stanja proizvodnje, sastaviti certifikat o sukladnosti u jedinstvenom obliku odobren Odlukom Odbora EAEC -a od 25.12.2012. prosinca 293. br. XNUMX i izdati ga podnositelju zahtjeva;
  • f) unijeti podatke o potvrdi o sukladnosti u jedinstveni registar izdanih potvrda o sukladnosti i registriranih izjava o sukladnosti;
  • g) provodi inspekcijski nadzor u odnosu na certificirane proizvode tijekom cijelog razdoblja valjanosti certifikata o sukladnosti ispitivanjem uzoraka proizvoda u akreditiranom ispitnom laboratoriju (centru) uključenom u Jedinstveni registar i (ili) analizom stanja proizvodnje (shema 1c );
  • h) provodi inspekcijski nadzor u odnosu na certificirane proizvode tijekom cijelog razdoblja valjanosti certifikata o sukladnosti ispitivanjem uzoraka proizvoda u akreditiranom ispitnom laboratoriju (centru) uključenom u Jedinstveni registar, te analizom rezultata inspekcijskog nadzora upravljanja kvalitetom tijelo za certifikaciju sustava u odnosu na certificiranu kvalitetu sustava upravljanja (shema 2c);
  • i) u slučaju pozitivnih rezultata inspekcijskog nadzora, potvrđuje valjanost certifikata o sukladnosti i unosi odgovarajući zapis u akt inspekcijskog nadzora, u slučaju negativnih rezultata inspekcijskog nadzora donosi odluku o obustavi ili poništavanju valjanosti certifikat o sukladnosti i obavještava podnositelja zahtjeva o donesenoj odluci (sheme 1c i 2c).
 15. U slučaju potvrde sukladnosti (izjave o sukladnosti ili certifikacije) prema shemama koje predviđaju certificiranje sustava upravljanja kvalitetom, certifikaciju takvog sustava provodi certifikacijsko tijelo sustava upravljanja kvalitetom, registrirano na području Država članica u skladu sa zakonodavstvom ove države i akreditirana u nacionalnom sustavu o akreditaciji države članice.
 16. Rok valjanosti certifikata o sukladnosti za masovnu proizvodnju električne i radio elektroničke opreme nije veći od 5 godina. Za seriju proizvoda električne i radio elektronike nije utvrđeno razdoblje valjanosti potvrde o sukladnosti.
 17. Pohranjuje se skup dokumenata nastalih nakon potvrde sukladnosti proizvoda električne i radio elektronike:
  • a) za proizvode masovne proizvodnje - podnositelj zahtjeva ima najmanje 10 godina od datuma prestanka izjave o sukladnosti ili potvrde o sukladnosti;
  • b) za seriju proizvoda - podnositelj zahtjeva ima najmanje 10 godina od datuma završetka prodaje serije proizvoda;
  • c) za proizvod - od proizvođača (osoba koju je proizvođač ovlastio) najmanje 10 godina od datuma obustave proizvodnje (obustave proizvodnje) ovog proizvoda.

VIII. Označavanje s jednom oznakom prometa proizvoda na tržištu Unije

 1. Proizvod električne i radio elektronike koji ispunjava zahtjeve ovog tehničkog propisa i koji je prošao postupak ocjenjivanja sukladnosti u skladu s odjeljkom VII. Ovog tehničkog propisa mora biti označen jedinstvenom oznakom prometa proizvoda na tržištu Unije.
 2. Označavanje s jednim znakom cirkulacije proizvoda na tržištu Unije provodi se prije puštanja proizvoda električne i radio elektronike u promet na tržištu Unije.
 3. Jedna oznaka cirkulacije proizvoda na tržištu Unije primjenjuje se na svaki proizvod električne i radio elektronike na bilo koji način koji daje jasnu i jasnu sliku tijekom cijelog vijeka trajanja proizvoda, a također je naveden u priloženim radnim dokumentima.
  Ako je nemoguće primijeniti jednu oznaku cirkulacije proizvoda na tržištu Unije na proizvodu električne i radio elektronike, dopušteno ju je primijeniti samo na pakiranju proizvoda i u priloženim operativnim dokumentima.
 4. Proizvod električne i radio elektronike označen je jednim znakom cirkulacije proizvoda na tržištu Unije ako ispunjava zahtjeve svih tehničkih propisa Unije (Carinska unija) koji se na njega primjenjuju.

