Meni

Carinski postupak za privremeni izvoz

Članak 227. Sadržaj i primjena carinskog postupka za privremeni izvoz

 1. Carinski postupak privremeni izvoz - carinski postupak koji se primjenjuje na unijsku robu, prema kojemu se takva roba izvozi s carinskog područja Unije radi svog privremenog smještaja i koristi izvan nje bez plaćanja izvoznih carina, podliježući uvjetima stavljanja robe u ovaj carinski postupak i njihovu uporabu u skladu s takvim carinskim postupkom.
 2. Roba stavljena u carinski postupak za privremeni izvoz i stvarno izvezena s carinskog područja Unije (u daljnjem tekstu u ovom poglavlju - privremeno izvezena roba) gubi status robe Unije.
 3. Dopuštena je primjena carinskog postupka za privremeni izvoz u odnosu na one koji se izvoze s carinskog područja Unije:
  1. roba stavljena u carinski postupak za privremeni izvoz radi dovršenja carinskog postupka za privremeni izvoz u skladu sa stavkom 2. članka 231. ovog zakonika;
  2. Sindikalna roba navedena u podstavku 2. stavka 5. članka 303. ovog zakonika.
 4. Carinski postupak za privremeni izvoz ne primjenjuje se na sljedeću robu:
  1. prehrambeni proizvodi, pića, uključujući alkoholna pića, duhan i duhanski proizvodi, sirovine, poluproizvodi, potrošni materijal i uzorci, osim u slučajevima njihovog izvoza s carinskog područja Unije u pojedinačnim primjercima za oglašavanje i (ili) demonstraciju namjene ili kao izlošci ili industrijski dizajn;
  2. otpada, uključujući industrijski otpad.
 5. Komisija ima pravo utvrditi kategorije privremeno izvezene robe u odnosu na koje je dopuštena njihova zamjena stranom robom, kao i slučajeve takve zamjene.
 6. Dopuštena je primjena carinskog postupka za privremeni izvoz u pogledu prirodnog plina koji se transportira cjevovodnim transportom u slučajevima utvrđenim zakonodavstvom država članica.

Članak 228. Uvjeti za stavljanje robe u carinski postupak za privremeni izvoz i njezina uporaba u skladu s tim carinskim postupkom

 1. Uvjeti za stavljanje robe u carinski postupak za privremeni izvoz su:
  1. mogućnost identifikacije robe stavljene u carinski postupak za privremeni izvoz, kada se naknadno stavi u carinski postupak radi dovršetka ovog carinskog postupka. identifikacija roba nije potrebna u slučajevima kada je, u skladu s međunarodnim ugovorima država članica s trećom stranom ili u slučajevima utvrđenim u skladu s stavkom 5. članka 227. ovog zakonika, dopuštena zamjena privremeno izvezene robe;
  2. poštivanje zabrana i ograničenja u skladu s člankom 7. ovog zakonika.
 2. Uvjeti za upotrebu robe u skladu s carinskim postupkom za privremeni izvoz su:
  1. poštivanje roka valjanosti carinskog postupka za privremeni izvoz koji je utvrdilo carinsko tijelo;
  2. poštivanje ograničenja uporabe i odlaganja privremeno izvezene robe, utvrđenih člankom 230. ovog zakonika.