 

Popis proizvoda električne i radio elektronike koji podliježu tehničkim propisima EAEU -a "O ograničenju uporabe opasnih tvari u električnoj i radio -elektronici" (TR EAEU 037/2016)

 1. Električni i kućanski aparati:
  • a) za pripremu i skladištenje hrane i mehanizaciju kuhinjskog rada, kao i ostale kuhinjske opreme;
  • b) za preradu (pranje, glačanje, sušenje, čišćenje) platna, odjeće i obuće;
  • c) za čišćenje i čišćenje prostora;
  • d) za održavanje i reguliranje unutrašnje klime;
  • e) sanitarno -higijenski;
  • f) za njegu kose, noktiju i kože;
  • g) zagrijati tijelo;
  • h) vibracijska masaža;
  • i) opremu za igru, sport i vježbe;
  • j) audio i video opremu, prijemnike za televizijsko i radijsko emitiranje;
  • k) šivanje i pletenje;
  • m) napajanja, punjači, stabilizatori napona;
  • m) za vrtlarstvo;
  • o) za akvarije i vrtne jezerce;
  • o) električne pumpe;
  • p) električni i elektronički satovi;
  • c) kalkulatori;
  • r) proizvodi ožičenja;
  • y) produžni kabeli.
 2. Elektronička računala i s njima povezani uređaji, uključujući njihove kombinacije:
  • a) poslužitelji, sistemske jedinice osobnih računala;
  • b) prijenosna računala;
  • c) tablet, džepna, ručna i druga mala računala;
  • d) tipkovnice, manipulatori, tragači i drugi upravljački i ulazni uređaji (računalni miševi, upravljačke palice, kacige, naočale);
  • e) prijenosni uređaji za pohranu;
  • f) monitori;
  • g) pisači;
  • h) skeneri;
  • i) akustički sustavi i slušalice;
  • j) multimedijski projektori;
  • k) čitatelji biometrijskih podataka;
  • m) web kamere;
  • m) modemi;
  • o) neprekidno napajanje.
 3. Telekomunikacijski objekti (terminalni telekomunikacijski uređaji):
  • a) fiksni i mobilni telefoni;
  • b) govornice;
  • c) telefaks;
  • d) teleksi;
  • e) prijenosne i prijenosne radio postaje;
  • f) RFID oznake.
 4. Fotokopir aparati i druga električna uredska (uredska) oprema.
 5. Elektrificirani alati (ručni i prijenosni električni strojevi).
 6. Izvori svjetlosti i rasvjetna oprema, uključujući opremu ugrađenu u namještaj.
 7. Elektromuzički instrumenti.
 8. Strojevi za igre i trgovanje.
 9. Blagajne, strojevi za ispis karata, čitači osobnih iskaznica, bankomati, informacijski kiosci.
 10. Kablovi, žice i kabeli namijenjeni za uporabu pri nazivnom naponu koji ne prelazi 500 V AC i (ili) DC, s izuzetkom optičkih kabela.
 11. Automatski prekidači i uređaji zaostale struje.
 12. Detektori požara, zaštite i zaštite od požara.