Članak 229. Trajanje carinskog postupka za privremeni izvoz

 1. Rok carinskog postupka za privremeni izvoz nije ograničen, osim ako nije drugačije utvrđeno u skladu s drugim stavkom ovoga stavka.
  Ovisno o svrsi izvoza robe s carinskog područja Unije, kao i za robu za koju je zakonodavstvom države članice utvrđena obveza vraćanja robe na područje ove države, zakonodavstvo države članice o carinskim propisom može se odrediti trajanje carinskog postupka za privremeni izvoz.
 2. Prilikom stavljanja robe u carinski postupak za privremeni izvoz, carinsko tijelo, na temelju izjave deklaranta, na temelju ciljeva i okolnosti izvoza robe s carinskog područja Unije, utvrđuje razdoblje valjanosti ovog carinski postupak.
 3. Rok valjanosti carinskog postupka za privremeni izvoz, koji je na zahtjev osobe utvrdilo carinsko tijelo, može se produljiti prije isteka tog roka ili najkasnije mjesec dana nakon isteka. Prilikom produljenja roka valjanosti carinskog postupka za privremeni izvoz, koji je utvrdilo carinsko tijelo, nakon njegova isteka, valjanost takvog carinskog postupka nastavlja se od datuma okončanja ovog carinskog postupka.
 4. Ako u odnosu na robu, u skladu sa stavkom dva stavka 1. ovoga članka, zakonodavstvo država članica o carinskim propisima određuje razdoblje valjanosti carinskog postupka za privremeni izvoz, koje je utvrdilo (produžilo) carinsko tijelo, razdoblje valjanosti ovog carinskog postupka ne smije premašiti to razdoblje.
 5. U slučaju da se vlasništvo privremeno izvezene robe prenese na stranu osobu, u pogledu koje zakonodavstvo države članice ne utvrđuje obvezu njezina vraćanja na područje ove države, razdoblje valjanosti carinskog postupka za privremeni izvoz u pogledu ove robe ne produžuje se, a ta roba podliježe stavljanju pod carinski postupak.

Članak 230. Ograničenja uporabe i zbrinjavanja privremeno izvezene robe

 1. Privremeno izvezena roba mora ostati nepromijenjena, osim promjena zbog prirodnog trošenja, kao i promjena zbog prirodnih gubitaka u normalnim uvjetima prijevoza (prijevoza) i (ili) skladištenja.
 2. Dopušteno je obavljati operacije s privremeno izvezenom robom potrebne za osiguranje njihove sigurnosti, uključujući popravke, s izuzetkom velikih popravaka, modernizacije, održavanja i drugih operacija potrebnih za održavanje robe u dobrom stanju, pod uvjetom da je carinsko tijelo identificiralo robu kada se stave pod carinski postupak ponovnog uvoza.

Članak 231. Dovršetak i okončanje carinskog postupka za privremeni izvoz

 1. Prije isteka carinskog postupka za privremeni izvoz koji je utvrdilo carinsko tijelo, učinak ovog carinskog postupka dovršen je stavljanjem privremeno izvezene robe u carinski postupak za ponovni uvoz, osim u slučaju predviđenom podstavkom 2. stavka 4 ovog članka.
 2. Prije isteka carinskog postupka za privremeni izvoz koji je utvrdilo carinsko tijelo, rad ovog carinskog postupka može se dovršiti stavljanjem privremeno izvezene robe u carinske postupke za izvoz, preradu izvan carinskog područja, privremeni izvoz, osim u slučaju predviđeno podstavkom 2. stavka 4. ovoga članka, a također i ako, u skladu sa zakonodavstvom država članica, privremeno izvezena roba podliježe obveznom ponovnom uvozu na carinsko područje Unije.
 3. Privremeno izvezena roba može se staviti pod carinske postupke navedene u odredbama 1. i 2. ovog članka u jednoj ili više serija.
 4. Carinski postupak se okončava:
  1. po isteku roka valjanosti carinskog postupka za privremeni izvoz koji je utvrdilo carinsko tijelo, ako važenje takvog carinskog postupka nije produženo;
  2. nakon otkrivanja, prije dovršetka carinskog postupka, činjenice o obavljanju kapitalnih popravaka, operacijama modernizacije u vezi privremeno izvezene robe kršeći stavak 2. članka 230. ovog zakonika.
 5. Roba uvezena na carinsko područje Unije, za koju je učinak carinskog postupka za privremeni izvoz prekinut na temelju predviđene podstavkom 2. stavka 4. ovoga članka, koja se nalazi na carinskom području Unija podliježe carinskim postupcima koji se primjenjuju na stranu robu, s izuzetkom carinskog postupka za ponovni uvoz i za izvoz s carinskog područja Unije - koji se stavlja u carinski izvozni postupak.