 

Cjelovit popis proizvoda u odnosu na koji je podnošenje carinske deklaracije popraćeno podnošenjem dokumenta o ocjeni sukladnosti (podaci o dokumentu o ocjeni sukladnosti) sa zahtjevima TR EAEU -a "O ograničenju uporabe opasnih tvari" u električnim i elektroničkim proizvodima "(TR EAEU 037/2016)

izmijenjeno Odlukom Odbora EAEC -a br. 33 od 23.03.2021

Naziv proizvoda VT kod FEA EZAE Dokument o usklađenosti
hladnjaci zamrzivači hladnjaci 8418102001
8418108001
841821
8418290000
8418302001
8418308001
8418402001
8418408001
izjava o sukladnosti
perilice posuđa 8422110000 izjava o sukladnosti
električne peći i električni štednjaci kuhinjske ploče 8516601010
8516601090
8516605000
8516797000
izjava o sukladnosti
električne pećnice električne pećnice pećnice ugradbene pećnice električne sušilice za voće povrće bobičasto voće gljive 8516608000
8516609000
8516797000
izjava o sukladnosti
električni aparati za zagrijavanje bojlera na tekućinu čajnici aparati za kavu aparati za kavu grijači za hranu grijači aparati za paru sterilizatori 8516108000
8516710000
8516797000
izjava o sukladnosti
mikrovalna pećnica 8516500000 izjava o sukladnosti
Zbrinjavanje otpada 8509800000 izjava o sukladnosti
električni roštilji kontaktni roštilji aero roštilji električni roštilji na roštilj električni roštilji električni mlinci aparati za vafle roštilj pekači pekači aparati za kuhanje raklet aparata za kuhanje jogurta multicooker električni lonci miješalice aparati za kavu kuhinjski aparati aparati za kuhanje sokovnici za maslo mlinci za meso rendalice gnječiva za struganje 8509400000
8509800000
8516607000
8516609000
8516720000
8516792000
8516797000
izjava o sukladnosti
perilice rublja 8450111100
8450111900
8450119000
8450120000
8450190000
izjava o sukladnosti
bubnjevi za sušenje u centrifugi 8421120000
8421197009
845121000
8451290000
izjava o sukladnosti
ultrazvučni uređaji za pranje odjeće 8450190000
8479899708
izjava o sukladnosti
glačala glačala strojevi za glačanje parni čistači generatori pare 8424309000
8424890009
8451300000
8516400000
8516797000
izjava o sukladnosti
električne sušilice za ručnike i odjeću 8516797000 izjava o sukladnosti
mokri i suhi usisavači 8508 izjava o sukladnosti
polirke za pod 8509800000 izjava o sukladnosti
vakuumski sustavi 8508 izjava o sukladnosti
električne četke 8509800000 izjava o sukladnosti
parne četke krpe 8424309000
8424890009
8509800000
8516797000
izjava o sukladnosti
uređaji za čišćenje usisavanjem vode 8509800000 izjava o sukladnosti
obožavatelji 8414510000 izjava o sukladnosti
klima uređaja 841510
8415810090
8415820000
8415830000
izjava o sukladnosti
ovlaživači zraka isparivači odvlaživači 8415900009
841899
8479899708
8509800000
izjava o sukladnosti
kuhinjske nape za pročišćivač zraka 841460000
8421392009
izjava o sukladnosti
električni grijači za uzgoj životinja i uzgoj biljaka električni aparati za grijanje grijanje grijanje prostorija grijanje prostorija električni radijatori grijači ventilatori konvektori 8436210000
8516210000
851629
izjava o sukladnosti
električni kamini 8516210000
8516295000
8516299100
8516299900
izjava o sukladnosti
sustavi podnog grijanja 851680 izjava o sukladnosti
grijači vode 851610 izjava o sukladnosti
tuš WC -i kada su spojeni na grijanje na rasvjetu 3922
7324900009
9019109001
izjava o sukladnosti
uređaji za higijenu šupljina oralno 8509800000 izjava o sukladnosti
električni grijači za grijače sauna 8516299900 izjava o sukladnosti
električni uređaji za suzbijanje insekata 8543709000 izjava o sukladnosti
električni brijači trimeri epilatori 8510100000
8510300000
izjava o sukladnosti
škare za šišanje 8510200000 izjava o sukladnosti
električne saune za lice 8516797000 izjava o sukladnosti
sušila za kosu styler aparati za kosu 8516310009
8516320000
izjava o sukladnosti
električne sušilice za ruke 8516330000 izjava o sukladnosti
električni uvijač za kosu 8516320000 izjava o sukladnosti
električni jastučići za grijanje deke madraci i jastuci 6301100000
6306400000
6307909800
940421
940429
940490
izjava o sukladnosti
aparati za masažu tijela bez nadzora liječnika 9019101000 izjava o sukladnosti
hidromasažne kupke za stopala 9019109001 izjava o sukladnosti
videoigre i uređaje za njih 950450000 izjava o sukladnosti
igrati sport i opremu za vježbanje priključenu na električnu mrežu 950430
9504908009
950691
izjava o sukladnosti
oprema za audio-video snimanje i audio-video reprodukciju 8519
8521
852580
8527
852849
852859
852869
852872
izjava o sukladnosti
radio prijemna oprema 8527 izjava o sukladnosti
prijemnici televizijski televizijski prijemnici satelitski televizijski prijemnici 852871
852872
izjava o sukladnosti
Akustični sustavi 8518210000
851822000
851829
izjava o sukladnosti
audio pojačala 851840
8518500000
izjava o sukladnosti
video telefoni domofoni 8517691000
8517692000
izjava o sukladnosti
električni šivaći strojevi 845210 izjava o sukladnosti
preklapanja 8452101900 izjava o sukladnosti
električni strojevi za pletenje 8447 izjava o sukladnosti
izvori napajanja punjači stabilizatori napona za opremu u kućanstvu 8504403009
8504408200
8504409000
izjava o sukladnosti
punjači baterija 8504405500 izjava o sukladnosti
kosilice kosilice za travnjak i živicu 8433111000
8433191000
8467292000
8467298000
izjava o sukladnosti
električne rolete za prozore vrata, zajedno s elektromotorom 8479899708 izjava o sukladnosti
vrtne puhalice ventilacijski usisavači 8467298509
8508600000
izjava o sukladnosti
aparati za mužnju 8434100000 izjava o sukladnosti
kompresori 8414808000 izjava o sukladnosti
pumpe 841370
8413810000
izjava o sukladnosti
grijači 8516108000 izjava o sukladnosti
lampe za opremu za rasvjetu 9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409909
9405919009
9405920008
9405990008
izjava o sukladnosti
oprema za filtriranje ili pročišćavanje filtera za vodu električni sterilizatori 8421210009 izjava o sukladnosti
električne hranilice 8509800000 izjava o sukladnosti
ukrasne fontane za vrtne jezerce s električnim pogonom i ili električnom pumpom 841370
8413810000
izjava o sukladnosti
električne pumpe za uporabu u sustavima opskrbe pitkom vodom, vodoopskrbi, grijanju vode, odvodnji otpadnih voda koje rade u individualnim kućama namijenjenim stanovanju 8413 izjava o sukladnosti
električni i elektronički satovi 9102120000
9105210000
9105910000
izjava o sukladnosti
kalkulatori 8470 izjava o sukladnosti
prekidači uključujući poluvodičke mjerače vremena 853650
9107000000
izjava o sukladnosti
prekidači za električne uređaje 853650 izjava o sukladnosti
utičnice 8536699008 izjava o sukladnosti
vilice 8536699008 izjava o sukladnosti
razdjelni adapteri 8536699008
8536901000
8536908500
izjava o sukladnosti
produžni kabeli uključujući produžne kabele filtera 854442 izjava o sukladnosti
produžni kabeli na kolutu 854442 izjava o sukladnosti
poslužitelji sistemske jedinice osobnih računala 8471410000
8471490000
8471500000
izjava o sukladnosti
prijenosna računala 8471300000 izjava o sukladnosti
ručni računari za tablete i druga mala računala 8471300000 izjava o sukladnosti
tipkovnice manipulatori trekeri i drugi upravljački i ulazni uređaji računalni miševi joysticki kacige naočale 8471
950450000