Članak 232. Nastanak i prestanak obveze plaćanja izvoznih carina na robu stavljenu (stavljenu) u carinski postupak za privremeni izvoz, rok za njihovo plaćanje i obračun

 1. Obveza plaćanja izvoznih carina u odnosu na robu stavljenu u carinski postupak za privremeni izvoz nastaje za deklaranta od trenutka kada carinsko tijelo registrira deklaraciju robe.
 2. Obvezu plaćanja izvoznih carina na robu stavljenu (stavljenu) u carinski postupak za privremeni izvoz deklarant prestaje pod sljedećim okolnostima:
  1. okončanje carinskog postupka za privremeni izvoz u skladu sa stavcima 1. i 2. članka 231. ovog zakonika;
  2. stavljanje robe u odnosu na koju je učinak carinskog postupka za privremeni izvoz prekinut u okviru carinskih postupaka u skladu sa stavkom 7. članka 129. ili stavkom 5. članka 231. ovog zakonika;
  3. odbijanje puštanja robe u skladu s carinskim postupkom za privremeni izvoz - u odnosu na obvezu plaćanja izvoznih carina nastalih pri registraciji deklaracije za robu;
  4. opoziv deklaracije za robu u skladu s člankom 113. ovog zakonika i (ili) otkazivanje puštanja robe u skladu sa stavkom 4. članka 118. ovog zakonika - u vezi s obvezom plaćanja izvoznih carina koja je nastala prilikom registracije deklaracija za robu;
  5. oduzimanje ili pretvaranje robe u vlasništvo (dohodak) države članice u skladu sa zakonodavstvom te države članice;
  6. zadržavanje robe od strane carinskog tijela u skladu s poglavljem 51. ovog zakonika;
  7. stavljanje na privremeno skladištenje ili stavljanje u jedan od carinskih postupaka robe koja je oduzeta ili uhićena tijekom provjere kaznene prijave, tijekom postupka u kaznenom predmetu ili predmetu upravnog prekršaja (vođenje upravnog postupka) i u vezi s kojim donesena je odluka da se vrate ako takva roba prethodno nije puštena.

3. Obveza plaćanja izvoznih carina ispunit će se ako privremeni izvozni carinski postupak nije dovršen u skladu sa stavcima 1. i 2. članka 231. ovoga zakonika prije isteka privremenog izvoznog carinskog postupka koji je utvrdilo carinsko tijelo.

Nakon nastupanja ove okolnosti, datum isteka carinskog postupka za privremeni izvoz koji je utvrdilo carinsko tijelo smatrat će se rokom za plaćanje izvoznih carina.

4. Nakon nastupanja okolnosti navedenih u stavku 3. ovoga članka, izvozne carine plaćaju se kao da je roba stavljena u carinski postupak za privremeni izvoz stavljena u carinski postupak za izvoz bez primjene povlastica za plaćanje izvozne carine.

Za izračun izvoznih carina primjenjuju se stope izvoznih carina na dan kada carinsko tijelo registrira deklaraciju za robu podnesenu radi stavljanja robe u carinski postupak za privremeni izvoz.

5. Na iznose izvoznih carina plaćenih (naplaćenih) u skladu sa stavkom 4. ovog članka, plaćaju se kamate, kao da je odobrena odgoda plaćanja u odnosu na te iznose, ako je to utvrđeno zakonodavstvom članice Država na čijem je području roba stavljena pod carinski postupak za privremeni izvoz. Navedene kamate obračunavaju se i plaćaju u skladu s postupkom utvrđenim zakonodavstvom država članica.

6. U slučaju stavljanja robe pod carinske postupke u skladu sa stavkom tri stavka 7. članka 129. ili stavkom 5. članka 231. ovoga zakonika, nakon ispunjenja obveze plaćanja izvoznih carina i (ili) naplate istih (u u cijelosti ili djelomično), iznosi plaćenih izvoznih carina i (ili) naplaćeni u skladu s ovim člankom podliježu vraćanju (prebijanje) u skladu s Poglavljem 10. ovog zakonika.

Članak 233. Posebnosti obračunavanja i plaćanja izvoznih carina u vezi s privremeno izvezenom robom kada je stavljena u carinski postupak za izvoz

1. Kad se privremeno izvezena roba stavi u carinski postupak za izvoz, za izračun izvoznih carina primjenjuju se stope izvoznih carina na snazi ​​na dan kada je carinsko tijelo prijavilo deklaraciju za robu podnesenu za stavljanje robe u carinskom postupku za izvoz, osim ako zakonodavstvom države članice nije utvrđen drugi dan u skladu s drugim stavkom stavka 1. članka 53. ovog zakonika.

Ako je za izračun izvoznih carina potrebno pretvoriti stranu valutu u valutu države članice, takva se pretvorba vrši po tečaju važećem na dan naveden u prvom stavku ove klauzule.

2. Na iznose izvoznih carina plaćenih (naplaćenih) za robu stavljenu (stavljenu) u carinski postupak za izvoz, plaćaju se kamate, kao da je odobrena odgoda plaćanja na navedene iznose, ako je to utvrđena zakonodavstvom države članice, na čijem je području roba stavljena u carinski postupak za privremeni izvoz. Navedene kamate obračunavaju se i plaćaju u skladu s postupkom utvrđenim zakonodavstvom država članica.

Članak 234. Posebnosti obračunavanja i plaćanja izvoznih carina pri stavljanju robe u carinski postupak za koji je okončan carinski postupak za privremeni izvoz

1. Kada se roba stavi u carinski postupak za izvoz robe za koju je okončan carinski postupak za privremeni izvoz, stope izvoznih carina koje su bile na snazi ​​na dan kada je carinsko tijelo registriralo deklaraciju za robu podnesenu radi stavljanja robe u carinskom postupku za privremeni izvoz primjenjuju se za obračun izvoznih carina.ako zakonodavstvo države članice ne utvrđuje drugi dan u skladu s drugim stavkom stavka 1. članka 53. ovog zakonika.

Ako je za izračun izvoznih carina potrebno pretvoriti stranu valutu u valutu države članice, takva se pretvorba vrši po tečaju važećem na dan naveden u prvom stavku ove klauzule.

2. Na iznose izvoznih carina plaćenih (naplaćenih) za robu stavljenu (stavljenu) u carinski postupak za izvoz, u odnosu na koji je carinski postupak za privremeni izvoz prekinut, plaćaju se kamate, kao da je odgoda plaćanja odobrena u odnosu na te iznose ako je to utvrđeno zakonodavstvom države članice na čijem je području roba stavljena u carinski postupak za privremeni izvoz. Navedene kamate obračunavaju se i plaćaju u skladu s postupkom utvrđenim zakonodavstvom država članica.

Komentari (0)

Ocijenjeno 0 od 5 na temelju 0 glasova
Nema zapisa

Napišite nešto korisno ili samo ocijenite

 1. Gost.
Molimo ocijenite materijal:
Prilozi (0 / 3)
Podijelite svoju lokaciju
O tome će se raspravljati u srijedu na sastanku s prvim potpredsjednikom Vlade Ruske Federacije Andrejem Belousovom.
00:07 28-10-2021 Više detalja ...
Opunomoćenik predsjednice u Dalekoistočnom federalnom okrugu također je zadužio predstavnike Ministarstva prometa i Ministarstva za razvoj Dalekog istoka da do kraja tjedna otputuju na Daleki istok.
22:24 27-10-2021 Više detalja ...
Tečajevi se održavaju drugu godinu za redom.
16:32 27-10-2021 Više detalja ...
Predlaže se otklanjanje dupliciranja dozvola u licenciranju i izdavanju posebnih dozvola za prijevoz visokorizične robe, kao i posebnih dozvola za prekrcaj te robe u riječnim lukama.
16:06 27-10-2021 Više detalja ...