izjava o sukladnosti
vanjski uređaji za pohranu 847170
8523
izjava o sukladnosti
monitori 8528421000
8528521000
8528529009
8528599009
izjava o sukladnosti
tiskare 844331
8443321009
izjava o sukladnosti
skeneri 8471607000 izjava o sukladnosti
zvučnike i slušalice 8518210000
851822000
851829
851830
izjava o sukladnosti
multimedijski projektori 8528621000 izjava o sukladnosti
biometrijski čitači 8471
9031499000
9031803800
izjava o sukladnosti
web kamere 852580 izjava o sukladnosti
modemi 851762000 izjava o sukladnosti
jedinice za neprekidno napajanje 8504403002
8504403009
izjava o sukladnosti
fiksni i mobilni telefoni 8517110000
8517120000
8517180000
izjava o sukladnosti
telefoni 8517180000 izjava o sukladnosti
telefaksa 8443323000
851762000
izjava o sukladnosti
teleksa 851762000 izjava o sukladnosti
prijenosni i prijenosni radio aparati 8517
8525600009
izjava o sukladnosti
RFID oznake 852352 izjava o sukladnosti
Fotokopirni uređaji i druga električna uredska oprema 844332910
8443329300
8443329900
844339
8472100000
8472300000
847290
izjava o sukladnosti
bušilice rotacijski čekići odvijači odvijači odvijači odvijači 846721
8467292000
8467298509
izjava o sukladnosti
pile ubodne pile 846722 izjava o sukladnosti
brusilice uključujući kutne polirke 8467292000
8467295100
8467295300
8467295900
izjava o sukladnosti
blanjalice 8467297000 izjava o sukladnosti
škare 8467292000
8467298501
8467298509
izjava o sukladnosti
šiljilo 8467295900 izjava o sukladnosti
glodalice 8467298509 izjava o sukladnosti
akumulatorski ručni alat sa punjačem 8467211000
8467292000
izjava o sukladnosti
mali strojevi za obradu drveta za individualnu uporabu 8465 izjava o sukladnosti
nezapaljive pištolje za raspršivanje tekućine 8424200000 izjava o sukladnosti
strojevi i aparati za elektrolučno zavarivanje i lučno zavarivanje 8515310000
8515391300
8515391800
8515399000
izjava o sukladnosti
kompaktne fluorescentne LED žarulje opće namjene 8539219200
8539219800
853922
8539299200
8539299800
853931 853950000 854140100
9405
izjava o sukladnosti
svjetiljke opće namjene 9405102109
9405104004
9405104005
9405104006
9405104007
9405105002
9405105008
9405109109
9405109803
9405109807
9405201109
9405204002
9405204003
9405204005
9405204006
9405205002
9405205008
9405209109
9405209902
9405209908
9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409903
9405409909
izjava o sukladnosti
rasvjetna tijela uvučena u zemlju 9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409903
9405409909
izjava o sukladnosti
lampe za akvarije 9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409903
9405409909
izjava o sukladnosti
reflektori 9405401002
9405401008
izjava o sukladnosti
lagani vijenci za domaćinstvo, uključujući božićno drvce 9405300001
9405300009
izjava o sukladnosti
Glazbeni instrumenti 9207 izjava o sukladnosti
Strojevi za igru ​​i trgovanje 8476
950430
izjava o sukladnosti
Blagajne za tiskanje karata Strojevi za ispis karata Čitači osobnih kartica 847050000
8471900000
8472903000
8472909900
izjava o sukladnosti
Kablovi i žice namijenjeni za uporabu pri nazivnom naponu koji ne prelazi V AC i / DC, isključujući optičke kabele 854449910
8544499501
8544499509
izjava o sukladnosti
Prekidači i prekidači preostale struje 8535210000
853590000
8536201008
8536209008
853630
izjava o sukladnosti
Protupožarna zaštita i sigurnosni detektori požara 853110 izjava o sukladnosti
1 do 10 (119)

Komentari (0)

Ocijenjeno 0 od 5 na temelju 0 glasova
Nema zapisa

Napišite nešto korisno ili samo ocijenite

 1. Gost.
Molimo ocijenite materijal:
Prilozi (0 / 3)
Podijelite svoju lokaciju